OfficeSuite Pro 7


མཉེན་ཆས་དེ་ནི་ཨན་ཌོ་ (android) མ་ལག་ཆེད་དུ་བཟོས་པའི་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ (Office Suite) ཆ་ཚང་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དུས་རྒྱུན་གློག་ཀླད་ཐོག་ཡོད་པའི་ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཚབ་བྱེད་ཐུབ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ལག་ཐོག་ཁ་པར་རམ་ tablet ནང་མཉེན་ཆས་འདི་ཡོད་ན་ཁྱེད་ཉིད་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་ཡོད་ཀྱང་ Word དང་ Excel , PowerPoint སོགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་པ་དང་བཟོ་སྒྲིག་ཀྱང་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད།

མཉེན་ཆས་དེས་ཡིག་ཆའི་རྣམས་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཁ་བསྔོག་ཐུབ། གཤམ་གསལ།
* Text format - Microsoft DOC, DOCX, DOCM, RTF, TXT, LOG, ODT
* Spreadsheet - Microsoft XLS, XLSX, XLSM, CSV, ODS
* Presentation - Microsoft PPT, PPTX, PPS, PPSX, PPTM, PPSM, ODP
* ཡིག་ཆ་གཞན། - Microsoft PDF, EML, ZIP
* Microsoft Office 365 རིགས་ཀྱང་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ།

ཕབས་ལེན་གནང་དགོས་ཚེ་དྲ་ཐག་དེར་ཕེབས། http://1drv.ms/1kB5fNK
ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 30.1MB


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *