དྲ་ལམ་པར་བཟོའི་ཞབས་ཞུ་ལེགས་ཤོས། PIXLR.com

PIXLR.com དང་ དེ་སྔོན་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཟིན་པའི་ FOTOR.com དྲ་ཚིགས་དེ་གཉིས་ནི་དྲ་ལམ་རྒྱུད་རང་ཉིད་ཀྱི་པར་རྣམས་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ས་ཞིག་ཡིན། དྲ་རྒྱའི་ཐོན་རྐྱེན་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་པ་ལས་དམིགས་བསལ་གྱི་མཉེན་ཆས་གང་ཡང་མི་དགོས། དེ་གཉིས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཡང་དྲ་ཚིགས་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ནུས་པ། བཟོ་བཅོས་བྱེད་སྐབས་མྱུར་ཚད་དང་། འདེམས་ཀ་སོགས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་འདུག །མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་གུས་པས་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ PIXLR.com དེ་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ལེགས་པ་འདུག །གཤམ་ལ་ངས་ PIXLR.com ནང་གི་ཞབས་ཞུ་ནང་གསེས་གསུམ་འདུག་པ་དེ་རེ་རེ་བྱེད་ནས་འགྲེལ་བཤད་ཏོག་ཙམ་བྱེད་འདོད།


དེ་སྔོན་ངས་ "FOTOR for Every Photo Editing" ཞེས་པའི་བརྗོད་བྱའི་འོག་དྲ་ལམ་པར་བཟོའི་ཞབས་ཞུ་ ( http://www.fotor.com )ཞིག་ཁྱེད་རྣམས་ལ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད། ཀློག་པ་པོ་མང་པོས་དགའ་མོས་དང་ཕན་ཐོག་བྱུང་བའི་སྐོར་འཁོད་འདུག་ལ་ཡང་ཀློག་པ་པོ་རེ་གཉིས་ཀྱིས་དྲ་ཚིགས་དེའི་ཐོག་རང་ཉིད་ཀྱི་པར་ཡར་བཅུག་ (upload) བྱེད་སྐབས་དུས་ཡུན་ཧ་ཅང་རིང་པོ་འགོར་བའམ་ཁ་མི་ཕྱེ་བའི་དཀའ་ངལ་བྱུང་སྐོར་འཁོད་འདུག་པ་དངོས་བདེན་རེད་འདུག །དེར་བརྟེན་ད་རེས་འདིར་དྲ་ལམ་ཐོག་པར་བཟོའི་ཞབས་ཞུ་ལེགས་ཤོས་སུ་བརྩི་བའི་ www.PIXLR.com ཞེས་པའི་དྲ་ཚིགས་དེ་ངོ་སྤྲོད་ཞུ་འདོད་བྱུང་།

PIXLR.com དང་  དེ་སྔོན་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཟིན་པའི་ FOTOR.com དྲ་ཚིགས་དེ་གཉིས་ནི་དྲ་ལམ་རྒྱུད་རང་ཉིད་ཀྱི་པར་རྣམས་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ས་ཞིག་ཡིན། དྲ་རྒྱའི་ཐོན་རྐྱེན་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་པ་ལས་དམིགས་བསལ་གྱི་མཉེན་ཆས་གང་ཡང་མི་དགོས། དེ་གཉིས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཡང་དྲ་ཚིགས་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ནུས་པ། བཟོ་བཅོས་བྱེད་སྐབས་མྱུར་ཚད་དང་། འདེམས་ཀ་སོགས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་འདུག །མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་གུས་པས་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ PIXLR.com དེ་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ལེགས་པ་འདུག །གཤམ་ལ་ངས་ PIXLR.com ནང་གི་ཞབས་ཞུ་ནང་གསེས་གསུམ་འདུག་པ་དེ་རེ་རེ་བྱེད་ནས་འགྲེལ་བཤད་ཏོག་ཙམ་བྱེད་འདོད།

PIXLR EDITOR

ནས་གསེས་ཞབས་ཞུ་དེ་ཧ་ལམ་ Adobe Photoshop དང་འདྲ། པར་བཟོ་ལག་ཆ་ Tools ཆ་ཚང་ཡོད་པ་མ་ཚད། Photoshop ནང་ཡོད་པའི་འདེམས་ག་ Menu  དེ་བཞིན་གཡས་ཕྱོགས་སུ་སྒྲིག་བཀོད་ Layer Panel དང་ Navigation Panel , History Panel སོགས་གང་དགོས་འཇོག་རྒྱུ་ཡོད། PIXLR Editor ཞབས་ཞུ་དེའི་སྟེང་ལས་ཀ་བྱེད་སྐབས་རང་ཉིད་ Photoshop ནང་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྣང་བ་རང་བཞིན་གྱི་ཡོང་གི་འདུག །ངའི་བསམ་པར་དྲ་རྒྱའི་རྒྱུད་ཞབས་ཞུ་ལེགས་པོ་དེ་ལྟ་བུ་ཡོད་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་ནང་ Photoshop མཉེན་ཆས་བླུགས་དགོས་པའི་དགོས་པ་དེ་ཙམ་མིན་འདུག་སྙམ།


ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ PIXLR EDITOR ནང་བོད་ཡིག་བཏགས་པའི་སྐབས་བརྩེགས་འདོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་གང་ཡང་མེད་ཁར་དེང་གི་ Unicode ནང་བཟོས་པའི་སྨོན་ལམ་ཡིག་གཟུགས་དང་། Himalaya ཡིག་གཟུགས་བཅུ་པོ། Qomolangma ཡིག་གཟུགས་བཅུ་སོགས་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཆ་ཚང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག །དེར་བརྟེན་བོད་ལུགས་ཀྱི་མཛེས་བཀོད་དང་པར་རིས་བཟོ་དགོས་བྱུང་ན་སྣང་དག་མེད་འདུག


PIXLR EXPRESS

ཞབས་ཞུ་དེའི་ནང་དང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་པར་གཅིག་ཡར་བཅུག་(upload) དགོས། དེ་བྱེད་པར་དུས་ཚོད་གང་ཡང་འགོར་གྱི་མིན་འདུག །དེ་ནས་པར་ཁ་ཕྱེ་ཚར་བ་དང་ཚོན་ཁྲ་དང་། གདངས། དཀར་ཆ། ཆེ་ཆུང་འབྲེགས་གཏུབ། དེ་བཞིན་པར་ཀྱི་སྒང་དུ་འཇོག་རྒྱུའི་རི་མོ་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་འདེམས་རྒྱུ་འདུག །དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོད་མོས་དང་ལྟར་ཚོད་ལྟ་བྱེད་ན་ལས་ལྷ་པོའི་ངང་ཤེས་ངེས།


PIXLR O-MATIC

དེ་ནི་པར་གྱི་འོད་གདངས་སྙིང་རྗེ་བ་དང་ལེགས་གྲས་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲིགས་ཡོད་པ་དང་། འོད་གདངས་ཀྱི་འགྲོ་ལུགས་དེ་དག་རང་ཉིད་ཀྱི་པར་གང་ཞིག་ཐོག་སླེབས་ཐུབ་པའི་འདེམས་ག་ཞིག་ཡིན། དེར་རང་ཉིད་ཀྱིས་དཀའ་ལས་མང་པོ་བརྒྱབ་མི་དགོས་པར་རང་ཉིད་ཀྱི་པར་རྣམས་ལ་མཐོང་སྣང་མི་གཅིག་པ་མང་པོ་བཟོ་ཡས་ཡོད། དཔེར་ན། ཉེ་ཆར་བརྒྱབ་པའི་པར་ཞིག་ PIXLR O-MATIC ནང་བཟོ་བཅོས་བརྒྱབ་རྗེས། པར་དེ་དུས་ཚོད་ཧ་ཅང་རིང་པོའི་གོང་དུ་བརྒྱབ་པ་དང་དེ་གསལ་ལ་མི་གསལ་ཆགས་པ་འདྲ་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད།

པར་བཟོའི་དྲ་ཚིགས་ལེགས་པོ་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ android ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་བཅུག་རྒྱུ་ཡང་འདུག དྲ་ཚིགས་ཨ་མ་ www.pixlr.com ལ་གཟིགས་ནས་ཕབས་ལེན་བྱེད་ན་འགྲིགས།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: དྲ་ལམ་པར་བཟོའི་ཞབས་ཞུ་ལེགས་ཤོས། PIXLR.com
དྲ་ལམ་པར་བཟོའི་ཞབས་ཞུ་ལེགས་ཤོས། PIXLR.com
PIXLR.com དང་ དེ་སྔོན་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་ཟིན་པའི་ FOTOR.com དྲ་ཚིགས་དེ་གཉིས་ནི་དྲ་ལམ་རྒྱུད་རང་ཉིད་ཀྱི་པར་རྣམས་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ས་ཞིག་ཡིན། དྲ་རྒྱའི་ཐོན་རྐྱེན་ཡོད་ན་དེ་གས་འཐུས་པ་ལས་དམིགས་བསལ་གྱི་མཉེན་ཆས་གང་ཡང་མི་དགོས། དེ་གཉིས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཡང་དྲ་ཚིགས་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་ཆོས་དང་ནུས་པ། བཟོ་བཅོས་བྱེད་སྐབས་མྱུར་ཚད་དང་། འདེམས་ཀ་སོགས་ལ་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་འདུག །མདོར་བསྡུས་ནས་བཤད་གུས་པས་ཚོད་ལྟ་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ PIXLR.com དེ་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ལེགས་པ་འདུག །གཤམ་ལ་ངས་ PIXLR.com ནང་གི་ཞབས་ཞུ་ནང་གསེས་གསུམ་འདུག་པ་དེ་རེ་རེ་བྱེད་ནས་འགྲེལ་བཤད་ཏོག་ཙམ་བྱེད་འདོད།
http://2.bp.blogspot.com/-MZidNCSKJx4/Utztc8zM6CI/AAAAAAAAHGY/Q7J8wyZjp4A/s1600/pixlr.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-MZidNCSKJx4/Utztc8zM6CI/AAAAAAAAHGY/Q7J8wyZjp4A/s72-c/pixlr.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2014/01/pixlrcom.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2014/01/pixlrcom.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy