ཁ་པར་ངོས་ནས་ངོ་དེབ་ཀྱི་བརྙན་པར་ཕབས་ལེན།

གློག་ཀླད་སྤྱད་དེ་ངོ་དེབ་ཀྱི་བརྙན་པར་ཇི་ལྟར་ཕབས་ལེན་བྱེད་སྟངས་དེ་དེའི་སྔོན་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཞིག་གི་ནང་བཀོད་ཟིན། གལ་ཏེ་ཁ་པར་དང་། ཊེ་བྷེ་ལེཊ་ ངོས་ནས་ངོ་དེབ་ཀྱི་བརྙན་པར་དེ་དག་ཇི་ལྟར་ཕབས་ལེན་བྱེད་དགོས་ཟེར་ན། དེ་ལ་ ཨན་ཌོའི་ ཨེཔྶ་ དམིགས་བསལ་དེ་འདྲ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་དེ་དོན་དག་སྒྲུབ་ཐུབ།

དེ་རིང་འདིར་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་རྒྱུ་ནི། ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་གྱི་ མཉེན་ཆས་ "Downloader for Facebook Videos" ཞེས་པ་དེ་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེ་དཀའ་ཚིགས་གང་ཡང་མེད་པར་ངོ་དེབ་ཀྱི་བརྙན་པར་དེ་དག་ཕབས་ལེན་བྱེད་ཐུབ།

མཉེན་ཆས་ཕབས་ལེན་བྱེད་དགོས་ན། རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ངོས་ལས་ Google Playstore ནང་འགྲོ་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་སའི་ནང་གོང་གི་དབྱིན་ཡིག་ Downloader for Facebook Videos དེ་བཀོད་ནས་འཚོལ་དགོས། དེར་ངོ་དེབ་ནས་བརྙན་པར་ཕབས་ལེན་བྱེད་ཆེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་མང་པོ་ཞིག་ཤར་ངེས། དེ་དག་གཤམ་གྱི་རི་མོ་ཅན་གྱི་མཉེན་ཆས་དེ་ཕབས་ལེན་དང་། ཁ་པར་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས།

སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཚར་བ་དང་། དེ་ནས་ཁ་པར་ངོས་ནས་མཉེན་ཆས་དེ་ཁ་ཕྱེ་དགོས། ངོ་དེབ་ཀྱི་དེབ་སྐྱེལ་མིང་དང་། གསང་ཚིག་བཀོད་དགོས། མཉེན་ཆས་དེ་ལ་འདེམས་ག་ཁ་ཤས་ཞིག་ཡོད་ནི།

[ Your Videos ] ནི་སོ་སོ་དེ་སྔོན་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་དེབ་ནང་སྤེལ་བའི་བརྙན་པར་དེ་དག་ལས་ཕབས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་བ་དང་།
[ Friends' ] ནི་ངོ་དེབ་ཀྱི་དྲ་གྲོགས་ཚོས་སྤེལ་བའི་བརྙན་པར་དེ་དག་ལས་ཕབས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བ།
[ Groups' ]  དེ་ནི་ངོ་དེབ་ཀྱི་སྡེ་ཚན་ཁག་གི་ནང་སྤེལ་ཡོད་པའི་བརྙན་པར་དེ་དག་ལས་ཕབས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་བ།
[ Pages' ] དེ་ནི་ངོ་དེབ་ཀྱི་ངོ་ཤོག་ facebook page ནང་སྤེལ་ཡོད་པའི་བརྙན་པར་དེ་དག་ཕབས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ལྟ་བུ་ཡིན།

དེ་བཞི་པོ་གང་རུང་ཞིག་འདེམས་ན་དེ་མ་ཐག་སྡེ་ཚན་སོ་སོའི་ནང་གི་བརྙན་པར་དེ་དག་མཐོང་ཐུབ་པ་དང་ཕབས་ལེན་ཡང་བྱེད་ཐུབ་བོ།

Downloader for Facebook Videos ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 1.68MB

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག