ཊོ་རེན་དྲ་ཚིགས་ནས་ཡིག་ཆ་ཕབས་ལེན་བྱེད་ཐབས།

དེ་སྔོན་ཊོ་རེན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་ཡིག་མང་པོ་ཞིག་སྤེལ་ནས་དྲ་གྲོགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ཊོ་རེན་དེ་དག་ཕབས་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་སློབ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས་ཟེར་བ་ལྟར། དེ་རིང་གཞི་ནས་དེའི་ཐོག་དཔེ་དང་རི་མོ་མཉམ་དུ་ཊོ་རེན་ཇི་ལྟར་ཕབ་ལེན་ཐུབ་པ་དང་ཕབ་ལེན་བྱེད་པའི་སྐབས་དོ་ནན་བྱེད་དགོས་རིགས་ལ་གསལ་པོ་བཀོད་ཡོད།

གྲ་སྒྲིག

༡༽ གློག་ཀླད་དམ་ཁ་པར་ནང་ utorrent མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་པ།
༢༽ འདིར་ལམ་སྟོན་ཆེད་ཊོ་རེན་དྲ་ཚིགས་མང་པོའི་ནང་ནས་ kickass.to དྲ་གནས་ཐོག་དཔེ་འཇོག་གི་ཡིན།
༣༽ དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ chrome དང་ firefox སོགས་གང་རུང་གཅིག་ཡོད་དགོས།

ལག་བསྟར།

༡༽ དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་སྤྱོད་དེ་དྲ་གནས་ www.kickass.to ལ་འགྲོ་དགོས། ཊོ་རེན་དྲ་གནས་གཞན་འདིར་གཟིགས།
༢༽ དྲ་གནས་དེ་གའི་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་སའི་སྟེང་ཁྱེད་ལ་གང་དགོས་ཀྱི་མཉེན་ཆས་སམ་ཡིག་ཆའི་མིང་བཀོད་དེ་འཚོལ་དགོས། དཔེར་ན། Adobe Lightroom 6 ལྟ་བུ་ཕབས་ལེན་བྱེད་དགོས་ན།

༣༽ གོང་གི་དཔེ་རིས་དེར་གཟིགས། འཚོལ་བཤེར་བྱེད་པའི་གྲུབ་འབྲས་སུ། ཡིག་ཆ་མིང་གཅིག་པ་བྱེད་པ་མང་དག་ཞིག་མངོན་སྲིད། དེ་དག་ལས་མཉེན་ཆས་གང་ཞིག་ Window ཆེད་དུ་ཡིན་པ་དང་། གང་ཞིག་ Mac གི་ཆེད་དུ་ཡིན་མིན་བལྟ་དགོས། ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་། ཡིག་ཆ་གསར་རྙིང་། གསང་ཨང་དང་གསང་ཟ་ཡོད་མེད། དེ་ནས་དེ་བས་གལ་བ་ Seed ཟེར་བ་མང་ལོས་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོས། Seed ཟེར་བ་ནི་ཁྱེད་ལ་དགོས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་རགས་བདེ་ལོས་དང་། ཡིག་ཆ་དེ་ས་ཕྱོགས་ག་ཚོད་ལ་ཡོད་མེད་མཚོན་ཐུབ། དེས་ཕབས་ལེན་གྱི་མྱུར་ཚད་ལ་ཡང་ཁྱད་པ་ཆེན་པོ་བཟོ་ཡི་ཡོད། seed ཀླད་ཀོར་ཡིན་ན་ཡིག་ཆ་དེ་མེད་པའི་རྟགས་རེད།

༤༽ཡིག་ཆ་དང་པོ་དེ་ཡིད་གཏན་ཆེ་བ་འདུག །དེར་བརྟེན་དེར་གནོན་པའི་སྐབས་གོང་གི་དཔེ་རིས་དེ་ཤར་ངེས། དཔེ་རིས་དེ་ལས་ང་ཚོས་དོ་སྣང་བྱེད་དགོས་པ་འགའ་ཡོད། དྲ་མི་མང་པོས་ཡིག་ཆ་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་སྔོན་ནས་ཕབ་ལེན་དང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཡོད། ཁོང་ཚོས་མཉེན་ཆས་དེའི་ཐོག་བསམ་ཚུལ་གང་ཡོད་བལྟ་ཐབས་སུ། མཐེ་པོ་ཡར་བསྐེར་དང་མར་སྟོན་གྱི་གྲངས་དང་། དེ་ནས་ comments ཟེར་བ་མཆན་གྱི་སྡེ་ཚན་ནང་ཀློག་ཙམ་བྱེད་ན་མཉེན་ཆས་དེ་ལེགས་པོ་དང་ཏག་ཏག་འགྲོ་མིན་རྟོགས་ཐུབ། སྐབས་རེ་མཉེན་ཆས་འཇོག་མཁན་གྱིས་མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ལས། དྲ་མི་ཚོའི་བསམ་ཚུལ་དང་མཆན་གྱི་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཐབས་ལམ་སྟོན་ལེགས་པ་ཡོད། སྒྲིག་འཇུག་སྐབས་དཀའ་ངལ་བྱུང་རིགས་ལ་སེལ་ཐབས་ཀྱི་ཐབས་ལམ་སྣ་མང་ཀྱང་དེ་ནས་ཤེས་ཐུབ།

༥༽མཐའ་མ། ཕབས་ལེན་དངོས་སུ་བྱེད་རྒྱུའི་བློ་ཐག་ཆོད་ན། ཡིག་ཆ་དེ་གའི་སྟོད་དེར་ ངར་ལྕགས་ཀྱི་རྟགས་ཡོད་པ་དེ་གནོན་དང་། utorrent མཉེན་ཆས་ཀྱིས་ངོ་ཐག་ཆོད་དེ་མཉེན་ཆས་དངོས་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་རེད། གལ་ཏེ་མཉེན་ཆས་དངོས་དེ་རྗེས་ཀྱི་དུས་ཚོད་ཞིག་གི་ནང་ཕབ་ལེན་བྱེད་འདོད་ན། དེར་ཐབས་ཤེས་གཉིས་ཡོད།
  • གཅིག སྙིང་གི་རྟགས་དེར་གནོན་ནས་ bookmark བྱེད་ན་འགྲིགས། འོན་ཀྱང་ཞབས་ཞུ་དེ་ནི་ཊོ་རེན་དྲ་ཚིགས་དེ་གའི་ཐོག་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་བེད་སྤྱོད་མི་ཡོང་།
  • གཉིས། Download Torrent ཟེར་བ་དེའི་ཐོག་གནོན་ནས་ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་རགས་ངེས། ཡིག་ཆ་དེ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཐེབ་སྡེར་(pendrive) སོགས་ཀྱི་ནང་ཉར་ན་འགྲིགས། ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་དེ་ནི་མཉེན་ཆས་གཙོ་བོ་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་སའི་ཁ་བྱང་ལྟ་བུ་རེད། ཕྱིས་སུ་ utorrent སྤྱད་དེ་ཡིག་ཆ་ཆུང་ཆུང་དེ་ཁ་ཕྱེ་དང་མཉེན་ཆས་གཙོ་བོ་དེ་ཕབ་ལེན་འགོ་བཙུགས་ཐུབ།
༦༽ ཕབ་ལེན་མགྱོགས་པོ་ཡོང་དགོས་ན། utorrent མཉེན་ཆས་ནས་ད་དུང་མཐའ་མ་གཅིག་སྒྲིག་རྒྱུ་ཡོད། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལ་གཟིགས། ཕབ་ལེན་གྱི་ཡིག་ཆའི་ཐོག་ཙི་ཙི་གཡས་པ་གནོན་ནས་འདེམས་གའི་ནང་ Bandwidth Allocation ཟེར་བ་དེ་ནང་གསེས་ high ལ་སྒྲིག་ན། ད་བཟོད་དྲ་རྒྱའི་མྱུར་ཚད་མཐོ་ཤོས་དེ་སྤྱད་དེ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཀྱི་རེད།
དེ་ལྟར་ཊོ་རེན་གྱི་དྲ་ཚིགས་ཤིག་ནས་དགོས་མཁོའི་མཉེན་ཆས་དང་། གློག་བརྙན། གླུ་གཞས་སོགས་གང་འདོད་དུ་ཕབས་ལེན་བྱེད་ཐུབ། ངའི་རེ་བར་ཁྱེད་ཀྱི་ཚོད་ལྟ་གཅིག་གནང་ནས་ཁྱེད་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་མྱོང་བ་གང་བྱུང་བ་རྣམས་གཤམ་དུ་མཆན་འཇོག་སའི་ནང་མཆན་བཀོད་རོགས། སྐྱིད་པོ་གཏོང་།

Comments

  1. བཀའ་དྲིན་ཆེ། དྲིན་ཆེན་བསོད་ནམས་ཟླ་ན་ལགས།

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག