རྩོམ་གསར་པ། གཙོ་ངོས། རྩོམ་རྙིང་པ་གསུམ་སྣོན་ས་བཟོ་སྟངས། Previous Post, Next Post, Home

ཟིན་བྲིས་ཀྱི་འོག་དེར་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ "Newer Post", "Home", "Older Post" གསུམ་སྣོན་ས་ཡོད། དེ་དག་ང་ཚོས་བོད་ཡིག་ཐོག་བསྒྱར་སྟངས་སྟོན་རྒྱུ་ཡིན།

༡༽ ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་ནས་ Template > Edit HTML

༢༽ དེ་ནས་"Expand Widget Templates" ཞེས་པ་དེ་འདེམས།

༣༽ འཐེབ་ཞོང་ནས་ Ctrl+F བསྣོན་ནས་ གསུམ་འཚོལ་ནས་དེའི་འཚབ་ཏུ་ རྩོམ་གསར་པ་དང་། རྩོམ་རྙིང་པ། གཙོ་ངོས་བརྒྱག །དེ་རྗེས་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་རྣམས་ཉར་ཚགས་ཆེད་ Save temple ལ་བསྣོན།
༤༽ དེ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་འོག་དེར་བོད་ཡིག་ཐོག རྩོམ་གསར་པ་དང་། གཙོ་ངོས། རྩོམ་རྙིང་པ་གསུམ་མངོན་ངེས།
༥༽ གལ་ཏེ་ཡིག་གཟུགས་ཆུང་དྲགས་པའམ་ཡང་ན་སྡེ་ཚན་དེ་བཟོ་བཀོད་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་ན། ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་ནས་ Template > Customize

༦༽ དེ་ནས་ Advanced > Add CSS དེ་ནས་གཡས་ཕྱོགས་ Add custom CSS ནང་ཡི་གེ་དེ་དག་བརྒྱབ་ན་འགྲིགས།

#blog-pager {
margin: 1em 0;
text-align: center;
overflow: hidden;
background: transparent none no-repeat scroll top center;
font-size:22px;}

༧༽ དེ་ན་གོང་དུ་འཁོད་པའི་CSS དེར་རང་འདོད་ལྟར་འགྱུར་བཅོས་བཏང་ན་འགྲིགས།


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *