brackets.io

མཉེན་ཆས་དང་དྲ་ཚིགས་བཟོ་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་མཉེན་ཆས་གཅིག་ནི་ཀོ་ཊིང་ (coding) གཏག་སའི་ཡིག་བརྒྱག་མཉེན་ཆས་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡོད་དགོས་རྒྱུ་དེ་ཡིན། སྤྱིར་གློག་ཀླད་ནང་རང་སྒྲིག་ཏུ་ཡོད་པའི་ notepad དང་ TextEdit སོགས་སྤྱོད་མཆོག་ཀྱང་། དེ་དག་གི་ཐོག་ html དང་ programming གི་ཡི་གེ་གཏག་སྐབས་ནོར་བཅོས་དང་དག་ཐེར་བྱེད་རོགས་མི་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ཀོ་ཊིང་བྱེད་མཁན་མང་པོས་ textpad དང་ notepad++, editplus, sublimeText, Dreamweaver སོགས་ཡིག་བརྒྱག་མཉེན་ཆས་གཞན་སྤྱོད་འདོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་ཀོ་ཊིང་བསྐྱོན་སའི་མཉེན་ཆས་ལེགས་པོ་ཞིག་དགོས་ན་འདིར་ངས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་འདོད་པ་ནི། Brackets.io ནས་བཟོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་ bracket ཟེར་བ་དེ་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེས་ html དང་ css, vb, javascript, php, python སོགས་ལ་རམས་འདེགས་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཀོ་ཊིང་མྱུར་པོ་ཚར་བ་དང་། ནོར་འཛོལ་བཟོ་ཉུང་བ། ཡི་གེ་རྣམས་མཚོན་མདོག་འདྲ་མིན་སྤྱད་དེ་ཀློག་བདེ་བ། བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་པའི་ལས་འཆར་ཐ་དག་ LivePreview ཟེར་བ་མངོན་གསལ་དུ་ཤར་ཐུབ་པ་སོགས་ཁྱད་ཆོས་མང་དག་ཞིག་ལྡན་འདུག།།མཉེན་ཆས་རིན་མེད་ཡིན་པ་དང་། དྲ་ཚིགས་ཨ་མ་ནས་ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་དང་ནང་འཇུག་བྱེད་ན་འགྲིགས་ཀྱི་འདུག

ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་། 36.1 mb
དྲ་ཚིགས་ཨ་མ། http://brackets.io/

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག