ཟིན་བྲིས་ངོས་སུ་སྒྲ་འཇོག་སྟངས། Sound Cloud + Blogger

ད་ཕན་ང་ཚོས་ཟིན་བྲིས་ངོས་སུ་དཔར་དང་གློག་བརྙན་མང་པོ་བཀོད་ཡོད་ཀྱང་སྒྲ་དང་གླུ་གཞས་སོགས་གང་ཡང་བཞག་མེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་རྭ་བའི་ནང་སྒྲ་ཐད་ཀར་བཞག་པའི་འདེམས་ཀ་མེད། དེར་བརྟེན་གལ་ཏེ་ངེས་པར་སྒྲ་དང་སྐད་སོགས་ཟིན་བྲིས་ངོས་སུ་བཅུག་དགོས་ན་དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་པའི་ཐབས་འཇུས་ལས་ལྷ་པོ་ཞིག་སྟོན་གྱི་ཡིན།
འདིར་དཔེ་མཚོན་ཙམ་དུ་གཞས་གཅིག་བཀོད་ཡོད། བཟོ་སྟངས་རྒྱས་པ་གཤམ་ལ་མུ་མཐུད་གཟིགས་རོགས།


གུ་གུལ་ཟིན་བྲིས་ངོས་སུ་སྒྲ་བསྡེབས་སྟངས།

SoundCloud ཞེས་པའི་དྲྭ་ཚིགས་དེའི་ཐོག་སྒྲ་བཅུག་བྱེད་པའི་གཏམ་གླེང་དང་། གཞས། རོལ་དབྱངས། ཁ་སྒྲུང་སོགས་གྲངས་ལས་འདས་པ་འཇོག་སའི་གནས་ལེགས་གྲས་ཞིག་འདུག །དེར་བརྟེན་ཐོག་མར་ SoundCloud ཞེས་པའི་དྲྭ་ཚིགས་དེའི་ཐོག་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་དགོས། དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་དེབ་ཁ་བྱང་ངམ། གུ་གུལ་ཁ་བྱང་གང་རུང་སྤྱད་མཆོག
དེབ་སྐྱེལ་སྒྲུབ་པ་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་ནང་ཡོད་པའི་སྒྲ་རྣམས་ SoundCloud དྲྭ་ཚིགས་ངོས་སུ་ upload བྱེད་པའམ་དེ་མ་ཉིད་དུ་སྒྲ་ནང་འཇུག་གམ་ Record བྱེད་རྒྱུ་ཡང་ཡོད།
SoundCloud ཐོག་འཇོག་ཟིན་པའི་སྒྲ་རྣམས་དྲྭ་ཚིགས་གཞན་དུ་བཀོད་པ་དང་མཉམ་སྤྱོད་ཆེད་ Share ཟེར་གནོན་སའི་འདེམས་ཀ་ཡོད། འདིར་གནོན། ནང་ངོས་ཀྱི་ html code དེ་དག་བཤུ་རྗེས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ html ངོས་སུ་ཐད་བཀར་བཀོད་ན་དེ་གས་སྒྲུབ་པ་ཡིན།
གཞས་ཀྱི་འོག་མ་དེར་ Share ལ་གནོན། widget Code ནང་ངོས་ཀྱི་ html code ལེན་དགོས།

ཟིན་བྲིས་ངོས་ལ་ཐོད་ཀྱི་ HTML འདེམས་རྗེས་ནང་ངོས་སུ་ html code དེ་བླུགས་དགོས། དེ་ནས་ Publish ལ་གནོན་ནས་ཟིན་བྲིས་སྤེལ་དགོས།

ཟིན་བྲིས་ངོས་སུ་བལྟ་ན་དེ་ལྟར་གཞས་དེ་ཉན་ཐུབ་བོ།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག