གུ་གུལ་དང་ཁྱེད་ཀྱི་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར།

དེའི་བདུན་ཕྲག་ཁ་ཤས་ནང་གུ་གུལ་གྱིས་རང་གི་འཚོལ་བཤེར་དྲ་བའི་ཐོག་ཁ་པར་དང་འབྲེལ་མཐུད་ཐུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་གསར་པ་མང་པོ་ཞིག་བསྐྲུན་ཡོད། དཔེར་ན་གུ་གུལ་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་སའི་སྟེང་“find my phone”ཞེས་བཀོད་ནས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་མེད་འཚོལ་ཐུབ་པ་དང་། དྲ་ཐོག་ནས་ཁ་པར་སྟེང་འཕྲིན་ཐུང་བསྐུར་བ། དྲིལ་བརྡ་གཏོང་བ་སོགས་བྱེད་ཐུབ།

དེ་དག་ཡོང་ཐུབ་པར་ངེས་པར་དུ་གུ་གུལ་གྱི་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་གུ་གུལ་ཁཱོ་རོམ་སྤྱོད་དགོས། མཐུན་རྐྱེད་དེ་དག་ལས་ཁ་ཤས་ཤིག་ཨ་རིའི་ས་གནས་ཁོ་ན་ལས་ཡོང་གི་མིན་འདུག །དེར་བརྟེན་ད་ལྟ་སྐབས་ཕྲལ་རིང་ཡོང་ཐུབ་ཆེད་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་ཟིན་པའི་དྲ་ཐག་གི་མཐའ་དེར་ &gl=us བསྣོན་ནས་བལྟ་ན་ཨ་རིའི་ས་གནས་མིན་པའི་དྲ་མི་ཚོས་ཚོད་ལྟ་ཐུབ།

གུ་གུལ་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་ས་ནས་ཁ་པར་བཙལ་སྟངས།

གུ་གུལ་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་སའི་ཐོག་ཐད་ཀར་ “find my phone” བཀོད་དང་། ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་མིང་དང་། ཁ་པར་གྱི་ས་གནས་མཐའ་མ་དེ་མངོན་ཐུབ་པ་། དེ་བཞིན་ཁ་པར་གྱི་དྲིལ་དཀྲོལ་རྒྱུ་ཡོད། ཐེངས་དང་པོ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་སྐབས་ཕལ་ཆེར་གུ་གུལ་གྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་གསང་ཨང་བཀོད་དགོས། དེ་ལྟར་ཁ་པར་དང་རང་གི་གུ་གུལ་ཁ་བྱང་གཉིས་འབྲེལ་བ་བཟོས་ཟིན་ན། མ་འོངས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁ་པར་བརླག་དོར་ཤོར་བ་འདྲ་བྱུང་ན། ཁ་པར་བཙལ་ཐུབ་རྒྱུ་དང་། རྐུན་པོས་ཁ་པར་ནང་གང་བྱུང་མ་བྱས་པའི་སླད་ཁ་པར་ངོས་སུ་གསང་ཨང་དམ་པོ་བཀོད་དེ་བེད་སྤྱོད་བཏང་མི་ཐུབ་པ་བཟོ་བ། དེ་བཞིན་འུ་ཐུག་ན་བརླག་དོར་ཤོར་བའི་ཁ་པར་ནང་གི་ཡིག་ཆ་མ་ལུས་གཙང་གསུབ་གཏོང་ཐུབ་པ་བཅས་ཡོད། སྐབས་རེ་སོ་སོའི་ནང་ལ་ཁ་པར་མ་རྙེད་ན་དྲིལ་བརྡ་གཏོང་བཅུག་ནས་རྙེད་ཐབས་བྱེད་ཡག་ལ་ཡང་ཡག་པོ་ཡོང་ས་རེད།

སོ་སོར་ཡིག་ཆུང་བཏང་།

གུ་གུལ་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་སའི་སྟེང་ ‘note to self’ བཀོད་དང་། དེས་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་སའི་དྲ་ཚིགས་དེ་རང་ནས་སོ་སོའི་ཁ་པར་སྒང་ལ་ཡིག་ཆུང་བཏང་ཐུབ། དེའི་དམིགས་བསལ་དགོས་མཁོ་དང་བེད་སྤྱོད་གཙོ་བོ་དེ་དང་དེ་རེད་ཟེར་ཏེ་ངས་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག །འོན་ཀྱང་ངས་མཐུན་རྐྱེན་དེ་སྤྱད་དེ་དྲ་ཚིགས་ཁ་བྱང་རིང་པོ་དང་། སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་རིང་པོ་དེ་དག་ཁ་པར་སྟེང་བརྒྱག་རྒྱུའི་འཚབ་དུ་གུ་གུལ་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་ས་ནས་སོ་སོར་ཡིག་ཆུང་བཏང་གི་ཡོད། ཕལ་ཆེར་བེད་སྤྱོད་བཏང་སྟངས་དེ་འདྲ་མིན་འགྲོ།

དུས་བཀག་དྲིལ་བརྡ་སྒྲིག་པ།

གུ་གུལ་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་སའི་སྟེང་‘set an alarm’ ཞེས་བཀོད་ན། སྔ་དགོང་གྱི་དུས་བཀག་དྲིལ་བརྡ་སྒྲིག་ཐུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཞིག་ཡིན། སྤྱིར་བཏང་ཁ་པར་ནང་དུ་སྒྲིག་རྒྱུ་ཡོད་ཀྱང་། དེར་འདེམས་ཀ་གསར་པ་ཞིག་རགས་པ་འདྲ་པོ་རེད།

དྲན་ཐོ་དུས་བཀག་བྱེད་པ།

ལས་འབྲེལ་ཆེ་བའི་མི་ཚོས་དྲན་ཐོ་རྒྱག་རྒྱུ་དང་། དྲན་ཐོར་དུས་བཀག་བཟོས་ཏེ་དུས་ཚུད་ཏག་ཏག་ལ་དྲིལ་བསྒྲོགས་བཅུག་གི་ཡོད། དེ་དག་ཁ་པར་རང་གི་ནང་དུ་བཟོ་རྒྱུ་ཡོད་ལ། ད་རེས་གུ་གུལ་གྱི་འཚོལ་བཤེར་དྲ་བའི་སྟེང་དུ་‘set a reminder’ བསྐྱོན་ན་བཟོ་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུན་འདུག

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག