ཨང་རིམ་དང་པོ། ཨན་ཌོ་ཀིཊ་ཀེཊ་ 4.4

གུ་གུལ་གྱིས་ཉེ་དུས་དཔྱད་ཞིབ་ཅིག་བྱེད་པའི་སྙན་ཐོའི་ནང་ཨན་ཌོའི་ཐོན་རིམ་རིམ་པ་མང་པོ་བྱུང་བའི་ནང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་ཤོས་ནི་ཨན་ཌོ་ 4.4 ཀིཊ་ཀེཊ་ (Android 4.4 Kitkat) ཡིན་པ་གྲགས་ཡོད། དཔྱད་ཞིབ་དེ་ནི་ཨན་ཌོ་2.2 ཡན་ཆོད་ནས་བརྩིས་པ་དང་། དཔྱད་གཞི་འཛིན་ས་ནི་གུ་གུལ་གྱི་མཉེན་ཆས་ཕབས་ལེན་ལྟེ་གནས་ Google Playstore ཡིན་འདུག
ཉམས་ཞིབ་པས་བཤད་དོན། ད་ལྟའི་ཆར་ ཀིཊ་ཀེཊ་ 4.4.x (Kitkat) བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ 33.9% ཟིན་ཡོད་པ་དང་དེ་སྔོན་གྱི་ ཇེ་ལི་བྷིན་ (JellyBean) ཐོན་རིམ་དེ་དག་ལས་ཚད་གཞི་མཐོ་བ་སླེབས་ཐུབ་འདུག་ཟེར། ཇེ་ལི་བྷིན་ 4.1.x བེད་སྤྱོད་བཏང་མཁན་ 21.3% དང་། ཇེ་ལི་བྷིན་ 4.2.x བེད་སྤྱོད་བཏང་མཁན་ 20.4% །ཇེ་ལི་བྷིན་ 4.3 བེད་སྤྱོད་བཏང་མཁན་ 7.0% །ཨྱ་སི་ཁི་རིམ་ སེན་ཌི་ཝི་ཆི་ 4.0.3-4.0.4 (Ice-cream Sandwich) བེད་སྤྱོད་བཏང་མཁན་ 7.8% །ཇིན་ཇར་བེ་རི་ཌི་ 2.3.3 -2.3.7 (Gingerbread) བེད་སྤྱོད་གཏོང་མཁན་ 9.1% ། ཧྥེ་རི་ཡོ་ 2.2 (Froyo) བརྒྱ་ཆ་ 0.8% ཟིན་ཡོད་འདུག

ད་ལྟའི་ཆར་ཨན་ཌོ་ཐོན་རིམ་གསར་ཤོས་ནི་ ཨན་ཌོ་ 5.0 ཐོན་ཡོད།  ཨན་ཌོ་ 5.0 ལ་གུ་གུལ་གྱིས་ ལོ་ལི་པོབ་ (Lillipop) ཅེས་མིང་བཏགས་ཡོད། ཉམས་ཞིབ་པས་ཚོད་དཔག་བྱེད་ན་ལོ་ཤས་ནང་ ལོ་ལི་པོབ་ འདི་ཚོང་རྭའི་ཐོག་རྒྱུག་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཉག་གཅིག་དང་། ལག་ཐོག་ཁ་པར་མང་པོ་ཞིག་ལ་ ལོ་ལི་པོབ་ཀྱི་མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་འགོ་ཡང་བཙུག་བཞིན་ཡོད་ཟེར།

ཨན་ཌོའི་ཐོན་རིམ་ཁག

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག