གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་དང་བཟོ་བཀོད།

གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་(Google Blog)ཞབས་ཞུ་ནི་རིན་མེད་ཐོག་དྲྭ་མང་ཚོས་སྤྱོད་ཐུབ་པ་དང་ཚོགས་སྒེར་དང་ནང་དོན་གང་ཡང་རུང་བའི་ཐོག་སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཟིན་བྲིས་ཞབས་ཞུ་སྐད་གྲགས་ཆེ་བ་གཅིག་ཡིན། སྒེར་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཞིག་དགོས་ན་ཐོག་མར་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས།

གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་(Google Blog)ཞབས་ཞུ་ནི་རིན་མེད་ཐོག་དྲྭ་མང་ཚོས་སྤྱོད་ཐུབ་པ་དང་ཚོགས་སྒེར་དང་ནང་དོན་གང་ཡང་རུང་བའི་ཐོག་སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཟིན་བྲིས་ཞབས་ཞུ་སྐད་གྲགས་ཆེ་བ་གཅིག་ཡིན། སྒེར་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཞིག་དགོས་ན་ཐོག་མར་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས། གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དེ་གཅིག་པོས་གུ་གུལ་གྱི་ཞབས་ཞུ་བཅུ་ཕྲག་ཁ་ཤས་ཁ་ཕྱེ་རྒྱུ་ཡོད། དཔེར་ན། གུ་གུལ་ཡིག་མཛོད་དང་། གུ་གུལ་གློག་བརྙན། གུ་གུལ་དཔར་མཛོད། གུ་གུལ་གསར་འགྱུར། གུ་གུལ་ལོ་ཐོ། གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར། གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་སོགས་ཡིན།
ཉིན་ཤས་རིང་གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་རྭ་བའི་བཟོ་བཀོད་ལ་ཉམས་ཞིབ་དང་ཚོད་ལྟ་གང་མང་བྱས་པའི་རྒྱུད་ཤེས་བྱ་གསར་པ་དང་གསང་བའི་ཐབས་ཤེས་མང་དག་ཞིག་རྙེད་བྱུང་། གནད་ཀ་རེ་རེ་ཤེས་ཡོང་དུས་དེ་བས་དབྱིངས་མང་བ་བཞུགས་ཀྱི་འདུག །ངས་རང་གིས་ཤེས་པའི་བཟོ་བཀོད་ཀྱི་གནད་ཀ་དེ་དག་གང་ཐུབ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་སུ་བཀོད་ཐབས་བྱས།


{ དང་པོ། Nav bar མེད་པ་བཟོ་སྟངས། }

གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་གསར་པ་བཟོས་པ་དང་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་མགོ་སྟོད་དེར་Nav Bar གྱིས་ས་ཆ་ཏོག་ཙམ་ཟིན་གྱི་ཡོད། དེ་ནི་གཙོ་བོ་ཟིན་བྲིས་གཞན་འཚོལ་བཤེར་དང་། འཁྱབ་བསྒྲགས། དེ་བཞིན་ཟིན་བྲིས་གསར་པ་བཀོད་ཡས་དང་། ཟིན་བྲིས་ཁ་བརྒྱབ་དགོས་ན་བསྣོན་སའི་ས་ཆ་ལྟ་བུ་རེད། གལ་ཏེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཐོག་NavBarདེ་དགོས་མཁོ་མ་མཐོང་ཚེ་དེ་ཇི་ལྟར་བསྐུང་དགོས་ཟེར་ན། གཤམ་གསལ་ཐབས་ལམ་དེ་སྤྱད་ན་འགྲིགས།
༡༽ ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་ནས་ Template > Customize

༢༽ དེ་ནས་ Advanced > Add CSS དེ་ནས་གཡས་ཕྱོགས་ Add custom CSS ནང་ཡི་གེ་དེ་དག་བརྒྱབ་ན་འགྲིགས།
 ༣༽ དེ་ཚར་བ་དང་ལ་བསྣོན་དགོས།

{ གཉིས་པ། Widget ལག་ཆའི་འགོ་བརྗོད།}

ཟིན་བྲིས་རྭ་བའི་གཡས་གཡོན་དུ་དགོས་མཁོ་ཡོ་བྱད་དཔེར་ན། ཟླ་རེའི་བཀློགས་གྲངས། མཆན་འདེབས་མཁན། སྤྱི་ལོའི་ལོ་ཐོ་སོགས་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད། དེ་དག་ལ་བཟོ་བཀོད་ལེགས་པོ་ཞིག་བྱེད་དགོས་ན་དེ་ལྟར།
༡༽ NavBar བཟོ་བཀོད་ལྟར་ Add custom CSS ནང་
.widget > h2 {
margin: 0 0 5px 0;
padding:4px;
height:30px;
font: normal 22px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;
text-align:center;
color: #8B3F03;
text-transform: uppercase;
background-image: url(PUT YOUR IMAGE URL HERE);
border:1px solid #ff8202;
border-radius:5px;
-moz-border-radius:5px; /* Old Firefox */
}
༢༽ དེ་ན་ background-image:url(PUT YOUR IMAGE URL HERE) ནང་ PUT YOUR IMAGE URL HERE ཞེས་པའི་འཚབ་ཏུ་དཔར་གྱི་དྲྭ་སྣེ་url དེ་བཀོད་དགོས།

{ གསུམ་པ། Post Header རྩོམ་ཡིག་གི་འགོ་བརྗོད། }

རྩོམ་ཡིག་འགོ་བརྗོད་མཛེས་བཟོ་བྱེད་པར་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོད། དེ་ཡང་གཤམ་བཀོད་ཡོད།
༡༽ NavBar བཟོ་བཀོད་ལྟར་ Add custom CSS ནང་
h3.post-title {
font: normal bold 24px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif;
text-align:center;

margin: 0 0 -1em 0;
padding:2px 0px 8px 0px;
height:30px;
background-image: url(PUT YOUR IMAGE URL HERE);
border:1px solid #ff8202;
border-radius:5px;
-moz-border-radius:5px; /* Old Firefox */
}

༢༽ དེ་ན་ background-image:url(PUT YOUR IMAGE URL HERE) ནང་ PUT YOUR IMAGE URL HERE ཞེས་པའི་འཚབ་ཏུ་དཔར་གྱི་དྲྭ་སྣེ་url དེ་བཀོད་དགོས།

{ བཞི་པ། Post Footer རྩོམ་ཡིག་ཡིག་གཤམ། }
༡༽ NavBar བཟོ་བཀོད་ལྟར་ Add custom CSS ནང་
.post-footer {
margin: 10px -2px 0;
padding: 2px 10px;
color: #783F04;
background-color: #ECE283;
border-bottom: 4px solid #EABC32;
line-height: 1;
font-size: 80%;
border:1px inset #ff8202;
border-radius:5px;
-moz-border-radius:5px; /* Old Firefox */
}

༢༽ དེ་ན་ background-image:url(PUT YOUR IMAGE URL HERE) ནང་ PUT YOUR IMAGE URL HERE ཞེས་པའི་འཚབ་ཏུ་དཔར་གྱི་དྲྭ་སྣེ་url དེ་བཀོད་དགོས།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་དང་བཟོ་བཀོད།
གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་དང་བཟོ་བཀོད།
གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་(Google Blog)ཞབས་ཞུ་ནི་རིན་མེད་ཐོག་དྲྭ་མང་ཚོས་སྤྱོད་ཐུབ་པ་དང་ཚོགས་སྒེར་དང་ནང་དོན་གང་ཡང་རུང་བའི་ཐོག་སྤེལ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་ཟིན་བྲིས་ཞབས་ཞུ་སྐད་གྲགས་ཆེ་བ་གཅིག་ཡིན། སྒེར་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཞིག་དགོས་ན་ཐོག་མར་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཞིག་ངེས་པར་དུ་དགོས།
http://4.bp.blogspot.com/-91PNg9wqscU/UPy599t_kZI/AAAAAAAADuU/WCpt4-ZxIA0/s1600/design1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-91PNg9wqscU/UPy599t_kZI/AAAAAAAADuU/WCpt4-ZxIA0/s72-c/design1.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2013/01/blog-post_20.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2013/01/blog-post_20.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy