Post a comment བསུབ་སྟེ་"མཆན་འདེབས་"ཟེར་བ་བཟོ་སྟངས།

གུ་གུལ་ Blog ཟིན་བྲིས་ཀྱི་མཆན་འདེབས་སའི་སྒང་དུ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ Post Comment ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད། དེ་བརྗེ་པོ་བརྒྱག་ནས་བོད་ཡིག་ཡིག་ཐོག་བཟོ་སྟངས་སྟོན་གྱི་ཡིན། འགྲོ་སྟངས་གཤམ་གསལ་ལྟར་ཡིན།

༡༽རང་ཉིད་ཀྱི་ blogspot རྒྱབ་ལྗོངས་ནས་ Template ཆིག་སྡེབས་བྱས། གཡས་ཕྱོགས་ལ་དྲ་རྒྱའི་རྟགས་མཐོང་ངེས་ Edit HTML ལ་གནོན།
༢༽ གཤམ་གྱི་རི་མོ་འཆར་བ་དང་། Expand Widget Templates ཟུར་གྱི་འདེམས་ག་དེ་འདེམས་དགོས། འཐེབ་ཞོང་ནས་ Ctrl+F གནན་ནས་
<data:postCommentMsg /> ཞེས་པ་དེ་བཙལ་དགོས། ཕལ་ཆེར་དབྱིན་ཡིག་དེ་འདྲ་ཁག་གཉིས་རྙེད་སྲིད།


༣༽ ཡི་གེ་ <data:postCommentMsg /> ཚབ་ཏུ་བོད་ཡིག་ཐོག་ "མཆན་འདེབས།" བཀོད།

༤༽ མཐའ་མ་དེར་ Save template ལ་གནོན་ན་ད་བཟོད་ཁྱེད་ཀྱི་ Post Comment ཞེས་པའི་དབྱིན་ཡིག་དེ་མི་མངོན་པར་བོད་ཡིག་ཐོག་ "མཆན་འདེབས་" ཞེས་པ་དེ་འཆར་ངེས།

ཞོར་འཕྲོས་སུ་ཞུ་ཤེས་འདོད་ན་"མཆན་འདེབས་"ཟེར་བའི་ཡིག་འབྲུ་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་དགོས་ན་གཤམ་གསལ་ལྟ་བྱེད་དགོས།
༥༽ རང་ཉིད་ཀྱི་ blogspot རྒྱབ་ལྗོངས་ནས་ Template ཆིག་སྡེབས་བྱས། གཡས་ཕྱོགས་ལ་དྲ་རྒྱའི་རྟགས་མཐོང་ངེས་ Customize ལ་གནོན།

༦༽ གཤམ་གྱི་རི་མོ་དེ་འཆར་ངེས་རེད། Advance ལ་ཆིག་སྡེབས་བྱས། Add CSS ལ་གནོན། གཡས་ཕྱོགས་ Add custom CSS ཟེར་བའི་སྟོང་ཆའི་གཤམ་གྱི་ CSS code དེ་དག་བཅུག་དགོས།

༧༽ CSS code ནི།
h4#comment-post-message{
font-family:"Microsoft Himalaya";
font-size:20px;
}
༨༽ གོང་གི་ CSS code ནང་ཨང་ཀི་དམར་རྟགས་བརྒྱབ་པ་དེ་འགྱུར་བ་བཏང་ནས་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག །ཚང་མ་འགྲིགས་སོང་ན་ Apply to Change ལ་གནོན།

༩༽ དེ་ལྟར་ཚར་རོ།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག