བོད་ཡིག་དང་ཡུ་གུར་བའི་ཡིག་བྲིས་མཉེན་ཆས།

ཉེ་ཆར་ཤིན་ཧྥ་གསར་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་དུ། ཧྲན་ཞི་ས་གནས་ཀྱི་ཤི་དྷན་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་བོད་ཡིག་དང་ཡུ་གུར་བའི་ཡི་གེ་རྣམས་ ཁ་པར་དང་། ཊེ་བྷེ་ལེཊ་ངོས་སུ་གློག་སྨྱུག་གམ་མཛུབ་མོ་སྤྱད་དེ་ཡི་གེ་བྲིས་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་ཞིག་བཟོས་འདུག །ཡུ་གུར་དང་བོད་ནི་རྒྱ་ནག་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་བརྩི་བ་དང་། སྐད་ཡིག་འདི་གཉིས་སྤྱོད་མཁན་མི་གྲངས་ས་ཡ་འགའ་ཤས་ཡོད། མཉེན་ཆས་གསར་པ་དེའི་ལས་འཆར་གྱི་གོ་ཁྲིད་སྐུ་ཞབས་ ལུའུ་ ཁྲོའོ་ཡཱང་ རེད་འདུག །ཁོང་གི་གསུང་གསལ་ལས་འཆར་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཤིག་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་དེང་དུང་ཆ་འཕྲིན་དུས་རབས་དང་མཉམ་སྐྱོད་ཐུབ་ཐབས་དང་། མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབས་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཟེར།


ཉེ་ཆར་ཤིན་ཧྥ་གསར་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་དུ། ཧྲན་ཞི་ས་གནས་ཀྱི་ཤི་དྷན་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་བོད་ཡིག་དང་ཡུ་གུར་བའི་ཡི་གེ་རྣམས་ ཁ་པར་དང་། ཊེ་བྷེ་ལེཊ་ངོས་སུ་གློག་སྨྱུག་གམ་མཛུབ་མོ་སྤྱད་དེ་ཡི་གེ་བྲིས་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་ཞིག་བཟོས་འདུག །ཡུ་གུར་དང་བོད་ནི་རྒྱ་ནག་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་བརྩི་བ་དང་། སྐད་ཡིག་འདི་གཉིས་སྤྱོད་མཁན་མི་གྲངས་ས་ཡ་འགའ་ཤས་ཡོད།

མཉེན་ཆས་གསར་པ་དེའི་ལས་འཆར་གྱི་གོ་ཁྲིད་སྐུ་ཞབས་ ལུའུ་ ཁྲོའོ་ཡཱང་ རེད་འདུག །ཁོང་གི་གསུང་གསལ་ལས་འཆར་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཤིག་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་དེང་དུང་ཆ་འཕྲིན་དུས་རབས་དང་མཉམ་སྐྱོད་ཐུབ་ཐབས་དང་། མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབས་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཟེར།

གཙུག་ལག་ཁང་གི་འདི་གའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཞིག་གིས་ལབ་གསལ། ཡུ་གུ་གི་ཡི་གེ་འབྲི་སྟངས་དེ་རྙོག་དྲ་ཚ་པོ་དང་། བོད་ཡིག་ཡི་གེ་དེ་ཡང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ abcd བཀོད་སྟངས་དང་ཡོངས་སུ་མི་འདྲ།

ཡུ་གུར་དང་བོད་ཕྲུག་སློབ་མ་ 200 ལྷག་གིས་ལས་འཆར་འདི་དགོས་མཁོ་ལྟར་རྒྱབ་བསྐྱོར་ཆེད་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཡིག་མཛོད་མ་སྒམ་ནང་ཡི་གེ་འབུམ་ཕྲག་ཁ་ཤས་བཅུག་ཟིན།

ད་ལྟའི་ཆར་མཉེན་ཆས་དེ་ནང་ཁུངས་སུ་ཚོད་ལྟ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས་རིང་མིན་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་རྒྱུད་ཕབས་ལེན་བྱེད་ཐུབ།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: བོད་ཡིག་དང་ཡུ་གུར་བའི་ཡིག་བྲིས་མཉེན་ཆས།
བོད་ཡིག་དང་ཡུ་གུར་བའི་ཡིག་བྲིས་མཉེན་ཆས།
ཉེ་ཆར་ཤིན་ཧྥ་གསར་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་དུ། ཧྲན་ཞི་ས་གནས་ཀྱི་ཤི་དྷན་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་བོད་ཡིག་དང་ཡུ་གུར་བའི་ཡི་གེ་རྣམས་ ཁ་པར་དང་། ཊེ་བྷེ་ལེཊ་ངོས་སུ་གློག་སྨྱུག་གམ་མཛུབ་མོ་སྤྱད་དེ་ཡི་གེ་བྲིས་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་ཞིག་བཟོས་འདུག །ཡུ་གུར་དང་བོད་ནི་རྒྱ་ནག་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་བརྩི་བ་དང་། སྐད་ཡིག་འདི་གཉིས་སྤྱོད་མཁན་མི་གྲངས་ས་ཡ་འགའ་ཤས་ཡོད། མཉེན་ཆས་གསར་པ་དེའི་ལས་འཆར་གྱི་གོ་ཁྲིད་སྐུ་ཞབས་ ལུའུ་ ཁྲོའོ་ཡཱང་ རེད་འདུག །ཁོང་གི་གསུང་གསལ་ལས་འཆར་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཤིག་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་དེང་དུང་ཆ་འཕྲིན་དུས་རབས་དང་མཉམ་སྐྱོད་ཐུབ་ཐབས་དང་། མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབས་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཟེར།
http://4.bp.blogspot.com/-FvGHdsxKt84/VR-e9ub6RJI/AAAAAAAAIrE/Mp88C7YXGeg/s1600/201504011559406313.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-FvGHdsxKt84/VR-e9ub6RJI/AAAAAAAAIrE/Mp88C7YXGeg/s72-c/201504011559406313.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/04/handwriting-input-for-uygur-tibetan.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/04/handwriting-input-for-uygur-tibetan.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy