རྒྱ་ཡིག་ཧྤིན་ཡིངས་བཏགས་ཆས་ལེགས་གྲས་ཞིག

དྲ་གྲོགས་མང་པོས་སྐར་ཁུང་ནང་སྔོན་ནས་ཡོད་པའི་རྒྱ་ཡིག་བཏགས་ཆས་དེ་ཡག་པོ་དེ་ཙམ་མེད་པ་དང་དེ་ལས་ཡག་པ་ཞིག་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཡང་དེ་ལྟར་འཚོལ་གྱི་ཡོད་ན་དྲ་ཚིགས་དེ་ཐོག་སླེབས་པ་དེ་ཡང་སྟབས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འཁེལ་བ་རེད། རྒྱ་ཡིག་བཏགས་ཆས་དེ་གུ་གུལ་གྱིས་རིན་མེད་དུ་ཕབས་ལེན་དང་སྤྱོད་མཆོག་པ་ཡིན། ཧྤིན་ཡིངས་རྒྱག་བདེ་བ་དང་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་བཞི་ལྡབ་ལ་འཐོན་གྱི་ཡོད། གཤམ་ལ་ངོས་ནས་དྲ་ཐག་གཉིས་བཀོད་ཡོད་
དྲ་ཚིགས་དངོས་ལས་ཕབས་ལེན་དགོས་ན་འདིར་གནོན།
དྲ་ཚིགས་དངོས་ནས་ཕབས་ལེན་མ་ཐུབ་ཚེ་འདིར་གནོན།


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *