ཕབས་ལེན་དྲ་སྣེ་(download link)རང་ཉིད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་དང་ཟིན་བྲིས་ངོས་སུ་འཇོག་སྟངས།

 

གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་ཐུང་ངུ་དེའི་ནང་ང་ཚོས་སྒེར་གྱི་དྲ་ཚིགས་སམ་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ངོས་སུ་མཉེན་ཆས་དང་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་གཞན་ལ་ཕབས་ལེན་དུ་འཇོག་སྟངས་སྟོན་ཡོད། དེར་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་འཛོམས་དགོས་པ་ནི། དང་པོ་སྒེར་གྱི་དྲ་ཚིགས་སམ་ཟིན་བྲིས་དང། གཉིས་ནི་ཡིག་ཆ་འཇོག་སའི་དྲ་ལམ་སྲ་སྡེར་ཞིག་དགོས། དཔེར་ན། གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་(gdrive) དང། མཁའ་སྡེར། (skydrive), 4shared, Mega སོགས་ཡིན། དེར་ང་ཚོས་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོང་ཆེད་ཡིག་ཆ་རྣམས་ Mega སྤྲིན་སྡེར་སྤྱད་ཡོད།

ཁ་པར་ཞིག་རུ་ཊིང་(rooting)བྱེད་ཟེར་ན་གང་རེད།

 

གློག་ཀླད་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་དེའི་ནང་མཉེན་ཆས་གསར་འཇུག་དང་དེ་བཞིན་གློག་ཀླད་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་ན་སྐབས་རེ་གཙོ་སྐྱོང་པའི་(Administrator) དབང་ཆ་དགོས་པ་ལྟར། ཁ་པར་ཞིག་ལ་རུ་ཊིང་བྱེད་ཟེར་ན་ཁ་པར་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་འགྱུར་བཅོས་བཏང་ཐུབ་པའི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་རགས་ཐབ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

རུ་ཊིང་བྱེད་ན་གང་ཡོད་དམ།

རུ་ཊིང་བཏང་ཟིན་པའི་ཁ་པར་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཁ་པར་ནང་ངོས་ཀྱི་ཨཻཔ་སི་(apps) དང་། རྩེ་མོ། ཡིག་ཆ། སྒྲིག་བཀོད་མ་ལུས་པ་ཁ་པར་གཅིག་ནས་ཁ་པར་གཞན་ཞིག་ཐོག་གནས་སྤོ་(backup & restore)བྱེད་ཐུབ་པ་དང། དམིགས་བསལ་གྱི་མཉེན་ཆས་OTG ཟེར་བ་བཅུག་ནས་མཐེབ་སྡེར་(pendrive) ནང་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཁ་པར་ངོས་སུ་བལྟ་ཐུབ་པ་བཟོ་ཐུབ། ཁ་པར་ནང་ངོས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་གཙོ་བོ་དེ་འགྱུར་བཅོས་དང་གང་འདོད་བཀོད་མཆོག །ཁ་པར་ནང་ཡིག་ཆའི་གསང་བ་ཉར་ཚད་དང་སྐྱོན་ཆ་ཡོད་མེད་ཚོད་ལྟའི་ཆེད་དུའང་རུ་ཊིང་བྱེད། མི་མང་པོས་རུ་ཊིང་བྱེད་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་རཱོམ་(ROM)གསར་པ་དེ་འདྲ་གསུབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཀོ་ས་ཊོམ་རཱོམ་ (custom ROM) ཡང་ན་(ROM)རཱོམ་ཟེར་བ་ནི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་རྒྱུད་ཁུངས་མ་ལག་ལ་གོ་དགོས། དཔེར་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་ Window XP བླུགས་པའམ། སྐུར་ཁུང་བདུན་པ་ཡང་ན་སྐར་ཁུང་བརྒྱད་པ་སོགས་གང་འདོད་བཅུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལྟར། ཀོ་ས་ཊོམ་རཱོམ་ལ་ཡང་ཨན་ཌོའི་ཐོན་རིམ་འདྲ་མིན་དང་། ཨན་ཌོ་གསར་བཟོ་བྱེད་པ་དེ་འདྲ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་འཇུག་རྒྱུ་ཡོད། གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་ནི་རུ་ཊིང་བྱེད་ནས་བེད་སྤྱོད་གང་ཡོད་མེད་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་ཁ་ཤས་ཡིན་དེ་མིན་གྱི་བེད་སྤྱོད་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཡོད།

ཁ་པར་ཚང་མ་ལ་རུ་ཊིང་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་དམ།

ཨྱ་ཧྥོན་དང་ཨྱ་པེཊ་དེ་དག་ལ་རུ་ཊིང་བྱེད་རྒྱུ་མེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ཨན་ཌོ་ཡིན་ཕྱིན་རུ་ཊིང་བྱེད་ཐུབ། འོན་ཀྱང་ཡིད་གཟབ་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པ་ནི། རུ་ཊིང་བྱེད་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་རྨང་གཞིར་ལག་པ་འཆང་གི་ཡོད་བརྟེན་ཁ་པར་སྐྱོན་དུ་འགྲོ་ན་དོ་དག་རང་ཉིད་ཀྱིས་འགན་ཡིན་པ་ལས། ཁ་པར་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་འགན་ལེན་མི་བྱེད།

དངོས་ཆས་གསར་ཐོན་རྣམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ལ་དོན་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་སམ།

 

དངོས་པོ་རེ་ལ་ཐོག་མར་དོན་གྱི་ཆ་ནས་མིང་བཏགས་པ་དང་དོན་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད་པར་བཏགས་པའི་བཏགས་མིང་མང་དག་ཞིག་རྒྱུན་གཏན་འཚོ་བའི་ནང་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་བོད་ཡིག་ལ་གདུང་པའི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྤུན་ཟླ་མང་པོས་སྐབས་ཐོག་ཏུ་དངོས་པོ་དེ་དག་ལ་བོད་ཡིག་གི་ཐ་སྙད་རེ་སྦྱར་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་འོས་ཞིག་ལགས། ལོ་འགའི་རིང་ནས་གུས་པས་རང་གི་དུས་ཚོད་ནམ་འཁོམ་ལ་གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར་སྐོར་གྱི་རྩོམ་ཡིག་གང་ཐུབ་སྒེར་གྱི་དྲ་ཚིགས་འདིའི་ནང་སྤེལ་བའི་སྐབས་འགག་རྡོ་ཆེ་ཤོས་ནི་གློག་ཀླད་ཀྱི་དངོས་ཆས་གསར་པ་དེ་དག་ལ་བོད་ཡིག་གི་ཐ་སྙད་གང་བཀོད་མིན་ཐད་དེ་ཡིན།

སྤྱིར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་གློག་ཆས་དང་དངོས་རྫས་གསར་ཐོན་དེ་དག་ལ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབ་འགོ་བཙུགས་པ་ཙམ་ལས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་ཅུ་ལྷག་གི་མིང་ཚིག་གསར་པ་དེ་དག་ཡོངས་ཁྱབ་དང་གཅིག་མཐུན་བྱུང་མེད། དེར་དཔེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལེན་ནས་བཤད་ན། དབྱིན་ཡིག་གི་ཚིག Computer ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བོད་ནང་ གློག་ཀླད་ཅེས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་ ཀམ་པུ་ཊར་ ཞེས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱིས་སུ་དོན་བསྒྱུར་བྱེད་ནས་རྩིས་བརྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་རམ་རྩིས་འཁོར་ཟེར་ཏེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་མང་པོ་འདུག །ཐ་སྙད་དེ་དག་གང་ཞིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱང་མི་འགྲིགས་པ་མེད། དེར་ངས་ཤོད་འདོད་པ་ནི། computer ཟེར་བའི་དངོས་པོ་དེ་ ཕྱི་ལོ་ ༡༩༨༧ ཙམ་ནས་ཁྲོམ་རྭའི་ནང་ཐོན་པ་ནས་ད་བར་ལོ་སུམ་ཅུ་མན་ཙམ་འགྲོ་གི་ཡོད་ཀྱང་ད་དུང་གཅིག་འགྱུར་གྱི་མིང་ཚིག་ཆགས་ཐུབ་མེད། དེར་བརྟེན་གློག་ཀླད་དང་། ཀམ་པུ་ཊར། རྩིས་འཁོར་གསུམ་ནི་དོན་གཅིག་མིང་གི་རྣམ་གྲངས་སུ་རྩིས་ཏེ་རྩོམ་ཡིག་དང་ཡི་གེར་བཀོད་སྐབས་ཕལ་ཆེར་མི་ཚང་མས་དངོས་པོ་དེ་ངོ་ཐག་ཆོད་ཀྱི་ཡོད། དངོས་ཆས་དེ་འདྲ་གཅིག་ལ་ཡོངས་གྲགས་བོད་ཡིག་ཐ་སྙད་གཅིག་བཟོ་བར་དུས་ཡུན་ཇི་ཙམ་འགོར་འདུག །དེའི་བར་ལ་དངོས་ཆས་གསར་པ་ག་ཚོད་ཁྲོམ་རྭར་ཐོན་ཡོང་གི་ཡོད། ངའི་བསམ་པར་སྐབས་ཐོག་གི་དངོས་པོ་དེ་དག་ལ་ཐད་བསྒྱུར་བྱེད་ན་སྤྱོད་ཐུབ་ན་དེ་གས་འགྲིགས་སྙམ། དུས་ཡུན་གང་མཚམས་རྗེས་ཐད་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་ཐ་སྙད་དེ་དག་འགྲིགས་མིན་ནམ། རན་མིན་ནམ། ཡང་ན་བརྡ་ཆད་བཏན་འབེབས་ཚོགས་ཆུང་སོགས་ཀྱིས་གཏན་འབེབས་བྱེད་ཡོད་མེད་ལ་མ་ལྟོས་པར་བོད་མི་ཡོངས་ཀྱིས་བཀོལ་སྤྱོད་དང་གོ་བརྡ་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ལེགས། གང་ལྟར་དངོས་པོ་ཞིག་ལ་མིང་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་དེ་ལ་དོན་དག་གང་དགོས་པ་མ་རེད།

དེར་བརྟེན་དངོས་ཆས་གསར་པ་རེ་ཁྲོམ་རར་ཐོན་པ་དང་། དངོས་ཆས་དེའི་དབྱིན་ཡིག་ལས་སྒྲ་ཐད་ཀར་བཀོད་དེ་བཞག་རྗེས། བོད་མིའི་འཚོ་བའི་ནང་བེད་སྤྱོད་དང་ཁྱབ་འཕེལ་བཏང་ཐུབ་ན། དངོས་ཆས་གསར་པ་དེ་དག་ལ་བོད་མི་རང་ངོས་ནས་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབ་བྱེད་ཟིན་པ་འདྲ་པོ་རེད། དཔེར་ན་ ཨྱ་ཧྤོན་ (iphone), ཨྱ་པེཊ་ (ipad), ཊེ་བྷེ་ལེཊ་ (tablet) ལྟ་བུ།

མི་འགའ་རེས་བོད་ཡིག་ལ་གདུང་ཞེན་དང་ཤ་ཚ་ཡོད་ཟེར་ཏེ་ལྐུགས་པ་ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་དབྱིན་ཡིག་ནང་ཡོད་པའི་དངོས་ཆས་ཆ་ཚང་ལ་བོད་ཡིག་ནང་དོན་འགྱུར་བྱེད་དགོས་པའམ་གཏན་འབེབ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་འདྲ་བསམ་མཁན་དང་འཁྲེགས་བཟུང་བྱེད་མཁན་ཡང་མང་དག་མཐོང། དཔེ་མཚོན་གཅིག་ཞུ་ན། དབྱིན་ཇིའི་ཟས་རིགས་ Sandwitch ལྟ་བུ་ལ་མི་འགས་ དཀྱིལ་བཙིར་བག་ལེབ། ཟེར་བ་དོན་བསྒྱུར་བྱེད་འཁུལ་དང་མཚན་ལྡན་དུ་འདོད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། ཐ་སྙད་གསར་པ་དེ་ཡོངས་གྲགས་ཆགས་མེད་ལ། མི་མང་པོས་མཁས་ལེན་མིན་ངེས་པ་མེད། ཉིན་རེ་བཞིན་འཚོ་བའི་ནང་དངོས་ཆས་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་གསར་ཐོན་དང་དེ་དག་ལ་མིང་རེ་ཡོད་དེར་བརྟེན་མིང་ཚིག་རེ་རེ་ལ་དོན་བསྒྱུར་བྱེད་ཚོད་ཡོད་དམ། ངའི་བསམ་པར་དོན་བསྒྱུར་བྱེད་དེ་ཡོངས་གྲགས་སུ་འགྲོ་ཐུབ་པ་རྣམས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་ཐ་སྙད་གཏན་འབེབས་བྱེད་པའི་ཞོར་དུ། མིང་ཚིག་ཕོན་ཆེ་བ་རྣམས་ཐད་བསྒྱུར་བྱེད་ན་སྟབས་བདེ་ཤོས་དང་། བོད་ཡིག་ནང་ཐ་སྙད་མི་གདངས་བའི་སྐད་ཆ་ལྷག་གི་མེད། དཔེར་ན། Sandwitch ལ་ སེནྚ་ཝི་ཆི་ ཞེས་འབྲི་ན་ད་གས་འཐུད། རྣམ་དབྱེ་དང་པོ་དོན་གྱི་ངོ་བོ་ཙམ་སྟོན་པ་མ་ཟད། བོད་ཡིག་གི་ཡི་གེ་བེད་སྤྱོད་ཆེས་མེད་པའི་ ལོག་ཡིག་དང་། ཐུག་པའི་ཡི་གེ །དབྱངས་གཉིས་བརྩེགས་སོགས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཆོག

|   མིང་ཚིག      |  ཐད་བསྒྱུར། | དོན་བསྒྱུར་ཡོངས་གྲགས |
|:----------:|:-------------:|:----------:|
| computer | ཀམ་པུ་ཊར། | རྩིས་འཁོར། གློག་ཀླད། |
| scanner    | སྀ་ཁཱན་ཎར། |    བཤེར་འབེབ།     |
| mouse     |   མའོ་སི།     |      ཙི་ཙི།         |
| keyboard |  ཀི་བྷོར་ཊི།   |    མཐེབ་གཞོང་།   |
|  tablet      |  ཊེ་བྷེ་ལེཊ།   |
|   ipad       |   ཨྱ་པེཊ།    |
|  iphone    |   ཨྱ་ཧྥོན།    |
|  android  |   ཨན་ཌོ།    |

གོང་གི་རིའུ་མིག་ལས་ང་ཚོས་རྟོགས་ཐུབ་པ་ནི། སྒྲ་ཐད་བསྒྱུར་བྱེད་ན་བོད་ཡིག་བརྡ་ཆ་གཏན་འབེབ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་གྲུབ་འགྲོ་བ་དང་། དོན་བསྒྱུར་བྱེད་ན་མི་འགྲིགས་པ་གང་ཡང་མེད་ཀྱང་ཡོངས་གྲགས་ཐུབ་མིན་བཤད་ཚོད་མི་ཐིགས། ཁྱེད་ལ་དགོངས་ཚུལ་མི་འདྲདེ་འདྲ་ཡོད་སྲིད་པས་བློ་ཟུར་བོས་བསམ་ཚུལ་གནང་བ་དགའ་བསུ་ཞུ་ཞུ།

རྒྱུད་ཁོངསXPལ་མཐའ་མཇུག་གི་གྱེས་བརྡ་གཏོང་བ།

 

རྩོམ་ཡོངས་ཁུངས། བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ།

དེ་རིང་སྟེ་སྤྱི་ཟླ4བའི་ཚེས8ཉིན་ཕྲ་མཉེན་སྤྱི་གཉེར་ཁང་གིས་རྒྱུད་ཁོངས་Windows XPལ་ལག་རྩལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་གིན་འདུག དེས་ན་རང་རེའི་བོད་ལ་མཚོན་ན་འདི་ནི་གཏམ་བཟང་ཞིག་རེད་དམ་གཏམ་ངན་ཞིག་རེད་ཟེར་ན། གཏམ་བཟང་ཞིག་གོ།

ཕྲ་མཉེན་གྱི་རྒྱུད་ཁོངསWindows XPནི་ཕྲ་མཉེན་ཚང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཡུན་ཆེས་རིང་བའི་རྒྱུད་ཁོངས་ཅིག་ཡིན་ལ་འཛམ་གླིང་ཐོག་ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་བརྒྱ་ཆའི་སུམ་ཅུ་ཙམ་གྱིས་རྒྱུད་ཁོངས་འདི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ནང་ལ་མཚོན་ན་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་བརྒྱ་ཆའི་བདུན་ཅུ་ཙམ་ལ་སླེབས་ཡོད་པ་དང་། སྤྱོད་མཁན་དུང་ཕྱུར་2ལས་བརྒལ་ཡོད་པའི་ཚོད་རེད།

ཡིན་ཡང་རྒྱུད་ཁོངསWindows XPཁྲོད་དུ་སྔོན་མ་ནས་བོད་ཡིག་འདུས་མེད་སྟབས། བོད་པ་དག་གིས་རྒྱུད་ཁོངས་འདིའི་ནང་བོད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པར་དཀའ་ངལ་ལ་འཕྲད་ཡོད་པ་དང་། རང་གི་ལག་པ་འགུལ་ནས་རྒྱུད་ཁོངས་འདིའི་ནང་ལ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་དང་གཏག་ཐབས་སོགས་འཇུག་ཆོག་མོད། འོན་ཏེ་དངོས་སུ་འཇོག་ཤེས་མཁན་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་དམ། ཡོད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱང་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཧ་གོ་ཡི་མེད་སྟབས། བོད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་ཐད་ལ་བཀག་རྒྱ་མི་དམན་པ་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་ནི་སྨོས་མེད་རེད།

དེ་རིང་ནི་ཕྲ་མཉེན་ཚང་གིས་མགོ་བཟུང་ཏེ་རྒྱུད་ཁོངསWindows XPལ་གྱེས་བརྡ་གཏོང་བཞིན་པས་ན། རང་ཅག་གིས་དགའ་བ་འབུམ་གྱིས་གཏམ་བཟང་འདི་ཀུན་ལ་བསྒྲགས་ན་འོས་པ་དང་། སླད་ཆར་རང་རེའི་རྒྱལ་ནང་ཙམ་མ་ཟད་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ནས་རྒྱུད་ཁོངས Windows 7 འམ Windows 8 ཡང་ན་དེ་ལས་གསར་བའི་ Windows རྒྱུད་ཁོངས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྲིད་པ་དང་། དེ་ཕུད་ཀུ་ཤུའི་རྒྱུད་ཁོངས་ OS X ལ་སོགས་པའི་Linuxརྒྱུད་ཁོངས་ཀྱང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་ངེས་རེད། རྒྱུད་ཁོངས་འདི་དག་གི་ཁྲོད་དུ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་དང་གཏག་ཐབས་སོགས་རང་བཞིན་གྱིས་འདུས་གྲུབ་བྱས་ཡོད་ལ་བདེ་འཇགས་ཐད་ནས་ཀྱང་རྒྱུད་ཁོངས Windows XPདང་བསྡུར་ན་ལྡབ་འགྱུར་གྱིས་ཇེ་བཟང་དུ་སོང་ཡོད་ཤག་རེད།

དེས་ན་བོད་པ་ཚོས་གཏམ་བཟང་འདི་ཀུན་ལ་བསྒྲགས་པར་བྱ་བ་དང་རྒྱུད་ཁོངས་གསར་བ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བའི་ཐད་ལ་མཐའ་འཁོར་གྱི་མི་རྣམས་ལ་སྐུལ་སློང་བྱས་ན་ཤིན་ཏུ་བཟང་། མཐར་རང་རེའི་བོད་ཡིག་འདི་རྩིས་འཁོར་གྱི་རྒྱུད་ཁོངས་ཙམ་མ་ཟད་འཁྱེར་རུང་ཁ་པར་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་ཁོངས་ནང་དུ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིས་འདུས་གྲུབ་ཡོང་ཐུབ་པའི་སྨོན་ལམ་དང་། བརྡ་འཕྲིན་གྱི་དུས་རབས་འདིར་བོད་ཡིག་གིས་ས་གང་ཚོད་ཅིག་ཟིན་ནས་བསྟན་པ་དར་བའི་སྨོན་འདུན་དང་བཅས་གླིང་སྨྱོན་ཅེས་བྱ་བ་ནས་ཉི་བཟང་སྐར་བཟང་ལ་གནའ་མཁར་ཟི་ལིང་ནས་སྦྱར་བ་དགེའོ།།

སྐར་ཁུང་ ༧ ནང་འཇུག་བྱེད་སྟངས།

 

དྲ་གྲོགས་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་རེ་སྐུལ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་སྐར་ཁུར་ ༧ གསར་འཇུག་གམ་རྗེས་འགྱུར་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་བརྙན་ཟློས་དེ་ཉིན་ཤས་གོང་པར་བརྒྱག་རྗེས་དེ་རིང་གཞི་ནས་བཟོ་སྒྲིག་དང་ཡུ་ཊུབ་ནང་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་། སྐར་ཁུང་བདུན་པའི་གསང་ཟ་ཕབས་ལེན་དྲ་ཚིགས་ནི། http://goo.gl/dcfW8U

DiDi / Digisocial

 

གཉེན་ཆས་འདི་ནི་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་འཕྲིན་ཕྲན་ (weChat) དང་ཧ་ཅང་འདྲ་ལ་འཕྲིན་ཕྲན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ལྡན། རྒྱུན་ལྟར་གྲོགས་ཕན་ཚུན་བར་སྐད་ཆ་དང་པར། བརྙན་ཐུང་སོགས་བསྐུར་ཐུབ་པ་ནི་གཅིག་པའི་ཆ་ཡོད་ཀྱང་། དེའི་དགེ་ཚན་ནམ་མི་འདྲ་ས་ཆེ་ཤོས་ནི།
༡༽མཉེན་ཆས་འདི་ནི་ཨ་རའི་ཀམ་པ་ཎི་(company) རང་ཁུངས་གཅིག་གི་བཟོས་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གིས་བཟོས་པ་ཞིག་མ་ཡིན།
༢༽ མི་ཕན་ཚུན་བར་བཏང་རེས་བྱས་པའི་སྐད་ཆ་དང་ཡིག་ཆ་རྣམས་གསང་ཡིག་(encrypt)བཀོད་ཀྱི་ཡོད་པས་གཞུང་དང་མི་ངན་གྱིས་ལྐོག་ཉན་བྱེད་མི་ཐུབ།
༣༽ཁྱེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་དང་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཉར་གསོག་ཆེད་ 1TB གྱི་སྟོང་ཆ་ཡོད་པ།
༤༽ ཌི་ཌི་ནང་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ཡིག་རྙོགས་རྩ་བ་ནས་མེད་པ།
༥༽སྐད་ཆའི་སྒྲ་ཧ་ཅང་གཙང་མ་དང་ཁ་གསལ་བ།
༧༽ སྐད་ཆའི་དུས་ཡུན་ལ་ཚད་བཀག་མེད་པས་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐད་ཆ་རྒྱུན་རིང་བཤད་ཐུབ།
༨༽ མཛུབ་མོ་གནོན་ས་དང་འདེམས་ཁ་རྣམས་ཁམས་གཙང་བ།
༩༽ འདྲ་པར་དང་སྐད་མཆན་མཉམ་དུ་བཀོད་མཆོག་པ།


མཉེན་ཆས་དེ་འཕབ་ལེན་བྱེད་སའི་དྲ་ཚིགས་ནི་ http://digisocial.com/ ཡིན་པ་དང་། དྲ་ཚིགས་འདི་ནས་མཉེན་ཆས་ DiDi དང་ Digisocial ཟེར་བ་གཉིས་ཕབས་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་འདེམས་ཀ་ཡོད། DiDi ནི་འཕྲིན་ཕྲན་(weChat) དང་འདྲ་བ་དང་། Digisocial ནི་འཕྲིན་ཕྲན་ནང་གི་ Moment ཟེར་བ་དེ་དང་བྱེད་ལས་གཅིག་པ་རེད་འདུག

DiDi ཁ་བྱང་བཟོ་བར་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ཨང་གྲངས་བཀོད་པའམ་ཡང་ན་ངོ་དེབ་(facebook) ཁ་བྱང་གང་རུང་བཀོད་ནས་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ན་འགྲིགས།