སྨོན་ལམ་ཟབ་སྦྱོང་། A03


སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ནང་དོན།

བརྙན་ཟློས་འདིའི་ནང་། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་འཛིན་སྟངས་གཉིས་དང་། Book Standard Size: Small (5.5X8.5) inch དང་ Big (6.25X9.5) inch མདོར་ཙམ། དཔེ་དེབ་བཟོ་སྐབས་གཤམ་གྱི་ལག་ཆ་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་སྟོན་ཡོད།
 • Align Object
 • Creating Section Marker
 • Page No.
 • Placing Text
 • Using Text Formatting Tool
 • Character Style
 • Paragraph Style
  • Paragraph Style Options
  • Advance Character Formats
  • Indents and Spacing

བརྙན་ཟློས་འདི་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ནས་ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ བར། སྐུ་ཞབས་སྨོན་ལམ་གྱིས་བོད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་ཇུས་འགོད་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་སྐོར་རེད་འདུག །བརྙན་ཟློས་དེ་བོད་ཡིག་དཔེ་དེབ་དང་ indesign ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་མཐོང་བས། དེ་དག་དྲ་སྟེང་དུ་སྤེལ་ཏེ་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་རེ་བ་ཡོད། གློག་གླད་ཀྱི་བརྙན་ཟློས་ཆ་ཚང་ཡུ་ཊུབ་དྲ་གནས་ཐོག་ཡོད། འདིར་གནོན།


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
 • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

 • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

 • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

 • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

 • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *