གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་གྱི་བདེ་འཇག་ལ་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་ཐབས།

གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར། དེ་བཞིན་མཉེན་ཆས་མང་པོའི་ནང་རང་ཉིད་ཀྱི་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་སྤྱད་ཡོད་ན། ངའི་བསམ་པར་ད་ཐེངས་རྩོམ་ཡིག་འདི་ཀློག་ཞོར་རང་ཉིད་ཀྱི་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གི་བདེ་འཇག་ལ་ལྟ་ཞིབ་ཅིག་བྱེད་ན་ལེགས།

འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ 2 ཚེས་ 17 སྔོན་ཙམ་དུ་གུ་གུལ་གྱིས་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་སྤྱོད་མཁན་རྣམས་ལ་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་བདེ་འཇག་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་པའི་དྲ་ཐག་ཞིག་འགྲེམས་བསྒྲགས་བྱེད་པ་དང་། བརྟག་དཔྱད་ཀྱི་རིམ་པ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་མཁན་ལ་གུ་གུལ་ངོས་ནས་ 2GB གྱི་ཡིག་གསོག་སྟོང་ཆ་སྤར་གྱི་ཡོད་འདུག

འདིར་ད་རན་ 2GB རགས་ཐབས་ཤིག་མེད་ཀྱང་གནད་འགག་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི། སྒེར་གྱི་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གཏན་པོ་ཡོད་མེད་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དྲ་ཚིགས་ཁ་བྱང་དེའི་ཐོག་འགྲོ་དགོས། http://goo.gl/ccgyV0 དེར་ཁྱེད་ཀྱི་གུ་གུལ་ཁ་བྱང་དང་གསང་ཨང་བཀོད་ནས་འགྲོ་དགོས།

དེའི་ནང་རྟོགས་ཞིབ་བྱེད་པའི་སྡེ་ཚན་གསུམ་ཡོད།

1. Check your recovery information
གལ་ཏེ་གློག་འཕྲིན་གྱི་གསང་ཨང་བརླག་དོར་ཤོར་ན། གསང་ཨང་བསྐུར་སའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གཉིས་པ་དང་། ཡང་ན་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ཨང་། ཡང་ན་དྲི་བ་དྲིས་ལན་རྒྱུད་རགས་ཐབས་ཀྱི་དྲི་བ་རྣམས་བཏགས་བཏགས་ཡོད་མེདབལྟ་དགོས།

2. Check your connected devices
གློག་ཀླད་དང་། ཁ་པར། དེ་བཞིན་གློག་ཆས་གཞན་གྱི་རྒྱུད་ནས་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་འདི་བེད་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་རེའུ་མིག་སྟོན་གྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་གི་ཡོད་ན་ས་གནས་ག་ནང་བཏང་གི་ཡོད་པ་གསལ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་རེད། དོགས་གཞི་ཡོད་ན་གཙང་སེལ་དང་། གསང་ཨང་བརྗེ་ཐབས་གནང་།

3. Check your account permissions
མཐའ་མ་དེ་ནི་མཉེན་ཆས་དྲ་མིན་གྱིས་རང་གི་གུ་གུལ་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གི་གནས་ཚུལ་བལྟ་བཅུག་ཡོད་མེད་སྟོན་ཐུབ། གལ་ཏེ་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་བསྐུང་འདོད་ན། མཉེན་ཆས་དེ་དང་དེ་འབྲེལ་ལས་(Remove) ལ་གནོན་ཏེ་སུབ་དགོས།

དེ་རིམ་པ་གསུམ་བལྟ་འཚར་ན་གཤམ་གྱི་རི་མོ་དེ་དང་འགྲིགས་རྟགས་གསུམ་པོ་དེ་འཆར་ངེས། དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་སོ་སོའི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གི་བདེ་འཇགས་ལ་རྟོག་ཞིབ་འཚར་བ་མཚོན།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག