Posts

Showing posts from June, 2014

ཕབས་ལེན་དྲ་སྣེ་(download link)རང་ཉིད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་དང་ཟིན་བྲིས་ངོས་སུ་འཇོག་སྟངས།

Image
གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་ཐུང་ངུ་དེའི་ནང་ང་ཚོས་སྒེར་གྱི་དྲ་ཚིགས་སམ་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ངོས་སུ་མཉེན་ཆས་དང་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་གཞན་ལ་ཕབས་ལེན་དུ་འཇོག་སྟངས་སྟོན་ཡོད། དེར་ཆ་རྐྱེན་གཉིས་འཛོམས་དགོས་པ་ནི། དང་པོ་སྒེར་གྱི་དྲ་ཚིགས་སམ་ཟིན་བྲིས་དང། གཉིས་ནི་ཡིག་ཆ་འཇོག་སའི་དྲ་ལམ་སྲ་སྡེར་ཞིག་དགོས། དཔེར་ན། གུ་གུལ་སྲ་སྡེར་(gdrive) དང། མཁའ་སྡེར། (skydrive), 4shared, Mega སོགས་ཡིན། དེར་ང་ཚོས་སྟབས་བདེ་པོ་ཡོང་ཆེད་ཡིག་ཆ་རྣམས་ Mega སྤྲིན་སྡེར་སྤྱད་ཡོད།

ཁ་པར་ཞིག་རུ་ཊིང་(rooting)བྱེད་ཟེར་ན་གང་རེད།

Image
གློག་ཀླད་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་དེའི་ནང་མཉེན་ཆས་གསར་འཇུག་དང་དེ་བཞིན་གློག་ཀླད་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་ན་སྐབས་རེ་གཙོ་སྐྱོང་པའི་(Administrator) དབང་ཆ་དགོས་པ་ལྟར། ཁ་པར་ཞིག་ལ་རུ་ཊིང་བྱེད་ཟེར་ན་ཁ་པར་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་འགྱུར་བཅོས་བཏང་ཐུབ་པའི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་རགས་ཐབ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།
རུ་ཊིང་བྱེད་ན་གང་ཡོད་དམ། རུ་ཊིང་བཏང་ཟིན་པའི་ཁ་པར་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཁ་པར་ནང་ངོས་ཀྱི་ཨཻཔ་སི་(apps) དང་། རྩེ་མོ། ཡིག་ཆ། སྒྲིག་བཀོད་མ་ལུས་པ་ཁ་པར་གཅིག་ནས་ཁ་པར་གཞན་ཞིག་ཐོག་གནས་སྤོ་(backup & restore)བྱེད་ཐུབ་པ་དང། དམིགས་བསལ་གྱི་མཉེན་ཆས་OTG ཟེར་བ་བཅུག་ནས་མཐེབ་སྡེར་(pendrive) ནང་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཁ་པར་ངོས་སུ་བལྟ་ཐུབ་པ་བཟོ་ཐུབ། ཁ་པར་ནང་ངོས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་གཙོ་བོ་དེ་འགྱུར་བཅོས་དང་གང་འདོད་བཀོད་མཆོག །ཁ་པར་ནང་ཡིག་ཆའི་གསང་བ་ཉར་ཚད་དང་སྐྱོན་ཆ་ཡོད་མེད་ཚོད་ལྟའི་ཆེད་དུའང་རུ་ཊིང་བྱེད། མི་མང་པོས་རུ་ཊིང་བྱེད་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་རཱོམ་(ROM)གསར་པ་དེ་འདྲ་གསུབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཀོ་ས་ཊོམ་རཱོམ་ (custom ROM) ཡང་ན་(ROM)རཱོམ་ཟེར་བ་ནི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་རྒྱུད་ཁུངས་མ་ལག་ལ་གོ་དགོས། དཔེར་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་ Window XP བླུགས་པའམ། སྐུར་ཁུང་བདུན་པ་ཡང་ན་སྐ…

དངོས་ཆས་གསར་ཐོན་རྣམས་ཀྱི་ཐ་སྙད་ལ་དོན་བསྒྱུར་བྱེད་དགོས་སམ།

Image
དངོས་པོ་རེ་ལ་ཐོག་མར་དོན་གྱི་ཆ་ནས་མིང་བཏགས་པ་དང་དོན་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མེད་པར་བཏགས་པའི་བཏགས་མིང་མང་དག་ཞིག་རྒྱུན་གཏན་འཚོ་བའི་ནང་སླེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་བོད་ཡིག་ལ་གདུང་པའི་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་སྤུན་ཟླ་མང་པོས་སྐབས་ཐོག་ཏུ་དངོས་པོ་དེ་དག་ལ་བོད་ཡིག་གི་ཐ་སྙད་རེ་སྦྱར་ཐུབ་པའི་འབད་བརྩོན་ལྷོད་མེད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་ནི་བསྔགས་བརྗོད་ཞུ་འོས་ཞིག་ལགས། ལོ་འགའི་རིང་ནས་གུས་པས་རང་གི་དུས་ཚོད་ནམ་འཁོམ་ལ་གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར་སྐོར་གྱི་རྩོམ་ཡིག་གང་ཐུབ་སྒེར་གྱི་དྲ་ཚིགས་འདིའི་ནང་སྤེལ་བའི་སྐབས་འགག་རྡོ་ཆེ་ཤོས་ནི་གློག་ཀླད་ཀྱི་དངོས་ཆས་གསར་པ་དེ་དག་ལ་བོད་ཡིག་གི་ཐ་སྙད་གང་བཀོད་མིན་ཐད་དེ་ཡིན།

སྤྱིར་བོད་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་གློག་ཆས་དང་དངོས་རྫས་གསར་ཐོན་དེ་དག་ལ་བརྡ་ཆད་གཏན་འབེབ་འགོ་བཙུགས་པ་ཙམ་ལས་བརྒྱ་ཆ་དགུ་ཅུ་ལྷག་གི་མིང་ཚིག་གསར་པ་དེ་དག་ཡོངས་ཁྱབ་དང་གཅིག་མཐུན་བྱུང་མེད། དེར་དཔེ་མཚོན་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལེན་ནས་བཤད་ན། དབྱིན་ཡིག་གི་ཚིག Computer ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་བོད་ནང་ གློག་ཀླད་ཅེས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྒྱ་གར་ནང་ ཀམ་པུ་ཊར་ ཞེས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཕྱིས་སུ་དོན་བསྒྱུར་བྱེད་ནས་རྩིས་བརྒྱག་འཕྲུལ་འཁོར་རམ་རྩིས་འཁོར་ཟེར་ཏེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་མང་པོ་འདུག །ཐ་སྙད་དེ་དག་གང་…

རྒྱུད་ཁོངསXPལ་མཐའ་མཇུག་གི་གྱེས་བརྡ་གཏོང་བ།

Image
རྩོམ་ཡོངས་ཁུངས། བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ།
དེ་རིང་སྟེ་སྤྱི་ཟླ4བའི་ཚེས8ཉིན་ཕྲ་མཉེན་སྤྱི་གཉེར་ཁང་གིས་རྒྱུད་ཁོངས་Windows XPལ་ལག་རྩལ་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མཚམས་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་གིན་འདུག དེས་ན་རང་རེའི་བོད་ལ་མཚོན་ན་འདི་ནི་གཏམ་བཟང་ཞིག་རེད་དམ་གཏམ་ངན་ཞིག་རེད་ཟེར་ན། གཏམ་བཟང་ཞིག་གོ།

ཕྲ་མཉེན་གྱི་རྒྱུད་ཁོངསWindows XPནི་ཕྲ་མཉེན་ཚང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཡུན་ཆེས་རིང་བའི་རྒྱུད་ཁོངས་ཅིག་ཡིན་ལ་འཛམ་གླིང་ཐོག་ད་ལྟའི་ཆར་ཡང་བརྒྱ་ཆའི་སུམ་ཅུ་ཙམ་གྱིས་རྒྱུད་ཁོངས་འདི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་རྒྱལ་ནང་ལ་མཚོན་ན་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་བརྒྱ་ཆའི་བདུན་ཅུ་ཙམ་ལ་སླེབས་ཡོད་པ་དང་། སྤྱོད་མཁན་དུང་ཕྱུར་2ལས་བརྒལ་ཡོད་པའི་ཚོད་རེད།

ཡིན་ཡང་རྒྱུད་ཁོངསWindows XPཁྲོད་དུ་སྔོན་མ་ནས་བོད་ཡིག་འདུས་མེད་སྟབས། བོད་པ་དག་གིས་རྒྱུད་ཁོངས་འདིའི་ནང་བོད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པར་དཀའ་ངལ་ལ་འཕྲད་ཡོད་པ་དང་། རང་གི་ལག་པ་འགུལ་ནས་རྒྱུད་ཁོངས་འདིའི་ནང་ལ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་དང་གཏག་ཐབས་སོགས་འཇུག་ཆོག་མོད། འོན་ཏེ་དངོས་སུ་འཇོག་ཤེས་མཁན་ག་ཚོད་ཙམ་ཡོད་དམ། ཡོད་པའི་དབང་དུ་བྱས་ཀྱང་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཧ་གོ་ཡི་མེད་སྟབས། བོད་ཡིག་བཀོལ་སྤྱོད་ཐད་ལ་བཀག་རྒྱ་མི་དམན་པ་ཞིག…

སྐར་ཁུང་ ༧ ནང་འཇུག་བྱེད་སྟངས།

Image
དྲ་གྲོགས་ལྷན་རྒྱས་ཀྱིས་རེ་སྐུལ་ལྟར་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་སྐར་ཁུར་ ༧ གསར་འཇུག་གམ་རྗེས་འགྱུར་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་བརྙན་ཟློས་དེ་ཉིན་ཤས་གོང་པར་བརྒྱག་རྗེས་དེ་རིང་གཞི་ནས་བཟོ་སྒྲིག་དང་ཡུ་ཊུབ་ནང་སྤེལ་ཐུབ་པ་བྱུང་། སྐར་ཁུང་བདུན་པའི་གསང་ཟ་ཕབས་ལེན་དྲ་ཚིགས་ནི། http://goo.gl/dcfW8U

DiDi / Digisocial

Image
གཉེན་ཆས་འདི་ནི་ང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་འཕྲིན་ཕྲན་ (weChat) དང་ཧ་ཅང་འདྲ་ལ་འཕྲིན་ཕྲན་དང་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ལྡན། རྒྱུན་ལྟར་གྲོགས་ཕན་ཚུན་བར་སྐད་ཆ་དང་པར། བརྙན་ཐུང་སོགས་བསྐུར་ཐུབ་པ་ནི་གཅིག་པའི་ཆ་ཡོད་ཀྱང་། དེའི་དགེ་ཚན་ནམ་མི་འདྲ་ས་ཆེ་ཤོས་ནི།
༡༽མཉེན་ཆས་འདི་ནི་ཨ་རའི་ཀམ་པ་ཎི་(company) རང་ཁུངས་གཅིག་གི་བཟོས་པ་ལས་རྒྱ་ནག་གིས་བཟོས་པ་ཞིག་མ་ཡིན།
༢༽ མི་ཕན་ཚུན་བར་བཏང་རེས་བྱས་པའི་སྐད་ཆ་དང་ཡིག་ཆ་རྣམས་གསང་ཡིག་(encrypt)བཀོད་ཀྱི་ཡོད་པས་གཞུང་དང་མི་ངན་གྱིས་ལྐོག་ཉན་བྱེད་མི་ཐུབ།
༣༽ཁྱེད་ཀྱི་སྐད་ཆ་དང་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཉར་གསོག་ཆེད་ 1TB གྱི་སྟོང་ཆ་ཡོད་པ།
༤༽ ཌི་ཌི་ནང་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་ཡིག་རྙོགས་རྩ་བ་ནས་མེད་པ།
༥༽སྐད་ཆའི་སྒྲ་ཧ་ཅང་གཙང་མ་དང་ཁ་གསལ་བ།
༧༽ སྐད་ཆའི་དུས་ཡུན་ལ་ཚད་བཀག་མེད་པས་ཁྱེད་ཀྱིས་སྐད་ཆ་རྒྱུན་རིང་བཤད་ཐུབ།
༨༽ མཛུབ་མོ་གནོན་ས་དང་འདེམས་ཁ་རྣམས་ཁམས་གཙང་བ།
༩༽ འདྲ་པར་དང་སྐད་མཆན་མཉམ་དུ་བཀོད་མཆོག་པ།


མཉེན་ཆས་དེ་འཕབ་ལེན་བྱེད་སའི་དྲ་ཚིགས་ནི་ http://digisocial.com/ ཡིན་པ་དང་། དྲ་ཚིགས་འདི་ནས་མཉེན་ཆས་ DiDi དང་ Digisocial ཟེར་བ་གཉིས་ཕབས་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་འདེམས་ཀ་ཡོད། DiDi ནི་འཕྲིན་ཕྲན་(weChat) དང་འདྲ་བ་དང་། Digisoci…