ཨན་ཌོའི་གློག་ཆས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་མཉེན་ཆས་ iFont པར་གཞི་ 5.1 གསར་ཐོན།


iFont མཉེན་ཆས་དེ་ནི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་དང་། ཨན་ཌོའི་གློག་ཆས་སོགས་ཀྱི་ནང་ཤར་བའི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་ཆས་ཞིག་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེས་དབྱིན་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་ཐུབ་པ་མ་ཚད། ཀོ་རི་ཡ་དང། ཉི་ཧོང་། ཨེ་རབ། ཨུ་རུ་སུ། ཧྥ་རན་སི། སེ་པན། ཝེ་ཊི་ནམ། བོད་ཡིག་སོགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་ཐུབ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་ནང་བོད་ཡིག་མི་ཤར་བ་དེ་འདྲ་ཡོད་ན། iFont མཉེན་ཆས་དེ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ནས་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱེད་ན། བོད་ཡིག་མི་ཤར་བའི་དཀའ་ངལ་དེ་སེལ་ཐུབ་ངེས་རེད།

ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༤ ཉིན་ iFont པར་གཞི་གསར་པ་ཞིག་ཐོན་ཡོད་པ་དང་། མཉེན་ཆས་དེའི་ནང་དེ་སྔོན་གྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ ༡༦ དེ་རང་ལས་དེའི་སྟེང་ཡིག་གཟུགས་གསར་པ་ཁ་སྣོན་དམིགས་བསལ་བྱེད་མིན་འདུག །འོན་ཀྱང་མཉེན་ཆས་ཀྱི་སྒྲོམ་གཞི་དང་། འདེམས་ག་ཁ་གསལ་དུ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཚད། Samsung Galaxy S3, S4, Notee, Note II, XiaoMi, Meizu, HuaWei, སོགས་ཀྱི་ནང་ཡིག་གཟུགས་བརྗེད་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་སྐབས་ རུ་ཊི (root) བྱེད་མི་དགོས། HTC, Sony, Motorola, Karbonn, Micromax ཀྱི་ཁ་པར་ཡིན་ན་ རུ་ཊི (rooted phone) བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་ iFont སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ན་ཡིག་གཟུགས་བརྗེད་པོ་བརྒྱག་ཐུབ།

མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན།

iFont ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 5.1MB


3 མཆན་གྲངས།:

 1. ePub Maker : ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་ word ནས་ epub འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་ཆེད།

  ཡིག་ཚང་མཉེན་ཆས་་་་་་་་་་་་འདིའི་བཟོས་སྟང་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མེད་ཁྱེད་རང་གི་youtube ནང་ཀླུག་ཐུབས་ན་ཡག་པོ་ཞེད་དྲག་འདུག། ངའི་ག་ཚོད་བཟོས་ཀྱང་ཡོང་གི་མིན་འདུག།

  སྤྱིར་གཏང་ཅོ་ཅོ་རང་གི་ཧ་སང་ཡག་གི་ང་ཚོ་ལ་གློག་ཀླད་ཤེས་ཡོན་དྲྭ་རྒྱའི་ནང་ལམ་སྟོན་ཡག་པོ་གནང་གི་འདུག། ངའི་གློག་ཀླད་སྦྱང་འདོད་ཚང་མའི་ཚབ་ཞུས་ནས་སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་བཀའ་དྲིན་ལེགས་སོ་ཞུ།།།།

  ReplyDelete
  Replies
  1. ePub མཉེན་ཆས་སྤྱོད་དེ་འཕྲུལ་དེབ་བཟོ་སྟངས་ཀྱི་བརྙན་ཟློས་གཟིགས་འདོད་ན། དྲ་སྣེ་འདིར་གཟིགས་རོགས་ http://www.sonamdawa.com/2015/04/blog-post_18.html

   Delete
 2. ཐབས་ཤེས་དཔེ་ཡག་པོ་རེད། Alcatel ཀྱི་ཁ་པར་ཡིན་ན་རུ་ཊི (rooted) བྱེད་དགོས། ངས་ཡིག་གཟུགས་ཁ་ཤས་ཅིག་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་ཡིན། qomolangma-uchenSarchen.ttf ཡག་ཤོས་ཡིན རྒྱུ་མཚན་ནི་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་མ་ཟད་ཧྥ་རན་སི་དང་དབྱིན་ཡིག་ཡང་དཔེ་གསལ་པོ་ཤར་གྱི་འདུག

  ReplyDelete

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
 • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

 • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

 • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

 • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

 • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *