暗黑女王 ཨན་ཌོའི་རྩེད་མོ་ལེགས་གྲས་ཤིག

ཨན་ཌོའི་རྩེད་མོ་ 《暗黑女王》 ནི་རྒྱ་ནག་ནས་བཟོས་པའི་གནའ་དུས་ཀྱི་དྲག་རྩལ་རྩེད་མོ་སྐད་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའི་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་རྩེད་མོ་ཞིག་ཡིན། རྩེད་མོ་དེའི་ནང་གི་ཡུལ་ལྗོངས་དང་། དམག་འཐབ་ཀྱི་དགྲ་བོ། རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས། དེ་བཞིན་རྩེད་མོ་རྩེད་མཁན་ལ་དམག་འཐབ་ཀྱི་གོ་མཚོན་འདྲ་མིན་དང་། ནུས་པ་རྒྱ་བསྐྱེད། འདེམས་ག་དང་། ལིའུ་རེ་རེ་རྙོག་ཟིང་མེད་པ་ཁ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག །རྩེད་མོ་འདིའི་ནང་གི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་རྒྱ་ཡིག་ཡིན་ཀྱང་རྒྱུན་གཏན་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཐོག་རྩེད་མོ་རྩེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། རྒྱ་ཡིག་ཚིག་འབྲུ་གཅིག་མ་ཤེས་རུང་རྩེད་ཐུབ། རྩེད་མོ་འདི་ཕབས་ལེན་བྱེད་འདོད་ན་ཕབས་ལེན་དྲ་བྱང་འོག་ཏུ་བཀོད་ཡོད། ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ནི་ 124.3MB རེད་འདུག །རང་ཉིད་ཀྱི་ཨན་ཌོའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་པ་དང་། རྩེད་མོ་དངོས་གཞི་དྲ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་ཏེ་རྩེད་དགོས།


མ་ལག ཨན་ཌོ་ Android
རྩེད་མོའི་མིང་།  《暗黑女王》
སྐད་ཡིག རྒྱ་ཡིག
སྐར་མ། 7.4/10

ཨན་ཌོའི་རྩེད་མོ་ 《暗黑女王》 ནི་རྒྱ་ནག་ནས་བཟོས་པའི་གནའ་དུས་ཀྱི་དྲག་རྩལ་རྩེད་མོ་སྐད་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་རྩེད་མོ་ཞིག་ཡིན། རྩེད་མོ་དེའི་ནང་གི་ཡུལ་ལྗོངས་དང་། དམག་འཐབ་ཀྱི་དགྲ་བོ། རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས། དེ་བཞིན་རྩེད་མཁན་ལ་གོ་མཚོན་སྣ་མང་། ནུས་པ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་འདེམས་ག་སོགས་རྙོག་ཟིང་མེད་ཁར་ཁ་གསལ་བཀོད་སྒྲིག །རྩེད་མོ་འདིའི་ནང་གི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་རྒྱ་ཡིག་ཡིན་ཀྱང་རྒྱུན་གཏན་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཐོག་རྩེད་མོ་རྩེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། རྒྱ་ཡིག་ཚིག་འབྲུ་གཅིག་མ་ཤེས་རུང་རྩེད་ཐུབ། རྩེད་མོ་འདི་ཕབས་ལེན་བྱེད་འདོད་ན་ཕབས་ལེན་དྲ་བྱང་འོག་ཏུ་བཀོད་ཡོད། ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ནི་ 124.3MB རེད་འདུག །རང་ཉིད་ཀྱི་ཨན་ཌོའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་པ་དང་། རྩེད་མོ་དངོས་གཞི་དྲ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་ཏེ་རྩེད་དགོས། རྩེད་མོ་ལེགས་གྲས་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་ལེགས་པོ་ཡོང་མིན་གཙོ་བོ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཀྱི་ནང་ཆས་ལེགས་མིན་ལ་རག་ལས་སོ།

གཤམ་ལ་རྩེད་མོའི་རྣམ་པར་དཔེ་མཚན་ཙམ་སྟོན་ན།
Software ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 124.3MB

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: 暗黑女王 ཨན་ཌོའི་རྩེད་མོ་ལེགས་གྲས་ཤིག
暗黑女王 ཨན་ཌོའི་རྩེད་མོ་ལེགས་གྲས་ཤིག
ཨན་ཌོའི་རྩེད་མོ་ 《暗黑女王》 ནི་རྒྱ་ནག་ནས་བཟོས་པའི་གནའ་དུས་ཀྱི་དྲག་རྩལ་རྩེད་མོ་སྐད་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་མང་པའི་ནང་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་རྩེད་མོ་ཞིག་ཡིན། རྩེད་མོ་དེའི་ནང་གི་ཡུལ་ལྗོངས་དང་། དམག་འཐབ་ཀྱི་དགྲ་བོ། རྒྱབ་ལྗོངས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས། དེ་བཞིན་རྩེད་མོ་རྩེད་མཁན་ལ་དམག་འཐབ་ཀྱི་གོ་མཚོན་འདྲ་མིན་དང་། ནུས་པ་རྒྱ་བསྐྱེད། འདེམས་ག་དང་། ལིའུ་རེ་རེ་རྙོག་ཟིང་མེད་པ་ཁ་གསལ་པོ་ཞེ་དྲག་འདུག །རྩེད་མོ་འདིའི་ནང་གི་ནང་དོན་ཆ་ཚང་རྒྱ་ཡིག་ཡིན་ཀྱང་རྒྱུན་གཏན་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཐོག་རྩེད་མོ་རྩེད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། རྒྱ་ཡིག་ཚིག་འབྲུ་གཅིག་མ་ཤེས་རུང་རྩེད་ཐུབ། རྩེད་མོ་འདི་ཕབས་ལེན་བྱེད་འདོད་ན་ཕབས་ལེན་དྲ་བྱང་འོག་ཏུ་བཀོད་ཡོད། ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ནི་ 124.3MB རེད་འདུག །རང་ཉིད་ཀྱི་ཨན་ཌོའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་པ་དང་། རྩེད་མོ་དངོས་གཞི་དྲ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན་སྦྱོར་ཏེ་རྩེད་དགོས།
http://3.bp.blogspot.com/-dZfYzbg3qgs/VIa7VS7ee4I/AAAAAAAAIGo/DMlJ3N9EjIg/s1600/6355218930581250003559928.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-dZfYzbg3qgs/VIa7VS7ee4I/AAAAAAAAIGo/DMlJ3N9EjIg/s72-c/6355218930581250003559928.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2014/12/blog-post_9.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2014/12/blog-post_9.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy