སི་ཤེར་ (CShare) སོ་སྔོན་ལས་ལྡབ་སུམ་ཅུས་མགྱོགས་པ།


ཁ་པར་དང་ཁ་པར་བར་དུ་ཡིག་ཆ་གཏོང་རེས་བྱེད་དགོས་ན་མི་ཕལ་ཆེ་བས་སོ་སྔོན་(bluetooth)བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། དེས་ཡིག་ཆ་གཅིག་གཉིས་ཙམ་ཡིན་ན་དོན་དག་གྲུབ་མོད། འོན་ཀྱང་ཡིག་ཆ་ཆེན་པོ་དང་། ཡིག་ཆ་མང་པོ་ཞིག་སོ་སྔོན་སྤྱད་དེ་གཏོང་དགོས་ན་དངོས་གནས་དུས་ཚོད་མང་པོ་འགོར་སྲིད། དེར་གུས་པས་ང་སྤྲོད་བྱེད་འདོད་པ་ནི། ཨན་ཌོའི་ཨེཔྶ་ཐོན་རིམ་གསར་པ་ སི་ཤེར་ (CShare) ཞེས་པ་ཞིག་སྤྱད་དེ་སོ་སྔོན་ལས་ལྡབ་སུམ་ཅུས་མགྱོགས་པ་ཕན་ཚུན་ཡིག་ཆ་གཏོང་ཐུབ་པ་ཞིག་འདུག

ཨེཔྶ་དེའི་དམིགས་བསལ་ཁྱད་ཆོས་ནི།
ཡིག་ཆ་གཏོང་བར་དམིགས་བསལ་གྱི་སྒྲིག་བཀོད་དམ། ཆ་རྐྱེན་དམིགས་བསལ་མི་དགོས།
ཡིག་ཆ་ཅི་རིགས་ཁ་པར་གཅིག་གནས་གཅིག་དང། གཅིག་ནས་མང་པོར་བཏང་ཐུབ།
ཡིག་ཆ་བཏང་མཁན་དང་གཏོང་ཡུལ་གཉིས་བར་རྒྱང་ཐང་མི་ཊར་ ༡༠༠ ནང་ཚུད་དུ་འབྱོར་ཐུབ།
སི་ཤེར་ ཨེཔྶ་དེ་ཁ་པར་གཉིས་ཀའི་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས།
ཁ་པར་ནང་ སིམ་ (sim) དང་། 3G དང་། ཝྭ་ཧྥའི་ (wifi) སོགས་མེད་ཀྱང་ཡིག་ཆ་བསྐུར་རེས་བྱེད་ཐུབ།
CShare App ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 2.3MB

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག