Azureus (Vuze) 4.9.0.0 32-64 bit Multilingual

ཆ་འཕྲིན་དང་མཉེན་ཆས་རིགས་ཅུང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཕབ་ལེན་བྱ་བྱེད་མཉེན་ཆས་དམིགས་བསལ་མ་བཀོལ་ན་ཕབ་ལེན་བྱ་མི་ཐུབ། དྲ་རྒྱའི་ཁམས་འདིའི་ནང་ཆ་འཕྲིན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཕོན་ཆེ་ཤོས་ཊོ་རེན་ (torrent sites) དྲ་སྟེངས་ཐོག་བཞག་ཡོད། ཊོ་རེན་ནང་གློག་བརྙན་དང་། གཞས། ཡིག་ཆ། དཔར། མཉེན་ཆས་ས་ཡ་འགལ་བ་ཡོད། རང་ཉིད་ཀྱི་མ་འཚོལ་བ་མ་ཏོག །མ་རགས་པའི་ཆ་འཕྲིན་ཧ་ལམ་མེད་ཟེར་ཡང་མཆོག

སྐབས་རེ་རང་ལ་དགོས་པའི་ཆ་འཕྲིན་ནམ་མཉེན་ཆས་རིགས་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་བཙལ་ནས་རང་གི་རྩིས་འཁོར་ནང་ཕབ་ལེན་བྱ་དགོས་པ་ཡོང་གི་ཡོད། ཆ་འཕྲིན་ནམ་མཉེན་ཆས་དེ་དག་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཡིན་ན། དྲ་ངོས་ནས་ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་བྱ་ཐུབ། ཆ་འཕྲིན་དང་མཉེན་ཆས་རིགས་ཅུང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཕབ་ལེན་བྱ་བྱེད་མཉེན་ཆས་དམིགས་བསལ་མ་བཀོལ་ན་ཕབ་ལེན་བྱ་མི་ཐུབ། དྲ་རྒྱའི་ཁམས་འདིའི་ནང་ཆ་འཕྲིན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཕོན་ཆེ་ཤོས་ཊོ་རེན་ (torrent sites) དྲ་སྟེངས་ཐོག་བཞག་ཡོད། ཊོ་རེན་ནང་གློག་བརྙན་དང་། གཞས། ཡིག་ཆ། དཔར། མཉེན་ཆས་ས་ཡ་འགལ་བ་ཡོད། རང་ཉིད་ཀྱི་མ་འཚོལ་བ་མ་ཏོག །མ་རགས་པའི་ཆ་འཕྲིན་ཧ་ལམ་མེད་ཟེར་ཡང་མཆོག

གལ་ཏེ་ཊོ་རེན་དྲ་ཚིགས་ལས་ 4GB བྱས་པའི་གློག་བརྙན་ནམ། 600MB ཅན་གྱི་མཉེན་ཆས་རིགས་ཕབ་ལེན་དགོས་པ་བྱུང་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་ "Bit Torrent "ཟེར་བ་དེའམ་ཡང་ན་ "Flash Get", "uTorrent", "Vuze","Bitcomet" སོགས་གང་རུག་གཅིག་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད། ཕབ་ལེན་བྱ་བྱེད་མཉེན་ཆས་ཀྱིས་ཕབ་ལེན་གྱི་རྒྱུན་རིམ་མང་པོས་ཕབ་ལེན་བྱས་ནས་ཕབ་ལེན་མགྱོགས་པ་དང་། སྐབས་གསོག་བཀོལ་ནས་ཕབ་ལེན་ལ་བར་ཆད་བྱུང་ན་ཕབ་ཟིན་པ་དག་སྔུན་དུ་གསོག་ནས་ཕྱི་མ་ཕབ་ལེན་བྱ་སྐབས་སྔོན་གྱི་འཕྲོར་མཐུད་ནས་མུ་མཐུད་དུ་ཕབ་ལེན་བྱ་ཐུབ།

རྒྱུན་དུ་བཀོལ་བའི་ཕབ་ལེན་མཉེན་ཆས་མང་པོ་ཡོད་པ་ལས་ད་རེས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ Azureus (Vuze) 4.9.0.0 32-64 bit Multilingual གཉེན་ཆས་དེ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། Azureus ནི་vuze ཊོ་རེན་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆེད་དང་འདྲ་བ་དང་། དེའི་ཁྱད་ཆོས་གཙོ་བོ་ནི་ཕབ་ལེན་བྱེད་མཁན་ཇི་མང་ཡིན་ན་འགྲོས་ཇི་མགྱོགས་དང་། དུས་གཅིག་ཏུ་ཕབ་ལེན་ལས་འགན་མང་པོ་ཁུར་ཐུབ་པ། སྟབས་བདེའི་མཉེན་ཆས་རིགས་སུ་གཏོགས་པས་ཁྱེད་ཀྱི་འཐེབ་སྡེར་དང་ཕྱི་གསོག་སྲ་སྡེར་ནས་ཐད་ཀར་ཁ་འབྱེད་ཐུབ། མ་ཟད་རང་ཉིད་ལ་དགོས་པའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་མཉེན་ཆས་འདི་ག་བེད་སྤྱད་དེ་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ། ཕབ་ལེན་ཟིན་པའི་ཆ་འཕྲིན་རྣམས་གོ་རིམ་ལྡན་པའི་ངང་ཉར་བ་དང་། གློག་བརྙན་དང་། གླུ་གཞས་རིགས་ཡིན་ན་ཐད་ཀར་མཉེན་ཆས་འདི་གའི་ནང་ནས་བལྟ་ཐུབ་པ་སོགས་དགེ་ཚན་མང་དག་མཐོང་།
Azureus (Vuze) 4.9 ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 7.25MB འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་གནང་དགོས།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Azureus (Vuze) 4.9.0.0 32-64 bit Multilingual
Azureus (Vuze) 4.9.0.0 32-64 bit Multilingual
ཆ་འཕྲིན་དང་མཉེན་ཆས་རིགས་ཅུང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ན་ཕབ་ལེན་བྱ་བྱེད་མཉེན་ཆས་དམིགས་བསལ་མ་བཀོལ་ན་ཕབ་ལེན་བྱ་མི་ཐུབ། དྲ་རྒྱའི་ཁམས་འདིའི་ནང་ཆ་འཕྲིན་གྱི་ཡིག་ཆ་ཕོན་ཆེ་ཤོས་ཊོ་རེན་ (torrent sites) དྲ་སྟེངས་ཐོག་བཞག་ཡོད། ཊོ་རེན་ནང་གློག་བརྙན་དང་། གཞས། ཡིག་ཆ། དཔར། མཉེན་ཆས་ས་ཡ་འགལ་བ་ཡོད། རང་ཉིད་ཀྱི་མ་འཚོལ་བ་མ་ཏོག །མ་རགས་པའི་ཆ་འཕྲིན་ཧ་ལམ་མེད་ཟེར་ཡང་མཆོག
http://2.bp.blogspot.com/-_nfbkh1o9DQ/USWsoFFVXaI/AAAAAAAAEfU/qIcgTZ9XS7w/s1600/azures.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-_nfbkh1o9DQ/USWsoFFVXaI/AAAAAAAAEfU/qIcgTZ9XS7w/s72-c/azures.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2013/02/azureus-vuze-4900-32-64-bit-multilingual.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2013/02/azureus-vuze-4900-32-64-bit-multilingual.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy