Webp = JGP + PNG +GIF

སྔར་གནས་ད་བར་གློག་ཀླད་དང་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ཡོད་པའི་པར་ཕལ་ཆེ་བ་ཚད་གཞི་གཙོ་བོ་གཙུམ་གྱི་འཛིན་ཡོད། དེ་དག་ནི་ JPG དང་ PNG , GIF གསུམ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གུ་གུལ་གྱིས་ WebP ཞེས་པའི་པར་གྱི་ཚད་གཞི་གསར་པ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད། WebP ནི་ཚད་ལྡན་གློག་བརྙན་ཡིག་ཆའི་ཚད་གཞི་ WebM ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། WebM གྱིས་གློག་བརྙན་སྤུས་ཚད་མཐོ་པོ་རྣམས་ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་གི་ཚད་དུ་ཉར་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལེགས་ཤོས་སུ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་གུ་གུལ་གྱིས་ WebM གྱིས་གློག་བརྙན་རྣམས་ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ལྟར་ WebP གྱིས་ཀྱང་སྔར་རྒྱུན་སྤྱོད་བཞིན་པའི་པར་གྱི་ཚད་གཞི་ JGP, PNG, GIF གསུམ་གའི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའི་ཁར་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་བཟོས་ཟིན་། མ་འོངས་པར་གྱི་ཚད་གཞི་ WebP ཟེར་བ་གཅིག་རང་གིས་འགྲིགས་པ་བཟོ་བའི་ལས་གཞི་བརྩམས་ཡོད།


སྔར་གནས་ད་བར་གློག་ཀླད་དང་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ཡོད་པའི་པར་ཕལ་ཆེ་བ་ཚད་གཞི་གཙོ་བོ་གསུམ་གྱི་འཛིན་ཡོད། དེ་དག་ནི་ JPG དང་ PNG , GIF བཅས་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གུ་གུལ་གྱིས་ WebP ཞེས་པའི་པར་གྱི་ཚད་གཞི་གསར་པ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད། WebP ནི་ཚད་ལྡན་གློག་བརྙན་ཡིག་ཆའི་ཚད་གཞི་ WebM ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། WebM གྱིས་གློག་བརྙན་སྤུས་ཚད་མཐོ་པོ་རྣམས་ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་གི་ཚད་དུ་ཉར་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལེགས་ཤོས་སུ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་གུ་གུལ་གྱིས་ WebM གྱིས་གློག་བརྙན་རྣམས་ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ལྟར་ WebP གྱིས་ཀྱང་སྔར་རྒྱུན་སྤྱོད་བཞིན་པའི་པར་གྱི་ཚད་གཞི་ JGP, PNG, GIF གསུམ་གའི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའི་ཁར་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་གསར་གཏོད་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན། མ་འོངས་པར་པར་གྱི་ཚད་གཞི་ཚང་མ་ WebP ཟེར་བ་གཅིག་གིས་འཚབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་དམིགས་ཡུལ་འཛིན་ཡོད།
WebP ཞེས་པ་ནི་ JPG དང་ PNG, GIF ལྟར་འདྲ་པར་ཉར་ཚགས་བྱེད་པའི་ཡིག་ཆའི་ཚད་གཞི་ཞིག་ཡིན།
གནས་ཚུལ་ཤེས་གསལ་ལྟར་ན་གུ་གུལ་གྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཨ་མའི་ནང་གི་པར་ཡོད་དོ་ཅོག་ WebP ཡིག་ཆའི་ཐོག་བསྒྱུར་མ་ཐག་སྲ་སྡེར་གྱི་སྟོང་ཆ་མངོན་གསལ་དོད་པོས་མང་དུ་སོང་བ་སྤྱི་གྲགས་བྱས་ཡོད། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ཚིགས་སྐད་གྲགས་ཅན་ Facebook གྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟའི་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ངོ་དེབ་ཀྱི་པར་ཆ་ཚང་ WebP ཚད་ལྡན་དུ་བསྒྱུར་འགོ་བཙུགས་ཡོད་ཟེར།

ཉིན་ཤས་སྔོན་གུས་པས་ WebP ཟེར་བའི་པར་གྱི་ཚད་གཞི་གསར་པ་དེར་ཉམས་ཞིབ་ཏོག་ཙམ་བྱེད་པའི་རྒྱུད་ངའི་ཤེས་གསལ་ལ།


༡༽ WebP ནི་དངོས་གནས་སྔར་རྒྱུན་གྱི་ JPG , PNG, GIF གསུམ་ལས་ལེགས་པ་དང་། པར་གྱི་སྤུས་ཀ་མ་བརླག་པར་ཡིག་ཆ་བརྒྱ་ ༣༠ ནས་ ༤༠ བར་ཆུང་དུ་གཏོང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག །དཔེར་ན་ངས་ slider.jpg=890kB ཞིག་ WebP ནང་བསྒྱུར་ནས་བལྟ་སྐབས་ཡིག་ཆའི་ཚད་ནི་ slider.webp=650kB ཆགས། དེ་ནི་ཧ་ལས་དགོས་པའི་ཡག་པོ་ཞིག་ཡིན། གལ་ཏེ་དྲ་ཚིགས་ཞིག་གི་ཐོག་པར་ 890kB འཚབ་ཏུ་ 650kB འཇོག་ཐུབ་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་ཁ་ཕྱེ་མགྱོགས་སུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཉག་ཅིག་རེད། བཤད་སྟངས་གཞན་ཞིག་ནི་ 4GB ཅན་གྱི་མཐེབ་སྡེར་(Pendrive) ཞིག་གི་ནང་དུས་རྒྱུན་འདྲ་པར་ (jpg ཅན་གྱི་པར་) ༡༠༠༠ ཙམ་ལས་བཤོང་གི་མེད་ན། ད་ལྟ་པར་དེ་དག་ webp ཐོག་བསྒྱུར་ནས་པར་ ༡༤༠༠ ལྷག་བླུགས་ཐུབ་པའི་དོན་ཡིན།

PNG དང་ WebP གཉིས་དོ་བསྡུར་བྱེད་པའི་དཔེ་མཚོན།
JPG དང་ WebP གཉིས་དོ་བསྡུར་བྱེད་པའི་དཔེ་མཚོན།
༢༽ WebP ནི་ཕྱོགས་གང་ནས་བལྟས་ཀྱང་ JPG, PNG, GIF སོགས་ལས་ལེགས་པ་ཀུན་གྱི་ཁས་ལེན་བྱེད་ཀྱང་། དཀའ་ངལ་ཞིག་ཡོད་པ་ནི། ད་ལྟ་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ (Web Browser) ཚང་མས་ WebP དེ་ངོས་ལེན་བྱེད་མེད། དེར་བརྟེན་ image.webp ཞེས་པའི་པར་དེ་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ཚང་མའི་ནང་སྟོན་མི་ཐུབ།

WebP སྟོན་ཐུབ་མཁན་ནི་ད་ལྟ་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་
  • Chrome v23 ཡན་དང་ 
  • Opera v12 ཡན་
  • Android Browser v4.2 ཡན་
  • Opera Mobile v11 ཡན་
  • Chrome for Android v32 ཡན་མ་ཏོག་མེད།
Firefox དང་ Explorer, Safari དེ་བཞིན་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་གཞན་རྣམས་ད་ལྟ་ལས་འཆར་དང་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་ཡོད་པས། དྲ་ཐོག་གི་ WebP ཡིག་ཆ་དེ་རིགས་ད་ལྟ་འཆར་མི་ཐུབ། འོན་ཀྱང་མགྱོགས་མྱུར་དེ་དག་ཀྱང་དཀའ་ངལ་མེད་པ་ཆགས་ངེས་རེད། རིམ་པས་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ཚང་མས་ webp ཅན་གྱི་པར་ངོས་ལེན་ཐུབ་སོང་ན། དེ་ཉིན་ནས་བཟུང་ང་ཚོར་དྲ་རྒྱ་མགྱོགས་པོ་མེད་ནའི་དྲ་ཚིགས་ངོས་ཀྱི་པར་རྣམས་ལམ་སེང་བལྟ་ཐུབ་པ་ངང་། པར་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་དྲ་ཚིགས་ཐོག་ཡར་བཅུག་ (upload) དང་ཕབས་ལེན་ ( Download ) བྱེད་སྐབས་དུས་ཡུན་རིང་པོ་འགོར་མི་དགོས་པ་ཆགས་ངེས་རེད།

WebP སྐོར་གྱི་གསར་འགྱུར་དང་གནས་ཚུལ་རྒྱས་པ་གཟིགས་འདོད་ན་དྲ་བྱང་འདིར་གཟིགས། http://goo.gl/brIlB0

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Webp = JGP + PNG +GIF
Webp = JGP + PNG +GIF
སྔར་གནས་ད་བར་གློག་ཀླད་དང་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ཡོད་པའི་པར་ཕལ་ཆེ་བ་ཚད་གཞི་གཙོ་བོ་གཙུམ་གྱི་འཛིན་ཡོད། དེ་དག་ནི་ JPG དང་ PNG , GIF གསུམ་ཡིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གུ་གུལ་གྱིས་ WebP ཞེས་པའི་པར་གྱི་ཚད་གཞི་གསར་པ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད། WebP ནི་ཚད་ལྡན་གློག་བརྙན་ཡིག་ཆའི་ཚད་གཞི་ WebM ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། WebM གྱིས་གློག་བརྙན་སྤུས་ཚད་མཐོ་པོ་རྣམས་ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་གི་ཚད་དུ་ཉར་ཐུབ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ལེགས་ཤོས་སུ་ངོས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་གུ་གུལ་གྱིས་ WebM གྱིས་གློག་བརྙན་རྣམས་ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་ནང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ཐུབ་པ་ལྟར་ WebP གྱིས་ཀྱང་སྔར་རྒྱུན་སྤྱོད་བཞིན་པའི་པར་གྱི་ཚད་གཞི་ JGP, PNG, GIF གསུམ་གའི་ཁྱད་ཆོས་ཚང་བའི་ཁར་དེ་ལས་ལྷག་པ་ཞིག་བཟོས་ཟིན་། མ་འོངས་པར་གྱི་ཚད་གཞི་ WebP ཟེར་བ་གཅིག་རང་གིས་འགྲིགས་པ་བཟོ་བའི་ལས་གཞི་བརྩམས་ཡོད།
http://4.bp.blogspot.com/-Z5JAAkbTYJY/UvPIiq3QCwI/AAAAAAAAHhc/y6qWnDuc_Kc/s1600/webp.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-Z5JAAkbTYJY/UvPIiq3QCwI/AAAAAAAAHhc/y6qWnDuc_Kc/s72-c/webp.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2014/02/webp-jgp-png-gif.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2014/02/webp-jgp-png-gif.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy