url shortener དྲ་ཐག་འཐུང་དུ་བཏང་།

དྲ་ཚིགས་ཁ་བྱང་རིང་པོ་ཡོད་ན་གཅིག་ནས་ཟིན་བྲིས་དེབ་ཐོག་བཀོད་རྒྱུ་དང་། རོགས་པ་གཞན་ལ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་སྙིང་རྗེ་མོ་མེད། བྱས་ན་དྲ་ཚིགས་དངོས་ཀྱི་ཁ་བྱང་རིང་པོ་ཞིག་ཐུང་དུ་བཏང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་བསམ་ན། དེའི་ལན་ནི་ཡོད། དྲ་ཐག་འཐུང་དུ་བཏང་མཁན་ཞབས་ཞུ་བ་མང་པོ་ཡོད།

དྲ་ཚིགས་ཁ་བྱང་རིང་པོ་ཡོད་ན་གཅིག་ནས་ཟིན་བྲིས་དེབ་ཐོག་བཀོད་རྒྱུ་དང་། རོགས་པ་གཞན་ལ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་སྙིང་རྗེ་མོ་མེད། བྱས་ན་དྲ་ཚིགས་དངོས་ཀྱི་ཁ་བྱང་རིང་པོ་ཞིག་ཐུང་དུ་བཏང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་བསམ་ན། དེའི་ལན་ནི་ཡོད། དྲ་ཐག་འཐུང་དུ་བཏང་མཁན་ཞབས་ཞུ་བ་མང་པོ་ཡོད། དེ་ན་གུས་པས་དེ་དང་རན་པའི་གུ་གུལ་གྱི་ཞབས་ཞུ་ www.goo.gl ངོ་སྤྲོད་བྱེད་འདོད་བྱུང་།

URL (དྲ་ཐག)ཟེར་བ་གང་ཡིན་ནམ།

དེ་URL ནི་བསྡུས་ཚིག་ཡིན་པ་དང་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ universal resource locator ཟེར། དྲ་རྒྱའི་ཐོག་བཞག་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་གང་དུ་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཁ་བྱང་ལྟ་བུ་ཡིན། དཔེར་ན། http://androinica.com/wp-content/uploads/2010/03/talk.png དྲ་ཐག་དེ་ནི་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ཡོད་པའི་དཔར་ཞིག་གི་ url རེད། བྱས་ན་དྲ་ཐག་རིང་པོ་དེ་འདྲ་གང་ཡིན་ནམ། དེ་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་དོན་དག་ཡོད་དམ་ཟེར་ན། ཡོད་ལགས། ང་ཚོས་དེ་འགྲེལ་བཤད་ཏོག་ཙམ་བྱེད་ན། talk.png ཟེར་བའི་དཔར་གྱི་ཡིག་ཆ་དེ་དྲ་ཚིགས་  http://androinica.com ཐོག་བཞག་ཡོད་པ་དང་། ( དྲ་ཚིགས་བཞག་ས་ཧ་གོ་ན་འཛམ་གླིག་ཐོག་ཡོད་པའི་རྩིས་འཁོར་འབུམ་འཕྲག་མང་པོ་ལས་རྩིས་འཁོར་གང་ཞིག་གི་ཐོག་ཡོད་མེད་ཀྱང་དམིགས་དཀར་གྱིས་ངོས་ཟིན་ཐུབ། ) དཔེར་ན་རྩིས་འཁོར་ཀ་པའི་སྲ་སྡེར་D:\ ཡིན་པ་ཆ་བཞག །དེ་ནས་ /wp-content/uploads/2010/03/ དེ་ཡིས་གང་མཚོན་ནམ་ཟེར་ན། རྩིས་འཁོར་སྲ་སྡེར་དཔེར་ན་ D:\ ནང་གི་ཡིག་ཁུག wp-content བྱས་པ་དང་། དེའི་ནང་གསེས་ཡིག་ཁུག་ uploads དེའི་ནང་གསེས་ཡིག་ཁུག 2010 དེའི་ནང་གསེས་ 03 ནང་དུ་talk.png ཟེར་བའི་དཔར་གྱི་ཡིག་ཆ་དེ་ཡོད་ཟེར་བ་ཡིན།

གོང་གི་དྲ་ཐག་ http://androinica.com/wp-content/uploads/2010/03/talk.png འདིས་ད་དུང་གང་སྟོན་ཐུབ་བམ་ཟེར་ན། talk.png འཇོག་སའི་དྲ་གནས་འདི་ Wordpress སྤྱད་དེ་བཟོས་པའི་དྲ་ཚིགས་ཤིག་ཡིན་པ་དང། འདྲ་དཔར་འདི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའི་ཟླ་ ༣ ནང་དྲ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པ་ཞིག་ཡིན་པ་རྟོགས་ཐུབ།

དྲ་ཐག་འཐུང་དུ་བཏང་བ།

༡༽ འཆར་ཆས་སམ་(web browser)དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་རྒྱུད་  https://goo.gl/ ཁ་བསྔོག
༢༽དྲ་ཐག་རིང་པོ་ཞིག་ཡོད་ན་དེའི་ནང་བཤུས་རྗེས་  Shorten URL  ཐོག་གནོན།
༣༽ ངེས་བརྟན་ཡོང་བའི་ཆེད་ Verification གྱི་ཡི་གེ་བཀོད།
༤༽ དེ་ལྟར་དྲ་ཐག་རིང་པོ་དེའི་ཚབ་ཏུ་དྲ་ཐག་ཐུང་བ་དེ་བཟོས་ཟིན་པ་ཡིན། དྲ་ཐག་ཐུང་བ་དེ་ཡང་དྲ་ཚིགས་དངོས་དེ་སྟོན་ཐུབ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱེད་དང་ངེས་ཤེས་ཡོང་ངེས།

ཞོར་འཕྲོས།

གོང་གི་གུ་གུལ་དྲ་གནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་དྲ་ཐག་ཐུང་དུ་བཏང་བའི་ཞབས་ཞུ་སྐད་གྲགས་ཆེ་བ་གཞན་ཡང་ཡོད། དེ་དག་ནི། www.bit.ly, www.is.gd, www.tinyurl.com, www.snipurl.com, www.adjix.com, www.cligs.com སོགས་ཡོད་པས། དེ་དག་ལས་གང་རུང་ཞིག་ནས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ནའང་འགྲིག

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: url shortener དྲ་ཐག་འཐུང་དུ་བཏང་།
url shortener དྲ་ཐག་འཐུང་དུ་བཏང་།
དྲ་ཚིགས་ཁ་བྱང་རིང་པོ་ཡོད་ན་གཅིག་ནས་ཟིན་བྲིས་དེབ་ཐོག་བཀོད་རྒྱུ་དང་། རོགས་པ་གཞན་ལ་སྤྲོད་པའི་སྐབས་སྙིང་རྗེ་མོ་མེད། བྱས་ན་དྲ་ཚིགས་དངོས་ཀྱི་ཁ་བྱང་རིང་པོ་ཞིག་ཐུང་དུ་བཏང་རྒྱུ་ཡོད་དམ་བསམ་ན། དེའི་ལན་ནི་ཡོད། དྲ་ཐག་འཐུང་དུ་བཏང་མཁན་ཞབས་ཞུ་བ་མང་པོ་ཡོད།
https://3.bp.blogspot.com/-y05Y7BBgZ4c/UTMvNrcrORI/AAAAAAAAE9k/ezPiBAs5OtQ/s1600/urlshortener.png
https://3.bp.blogspot.com/-y05Y7BBgZ4c/UTMvNrcrORI/AAAAAAAAE9k/ezPiBAs5OtQ/s72-c/urlshortener.png
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2013/03/url-shortener.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2013/03/url-shortener.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy