སི་ཤེར་ (CShare) སོ་སྔོན་ལས་ལྡབ་སུམ་ཅུས་མགྱོགས་པ།

 

ཁ་པར་དང་ཁ་པར་བར་དུ་ཡིག་ཆ་གཏོང་རེས་བྱེད་དགོས་ན་མི་ཕལ་ཆེ་བས་སོ་སྔོན་(bluetooth)བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ཡིག་ཆ་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ཡིན་ན་དོན་དག་གྲུབ་མོད། འོན་ཀྱང་ཡིག་ཆ་ཆེན་པོ་དང་། ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་སོ་སྔོན་སྤྱད་དེ་གཏོང་དགོས་ན་དངོས་གནས་དུས་ཚོད་མང་པོ་འགོར་སྲིད། དེར་གུས་པས་ང་སྤྲོད་བྱེད་འདོད་པ་ནི། ཨན་ཌོའི་ཨེཔྶ་ཐོན་རིམ་གསར་པ་ སི་ཤེར་ (CShare) ཞེས་པ་ཞིག་སྤྱད་དེ་སོ་སྔོན་ལས་ལྡབ་སུམ་ཅུས་མགྱོགས་པ་ཕན་ཚུན་ཡིག་ཆ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞིག་འདུག

ཨེཔྶ་དེའི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ནི།
ཡིག་ཆ་གཏོང་བར་དམིགས་བསལ་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་དམ། ཆ་རྐྱེན་དམིགས་བསལ་མི་དགོས།
ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་ཁ་པར་གཅིག་གནས་གཅིག་དང། གཅིག་ནས་མང་པོར་བཏང་ཐུབ།
ཡིག་ཆ་བཏང་མཁན་དང་གཏོང་ཡུལ་གཉིས་བར་རྒྱང་ཐང་མི་ཊར་ ༡༠༠ ནང་ཚུད་དུ་འབྱོར་ཐུབ།
སི་ཤེར་ ཨེཔྶ་དེ་ཁ་པར་གཉིས་ཀའི་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས།
ཁ་པར་ནང་ སིམ་ (sim) དང་། 3G དང་། ཝྭ་ཧྥའི་ (wifi) སོགས་མེད་ཀྱང་ཡིག་ཆ་བསྐུར་རེས་བྱེད་ཐུབ།
CShare App ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 2.3MB

My Mobile July 2014 ཁ་པར་སྐོར་གྱི་ཟླ་རེའི་དུས་དེབ།

 

༢༠༡༤ ཟླ་ ༧ པའི་དུས་དེབ་ "My Mobile"དེ་ནི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་འབྲེལ་བའི་ཤེས་བྱའི་གནས་གཙོ་བཟུང་བྱེད་ཡོད། དུས་དེབ་དེ་ནི་གུས་པས་ལོ་ཤས་སྔོན་ཐེངས་ཁ་ཤས་ཉོས་ནས་བལྟ་ཀློག་བྱེད་མྱོང་ལ་དུས་དེབ་དེའི་རྒྱུད་ཤེས་བྱ་མང་པོ་ཐོབ་མྱོང་། དུས་དེབ་དེས་ཁྲོམ་རའི་ནང་ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཐོན་པའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་འདྲ་མིན་དང་། ལག་ཐོག་ཁ་པར་དེ་དག་གི་བྱ་ལས། ནུས་པ། ཁྱད་ཆོས། རིན་གོང་སོགས་ཀྱི་དཔྱད་རྩོམ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་ཡག་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག །དུས་དེབ་དེ་ནི་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཡིན། ཕབས་ལེན་དགོས་ན་གཤམ་གྱི་ Download ལ་གནོན།

Ebook ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 13MB

hike messenger made with love in india.

 
རྒྱ་གར་རང་གིས་བཟོ་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲིན་འབྲེལ་ཨེཔྶ་གསར་པ་ ཧྱག་མེ་སེན་ཇར་ (hike messenger) ཟེར་བ་ཞིག་ཉེ་ཆར་བརྙན་འཕྲིན་ཐོག་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཐེངས་ཁ་ཤས་མཐོང་བྱུང། ངས་ཐོག་མར་དེར་སྣང་འཇོག་དེ་ཙམ་མ་བྱས་པར་བཞག་ཡིན། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དང་པོ་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲིན་འབྲེལ་གྱི་ཨེཔྶ་དེ་འདྲ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་དེ་དག་གི་བྱ་ལས་ནི་ཕལ་ཆེར་གཅིག་མཚུངས་འདྲ་པོ་ཡོད། གཉིས་ནས་ང་ཚོ་བོད་མིར་མཚོན་ན་ད་ཆ་ཝི་འཕྲིན་དང་། ཌི་ཌི། ཝཊ་ཨེཔྶ་སོགས་ཀྱི་ནང་འཐིམས་ཡོད་དུས། དེ་ལས་མང་པའི་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲིན་འབྲེལ་ཨེཔྶ་གཞན་གྱི་ནང་ཡོང་རྒྱུ་དཀའ་བ་དང་། དོ་སྣང་མི་བྱེད་བསམ་པའི་དོགས་པ་ཞིག་ངང་ཤུགས་ཀྱིས་སྐྱེ་བའི་དབང་གི་ཡིན།

འོན་ཀྱང་ཁ་སང་གློ་བུར་དུ་དེ་ལ་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱས་ན་གང་ཡོད་སྙམ་སྟེ་རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དེ་བལྟ་སྐབས་གནས་ཡུལ་རྒྱ་གར་གྱི་བཟོས་པའི་ ཧྱག་མེ་སེན་ཇར་ དེ་སྤུས་ཚད་ལྡན་པ་མ་ཟད་དེའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཁྱད་ཆོས་མང་པོ་ཞིག་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་ཡིད་སྨོན་དང་མུ་མཐུད་བེད་སྤྱོད་བཏང་འདོད་བྱུང་། གཤམ་ལ་ང་ཚོས་ ཧྱག་མེ་སེན་ཇར་གྱི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་དེ་དག་ལ་རྒྱུད་ལོན་རོབ་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན། འོན་ཀྱང་གཙོ་བོ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱས་ཏེ་བལྟ་ན་དེ་བས་ལེགས་པ་མཁྱེན་ངེས་སེམས།

༡ ༽དྲ་རྒྱ་མེད་ཀྱང་འཕྲིན་ཐུང་ཐད་ཀར་བསྐུར་ཐུབ།

གཙོ་བོ་མཉེན་ཆས་བཟོ་མཁན་གྱིས་རྒྱ་གར་ནང་དྲ་རྒྱའི་གནས་འབབ་གཏན་འཁེལ་བ་ཞིག་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་དེར་གཞིར་བཞག་པའི་ཐོག །གལ་ཏེ་དངོས་སུ་དྲ་རྒྱ་མེད་པ་འདྲ་ཆགས་པའི་དབང་དུ་བཏང་ཡང་ཁ་པར་གྱི་འཕྲིན་ལམ་རྒྱུད་གྲོགས་ཕན་ཚུན་བར་འཕྲིན་ཐུང་ SMS མུ་མཐུད་བསྐུར་ཐུབ། ཧྱག་མེ་སེན་ཇར་ནང་ཐོག་མར་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་པའི་སྐབས་འཕྲིན་ཐུང་རིན་མེད་(Free SMS)གྲངས་ ༢༠ དང་རྒྱ་གར་སྒོར་ ༡༠ ཐོབ་ཀྱི་འདུག །གལ་ཁྱེད་ཀྱིས་མི་གཞན་དག་ ཧྱག་མེ་སེན་ཇར་ ནང་གདེན་འདྲེན་རེ་ཞུ་ཐུབ་ན། རྒྱ་གར་སྒོར་ ༢༠ ཐོབ་ཀྱི་འདུག ། རྒྱ་གར་སྒོར་ ༥༠ གསོག་ཐུབ་པ་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་འཛུལ་གྱི་འདུག །ཧྱག་མེ་སེན་ཇར་ཇི་ཙམ་བེད་སྤྱོད་བཏང་དེ་ཚོད་ཀྱི་འཕྲིན་ཐུང་རིན་མེད་བསྐུར་མཆོག་པའི་གྲངས་ཡང་འཕར་འགྲོ་གི་འདུག །ངའི་བསམ་པར་རྒྱ་གར་ནང་གནས་བསྡོད་བྱེད་མཁན་ལ་དམིགས་བསལ་གྱི་མཁེ་ཕན་དང་བེད་སྤྱོད་ཡག་པོ་ཞིག་འདུག

༢ ༽སྒེར་གྱི་བདེ་སྲུང་།
ང་ཚོས་རྒྱུན་གཏན་འཚོ་བའི་ནང་མཐོང་ཐོས་མྱོང་གསུམ་བྱུང་བའི་རྩོམ་ཆོས་མང་དག་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པ་དང་། སྐབས་རེ་བཤད་དགོས་པ་དང་བཤད་མི་དགོས་པའི་སྐད་ཆ་ཡང་མང་དག་ཞིག་ཡོད། དེར་བརྟེན་ཧྱག་མེ་སེན་ཇར་གྱིས་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་གཞན་གྱིས་ཇི་ལྟར་སྟོན་འདོད་ཡོད་མེད་ཀྱི་འདེམས་ཀ་བཟོས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ཡིས་དོ་དག་སྒེར་སོ་སོའི་བདེ་སྲུང་གི་ཆེད་དུ་ཡིན།

༣ ༽ཡིག་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཕན་ཚུན་བསྐུར་ཐུབ།
ད་བར་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲིན་འབྲེལ་གཞན་ལ་མེད་པའི་ཁྱད་ཆོས་དམིགས་གསལ་བ་ཞིག་ནི། ཧྱག་མེ་སེན་ཇར་རྒྱུད་ནས་གྲོགས་ཕན་ཚུན་བར་སྐད་དང་། པར། mp3 གཞས། གློག་བརྙན། དེ་བཞིན་ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་(དཔེར་ན། .doc དང་ .ppt, .xle, tiff སོགས་)བསྐུར་ཐུབ་པ་དང་། དུས་གཅིག་ལ་ཁྱོན་བསྡོམས་ཚད་ 100MB ཡིན། དེ་ནི་ད་བར་སྤྱི་ཚོགས་འཕྲིན་འབྲེལ་སུ་གང་གིས་བཟོ་ཐུབ་མེད་པ་དེ་ཡིན།

༤ ༽ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཚང་མའི་ནང་ཨེཔྶ་དེ་འཇུག་ཐུབ།
ཧྱག་མེ་སེན་ཇར་ཐོག་མར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་མཇུག་ཙམ་ནས་འགོ་བཙུགས་ནས་ད་ཆ་མི་འབོར་ས་ཡ་ཉི་ཤུ་ཟིན་གྱི་ཡོད་འདུག །ཧྱག་མེ་སེན་ཇར་ཨེཔྶ་དེ་ད་ཆ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གསར་རྙིང་ཅི་རིགས་ནང་ཕབས་ལེན་དང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཐུབ། ངའི་བསམ་པར་དེ་ནི་གཙོ་བོ་རྒྱ་གར་ནང་ལག་ཐོག་ཁ་པར་རྙིང་པ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་བརྒྱ་ཆ་ཕོན་ཆེན་པོ་དེ་དག་ལ་དམིགས་རེད་སེམས།

༥ ༽ དེ་ནས་བོད་ཡིག
གུས་པས་ Karbonn rooting བྱས་པའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་ Samsung གཉིས་ནང་བོད་ཡིག་བརྒྱག་ཐུབ་པ་དང་། ཀློག་ཐུབ་ཀྱི་འདུག །དེ་མིན་གྱི་ཁ་པར་གཞན་གང་གི་ནང་ཡོང་མིན་ཀློག་པ་པོ་གཤམ་གྱི་མཆན་བཀོད་སའི་ནང་ངེས་པར་དུ་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས་ཞུ།

Digit Magazine June 2014 གློག་ཆས་དང་གློག་ཀླད་སྐོར་གྱི་ཟླ་རེའི་དུས་དེབ།

 

དེ་ནི་གློག་ཀླད་དང་། གློག་ཆས། ཁ་པར་སོགས་ཀྱི་སྐོར་དུ་འཁོར་པའི་ཟླ་རེའི་དུས་དེབ་ཞིག་ཡིན། དུས་དེབ་དེའི་རིན་གོང་ཆེ་ཙམ་ཡིན་ཡང་དེབ་ཀྱི་ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། ཤེས་བྱའི་རྣམ་གྲངས་མང་བ། ཤོག་བུ་ཁམས་གཙང་བའི་ཐོག་ཡི་གེ་དང་པར་ཁ་གསལ་བ། ཀློག་སྤྲོ་བ་ཞིག་ཡོད། ཕབས་ལེན་ཆེད་དུ་དེར་འཇོག་ཡོད། སྐད་ཡིག་ནི་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ཡིན།

PDF ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 14.2MB

Orkut སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་སྒོ་བརྒྱག་པའི་གསལ་བསྒྲགས།

 

གུ་གུལ་གྱི་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་ ཨོར་ཀུཏ་ (orkut) དེ་ཉིད་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་སྒོ་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བསྐྱངས་ཡོད། ཨོར་ཀུཏ་ནི་ངོ་དེབ་ལྟར་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་ཐོག་མ་ཡིན་པ་དང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༤ ལོ་སྟོད་དུ་ངོ་དེབ་དང་དུས་མཉམ་འགོ་བཙུགས་པ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་ལོ་མང་རིང་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་གསར་པ་དང་སྐད་གྲགས་ཅན་གཞན་མང་པོ་སླེབས་ནས་ ཨོར་ཀུཏ་གྱི་ཁྱབ་སྤེལ་ཆེན་པོ་འགྲོ་ཐུབ་མེད། དེ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ལོར་གུ་གུལ་གྱིས་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་གསར་པ་གུ་གུལ་པ་ལ་སི་ (google plus) གསར་བཟོ་བྱེད་ནས་དེ་བས་ ཨོར་ཀུཏ་ ལ་ཡར་རྒྱས་བཏང་ཐུབ་མེད། ད་ཆ་ཨོར་ཀུཏ་བེད་སྤྱོད་མང་ཤོས་བཏང་མཁན་ནི་ བྷེ་རི་ཛིལ་ (Brazil) དང་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ལས་མེད།  གུ་གུལ་ཀམ་པ་ནི་གི་འགྲིན་འཚབ་པས་ལབ་དོན་"ད་རེས་ ཨོར་ཀུཏ་ ཞབས་ཞུ་སྒོ་བརྒྱག་པ་ནི་གཙོ་བོ་ནུས་པ་གོང་བུར་ཡོང་ཐབས་བྱེད་པ་ཡིན།" ཟེར་བ་ལས་དེ་མིན་གྱི་དམིགས་བསལ་གསལ་བཤད་གང་ཡང་གནང་མིན་འདུག

རིན་མེད་ wifi འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ།

 

གཏམ་བཟང་། གཏམ་བཟང་། ཨ་རིའི་ཀམ་པ་ནི་ (company) གཅིག་གིས་ Outernet ཞེས་པའི་ལས་འཆར་གསར་གཏོད་ཅན་ཞིག་འགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་དང་། ལས་གཞི་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་རིན་མེད་ཀྱི་དྲ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན་སྐྲུན་ཐབས་སུ་ནམ་མཁར་ཡོད་པའི་མི་བཟོས་སྲུང་སྐར་རྒྱུད་སྐད་མེད་དྲ་རྒྱ་ ཝྭ་ཧྥའེ་ (wifi) རིན་མེད་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་རེད་འདུག


ལས་གཞི་གཙོ་སྐྱོང་བས་ཟེར་ན། ལས་གཞི་དེ་ལམ་ལྷོང་བྱུང་བ་ཡིན་ན། རང་ཉིད་རྒྱལ་ཁབ་དང་ས་ཕྱོགས་གང་དུ་གནས་ཡོད་ཀྱང་རུང་། གནས་ཡུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་དྲ་རྒྱ་གནས་ཚུལ་ཁག་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་མིན་ལ་མ་ལྟོས་པ་པར་མི་ཚང་མའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་། གློག་ཀླད་ནང་དྲ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོང་བ་དང་། དེ་ལ་རིན་པ་སྐར་མ་གང་ཡང་སྤྲོད་མི་དགོས་པ་ཆགས་ཐུབ།

ལས་གཞི་དེའི་སྐོར་རྒྱས་པ་ཤེས་འདོད་ན་ https://www.outernet.is/