Trojan Virus ཨེན་ཌྱོའི་ཁ་པར་ནང་ཤོར་བ།

བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའི་ནང་ Kaskpersky ཞེས་པའི་དྲྭ་དུག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་གིས་ཉེ་ཆར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན་ Trojan Virus ཞིག་ཨེན་ཌྱོའི་ཁ་པར་ནང་གསང་འཛུལ་བྱས་རྗེས་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་དྲྭ་དུག་དེ་དམིགས་ས་ནི་བོད་དང་ཡུ་གུར་བ་གཉིས་ཆགས་ཡོད་ཟེར། སྤྱིར་གློག་ཀླད་རྒྱུད་དེ་དྲྭ་དུག་དང་གསང་འཛུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཞིག་མུ་མཐུད་ཐོན་མུས་ཡིན་ཀྱང་ད་རེས་ཀྱི་ Trojan Virus ཞིག་གིས་ཨེན་ཌྱོའི་ཁ་པར་ནང་གསང་འཛུལ་ཐུབ་པ་དེ་ནི་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་འདུག

བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའི་ནང་ Kaskpersky ཞེས་པའི་དྲྭ་དུག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་གིས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན་ Trojan Virus ཞིག་ཨེན་ཌྱོའི་ཁ་པར་ནང་གསང་འཛུལ་བྱས་རྗེས་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་དྲྭ་དུག་དེ་དམིགས་ས་ནི་བོད་དང་ཡུ་གུར་བ་གཉིས་ཆགས་ཡོད་ཟེར། སྤྱིར་གློག་ཀླད་རྒྱུད་དེ་དྲྭ་དུག་དང་གསང་འཛུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཞིག་མུ་མཐུད་ཐོན་མུས་ཡིན་ཀྱང་ད་རེས་ཀྱི་ Trojan Virus ཞིག་གིས་ཨེན་ཌྱོའི་ཁ་པར་ནང་གསང་འཛུལ་ཐུབ་པ་དེ་ནི་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་འདུག

ད་རེས་ཀྱི་གསང་འཛུལ་བྱུང་གཞི་ནི་ཨེན་ཌྱོའི་མཉེན་ཆས་ Kakao Talk རྫུས་མ་ཆ་འདྲ་བ་ཞིག་ཕབས་ལེན་དང་ནང་འཇུག་བྱེད་ནས་བྱུང་བ་ཡིན། Kakao Talk མཉེན་ཆས་དེའི་བྱེད་ལས་ནི་དེ་སྔོན་རྒྱ་ནག་གིས་གཉེར་བའི་ weChat དང་འདྲ་བ་དང་། མི་ཚང་མས་ weChat ལེགས་པོ་མེད་པ་དང་དེ་ནི་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཤོར་གྱི་ཡོད་སྐོར་ནན་བཤད་བྱེད་པར་བརྟེན་ Kakao Talk བེད་སྤྱོད་བཏང་ཤུགས་ཆེ་རུ་སོང་བ་ཡིན། རྒྱ་ནག་གིས་ཕལ་ཆེར་གོ་སྐབས་དེ་སྤྱད་ཡོད།

Trojan Virus དེ་རིགས་རང་འགུལ་གྱིས་འཛུལ་མི་ཐུབ། ཕལ་ཆེ་བ་ཡིད་སྟོན་མེད་པའི་མཉེན་ཆས་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཨེན་ཌྱོའི་ཁ་པར་ནང་ཕབས་ལེན་དང་སྒྲིག་འཇུག་(install)བྱས་པ་ལས་བྱུང་། གསང་འཛུས་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་མཉེན་ཆས་དེ་རིགས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་མཆོག་མཆན་སློང་པའི་སྲོལ་ཞིག་ཡོད། གལ་ཏེ་མཆོག་མཆན་སྤྲད་ཤོར་ན་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་གཞན་གྱིས་མཁོ་བཏོན་བྱེད་པའི་སྒོ་མོ་འབྱེད་པ་རེད།

གསང་འཛུལ་ཐེབས་རྗེས་ཁ་པར་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་། སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ། རང་ཉིད་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཡོད་མེད། ཁ་པར་ཨང་གྲངས། གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་སོགས་དོ་དག་གིས་མ་ཤེས་པར་བརྐུ་འཁྱེར་བྱེད་ཐུབ། དྲྭ་དུག་དེས་ད་དུང་ཁྱབ་བརྡལ་འགྲོ་ཆེད་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་སྤྱད་དེ་གཞན་ལ་གསང་བའི་སྒོ་ནས་གློག་འཕྲིན་བཏང་སྲིད།

དེར་བརྟེན་ཨེན་ཌྱོའི་སྤྱོད་མཁན་གྱི་བོད་རིགས་གྲོགས་པོ་རྣམས་གཟབ་ནན་བྱེད་དགོས་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་དྲྭ་དུག་དགོག་པའི་ Mobile AntiVirus མཉེན་ཆས་འཇུག་རྒྱུ་བཙིགས་སུ་འཛིན་དགོས་སྙམ། རིན་མེད་ཐོག་ཕབས་ལེན་བྱེད་དགོས་ན་དྲྭ་ཚིགས་འདིར་ཕེབས་ http://sonamdawa.blogspot.in/2013/04/free-android-antivirus.html

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Trojan Virus ཨེན་ཌྱོའི་ཁ་པར་ནང་ཤོར་བ།
Trojan Virus ཨེན་ཌྱོའི་ཁ་པར་ནང་ཤོར་བ།
བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའི་ནང་ Kaskpersky ཞེས་པའི་དྲྭ་དུག་བརྟག་དཔྱད་ཁང་གིས་ཉེ་ཆར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ་ལྟར་ན་ Trojan Virus ཞིག་ཨེན་ཌྱོའི་ཁ་པར་ནང་གསང་འཛུལ་བྱས་རྗེས་གནས་ཚུལ་རྣམས་རྒྱ་ནག་ལ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་དྲྭ་དུག་དེ་དམིགས་ས་ནི་བོད་དང་ཡུ་གུར་བ་གཉིས་ཆགས་ཡོད་ཟེར། སྤྱིར་གློག་ཀླད་རྒྱུད་དེ་དྲྭ་དུག་དང་གསང་འཛུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་དག་ཞིག་མུ་མཐུད་ཐོན་མུས་ཡིན་ཀྱང་ད་རེས་ཀྱི་ Trojan Virus ཞིག་གིས་ཨེན་ཌྱོའི་ཁ་པར་ནང་གསང་འཛུལ་ཐུབ་པ་དེ་ནི་ཐེངས་དང་པོ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་འདུག
http://2.bp.blogspot.com/-RsDECb4FFis/UV8MycLcVYI/AAAAAAAAFRs/rVp58kJXHuw/s1600/trojan-virus-android.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-RsDECb4FFis/UV8MycLcVYI/AAAAAAAAFRs/rVp58kJXHuw/s72-c/trojan-virus-android.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2013/04/trojan-virus.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2013/04/trojan-virus.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy