ཡིག་ཆ་གཅིག་གི་ཐོག་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་བཅོས་སྒྲིག་བྱས་པ།

མཉམ་རུབ་ཀྱི་ལས་དོན་ནི་འབྲས་བཟང་གི་རང་བཞིན་ཡིན་པ་འགོར་མི་ཆགས། སྐབས་རེ་རྒྱུ་རྐྱེན་ཞིག་གམ་ཡང་ན་དགོས་མཁོའི་དབང་གིས་ཡིག་ཆ་ཞིག་གི་ཐོག་མི་མང་པོས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་བཅོས་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པ་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་འདྲའི་སྐབས་ཡིག་ཆ་དེ་མི་རེ་མོས་ཀྱིས་བཟོ་ན་དུས་ཚོད་ནར་འགྱང་བྱུང་བའི་གཞི་དང་། མི་སོ་སོས་ཡིག་ཆ་རེ་བཟོས་ན་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་ཞུ་དག་ཡང་བསྐྱར་བྱེད་དགོས་པའི་གཞི། མི་ཚང་མ་རྒྱ་ལྕོག་གཅིག་སྒང་ལ་འཛོམས་པར་དུས་ཚུད་སྟབས་མ་འཁེལ་བའི་གཞི། གལ་ཏེ་མི་ཚང་མ་དུས་ཚོད་གཅིག་གི་ཐོག་མཉམ་འཛོམ་བྱུང་ཡང་ཡིག་ཆ་གཅིག་གི་ཐོག་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡང་དཀའ་ཚེགས་བྱུང་བའི་གཞི་སོགས་དཀའ་ཁག་མང་དག་ཞིག་ཡོད།
གལ་ཏེ་གོང་གི་དཀའ་ཚེགས་དེ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་དང་། མི་སུ་ཞིག་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཡོད་ཀྱང་དུ་དུང་ཡིག་ཆ་གཅིག་གི་ཐོག་མཉམ་རུབ་ཀྱི་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་ནུས་པ་གོང་ཐོར་གཏོང་བའི་ཆ འཕྲིན་གྱི་ལག་རྩལ་ཞིག་ཡོད་ན་དེ་ནི་ཆར་པ་ཆུ་གྲོགས་དང་། ཉི་མ་མེ་གྲོགས་ཟེར་བའི་དཔེ་ལྟར་ཡིན་པས་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་ངེས་ཞིག་ཏུ་མཐོང་། དེང་སྐབས་ཡིག་ཆ་གཅིག་གི་ཐོག་མཉམ་རུབ་ཀྱི་བཟོ་བཅོས་བྱེད་པའི་དྲ་ལམ་ཞབས་ཞུ་མང་དག་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་དང་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་། དེར་སྐབས་འབབ་ཡོངས་ཁྱབ་ཅན་གྱི་གུ་གུལ་ཡིག་ཆ་(google documents)དེའི་རྒྱུད་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་སྟངས་སྟོན་རྒྱུ་ཡིན།

གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་ཞབས་ཞུའི་ནང་ཡིག་ཆ་གཅིག་བཟོས་རྗེས་གཡོན་ཕྱོགས་ CREATE ལ་ཆིག་རྡེབ། ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ཡིག་ཆའི་མིང་བཀོད་རྒྱུ་དང་ནང་དོན་སོགས་བྲིས། ཡིག་ཆ་དེ་མི་གསུམ་བཞི་དབར་མཉམ་སྤྱོད་དང་མཉམ་རུབ་བཅོས་སྒྲིག་ཡོང་བ་བཟོ་དགོས་ན། ཡིག་ཆའི་སྟོད་དེར་ File > Share...>
གོང་གི་རི་མོ་དེ་འཆར་ངེས། ཁྱེད་ཀྱིས་བཟོས་པའི་ཡིག་ཆའི་ཁ་བྱང་ནི་"Link to share (only accessible by collaborators)" ནང་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། དྲ་ཐག་དེ་སུ་ལ་བསྐུར་ནའང་འགྲིགས། དྲ་ཐག་དེའི་རྒྱུད་མི་ཚོས་ཡིག་ཆ་དེ་རྙེད་ཐུབ། དེ་ནས་དྲ་ཐག་ཡོད་མཁན་ལ་བལྟ་ཀློག་དང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་མཆོག་མིན་གྱི་མཆོག་མཆན་སྒྲིག་ས་ནི་ "Who has access"ཞེས་པའི་སྡེ་ཚན་དེ་ནང་ཡོད། ཟུར་གྱི་ Change... ལ་གནོན། འོག་གི་རི་མོ་དེ་འཆར་ཡོང་བ་ཡིན།
གོང་གི་རི་མོ་ལས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་(དཔེར་ན་གསལ་བསྒྲགས་ལྟ་བུ།)དེ་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་མི་སུས་ཀྱང་བལྟ་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས་ན་ "Public on the web" འདེམས་དགོས། གལ་ཏེ་དྲ་ཐག་ཡོད་མཁན་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ན་"Anyone with the link"ཞེས་པ་འདེམས་དགོས། དེ་བཞིན་སོ་སོས་མ་གཏོགས་བལྟ་མ་ཐུབ་པ་བཟོ་དགོས་ན་"Private" འདེམས། དབང་ཚད་བསྒྲིགས་དགོས་ན་ Access: ནང་བཟོ་བཅོས་མཆོག་པ་(Can edit) མཆན་འདེབས་མཆོག་པ་(Can comment) བལྟ་མཆོག་པ་(Can View) གཅས་གསུམ་ཡོད་པ་ལས་སྐབས་འབབ་དྲ་ཐག་ཡོད་མཁན་(Anyone with the link)དང་བཟོ་བཅོས་ཆེད་(Can edit) འདེམས་དགོས། དེ་ནས་Save ལ་ཆིག་རྡེབ་བྱས།

འགྲོ་སྟངས་གཞན་གཅིག་ནི་ཡིག་ཆ་དེའི་ཐོག་མཉམ་རུབ་སུ་དང་བྱེད་དགོས་པ་དེའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་བརྒྱག་ནས་བསྐུར་རྒྱུ་ཡང་ཡོད། གཤམ་གྱི་རི་མོར་གཟིགས།

ཁྱེད་ཀྱིས་བསྐུར་ཡུལ་གྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་བརྒྱག་དགོས། ཡིག་ཆ་བཟོ་བཅོས་བྱས་མཆོག་པའི་མཆོག་མཆན་ Can edit འདེམས་རྗེས་ Share & save ལ་གནོན་ན་ད་བཟོད་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆའི་དེ་གའི་ཐོག་མི་གཉིས་ལས་མང་བས་མཉམ་རུབ་ཐོག་བཟོ་བཅོས་ཐུབ་པ་ཡིན།

ཡིག་ཆ་གཅིག་གི་ཐོག་མི་མང་པོས་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་བྱེད་སྐབས་འགྱུར་བ་ཐེབས་པ་རྣམས་དངོས་སུ་མཐོང་ཐུབ་པ་དང་། མི་ཕན་ཚུན་དབར་མྱུར་འཕྲིན་བཏང་བའམ་ཕན་ཚུན་དབར་གླེང་མོལ་ཡང་བྱེད་ཐུབ། གུ་གུལ་ཡིག་ཆའི་ཞབས་ཞུ་དེ་ཧ་ཅང་སྤྱོད་བདེ་བ་དང་མྱུར་བ་སོགས་ཆ་འཕྲིན་གྱི་ལག་རྩལ་ཡིད་དབང་འཕྲོག་དགོས་པ་ཞིག་ཏུ་མཐོང་།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག