Mavis Beacon Teaches Typing Platinum v20


མཻ་ཝི་སི་ བྷེ་ཁོན་ ཞེས་པའི་མཉེན་ཆས་དེ་ནི་མཐེབ་གཞོང་བེད་སྤྱོད་བཏང་སྟངས། མཛུབ་མོ་འཇོགས་སྟངས། མཐོང་གཞོང་ངོས་སུ་ཡི་གེ་མྱུར་པོ་བཏགས་སྟོན་བྱེད་པའི་མཉེན་ཆས་སྐད་གྲགས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེ་ལ་ ཨེམ་བྷི་96.8 (96.8MB) ལས་མེད་ཀྱང་། རྩིས་འཁོར་ནང་སྒྲིག་འཇུག་སྒྲུབ་རྗེས། མཐེབ་གཞོང་བེད་སྤྱོད་སྐོར་གྱི་སློབ་ཁྲིད་དང་། སྦྱོང་བརྡར་བྱེད་ས། དེ་བཞིན་རྩེད་མོའི་ལམ་ནས་ཡི་གེ་མགྱོགས་པོ་བཏགས་ཐུབ་པ་བཟོ་གི་ཡོད། སྦྱོང་བསྡར་རེ་རེ་སྒྲུབ་པ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ཀྱང་ཤར་བ་སོགས་བྱེད། མཉེན་ཆས་དེ་ལ་གསང་ཨང་དམིགས་བསལ་གང་ཡང་མི་དགོས། ཐད་ཀར་ནང་འཇུག་བྱེད་པའམ་ཡང་ན། "Run as Administrator" བྱེད་དེ་ནང་འཇུག་བྱེད་ནའང་འགྲིགས།


ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 96.8MB

Comments

 1. གཉེན་ཆས་འདི་བེད་སྤྱོད་ཆེད་རྩིས་འཁོར་ནང་graphic card དགོས་ཀྱི་ཡོད་པར་བདག་གིས་གོ་བྱུང་གང་ཡིན་ཞུ་ན་དེ་མེད་པའི་རྩིས་འཁོར་ཆུང་ཁག་ནང་འཛུལ་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག
  ཇུས་བཀོད་པ་ལགས་གལ་སྲིད་ཐབས་ཤེས་གཞན་དག་ཡོད་ན་ཅིས་ཀྱང་གསུང་བར་ཞུ།

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mavis Beacon ཡིག་བཏགས་སྦྱོང་བསྡར་མཉེན་ཆས་དེ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་རྒྱུར་ Graphic Card དམིགས་བསལ་མི་དགོས། windowXP, 7,8, 10 ཚང་མའི་ནང་སྤྱོད་ཐུབ། སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྐབས་ཙི་ཙི་གཡས་སྡེབས་(Right-Click)དང་དེ་ནས་འདེམས་ཀའི་ནང་ Run as Administrator བྱེད་ནས་གཅིག་གཟིགས་དང་།

   Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག