ཊོ་རེན་དྲ་ཚིགས་ནས་ཡིག་ཆ་ཕབས་ལེན་བྱེད་ཐབས།

དེ་སྔོན་ཊོ་རེན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་ཡིག་མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་ནས་དྲ་གྲོགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཊོ་རེན་དེ་དག་ཕབས་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས་ཟེར་བ་ལྟར། དེ་རིང་གཞི་ནས་དེའི་ཐོག་དཔེ་དང་རི་མོ་མཉམ་དུ་ཊོ་རེན་ཇི་ལྟར་ཕབ་ལེན་ཐུབ་པ་དང་ཕབ་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས་དོ་ནན་བྱེད་དགོས་རིགས་ལ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད།

དེ་སྔོན་ཊོ་རེན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་ཡིག་མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་ནས་དྲ་གྲོགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཊོ་རེན་དེ་དག་ཕབས་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས་ཟེར་བ་ལྟར། དེ་རིང་གཞི་ནས་དེའི་ཐོག་དཔེ་དང་རི་མོ་མཉམ་དུ་ཊོ་རེན་ཇི་ལྟར་ཕབ་ལེན་ཐུབ་པ་དང་ཕབ་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས་དོ་ནན་བྱེད་དགོས་རིགས་ལ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད།

གྲ་སྒྲིག

༡༽ གློག་ཀླད་དམ་ཁ་པར་ནང་ utorrent མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་པ།
༢༽ འདིར་ལམ་སྟོན་ཆེད་ཊོ་རེན་དྲ་ཚིགས་མང་པོའི་ནང་ནས་ kickass.to དྲ་གནས་ཐོག་དཔེ་འཇོག་གི་ཡིན།
༣༽ དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ chrome དང་ firefox སོགས་གང་རུང་གཅིག་ཡོད་དགོས།

ལག་བསྟར།

༡༽ དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་སྤྱོད་དེ་དྲ་གནས་ www.kickass.to ལ་འགྲོ་དགོས། ཊོ་རེན་དྲ་གནས་གཞན་འདིར་གཟིགས།
༢༽ དྲ་གནས་དེ་གའི་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་སའི་སྟེང་ཁྱེད་ལ་གང་དགོས་ཀྱི་མཉེན་ཆས་སམ་ཡིག་ཆའི་མིང་བཀོད་དེ་འཚོལ་དགོས། དཔེར་ན། Adobe Lightroom 6 ལྟ་བུ་ཕབས་ལེན་བྱེད་དགོས་ན།

༣༽ གོང་གི་དཔེ་རིས་དེར་གཟིགས། འཚོལ་བཤེར་བྱེད་པའི་གྲུབ་འབྲས་སུ། ཡིག་ཆ་མིང་གཅིག་པ་བྱེད་པ་མང་དག་ཞིག་མངོན་སྲིད། དེ་དག་ལས་མཉེན་ཆས་གང་ཞིག་ Window ཆེད་དུ་ཡིན་པ་དང་། གང་ཞིག་ Mac གི་ཆེད་དུ་ཡིན་མིན་བལྟ་དགོས། ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་། ཡིག་ཆ་གསར་རྙིང་། གསང་ཨང་དང་གསང་ཟ་ཡོད་མེད། དེ་ནས་དེ་བས་གལ་བ་ Seed ཟེར་བ་མང་ལོས་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོས། Seed ཟེར་བ་ནི་ཁྱེད་ལ་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་རགས་བདེ་ལོས་དང་། ཡིག་ཆ་དེ་ས་ཕྱོགས་ག་ཚོད་ལ་ཡོད་མེད་མཚོན་ཐུབ། དེས་ཕབས་ལེན་གྱི་མྱུར་ཚད་ལ་ཡང་ཁྱད་པ་ཆེན་པོ་བཟོ་ཡི་ཡོད། seed ཀླད་ཀོར་ཡིན་ན་ཡིག་ཆ་དེ་མེད་པའི་རྟགས་རེད།

༤༽ཡིག་ཆ་དང་པོ་དེ་ཡིད་གཏན་ཆེ་བ་འདུག །དེར་བརྟེན་དེར་གནོན་པའི་སྐབས་གོང་གི་དཔེ་རིས་དེ་ཤར་ངེས། དཔེ་རིས་དེ་ལས་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་འགའ་ཡོད། དྲ་མི་མང་པོས་ཡིག་ཆ་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་ནས་ཕབ་ལེན་དང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཡོད། ཁོང་ཚོས་མཉེན་ཆས་དེའི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་བལྟ་ཐབས་སུ། མཐེ་པོ་ཡར་བསྐེར་དང་མར་སྟོན་གྱི་གྲངས་དང་། དེ་ནས་ comments ཟེར་བ་མཆན་གྱི་སྡེ་ཚན་ནང་ཀློག་ཙམ་བྱེད་ན་མཉེན་ཆས་དེ་ལེགས་པོ་དང་ཏག་ཏག་འགྲོ་མིན་རྟོགས་ཐུབ། སྐབས་རེ་མཉེན་ཆས་འཇོག་མཁན་གྱིས་མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ལས། དྲ་མི་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་དང་མཆན་གྱི་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཐབས་ལམ་སྟོན་ལེགས་པ་ཡོད། སྒྲིག་འཇུག་སྐབས་དཀའ་ངལ་བྱུང་རིགས་ལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་མང་ཀྱང་དེ་ནས་ཤེས་ཐུབ།

༥༽མཐའ་མ། ཕབས་ལེན་དངོས་སུ་བྱེད་རྒྱུའི་བློ་ཐག་ཆོད་ན། ཡིག་ཆ་དེ་གའི་སྟོད་དེར་ ངར་ལྕགས་ཀྱི་རྟགས་ཡོད་པ་དེ་གནོན་དང་། utorrent མཉེན་ཆས་ཀྱིས་ངོ་ཐག་ཆོད་དེ་མཉེན་ཆས་དངོས་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་རེད། གལ་ཏེ་མཉེན་ཆས་དངོས་དེ་རྗེས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཞིག་གི་ནང་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་ན། དེར་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཡོད།
  • གཅིག སྙིང་གི་རྟགས་དེར་གནོན་ནས་ bookmark བྱེད་ན་འགྲིགས། འོན་ཀྱང་ཞབས་ཞུ་དེ་ནི་ཊོ་རེན་དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ཐོག་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་བེད་སྤྱོད་མི་ཡོང་།
  • གཉིས། Download Torrent ཟེར་བ་དེའི་ཐོག་གནོན་ནས་ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རགས་ངེས། ཡིག་ཆ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཐེབ་སྡེར་(pendrive) སོགས་ཀྱི་ནང་ཉར་ན་འགྲིགས། ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་དེ་ནི་མཉེན་ཆས་གཙོ་བོ་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་སའི་ཁ་བྱང་ལྟ་བུ་རེད། ཕྱིས་སུ་ utorrent སྤྱད་དེ་ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཁ་ཕྱེ་དང་མཉེན་ཆས་གཙོ་བོ་དེ་ཕབ་ལེན་འགོ་བཙུགས་ཐུབ།
༦༽ ཕབ་ལེན་མགྱོགས་པོ་ཡོང་དགོས་ན། utorrent མཉེན་ཆས་ནས་ད་དུང་མཐའ་མ་གཅིག་སྒྲིག་རྒྱུ་ཡོད། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལ་གཟིགས། ཕབ་ལེན་གྱི་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ཙི་ཙི་གཡས་པ་གནོན་ནས་འདེམས་གའི་ནང་ Bandwidth Allocation ཟེར་བ་དེ་ནང་གསེས་ high ལ་སྒྲིག་ན། ད་བཟོད་དྲ་རྒྱའི་མྱུར་ཚད་མཐོ་ཤོས་དེ་སྤྱད་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཀྱི་རེད།
དེ་ལྟར་ཊོ་རེན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཤིག་ནས་དགོས་མཁོའི་མཉེན་ཆས་དང་། གློག་བརྙན། གླུ་གཞས་སོགས་གང་འདོད་དུ་ཕབས་ལེན་བྱེད་ཐུབ། ངའི་རེ་བར་ཁྱེད་ཀྱི་ཚོད་ལྟ་གཅིག་གནང་ནས་ཁྱེད་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་མྱོང་བ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་གཤམ་དུ་མཆན་འཇོག་སའི་ནང་མཆན་བཀོད་རོགས། སྐྱིད་པོ་གཏོང་།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: ཊོ་རེན་དྲ་ཚིགས་ནས་ཡིག་ཆ་ཕབས་ལེན་བྱེད་ཐབས།
ཊོ་རེན་དྲ་ཚིགས་ནས་ཡིག་ཆ་ཕབས་ལེན་བྱེད་ཐབས།
དེ་སྔོན་ཊོ་རེན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་ཡིག་མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་ནས་དྲ་གྲོགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཊོ་རེན་དེ་དག་ཕབས་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས་ཟེར་བ་ལྟར། དེ་རིང་གཞི་ནས་དེའི་ཐོག་དཔེ་དང་རི་མོ་མཉམ་དུ་ཊོ་རེན་ཇི་ལྟར་ཕབ་ལེན་ཐུབ་པ་དང་ཕབ་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས་དོ་ནན་བྱེད་དགོས་རིགས་ལ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད།
http://1.bp.blogspot.com/-4sOvh8zCunw/VTfPK1E8uhI/AAAAAAAAI5I/WynTmlpscGY/s1600/torrent2idm.png
http://1.bp.blogspot.com/-4sOvh8zCunw/VTfPK1E8uhI/AAAAAAAAI5I/WynTmlpscGY/s72-c/torrent2idm.png
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/04/blog-post_22.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/04/blog-post_22.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy