སི་ཤེར་ (CShare) སོ་སྔོན་ལས་ལྡབ་སུམ་ཅུས་མགྱོགས་པ།


ཁ་པར་དང་ཁ་པར་བར་དུ་ཡིག་ཆ་གཏོང་རེས་བྱེད་དགོས་ན་མི་ཕལ་ཆེ་བས་སོ་སྔོན་(bluetooth)བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ཡིག་ཆ་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ཡིན་ན་དོན་དག་གྲུབ་མོད། འོན་ཀྱང་ཡིག་ཆ་ཆེན་པོ་དང་། ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་སོ་སྔོན་སྤྱད་དེ་གཏོང་དགོས་ན་དངོས་གནས་དུས་ཚོད་མང་པོ་འགོར་སྲིད། དེར་གུས་པས་ང་སྤྲོད་བྱེད་འདོད་པ་ནི། ཨན་ཌོའི་ཨེཔྶ་ཐོན་རིམ་གསར་པ་ སི་ཤེར་ (CShare) ཞེས་པ་ཞིག་སྤྱད་དེ་སོ་སྔོན་ལས་ལྡབ་སུམ་ཅུས་མགྱོགས་པ་ཕན་ཚུན་ཡིག་ཆ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞིག་འདུག

ཨེཔྶ་དེའི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ནི།
ཡིག་ཆ་གཏོང་བར་དམིགས་བསལ་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་དམ། ཆ་རྐྱེན་དམིགས་བསལ་མི་དགོས།
ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་ཁ་པར་གཅིག་གནས་གཅིག་དང། གཅིག་ནས་མང་པོར་བཏང་ཐུབ།
ཡིག་ཆ་བཏང་མཁན་དང་གཏོང་ཡུལ་གཉིས་བར་རྒྱང་ཐང་མི་ཊར་ ༡༠༠ ནང་ཚུད་དུ་འབྱོར་ཐུབ།
སི་ཤེར་ ཨེཔྶ་དེ་ཁ་པར་གཉིས་ཀའི་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས།
ཁ་པར་ནང་ སིམ་ (sim) དང་། 3G དང་། ཝྭ་ཧྥའི་ (wifi) སོགས་མེད་ཀྱང་ཡིག་ཆ་བསྐུར་རེས་བྱེད་ཐུབ།
CShare App ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 2.3MB


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *