སྤྲིན་སྐོར་གཞས་སྡེབས་ཤིག


ཏྲེ་ཧོར་བསོད་ནམས་ལགས་ཀྱི་ཆེད་དྲ་ཚིགས་འཇུས་བཀོད་བྱེད་བཞིན་ཡོད། དེའི་བར་ཉིན་ཤས་འགོར་སྲིད། གཤམ་དེར་བོད་གཞས་སྙན་པོ་ཞིག་དང་། བར་བར་ལ་ཁ་མཚར་གྱི་སྒྲུང་ཐུང་ཐུང་ཞིག་ལ་སྤྲོ་གྱེས་ཡོད་བའི་རེ་བ་ཞུ། འཁོར་ཐག་གི་ལེ་ཚན་དེ་ཧ་ཅང་རྙིང་པ་རེད། ཕལ་ཆེར་ང་ཚོ་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་རྒྱུན་རིང་པོའི་རྗེས་དེ་རིང་གཞི་ནས་ཉན་རྒྱུ་བྱུང་ཡོད་ངེས། གཞས་དེ་དབྱིན་ཡིག་ཐོག་ Trinkhor Cassette 1 ཟེར་བཀོད་འདུག །བོད་ཡིག་ཐོག་་་་་འཕྲིན་སྐོར་ཡིན་ནམ་་་་་་སྤྲིན་སྐོར་ཡིན་ནམ་ངས་ཀྱང་གསལ་པོ་མ་ཤེས།

འཁོར་ཐག་དང་པོར་གཞས་ཁྱོམ་བསྡོམས་ 24 འདུག །ངས་དྲ་ཚིགས་བཟོ་ཞོར་གཞས་དེ་ཚོ་རེ་རེ་འདིར་བཅུག་བཞིན་ཡོད། ད་ལྟ་གཞས་ཆ་ཚང་བཅུག་ཚར་མེད། བྱས་ཙང་དུས་ཚོད་སྟོང་པར་ཡང་བསྐྱར་གཟིགས་དང་། ཆ་ཚང་བཅུག་ཚར་བའི་རེ་བ་ཡོད།

Comments


  1. འདི་རྟའུ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན་གྱི་གླུ་གཞས་མ་རེད་པས། དེ་ཡིན་ན་ཁོང་གི་འཁོར་ཐག་ལ་སྤྲིན་འཁོར་ཟེར།

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག