མ་འོངས་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཞིག

FutureMe.org ཞེས་པའི་དྲ་གནས་ཞིག་གིས་མ་འོངས་པའི་ཆེད་རང་ཉིད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་གློག་འཕྲིན་གཏོང་རྒྱུའི་ཞབས་ཞུ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད། གློག་འཕྲིན་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་ལ་གློག་འཕྲིན་གྱི་འབྱོར་ཚེས་སང་ཉིན་ནམ་ལོ་ལྔ་བཅུའི་རྗེས་སུའང་བཏང་ཆོག །འོན་ཀྱང་དེའི་དགོས་པ་གང་ཡིན་ནམ་ ཞེས་གློག་འཕྲིན་ཞབས་ཞུ་ལྷན་ཁང་དེར་དྲིས་སྐབས། "གཅིག་ནས་རང་ཉིད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ལ་སྐུལ་བཅག་དང་གཉིས་ནས་སོ་སོས་སོ་སོར་སེམས་ཤུགས་གསར་པ་ཞིག་སྐྱེས་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཞབས་ཞུ་ཞིག་ཡིན་" གསུངས།

ཞབས་ཞུ་འདི་སྤྱད་སྐབས་ཁོང་ཚོའི་རེ་བ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གཏན་པོ་དགོས་པ་དང་། དུས་ཡུན་རིང་པོ་སྤྱོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལས་ད་ལྟ་རང་ཉིད་འདོད་བློ་མི་ཁངས་སའི་ལས་ཁུངས་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་རིགས་བཞག་ན་ཡག་པོ་མེད། ཞབས་ཞུ་དེའི་ནང་དེབ་སྐྱེལ་བྱས་ན་རང་ཉིད་ཡི་གེ་རྣམས་ཉར་ཚགས་དང་དེ་བཞིན་གློག་འཕྲིན་འབྱོར་སའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཡང་དུས་ཐོག་འགྱུར་བ་བཏང་ཐུབ། ཡི་གེ་ནང་དོན་ Public དང་ Private ཞེས་པ་འཇོག་རྒྱུ་ཡང་ཡོད། Private བཞག་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡི་གེ་དེ་གཞན་སུས་ཀྱང་བལྟ་ཀློག་བྱེད་མི་ཐུབ། གལ་ཏེ་ཡི་གེའི་ནང་དོན་ Public ཐོག་བཞག་ན་མི་གཞན་གྱིས་བལྟ་ཀློག་བྱེད་ཐུབ། དེར་ནང་དོན་ལ་བལྟ་ཐུབ་པས་ལས་བཏང་མཁན་དོ་དག་སོ་སའི་སྐོར་གསལ་སྟོན་མི་བྱེད།

གཤམ་ལ་ Public ཐོག་ཡོད་པའི་མ་འོང་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་ལ་བལྟ་ན།
མ་འོངས་པའི་ང་ལ། ངའི་རེ་བར་ཁྱེད་རང་ཆང་ས་བརྒྱབ་ནས་ཁྱོ་ག་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་ཀྱི་རེད། རང་གས་ཕྲུ་གུ་བུ་ཞིག་དང་བུ་མོ་ཞིག་འདོད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་རེད་དམ། བསམ་དོན་གྲུབ་སོང་ངམ། གད་མོ་མ་འགད། དེ་ཁྱེད་རང་གས་ཆང་ས་མ་བརྒྱག་པའི་སྔ་རོལ་དུ་བསམ་ནས་བྲིས་པ་ཞིག་རེད་དཱ།
གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ལ་ཡང་མ་འོངས་པར་སོ་སོས་སོ་སོར་སྐུལ་བཅག་དང་དྲན་གསོ་བཏང་དགོས་པའི་སྐད་འགའ་ཡོད་ན། www.futureme.org དྲ་ཚིགས་ནས་གློག་འཕྲིན་ཞིག་མི་འཇོག་གམ། མ་འོངས་སོ་སོས་ཡི་གེ་དེ་ཀློག་དུས་འཚོར་འདུ་ཁྱད་མཚར་ཞིག་ཏན་ཏན་སྦྱིན་ངེས་རེད། 

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག