བརྩེ་གདུང་སླེབས་པའི་དུས་སུ། 愛情闖進門 མུ་འབྲེལ་གློག་བརྙན།

བརྩེ་གདུང་སླེབས་པའི་དུས་སུ་ ཞེས་པ་ནི་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༩ ཉིན་རྒྱང་གསེང་བྱས་པའི་ཐེ་ཝན་གྱི་གློག་བརྙན་ཞིག་ཡིིན། མུ་འབྲེལ་གློག་བརྙན་དེར་ལིའུ་ ༣༢ ཡོད། འཁྲབ་སྟོན་པ་གཙོ་བོ་ཁག་ནི་  Victoria Song དང་ Calvin Chen, Zhou Mi བཅས་དང་། འཁྲབ་ཁྲིད་པ་ནི་སྐུ་ཞབས་  Chen Zhi(陈致) དང་སྐུ་ཞབས་ Han Feng (韩风) རྣམ་པ་གཉིས་ཡིན།

སྒྲུང་གི་ནང་དོན་རོབ་བསྡུས།

ལོ་གཞོན་འཇོན་ཐང་ཅན་ ཆིང་ཡུ་ཅང་ (Qin Yu Jiang) ལ་ཉིན་ཞིག་ཀུང་སིའི་གཙོ་སྐྱོང་པའི་བཀའ་ཞིག་འབྱོར། བཀའ་དེ་ནི། གཙོ་སྐྱོང་པའི་ཚ་མོ་ ཧྲིན་ཡ་ཡིན་ (Shen Ya Yin) ཕྱི་ཡུལ་དུ་འགྱར་ནས་ལོ་མང་ཕྱིན་ཡོད་སྟངས་ཁོང་མོ་ལམ་སང་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ཡིན། ལོ་བཅོ་བརྒྱད་སྔོན་གཙོ་སྐྱོང་པའི་བུ་མོ་དང་ཁོའི་འོག་གི་ལས་མི་ཞིག་མཉམ་དགའ་བོ་ཆགས། གཙོ་སྐྱོང་པས་དེར་མོས་མཐུན་མ་བྱས་ཙང་བུ་མོ་དང་དགའ་རོགས་དེ་གཉིས་བྲོས་ཕྱིན། གཙོ་སྐྱོང་པས་བུ་མོ་ཚུར་རགས་ཐབས་དང་། ཁོ་གཉིས་ཁ་འཕྲལ་གཏོང་ཐབས་སུ་སྔུག་ཐང་མང་པོ་སྤྲད། འོན་ཀྱང་དེ་ལས་ལྡོག་ཏེ་ཁོ་གཉིས་ག་སོང་ཆ་མེད་དུ་འགྱུར། དོན་དངོས་ཐོག་ཁོ་གཉིས་ནི་ཨ་ཕས་མི་བཏང་ནས་ཡང་བསྐྱར་རྩད་འཚོལ་ཆེད་དུ་ཡོང་གི་རེད་བསམ་པའི་དངངས་སྐྲག་དང་ཞེད་སྣང་འོག་མི་ཚེ་སྐྱེལ་དགོས་བྱུང་། ཁྱོ་ཤུག་གཉིས་ཀྱི་བར་ལ་བུ་མོ་ཞིག་སྐྱེས། འོན་ཀྱང་ཨ་མ་ལུས་པོ་སྐྱོ་དྲག་པས་ཚེ་ལས་འདས། ཁྱོ་གས་བུ་མོར་ཧ་ཅང་བརྩེ་གདུང་ཆེ་ཡང་། ཉིན་ལྟར་གཙོོ་སྐྱོང་པའི་རྗེས་འདེད་ལས་ཡང་ཡང་འགྲོས་དགོས་པ་སོགས་ཀྱི་དཀའ་ཚིགས་འོག་ནད་པ་ཆགས་ནས་སྨན་ཁང་དུ་གྲོངས། དེ་དུས་སྨན་ཁང་དུ་ལུས་པའི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེའི་སེམས་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་ སྤོ་སྤོ་ (གསོ་སྐྱོང་པ་) ལ་མི་དགའ་བ་ཆགས། དེར་བརྟེན་བུ་མོ་མོ་རང་ཡང་སྤོ་སྤོ་སར་མ་ཕྱིན་པར་ཕྱི་ཡུལ་དུ་འགྱར།
ཆིང་ཡུ་ཅང་ (Qin Yu Jiang)
ཧྲིན་ཡ་ཡིན་ (Shen Ya Yin)
དེར་ལྟར་ལོ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྗེས་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་དེ་གཞོན་ནུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་བ་དང་། སྤོ་སྤོས་ངོ་ཐག་འཆོད་ནས་ནང་དུ་བསུ་སྟངས། དེའི་དབར་ལ་ ཆིང་ཡུ་ཅང་ (Qin Yu Jiang) དང་ ཧྲིན་ཡ་ཡིན་ (Shen Ya Yin) བརྩེ་གདུང་བྱུང་སྟངས། ཁོ་གཉིས་ཀྱི་དབར་ལ་འགལ་ཟླ་དང་། དཀའ་ཚེགས་སོགས་རིམ་པས་གློག་བརྙན་ནང་གཟིགས་ཐུབ། སྒྲུང་གི་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་ལ་འདོད་བློ་ཁེངས་པ་ཞིག་འདུག

གློག་བརྙན་ལ་གཟིགས།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག