ངོ་དེབ་ནི་གསང་བ་སྤེལ་སའི་གླེང་སྟེགས་ཡག་པོ་ཞིག་རེད། གྲོགས་པོ་དང་སོ་ལྟ་བྱེད་མཁན་གཉིས་ཀར།


ངོ་དེབ་ནི་གསང་བ་སྤེལ་སའི་གླེང་སྟེགས་ཡག་པོ་ཞིག་རེད། གྲོགས་པོ་དང་སོ་ལྟ་བྱེད་མཁན་གཉིས་ཀར།

མི་ས་ཡ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་གིས་ངོ་དེ་བ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
གྲངས་ཚད་དེ་ཉིན་རེ་བཞིན་འཕར་འགྲོ་གི་ཡོད།
ངོ་དེབ་ཀྱིས་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཉར་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
དེས་དྲ་བའི་ཐོག་རང་ཉིད་ཀྱི་དྲ་ཉུལ་ཐ་དག་ལ་འཇུག་འདེད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
གལ་ཏེ་ངོ་དེབ་སྤྱད་དེ་ལས་འགུལ་རྩམ་པ་དང་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་དང་སྤེལ་རེས་བྱེད་པ་ཡིན་ན།
སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་ལ་དོ་དམ་བྱོས།
ལས་ལྷ་པོ་མེད་ཀྱང་། སྲིད་པ་ཞིག་རེད།
རྒྱུན་དུ་ནས་ HTTPS རྒྱུད་དྲ་འབྲེལ་བྱེད་དགོས།
ག་དུས་ཡིན་ཡང་དོ་དག་གི་གནས་ཚུལ་སུས་བལྟ་ཀློག་ཐུབ་མིན་འདེམས་དགོས།
Privacy Setting ནང་ཕྱིན་ཏེ་ཞུ་དག་བྱེད་དགོས། ངོ་དེབ་ནང་དེ་ཡང་ཡང་འགྱུར་བ་ཐེབས་ཀྱི་ཡོད།

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག