གུ་གུལ་གྱི་མཐུད་ཁ་གསར་པ། "Save to Drive"

ཉེ་ཆར་གུ་གུལ་གྱིས་"Save to Drive"ཞེས་པའི་ཁཽ་རོམ་མཐུད་ཁ་(chrome extension)གསར་པ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད། ཁཽ་རོམ་གྱི་མཐུད་ཁ་གསར་པ་དེས་ཁ་ཕྱེ་བཞིན་པའི་དྲ་རྒྱའི་ངོས་ལས་དཔར་ཡིག་གམ་དྲ་ཤོག་ཧྲིལ་པོ་གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན།
ཁཽ་རོམ་གྱི་མཐུད་ཁ་གསར་པ་དེ་ནང་བསྒྲིགས་སྒྲུབ་རྗེས་ཡི་གེ་དང་དཔར་ཡང་ན་དྲ་ཤོག་ཆ་ཚང་ཉར་ཚགས་ཆེད་འདེམས་ག་ཤར་འོང་བ་ཡིན། དྲ་ཤོག་ཉར་ཚགས་བྱེད་སྐབས་དྲ་ཤོག་གི་ངོ་བོ་HTML དང་ .mht གང་རུང་ཐོག་ཉར་རྒྱུ་ཡོད། དེ་ནས་གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་ཁ་ཕྱེ་ནས་དེ་དག་དབྱེ་གསེས་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་མི་གཞན་ལ་མཉམ་སྤྱོད་(share)ཆེད་བསྐུར་ཡང་མཆོག

འདིར་བསྣོན་ཏེ་ཁཽ་རོམ་གྱི་མཐུད་ཁ་དེ་ནས་ཕབ་ལེན་བྱོས། ནང་བསྒྲིགས་སྒྲུབ་ན་དྲ་མྱུལ་མཉན་ཆས་ཀྱི་སྟོད་གཡས་ཕྱོགས་སུ་གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་གྱི་རྟགས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མངོན་ངེས།
བེད་སྤྱོད་བཏང་སྟངས་ནི་གཤམ་གསལ།
》དྲ་ཤོག་ཉར་ཚགས་བྱེད་དགོས་ན། གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་ཀྱི་རྟགས་དེ་གའི་ཐོག་བསྣོན་དགོས། དེ་ནས་ཁཽ་རོམ་མཐུད་ཁ་དེའི་མཆོག་མཆན་ཐོབ་དགོས།
》དཔར་ཉར་ཚགས་བྱེད་དགོས་ན། དྲ་ངོས་སྟེང་གི་དཔར་གང་རུང་གི་ཐོག་ཙི་ཙི་གཡས་པ་བསྣོན་ནས་ "Save Image to Google Drive"ཞེས་པ་དེ་འདེམས་དགོས་སོ།
》ཉར་ཚགས་བྱས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་ནང་ཡོད།


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *