Office 2013 ༼ ཡིག་ཚང་མཉན་ཆས་ ༢༠༡༣ ༽

དེ་རིང་ངས་ཡིག་ཚང་མཉན་ཆས་ ༢༠༡༣ ཐོན་རིམ་གསར་ཤོས་དེ་དྲྭ་རྒྱའི་རྒྱུད་ཕབས་ལེན་སྒྲུབ་རྗེས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱས། དངོས་གནས་བཟོ་བཀོད་ནི་སྔར་ལས་འགྲལ་སྒྲིག་པ་དང་ཡིད་དབང་ཤོར་དགོས་པ་དང་སྤྱོད་བདེ་བ་འདུག །མཉེན་ཆས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་རྩོམ་ཡིག་འདི་ཡང་ Word2013 དེ་རང་སྤྱད་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་འབྲི་ཤོར་སོང་།

དེ་རིང་ངས་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ ༢༠༡༣ ཐོན་རིམ་གསར་ཤོས་དེ་དྲྭ་རྒྱའི་རྒྱུད་ཕབས་ལེན་སྒྲུབ་རྗེས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱས། དངོས་གནས་བཟོ་བཀོད་ནི་སྔར་ལས་གྲལ་སྒྲིག་པ་དང་ཡིད་དབང་ཤོར་དགོས་པ་སྤྱོད་བདེ་བ་འདུག །མཉེན་ཆས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་རྩོམ་ཡིག་འདི་ཡང་ Word2013 དེ་རང་སྤྱད་དེ་དྲྭ་གྲོགས་ལྷན་རྒྱས་ཆེད་དབུགས་ཐེངས་གཅིག་གིས་བྲིས་ཐལ།

Office 2013 Suite མཉེན་ཆས་ཆ་ཚང་ལ་ 670MB ལས་མེད་པས་དྲྭ་ལམ་རྒྱུད་འགྲེམས་སྤེལ་དང་ཕབས་ལེན་བྱེད་བདེར་སོང་འདུག Word དང་ Excel , PowerPoint , Outlook, Access རྣམས་ཀྱི་བྱེད་ལས་རང་སོར་བཞག་པའི་སྟེང་མཐུན་རྐྱེན་གསར་པ་ཡང་ཁ་གནོན་བྱེད་ཡོད་པས་གཤམ་ལ་རྒྱས་པར་བཀོད།

གལ་ཏེ་ Microsoft Office 2013 ཡིག་ཚང་ ༢༠༡༣ ཕབས་ལེན་དགོས་ན་འདིར་གནོན།

Word 2013 – ཡིག་ཆའི་རྣམ་བཞག་ PDF རྣམས་ Word2013 ནང་ཐད་ཀར་ཁ་ཕྱེ་ནས་བཟོ་བཅོས་བརྒྱག་པ་དང་དེ་ནས་ PDF ཐོག་ཡང་བསྐྱར་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཐུབ། དཔར་དང་འབྲེལ་བའི་འདེམས་བྱའི་རྣམ་པ་གསར་པ་དང་། Insert Image,  Live Layout , དེ་བཞིན་ (Insert Video) གློག་བརྙན་ཡང་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད།

Excel 2013 – Excel ནང་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད། འགྱུར་བ་གསར་པ་གཅིག་ནི་ FlashFill ཟེར་བ་དང་། དེས་ཕྲད་བསྟར་ནང་ཡོད་པའི་གྲངས་ཐོ་མྱུར་མོས་བཀང་ཐུབ། གྲངས་ཀྱི་རིའུ་མིག་ Chart བཟོ་བཀོད་བྱེད་བདེ་དང་འདེམས་ཀ་མང་དུ་བཏང་ཡོད་པས་རྩིས་གཞི་དང་འབྲེལ་བའི་འགྲེལ་བཤད་ཡག་ཏུ་བཏང་ནུས།

Outlook 2013 – གློག་འཕྲིན་རྒྱུད་ཡིག་འབྲེལ་གྱི་དམིགས་གཏན་གཙོ་བོར་ཟིན་པའི་ Outlook 2013 ནང་དུའང་ཡར་རྒྱས་མང་དག་ཞིག་མཐོང་རྒྱུ་ཡོད། དང་པོ་དེ་ནི་དྲྭ་རྒྱའི་རྒྱུད་ Hotmail ནང་གི་གློག་འཕྲིན་འབྲི་ས་དང་གཅིག་མཚུངས་བཟོས་ཡོད། གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཉར་ཚགས་དང་། གློག་འཕྲིན་གསར་པ་འབྱོར་བ་དང་ཁ་བསྔོག་མི་དགོས་པར་ཐད་ཀར་ཀློག་ཐུབ་པ་མ་ཚད་འཕྲིན་ལན་དེ་མ་ཉིད་དུ་སློགས་རྒྱུ་ཡོད། དེ་བཞིན་ལོ་ཐོ་ (Calendar) དང་ཉིན་རེའི་ལས་བྱ་ (Task) སོགས་སྟབས་བདེ་རུ་བཏང་འདུག
PowerPoint 2013 – གལ་ཏེ་སློབ་སྟོན་དང་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པའི་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱི་ Presentation དེ་དམིགས་བསལ་དང་ཡིད་དབང་འགུག་ནུས་པ་ཞིག་བཟོ་འདོད་ན་ PowerPoint2013 སྤྱད་དང་། ནང་དོན་གྱི་དཔེ་རིས་ལ་གཞིགས་པའི་མཚོན་མདོག་འདེམས་བྱེད་ Eye Dropper གྱི་ལག་ཆ་གསར་དུ་གནོན་ཡོད་ཁར་བཟོ་བཀོད་སྤུས་ཀ་ལེགས་གཏོང་གི་འདེམས་བྱང་ཡང་ལེགས་བཅོས་བྱེད་ཡོད། རང་ཉིད་ཀྱི་ Presentation དེ་ MP4 གི་ཡིག་ཆའི་རྣམ་བཞག་ཐོག་བཟོ་རྒྱུ་ཡང་འདུག

ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་དེ་དག་རེ་རེ་ལ་ཡར་རྒྱས་དང་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་དང་སྦྲགས་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ཐོན་རིམ་འདིའི་ནང་ཕྱོགས་ཡོངས་ཀྱི་འགྱུར་བའང་གང་འཚམས་ཐེབས་ཡོད་པ་ནི།
༺ ཐོད་ཀྱི་ FILE གནོན་སའི་སྡེ་ཚན་ནང་མངོན་གསལ་འདོད་པོའི་འགྱུར་བ་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ཡོད།
༺ ཡིག་ཚང་གཉེན་ཆས་དེ་ནས་དྲྭ སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་དཔེ་དཔང་ (Template) དང་པར་རིས་ (image/clipArt) སྟོང་ཕྲག་ལྷག་ཕབས་ལེན་བདེ་རུ་བཏང་ཡོད།
༺ Ribbon ཞེས་པའི་ལག་ཆ་འཇོག་སའི་སྡེ་ཚན་ཆ་ཚང་གྲལ་བསྟར་སྒྲིག་པོ་དང་། Ribbon Display Option འདེམས་ག་གསར་པ་གནོན་ཡོད།
༺ བཟོས་ཟིན་པའི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ SkyDrive དྲྭ་སྟེང་དུ་འཇོག་ཐུབ་པ་དང་། རྩིས་འཁོར་དང་ལག་ཐོག་གློག་ཆས་འདྲ་མིག་ནང་བསྔོག་ཐུབ་པ།
༺ ཡིག་ཆ་གཅིག་གི་ཐོག་མི་གཅིག་གིས་དུས་གཅིག་ལས་བཟོ་བའམ། ཡིག་ཆ་གཅིག་གི་ཐོག་མི་མང་པོ་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཐུབ་པ།
༺ ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་གི་ཐོག་གསང་ཨང་ (password) བཏགས་ཀྱང་ཐོན་རྙིང་པའི་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ལས་བཙན་པ་ཡོད།
ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ཟེར་དུས་ Word , Excel , PowerPoint དེ་དག་ཙམ་དུ་མ་ཟད་ད་དུང་ OneNote2013 དང་ Project2013, Publisher2013, Lync2013, Visio2013, InfoPath2013 སོགས་ལ་རང་རང་གི་བྱེད་ལས་དམིགས་བསལ་རེ་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་འགྱུར་བ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཐེབས་ཡོད་པས་གཉེན་ཆས་དེ་ཚོ་ཡང་གཟིགས་པར་འཚལ།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Office 2013 ༼ ཡིག་ཚང་མཉན་ཆས་ ༢༠༡༣ ༽
Office 2013 ༼ ཡིག་ཚང་མཉན་ཆས་ ༢༠༡༣ ༽
དེ་རིང་ངས་ཡིག་ཚང་མཉན་ཆས་ ༢༠༡༣ ཐོན་རིམ་གསར་ཤོས་དེ་དྲྭ་རྒྱའི་རྒྱུད་ཕབས་ལེན་སྒྲུབ་རྗེས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱས། དངོས་གནས་བཟོ་བཀོད་ནི་སྔར་ལས་འགྲལ་སྒྲིག་པ་དང་ཡིད་དབང་ཤོར་དགོས་པ་དང་སྤྱོད་བདེ་བ་འདུག །མཉེན་ཆས་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་རྩོམ་ཡིག་འདི་ཡང་ Word2013 དེ་རང་སྤྱད་དེ་རང་བཞིན་གྱིས་འབྲི་ཤོར་སོང་།
https://3.bp.blogspot.com/-iwudxy5clKw/UXgUIPZfFAI/AAAAAAAAFvU/WZZRq2tuBZk/s1600/office2013.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-iwudxy5clKw/UXgUIPZfFAI/AAAAAAAAFvU/WZZRq2tuBZk/s72-c/office2013.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2013/04/office-2013.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2013/04/office-2013.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy