སྨོན་ལམ་ཟབ་སྦྱོང་། A04


སློབ་ཁྲིད་ཀྱི་ནང་དོན།

བརྙན་ཟློས་འདིའི་ནང་། དཔེ་དེབ་ཀྱི་ཚད་གཞི་འཛིན་སྟངས་གཉིས་དང་། Book Standard Size: Small (5.5X8.5) inch དང་ Big (6.25X9.5) inch མདོར་ཙམ། དཔེ་དེབ་བཟོ་སྐབས་གཤམ་གྱི་ལག་ཆ་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་སྟོན་ཡོད།
  • body text
  • Paragraph Style for body text
  • Paragraph Style Option
    • Tab...indent first line of all paragraph
  • Sub-Heading Style

བརྙན་ཟློས་འདི་ནི། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ལོའི་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ནས་ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༤ བར། སྐུ་ཞབས་སྨོན་ལམ་གྱིས་བོད་ཡིག་དང་འབྲེལ་བའི་དཔེ་དེབ་ཇུས་འགོད་ཟབ་སྦྱོང་ཞིག་སྐོར་རེད་འདུག །བརྙན་ཟློས་དེ་བོད་ཡིག་དཔེ་དེབ་དང་ indesign ནང་ལས་ཀ་བྱེད་མཁན་ཡོངས་ལ་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་མཐོང་བས། དེ་དག་དྲ་སྟེང་དུ་སྤེལ་ཏེ་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་རེ་བ་ཡོད། གློག་གླད་ཀྱི་བརྙན་ཟློས་ཆ་ཚང་ཡུ་ཊུབ་དྲ་གནས་ཐོག་ཡོད། འདིར་གནོན།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག