བོད་ཡིག་ unicode རྣམས་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་རྙིང་པར་བསྒྱུར་ཐབས།

བརྙན་ཟློས་འདིའི་ནང་unicode ཐོག་བརྒྱབ་པའི་ཡི་གེ་རྣམས་སྔར་གྱི་ཡིག་གཟུགས་རྙིང་པར་བསྒྱུར་སྟངས་སྟོན་གྱི་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་གཉན་ཆས་universal Tibetan Font Convertor (UTFC)ཞེས་པ་དེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་ན་འགྲིགས། UTFCགཉན་ཆས་དེ་བོད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་དེ་བཞིན་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་ལ་འདུག འོན་ཀྱང་unicode ནས་ཡིག་གཟུགས་རྙིང་པར་བསྒྱར་པར་UTFCདབྱིན་ཡིག་གི་གཉེན་ཆས་དེས་མ་གཏོགས་བསྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག འཕབ་ལེན་བྱེད་སའི་དྲ་ཚིགས་ནི་ www.yalasoo.com རེད།


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *