ཚིག་མཛོད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཤིག་དབུ་འབྱེད་གནང་སོང་།

ཁ་སང་ཉིན་རྒྱབ་ཚོུད་༣།༣༠སྟེང་། ཤེས་རིག་དང་དཔེ་མཛོད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྒྲིག་འོག བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་ངམ་རིང་བློ་བཟང་བསྟན་དར་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་སྒོ་འབྱེད་བྱས་སོང་།

གནས་ཚུལ་ཡོངས་ཁུངས། ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉ།
༢༠༡༤།༠༩།༠༤ཉིན་སྤེལ། དེ་བས་ལོ་༡༥ལྷག་གི་དུས་ཚོད་བཏང་ནས་ཉམས་ཞིབ་དང་གསོག་སྒྲུབ་བྱས་པར་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་འགོར་སོང་། མཐའ་མ་དེར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པར་བརྟེན་འགྲུབ་པ་ཞིག་ཡིན།
ཁ་སང་ཉིན་རྒྱབ་ཚོུད་༣།༣༠སྟེང་། ཤེས་རིག་དང་དཔེ་མཛོད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྒྲིག་འོག བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་ངམ་རིང་བློ་བཟང་བསྟན་དར་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་སྒོ་འབྱེད་བྱས་སོང་།

འདིར་ཕེབས་སྐུ་མགྲོན་གཙོ་བོ་ཤེས་དྲུང་ཆེ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚེ་རིང་མཆོག དམིགས་བསལ་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་མཆོག ཤེས་རིག་ཐ་སྙད་གཏན་འབབ་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་མཆོག ཚིག་མཛོད་ཕྱོགས་བསྒྲིག་གནང་མཁན་ངམ་རིང་བློ་བཟང་བསྟན་དར་ལགས།
དེ་བཞིན་སྐད་བསྒྱུར་གསབ་སྦྱོང་གི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་དང་གཞུང་ཞབས་ལྷན་ཁང་གི་མི་སྣ་ཁག དེ་མིན་གཞུང་འབྲེལ་མིན་པའི་ལས་ཁང་ཁག་གི་མི་སྣ། གསར་འགོད་པ་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་མི་གྲངས་༡༠༠ལྷག་ཅིག་འདུར་འཛོམས་ཐོག

ཤེས་རིག་ཐ་སྙད་གཏན་འབབ་ལས་འཆར་འགན་འཛིན་ཀརྨ་སྨོན་ལམ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་དོན།

དབྱིན་བོད་ཚིག་མཛོད་གསར་བ་དེ་༢༠༠༠ལོར་པར་རྒྱབ་པའི་རྗེས་སུ། སོ་སོའི་ཉམ་མྱོང་གི་ཆ་ནས་དབྱིན་བོད་ཚིག་མཛོད་གསར་བར་བསྐྱར་ཞིབ་དང་ཁ་སྣོན་གྱིས་ཡར་རྒྱས་སུ་གཏོང་རྒྱུ། དེ་ལས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་ནི་ཚིག་མཛོད་འདིའི་ནང་ཏུ། ཚིག་མང་པོི་ཞིག་དབྱིན་ཇིའི་ཚིག་གི་སྐད་དོད་འདྲ་བ་ཞིག་བཞག་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ། མང་པོ་ཞིག་ར་འཕྲོད་ཀྱི་ཡོད་ལ། མང་པོ་ཞིག་དོག་པའི་ངང་དུ་ཡོད་པ། མང་པོ་ཞིག་གསར་དུ་བཟོས་པ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་དང་པོ་དབྱིན་ཇིའི་ཚིག་ལ་བལྟས་ནས་དེ་ནས་བོད་པའི་ཐ་སྙད་ག་འདྲ་ཞིག་ཡིན་པར་སྐོར་བ་རྒྱབ་ནས་སླེབས་པ་རེད་མ་གཏོགས། དང་པོི་ནས་བོད་པའི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་སྔོགས་ནས་བོད་པའི་ཚིག་ཅིག་རག་པའི་ལམ་ཁ་དེ་ཡོད་པ་མ་རེད། ང་རང་ཚོར་ད་ལྟ་བར་དུ་ཡོད་བསྡད་པ་སྟེ་མང་ཆེ་བས་དག་ཡིག་ཟེར་གི་ཡོད་པ་དེའི་ནང་དུ། དག་ཆ་དང་དུས་གསུམ་གྱི་འགྲོ་སྟངས། ཚིག་གི་བེད་སྤྱོད་སོགས་དེ་འདྲའི་ཐ་ཐོར་ཞིག་མ་གཏོགས་ཆ་ཚང་བའི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་དཀོན་པོ་རེད། དེ་བས་ངས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་རེ་སྐུལ་བྱས་བ་ཡིན།

ད་ལྟ་དབྱིན་བོད་ཚིག་མཛོད་གསར་མ་འདིའི་ནང་དུ་ཡོད་བསྡད་པའི་ཚིག་དང་གསར་བ་བཟོས་པའི་ཚིག ར་འཕྲོད་བྱུང་བ་སོགས་བོད་ཡིག་གི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་གི་ནང་དུ་འཛུལ་ནས་བོད་ཡིག་གི་འགྲེལ་བཤད་མེད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། བོད་པའི་ཚིག་གི་སྐད་དོད་ནང་དུ་མ་ཚུད་པར་ཁོ་རང་ཁོ་རང་ཟུར་དུ་དབྱིན་ཇི་དང་སྐད་ཡིག་གཞན་པ་ཞིག་གི་མིང་ཐོག་ལ་འགྲོ་བ་མ་གཏོགས་པས། བོད་པའི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་སྔོགས་ནས་དེའི་ཚིག་དོན་ཉིས་ཆ་ཏག་ཏག་རག་པའི་འགྲོ་སྟངས་ད་ལྟ་བར་དུ་མེད་པ་སོང་ཙང། མ་འོིངས་པར་ང་ཚོས་ཚིག་གསར་བ་བཟོ་གི་ཡོད་ན་རེད། ཚིག་གཞན་པར་གཡར་གྱི་ཡོད་ན་རེད། མཐའ་མ་དེར་བོད་ཡིག་གི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་ཀློག་ནས་དེའི་ནང་དུ་རྙེད་ཡ་ཡོད་པ་ཞིག་བྱེད་དགོས་པར་འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཤེས་རིག་ནས་༢༠༠༡ལོར་ཡར་ཕུལ་བ་ཡིན། ཕལ་ཆེར་དེའི་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་བློན་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་དང་དྲུང་ཆེ་ནི་གཅིག་བྱས་ན་ད་ལྟའི་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ལགས་ཡིན་རྒྱུ་རེད། ཡིན་ནའང་། དུས་ཚོད་རིང་པོ་ཞིག་ཕྱིན་པའི་རྗེས་སུ་བཟང་ངན་གང་ཡིན་གྱི་བཀའ་གནང་མཁན་མི་འདུག དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞིག་གཟིགས་ཀྱི་མེད་ན་ནི་ཨུ་ཚུགས་རྒྱབ་དང་མ་རྒྱབ་གལ་མི་འདུག་པས། སོ་སོའི་ངོས་ནས་ལས་གཞི་དེ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་མ་གཏོགས་རག་མེད་པ་དེས་འགྲིག་ཡ་མེད་པས། ཚིག་མཛོད་འབོར་ཆེན་པོི་ཞིག་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་སུ་ཞེ་དྲག་ཕན་གྱི་མ་རེད་བསམ་པའི་མོད་ལ། བློ་བཟང་བསྟན་དར་ལགས་ཀྱིས་བཀའ་ཤག་ལ་ཕུལ་བའི་དཔེ་མཚོན་གྱི་ཚུད་དེར་བལྟ་རྒྱུ་རག་སོང་། ཁོའི་ལས་འཆར་གྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་ངའི་བསམ་བློིའི་ནང་གི་འཆར་གཞི་གཅིག་པ་རེད།

དེ་ནས་ང་གཉིས་ནང་ཚགས་ཀྱིས་གོ་བསྡུར་བྱས་ཏེ་བཀའ་བློན་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིག་ལགས་སུ་དགོས་པ་རྒྱུ་མཚན་ཞུས་པ་ཡིན། དེའི་རྗེས་སུ་ཚིག་མཛོད་འདིའི་བདག་དབང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཡོད་དགོས་པ་དང་པར་ཕུལ་གྱི་འགྲོ་སོང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གནང་རྒྱུ། བློ་བཟང་བསྟན་དར་ཁོ་རང་ངོས་ནས་ཚིག་མཛོད་འདི་ཁྲོམ་ལ་བཀྲམས་ནས་སྒེར་གྱི་ཁེ་ཕན་ཡོང་བའི་དམིགས་ཡུལ་མེད་པས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་རིན་མེད་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་རེད།

ཚིག་མཛོད་ཕྱོགས་སྒྲིག་མཁན་ངམ་རིང་བློ་བཟང་བསྟན་དར་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་དོན།

ཚིག་མཛོད་འདིའི་ནང་དུ་ཆེ་ཆུང་མ་འདྲ་བའི་ཚིག་མཛོད་༡༣ཡོད། དེའི་ནང་གི་གཙོ་བོ་ནི་བོད་ཀྱི་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་ཡིན་པ་དང་འདིའི་ནང་དུ་ཕལ་ཆེར་ཚིག་སྟོང་ཕྲག་༦༠ ཙམ་ཡོད།  འདི་ནི་༡༩༩༠ནས་ཚིག་བསགས་ཏེ་གྲུབ་པ་ཞིག  བོད་ནང་ནས་དོན་པའི་ཚིག་མཛོད་ཡག་ཤོས་དེ་ནི་བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ་རེད་དེའི་ནང་ནས་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཞིག་བདེན་པ་མ་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོ་རང་དབང་ལུང་པར་ཡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་བྱེད་དགོས་པའི་གོ་སྐབས་ཤིག་དང་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་སྔོན་མ་ནས་མཐོང་གི་ཡོད།

དེ་བས་ལོ་༡༥ལྷག་གི་དུས་ཚོད་བཏང་ནས་ཉམས་ཞིབ་དང་གསོག་སྒྲུབ་བྱས་པ་རེད། བཀའ་ཤག་དང་དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་སྔོན་མ། ཤེས་རིག བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ་སོགས་སུ་འདི་འདྲའི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་བཟོས་ན་ག་འདྲ་འདུག་པ་ཞུས་མྱོང་ཡོད་ཀྱང་། ལམ་སང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཡིན་པས་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་འགོར་སོང་། མཐའ་མ་དེར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་པ་བྱས་ནས་འགྲུབ་པ་ཞིག་རེད།

གློག་ཀླད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཁྱབ་བརྡལ་འགྲོ་བའི་སྐབས་དང་བསྟུན། ལོ་བཞི་ལྔ་ཞིག་གི་གོང་ནས་མཉེན་ཆས་བཟོས་ཏེ་གློག་ཀླད་ནང་དུ་བལྟ་རྒྱུ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོས་པ་ཡིན། འདི་བཟོས་ནས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་མང་པོ་ཞིག་ལ་བཀྲམས་པས་ཁོ་ཚོས་ཡག་པོ་འདུག་པའི་དགོངས་འཇག་མང་པོ་ཞིག་འདུག་པར་བརྟེན། སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཚོད་ལྟ་བྱས་ནས་ཡག་པོ་སྤུས་དག་པོི་འདུག་པས་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་རོགས་ཀྱི་འབོལ་སྐུལ་ཞུས་སོང་། མཐའ་མ་དེར་དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་དང་བཀའ་མོལ་ཞལ་བཞེས་གནང་སྟེ་དཔེ་མཛོད་དྲ་རྒྱའི་ཕྱག་ལས་གནང་མཁན་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་ལགས་དང་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་བཏང་ཡོད།
མཉེན་ཆས་འདི་ window 7སྐར་ཁུང་བདུན་པར་དམིགས་ནས་བཟོས་ཡོད། ཡིན་ཡང་། འོད་སྡེར་དང་མཐེབ་སྡེར་ནས་ཁ་ཐུག་གིས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་སོང་།

དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་དོན། 

དེང་སང་འཛམ་གླིང་ནང་འཐབ་རྩོད་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་ཡོད་རེད། འཐབ་རྩོད་བྱེད་སྟངས་དེ་ལ་ hard power and soft power ། གྲི་དང་མེ་མདའ། མེ་སྒྱོགས་འཁུར་ནས་དབང་ཆ་བེད་སྤྱོད་བྱས་ནས་འཐབ་རྩོད་བྱེད་པའི་ལམ་ཁ་ཞིག་དང་། འཇམ་པོ་ཟེར་ན་རེད། རིག་གཞུང་གིས་འཐབ་རྩོད་བྱས་བསྡད་ཡོད་པ་བཅས་གཉིས་ཀྱི་སྒང་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་རེད། དྲག་པོའི་འཐབ་རྩོད་བྱེད་སྟངས་དེ་གནའ་སྔ་མོའི་བྱེད་སྟངས་ཡིན་པ་དང་དེང་སང་དེའི་དུས་ཚོད་ཡོལ་ཚར་བ་རེད་ཟེར་གི་ཡོད་རེད།

དེང་སང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་དགོས་ན་མི་མང་ཤེས་ཡོན་ཡོད་པའི་སྒང་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་དགོས་རེད་ཟེར་བ་གནད་འགག་ཆེན་པོ་མཐོང་གི་འདུག ང་ཚོའི་བོད་པའི་མི་འབོར་མི་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ལ་འཛམ་གླིང་གིས་མཐོང་ཆེན་ཡོིང་བསྡད་ཡོད་དུས་སོ་སོའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་བདག་པོ་རྒྱགས་དགོས་པའི་གནད་འགག་ཅིག་མཐོང་སོང་།

དེ་ལྟར་ལབ་ཡོང་དུས་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་ལ་དགའ་བ་དང་ཞེན་ཁོག་ཡོད་པ་གཅིག་པས་ཕན་ཐོག་ཡོད་མ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན། དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ཡོང་དུས་སྐྱབས་བཅོལ་ལ་སླེབས་པའི་མི་འབོར་ཉུང་ཉུང་ཞིག་ག་ས་གང་དུ་བཀྲམས་བསྡད་ཡོད་པས། བོད་ཡིག་སྦྱང་ས་མེད་པ་ཞིག་ཆགས་པ། བོད་ནང་དང་ཕྱི་ལོག་གི་དཀའ་ངལ་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་ཚད་ལྡན་ཞིག་མ་རག་པའི་དཀའ་ངལ་སོགས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་རེད།

དེ་ནས་བོད་པའི་ནང་གི་ཚིག་མཛོད་ཐོག་མ་དེ་སྒྲ་བྱེ་བྲག་རྟོགས་བྱེད་ཆེན་མོ་དེ་ཡིན་ས་རེད། དེའི་མིང་གི་ངོ་གདོང་ཁོ་རང་ལ་བལྟ་ཡོང་དུས་སམ་སྐྲི་ཏའི་ཚིག་བྱེ་བྲག་པའི་དོན་དག་ག་རེ་ཡིན་པ། ནང་པའི་ཐ་སྙད་བྱེ་བྲག་པའི་དོན་ག་རེ་ཡིན་པའི་མིང་སྦྱར་སྟངས་ཤིག་དང་། དེའི་ནང་གི་ཤུགས་ཆེ་ཤོས་དེ་ནང་པའི་ཐ་སྙད་མང་པོ་དང་ཆབས་ཆིག་སྨན། དེ་མིན་པའི་རིག་གཞུང་མང་པོ་ཞིག་གི་ཐ་སྙད་སླེབས་ཡོད་ཙང་དེ་ལ་མ་དཔེ་ཞིག་བླངས། དེ་བཞིན་མ་འོངས་པར་ཚིག་མཛོད་གསར་བ་མང་པོ་ཞིག་བཟོ་དགོས་པ་དང་། རྒྱུ་མཚན་ད་ལྟའི་ཚིག་མཛོད་འདི་རིགས་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་ཡོད་ཀྱང་། འདི་དག་ནང་ནས་མ་རག་པའི་ཚིག་མང་པོ་ཞིག་སླེབས་དགོས་པ་ཆགས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ནས་བརྗོད་སོང་།

ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ་སྟོབ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་དོན།

ང་ཚོའི་མི་རིགས་ཀྱི་ངོ་བོ་སྐད་དང་ཡི་གེ རིག་བཞུང་སོགས་ཛ་དྲག་གི་གནས་སུ་ལྷུང་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ། མ་འོངས་པར་ང་ཚོས་ཉར་ཚགས་ཇི་ལྟར་བྱེད་པར་བོད་མི་རེ་ངོ་རེ་ནས་དགོངས་པ་བཞེས་རྒྱུ་གལ་ཆེན་རེད་བསམ་གྱི་འདུག
ད་ལྟའི་ང་ཚོའི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ལ་བལྟས་ན། ང་རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་དང་གཡས་གཡོན་གྱི་ཁྱིམ་མཚེས་སོགས་ཀྱིས་སྐྱིད་པོ་དང་སྤྲོ་བོ་བྱེད་པར་དགའ་བོ། ལྟད་མོ་འདྲ་མི་འདྲ་ལ་དགའ་བོ། བརྙན་འཕྲིན་ནང་གི་ལྟད་མོ་རྫོགས་རྒྱུ་མེད་པ་དེར་ལྟ་རྒྱུ་དགའ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཉི་མ་འགྲོ་བཞིན་འདུག ང་ཚོས་བོད་པའི་རིག་གཞུང་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་མི་བརླག་པའི་སྐོར་ལ་བསམ་གཞིགས་རྒྱ་ཆེར་བཏང་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་པ་དེ་གལ་ཆེན་རེད་ཅེས་བརྗོད་སོང་།
མཐར་དོན་དཔེ་མཛོད་འགན་འཛིན་དགེ་བཤེས་ལྷག་རྡོར་ལགས་ཀྱིས་ངམ་རིང་བློི་བཟང་བསྟན་དར་ལགས་སུ་རྔན་པ་དང་ཁ་ཏག་ཕུལ་གྲུབ་མཚམས་གསོལ་ཇ་དང་ཞལ་ཟས་འདེགས་འབུལ་བྱས་སོང་བ་བཅས།
གསར་འགོད་པ། ཆོས་ཉིད།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: ཚིག་མཛོད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཤིག་དབུ་འབྱེད་གནང་སོང་།
ཚིག་མཛོད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཤིག་དབུ་འབྱེད་གནང་སོང་།
ཁ་སང་ཉིན་རྒྱབ་ཚོུད་༣།༣༠སྟེང་། ཤེས་རིག་དང་དཔེ་མཛོད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་གོ་སྒྲིག་འོག བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་ངམ་རིང་བློ་བཟང་བསྟན་དར་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པའི་ཚིག་མཛོད་ཅིག་སྒོ་འབྱེད་བྱས་སོང་།
http://3.bp.blogspot.com/-E_kGC4xeh_g/VAhy14itUbI/AAAAAAAAH7U/qg-ILttqNRo/s1600/ngamring%2Btendar.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-E_kGC4xeh_g/VAhy14itUbI/AAAAAAAAH7U/qg-ILttqNRo/s72-c/ngamring%2Btendar.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2014/09/blog-post_3.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2014/09/blog-post_3.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy