གློག་ཀླད་ཀྱི་ངོས་སུ་ WhatsApp སྤྱོད་རུང་བ།

ཉེ་ཆར་ཁྱེད་ཀྱི་ WhatsApp རིམ་སྤར་(update)བྱེད་ཡོད་དམ། རིམ་སྤར་གསར་པའི་ནང་མཐུན་རྐྱེན་གསར་པ་ཞིག་སྦྱོར་ཡོད་པ་ནི་ད་ནས་བཟུང་ WhatsApp དེ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་གློག་ཀླད་གཉིས་ཀའི་ནང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། དེའི་དགོས་པ་ཆེ་ཤོས་ཞིག་ནི། ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནས་ཡི་གེ་བརྒྱག་རྒྱུ་ལས་གློག་ཀླད་ཀྱི་མཐེབ་གཞོང་སྤྱད་ན་ཡི་གེ་མགྱོགས་པ་བཏགས་ཐུབ་པ་དང་གཅིག།།གཉིས་ནས་གློག་ཀླད་ཀྱི་ནང་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ WhatsApp ནང་ཐད་ཀར་གཏོང་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་ལྡན་ཡོད། མཐུན་རྐྱེན་དེ་ WhatsApp ལ་གསར་པ་འདྲ་པོ་རེད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོས་ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ནི་ཝི་འཕྲིན་ (weChat) ནང་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ལོ་འགའ་ཤས་སྔོན་ནས་ཡོད་བསྡད་པ་ཞིག་རེད།

དགོས་མཁོ་ཁག་ནི།

  • གུ་གུལ་ཁཱོ་རོམ་ (google chrome) སྤྱད་དགོས། དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་གཞན་གྱི་ནང་ཡག་པོ་ཞིག་མི་ཡོང་། གལ་ཏེ་ཁྱེད་གུ་གུལ་ཁཱོ་རོམ་མེད་འདི་ནས་ཕབས་ལེན་བྱེད།
  • རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་ཡོད་པའི་ WhatsApp དེ་རིམ་སྤར་བྱེད་དགོས།
  • ཁྱེད་ཁ་པར་ནི་ ཨན་ཌོ་ཁ པར་དང་། BlackBerry, BlackBerry 10, Windows Phone, Nokia S60 ཡིན་དགོས།  ཨྱ་ཧྥོན་ཁ་པར་ལ་ད་ལྟ་མཐུན་རྐྱེན་གསར་པ་དེ་མེད། སེམས་པ་མ་སྐྱོ། ངའི་བསམ་པར་གང་མགྱོགས་ཨྱ་ཧྥོན་ཆེད་དུ་མཐུན་རྐྱེན་དེ་སྦྱོར་ངེས་རེད།
  • མེད་ཐབས་མེད་པའི་དྲ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན། བཅས་དགོས།

ལག་བསྟར་བྱེད་སྟངས་ནི་སྟབས་བདེ་པོ་འདུག །གཤམ་གསལ་ལྟར་གྱིས།

གློག་ཀླད་ནང་ནས་གུ་གུལ་ཁཱོ་རོམ་ (google chrome) ཁ་ཕྱེ་ནས་དྲ་ཚིགས་ https://web.whatsapp.com/ འདིར་ཕེབས།
ལག་ཐོག་ཁ་པར་ལས་ WhatsApp ཁ་ཕྱེ་ནས་འདེམས་གའི་ནང་ WhatsApp Web ཟེར་བ་དེར་གནོན་ནས་དྲ་ཐོག་གི་ QR code དེའི་སྟེང་བཤེར་དགོས།
དེ་བཤེར་ཟིན་པ་དང་། ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱི་ WhatApp གྲོགས་པོ་རྣམས་དྲ་ཚིགས་ https://web.whatsapp.com/ སྟེང་དུ་འཆར་ངེས།

དྲ་ཐོག་ནས་བརྙན་ཟློས་ཞིག་འདུག་འདིར་གཟིགས་ནའང་འགྲིགས།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག