ཁ་པར་ཞིག་རུ་ཊིང་(rooting)བྱེད་ཟེར་ན་གང་རེད།


གློག་ཀླད་ལྟ་བུ་ཞིག་ལ་མཚོན་ན་དེའི་ནང་མཉེན་ཆས་གསར་འཇུག་དང་དེ་བཞིན་གློག་ཀླད་ཀྱི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་དགོས་ན་སྐབས་རེ་གཙོ་སྐྱོང་པའི་(Administrator) དབང་ཆ་དགོས་པ་ལྟར། ཁ་པར་ཞིག་ལ་རུ་ཊིང་བྱེད་ཟེར་ན་ཁ་པར་གྱི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་འགྱུར་བཅོས་བཏང་ཐུབ་པའི་དབང་ཆ་ཆ་ཚང་རགས་ཐབ་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་ཡིན།

རུ་ཊིང་བྱེད་ན་གང་ཡོད་དམ།

རུ་ཊིང་བཏང་ཟིན་པའི་ཁ་པར་ཞིག་ཡིན་ཕྱིན་ཁ་པར་ནང་ངོས་ཀྱི་ཨཻཔ་སི་(apps) དང་། རྩེ་མོ། ཡིག་ཆ། སྒྲིག་བཀོད་མ་ལུས་པ་ཁ་པར་གཅིག་ནས་ཁ་པར་གཞན་ཞིག་ཐོག་གནས་སྤོ་(backup & restore)བྱེད་ཐུབ་པ་དང། དམིགས་བསལ་གྱི་མཉེན་ཆས་OTG ཟེར་བ་བཅུག་ནས་མཐེབ་སྡེར་(pendrive) ནང་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་ཁ་པར་ངོས་སུ་བལྟ་ཐུབ་པ་བཟོ་ཐུབ། ཁ་པར་ནང་ངོས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་གཙོ་བོ་དེ་འགྱུར་བཅོས་དང་གང་འདོད་བཀོད་མཆོག །ཁ་པར་ནང་ཡིག་ཆའི་གསང་བ་ཉར་ཚད་དང་སྐྱོན་ཆ་ཡོད་མེད་ཚོད་ལྟའི་ཆེད་དུའང་རུ་ཊིང་བྱེད། མི་མང་པོས་རུ་ཊིང་བྱེད་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་རཱོམ་(ROM)གསར་པ་དེ་འདྲ་གསུབ་འཇུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། ཀོ་ས་ཊོམ་རཱོམ་ (custom ROM) ཡང་ན་(ROM)རཱོམ་ཟེར་བ་ནི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་རྒྱུད་ཁུངས་མ་ལག་ལ་གོ་དགོས། དཔེར་ན་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་ Window XP བླུགས་པའམ། སྐུར་ཁུང་བདུན་པ་ཡང་ན་སྐར་ཁུང་བརྒྱད་པ་སོགས་གང་འདོད་བཅུག་རྒྱུ་ཡོད་པ་ལྟར། ཀོ་ས་ཊོམ་རཱོམ་ལ་ཡང་ཨན་ཌོའི་ཐོན་རིམ་འདྲ་མིན་དང་། ཨན་ཌོ་གསར་བཟོ་བྱེད་པ་དེ་འདྲ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་འཇུག་རྒྱུ་ཡོད། གོང་དུ་བཤད་པ་དེ་དག་ནི་རུ་ཊིང་བྱེད་ནས་བེད་སྤྱོད་གང་ཡོད་མེད་ཀྱི་དཔེ་མཚོན་ཁ་ཤས་ཡིན་དེ་མིན་གྱི་བེད་སྤྱོད་བརྒྱ་ཕྲག་ལྷག་ཡོད།

ཁ་པར་ཚང་མ་ལ་རུ་ཊིང་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་དམ།

ཨྱ་ཧྥོན་དང་ཨྱ་པེཊ་དེ་དག་ལ་རུ་ཊིང་བྱེད་རྒྱུ་མེད། ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ཨན་ཌོ་ཡིན་ཕྱིན་རུ་ཊིང་བྱེད་ཐུབ། འོན་ཀྱང་ཡིད་གཟབ་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པ་ནི། རུ་ཊིང་བྱེད་སྐབས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་རྨང་གཞིར་ལག་པ་འཆང་གི་ཡོད་བརྟེན་ཁ་པར་སྐྱོན་དུ་འགྲོ་ན་དོ་དག་རང་ཉིད་ཀྱིས་འགན་ཡིན་པ་ལས། ཁ་པར་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་འགན་ལེན་མི་བྱེད།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག