jAlbum v11.1 དཔར་འགྲེམས་བཟོ་བྱེད།


དེ་ནི་དྲྭ་ཚིགས་ཐོག་དཔར་གྱི་འགྲེམས་སྟོན་ནམ་ Album བཟོ་བྱེད་ཀྱི་རིན་མེད་ཕབས་ལེན་དང་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་པའི་མཉེན་ཆས་ལེགས་གྲས་ཤིག་ཡིན། དཔེ་དཔང་ངམ་ skin འདྲ་མིན་ཕབས་ལེན་དང་སྤྲོད་རྒྱུ་འདུག །མཉེས་ཆས་དེ་སྤྱད་ནས་བཟོས་ཟིན་པའི་དཔར་འགྲེམས་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་རང་ཉིད་ཀྱི་གཉེར་བའི་དྲྭ་ཚིགས་ཞིག་གི་ཐོག་བཞག་ནའང་འགྲིགས། གལ་ཏེ་མཉེན་ཆས་དེའི་དྲྭ་ཚིགས་ཨ་མའི་ངོས་སུ་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་པར་རྣམས་དྲྭ་ཚིགས་དེའི་ཐོག་འཇོག་རྒྱུ་མཐུན་རྐྱེན་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད།

ཚོད་ལྟའི་ཐོག་བཟོས་པའི་དཔར་འགྲེམས་ཞིག་ང་རང་གི་གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་ནང་འཇོག་པ་དེར་གཅིག་གཟིགས་དང་། http://goo.gl/Pu08g
jAlbum གྱི་དྲྭ་ཚིགས་ཨ་མར་གཟིགས་ན། http://jalbum.net/en/
jAlbum v11.1 ཕབས་ལེན་བྱེད་ན།  ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 59.7MB འདིར་གནོན་ནས་ཕབས་ལེན་བྱེད།
jAlbum གྱི་དཔེ་དཔང་(skin) ཕབས་ལེན་བྱེད་ས། འདིར་གནོན།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག