ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ Word 2007/2010/2013 ནང་ཡི་གེ་སྙོམ་སྒྲིག་བཟོ་སྟངས།

Word མཉེན་ཆས་ནང་བཏགས་ཟིན་པའི་ཡི་གེ་དུམ་མཚམས་ (paragraph) དེ་དག་ Align Left དང་ Align Right, Align Center, Justify (གཡས་བར་གཡོན་སྙོམ་)བཅས་འདེམས་ཀ་བཞིའི་སྒོ་ནས་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཀུན་གྱིས་ཤེས་གསལ་ཡིན། word ནང་བཏགས་པའི་ཡི་གེ་དེ་དག་སྙོམ་སྒྲིག་ཡོང་ཆེད་ང་ཚོས་རྒྱུན་པར་ Justify ཐོག་གནོན་གྱི་ཡོད་ཀྱང་བོད་ཡིག་ལ་དེ་ཙམ་གྱི་ཐུགས་ཕན་གསོས་ཀྱི་མེད།

ཉེ་བའི་ཆར་དོ་གཉེར་ཅན་གྱི་བོད་མི་མང་པོ་ཞིག་གིས་ Thai Distributed ཞེས་པའི་བོད་ཡིག་ཡི་གེ་སྙོམ་སྒྲིག་བྱེད་སྟངས་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་ཞིག་སྤྱད་ཀྱི་འདུག་པ་དེ་ཟིན་བྲིས་འདིའི་རྒྱུད་ཁྱེད་རྣམ་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ན་སྙམས། Thai Distributed དེ་ནི་ Thai ཡི་གེ་སྙོམ་སྒྲིག་ཆེད་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་ཚོད་ལྟའི་རྒྱུད་བོད་ཡིག་ཡི་གེའི་སྙོམ་སྒྲིག་ལ་ཡང་བེད་སྤྱོད་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོང་གི་འདུག །ནམ་རྒྱུན་ཡི་གེའི་དུམ་མཚམས་ཞིག་ལ་ Justify བཏང་བའི་སྐབས་ཡི་གེ་སྙོམ་སྒྲིག་ཆ་ཚང་ཞིག་ཡོང་གེ་མེད། Thai Distributed སྤྱད་ན་བོད་ཡིག་གི་ཡི་གེའི་སྙོམ་སྒྲིག་ཧ་ཅང་ཚགས་དམ་པོ་ཡོང་གི་འདུག་པ་གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལས་ཁྱད་པར་འབྱེད་ཐུབ།

སྤྱིར་བཏང་གི་ Justify འཇོག་པའི་སྐབས་སྙོམ་སྒྲིག་ཆ་ཚང་མི་ཡོང་།
Thai Distributed འཇོག་པའི་སྐབས་སྙོམ་སྒྲིག་ཡག་པ་ཡོང་ཐུབ།
 ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ Word 2007/2010/2013 ནང་ Thai Distribution དེ་དང་ཐོག་མངོན་གསལ་མེད་ཀྱང་གཤམ་གྱི་ཐབས་ལམ་སྤྱད་ན་ “གཡས་བར་གཡོན་སྙོམ་” གྱི་བསྟར་པའི་ནང་སླེབས་ཐུབ།

འགྲོ་སྟངས་ནི། དང་པོ་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ Word ཁ་ཕྱེ་རྗེས། File > Option > language > Tibetan (PRC) དང་ Thai ཟེར་བའི་སྐད་ཡིག་གཉིས་པོ་ཁ་སྣོན་བྱེད་དགོས། དེ་རྗེས་ Word མཉེན་ཆས་མར་བསད་དེ་ཡང་ཁ་ཐེངས་གཅིག་ཕྱེ་དང་ “གཡས་བར་གཡོན་སྙོམ་” ཀྱི་འགྲམ་དུ་ Thai Distributed ཞེས་པའི་འདེམས་ཀ་གསར་དེ་སླེབས་ངེས།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག