Webp = JGP + PNG +GIF


སྔར་གནས་ད་བར་གློག་ཀླད་དང་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ཡོད་པའི་པར་ཕལ་ཆེ་བ་ཚད་གཞི་གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་འཛིན་ཡོད། དེ་དག་ནི་ JPG དང་ PNG , GIF བཅས་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གུ་གུལ་གྱིས་ WebP ཞེས་པའི་པར་གྱི་ཚད་གཞི་གསར་པ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད། WebP ནི་ཚད་ལྡན་གློག་བརྙན་ཡིག་ཆའི་ཚད་གཞི་ WebM ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། WebM གྱིས་གློག་བརྙན་སྤུས་ཚད་མཐོ་པོ་རྣམས་ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་གི་ཚད་དུ་ཉར་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལེགས་ཤོས་སུ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་གུ་གུལ་གྱིས་ WebM གྱིས་གློག་བརྙན་རྣམས་ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ལྟར་ WebP གྱིས་ཀྱང་སྔར་རྒྱུན་སྤྱོད་བཞིན་པའི་པར་གྱི་ཚད་གཞི་ JGP, PNG, GIF གསུམ་གའི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའི་ཁར་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་གསར་གཏོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། མ་འོངས་པར་པར་གྱི་ཚད་གཞི་ཚང་མ་ WebP ཟེར་བ་གཅིག་གིས་འཚབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་འཛིན་ཡོད།
WebP ཞེས་པ་ནི་ JPG དང་ PNG, GIF ལྟར་འདྲ་པར་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་ཡིག་ཆའི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡིན།
གནས་ཚུལ་ཤེས་གསལ་ལྟར་ན་གུ་གུལ་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཨ་མའི་ནང་གི་པར་ཡོད་དོ་ཅོག་ WebP ཡིག་ཆའི་ཐོག་བསྒྱུར་མ་ཐག་སྲ་སྡེར་གྱི་སྟོང་ཆ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མང་དུ་སོང་བ་སྤྱི་གྲགས་བྱས་ཡོད། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ཚིགས་སྐད་གྲགས་ཅན་ Facebook གྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟའི་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ངོ་དེབ་ཀྱི་པར་ཆ་ཚང་ WebP ཚད་ལྡན་དུ་བསྒྱུར་འགོ་བཙུགས་ཡོད་ཟེར།

ཉིན་ཤས་སྔོན་གུས་པས་ WebP ཟེར་བའི་པར་གྱི་ཚད་གཞི་གསར་པ་དེར་ཉམས་ཞིབ་ཏོག་ཙམ་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ངའི་ཤེས་གསལ་ལ།


༡༽ WebP ནི་དངོས་གནས་སྔར་རྒྱུན་གྱི་ JPG , PNG, GIF གསུམ་ལས་ལེགས་པ་དང་། པར་གྱི་སྤུས་ཀ་མ་བརླག་པར་ཡིག་ཆ་བརྒྱ་ ༣༠ ནས་ ༤༠ བར་ཆུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག །དཔེར་ན་ངས་ slider.jpg=890kB ཞིག་ WebP ནང་བསྒྱུར་ནས་བལྟ་སྐབས་ཡིག་ཆའི་ཚད་ནི་ slider.webp=650kB ཆགས། དེ་ནི་ཧ་ལས་དགོས་པའི་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན། གལ་ཏེ་དྲ་ཚིགས་ཞིག་གི་ཐོག་པར་ 890kB འཚབ་ཏུ་ 650kB འཇོག་ཐུབ་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ཁ་ཕྱེ་མགྱོགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་རེད། བཤད་སྟངས་གཞན་ཞིག་ནི་ 4GB ཅན་གྱི་མཐེབ་སྡེར་(Pendrive) ཞིག་གི་ནང་དུས་རྒྱུན་འདྲ་པར་ (jpg ཅན་གྱི་པར་) ༡༠༠༠ ཙམ་ལས་བཤོང་གི་མེད་ན། ད་ལྟ་པར་དེ་དག་ webp ཐོག་བསྒྱུར་ནས་པར་ ༡༤༠༠ ལྷག་བླུགས་ཐུབ་པའི་དོན་ཡིན།

PNG དང་ WebP གཉིས་དོ་བསྡུར་བྱེད་པའི་དཔེ་མཚོན།
JPG དང་ WebP གཉིས་དོ་བསྡུར་བྱེད་པའི་དཔེ་མཚོན།
༢༽ WebP ནི་ཕྱོགས་གང་ནས་བལྟས་ཀྱང་ JPG, PNG, GIF སོགས་ལས་ལེགས་པ་ཀུན་གྱི་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱང་། དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ད་ལྟ་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ (Web Browser) ཚང་མས་ WebP དེ་ངོས་ལེན་བྱེད་མེད། དེར་བརྟེན་ image.webp ཞེས་པའི་པར་དེ་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ཚང་མའི་ནང་སྟོན་མི་ཐུབ།

WebP སྟོན་ཐུབ་མཁན་ནི་ད་ལྟ་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་
  • Chrome v23 ཡན་དང་ 
  • Opera v12 ཡན་
  • Android Browser v4.2 ཡན་
  • Opera Mobile v11 ཡན་
  • Chrome for Android v32 ཡན་མ་ཏོག་མེད།
Firefox དང་ Explorer, Safari དེ་བཞིན་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་གཞན་རྣམས་ད་ལྟ་ལས་འཆར་དང་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་ཡོད་པས། དྲ་ཐོག་གི་ WebP ཡིག་ཆ་དེ་རིགས་ད་ལྟ་འཆར་མི་ཐུབ། འོན་ཀྱང་མགྱོགས་མྱུར་དེ་དག་ཀྱང་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཆགས་ངེས་རེད། རིམ་པས་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ཚང་མས་ webp ཅན་གྱི་པར་ངོས་ལེན་ཐུབ་སོང་ན། དེ་ཉིན་ནས་བཟུང་ང་ཚོར་དྲ་རྒྱ་མགྱོགས་པོ་མེད་ནའི་དྲ་ཚིགས་ངོས་ཀྱི་པར་རྣམས་ལམ་སེང་བལྟ་ཐུབ་པ་ངང་། པར་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་དྲ་ཚིགས་ཐོག་ཡར་བཅུག་ (upload) དང་ཕབས་ལེན་ ( Download ) བྱེད་སྐབས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་འགོར་མི་དགོས་པ་ཆགས་ངེས་རེད།

WebP སྐོར་གྱི་གསར་འགྱུར་དང་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་གཟིགས་འདོད་ན་དྲ་བྱང་འདིར་གཟིགས། http://goo.gl/brIlB0

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག