བོད་ཡིག་དང་ཡུ་གུར་བའི་ཡིག་བྲིས་མཉེན་ཆས།


ཉེ་ཆར་ཤིན་ཧྥ་གསར་ཁང་ནས་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་དུ། ཧྲན་ཞི་ས་གནས་ཀྱི་ཤི་དྷན་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་བོད་ཡིག་དང་ཡུ་གུར་བའི་ཡི་གེ་རྣམས་ ཁ་པར་དང་། ཊེ་བྷེ་ལེཊ་ངོས་སུ་གློག་སྨྱུག་གམ་མཛུབ་མོ་སྤྱད་དེ་ཡི་གེ་བྲིས་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་ཞིག་བཟོས་འདུག །ཡུ་གུར་དང་བོད་ནི་རྒྱ་ནག་གི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་སུ་བརྩི་བ་དང་། སྐད་ཡིག་འདི་གཉིས་སྤྱོད་མཁན་མི་གྲངས་ས་ཡ་འགའ་ཤས་ཡོད།

མཉེན་ཆས་གསར་པ་དེའི་ལས་འཆར་གྱི་གོ་ཁྲིད་སྐུ་ཞབས་ ལུའུ་ ཁྲོའོ་ཡཱང་ རེད་འདུག །ཁོང་གི་གསུང་གསལ་ལས་འཆར་འདིའི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཤིག་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་དེང་དུང་ཆ་འཕྲིན་དུས་རབས་དང་མཉམ་སྐྱོད་ཐུབ་ཐབས་དང་། མི་རིགས་རང་ཉིད་ཀྱི་རིག་གཞུང་སྲུང་སྐྱོབས་ཐུབ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཟེར།

གཙུག་ལག་ཁང་གི་འདི་གའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་ཞིག་གིས་ལབ་གསལ། ཡུ་གུ་གི་ཡི་གེ་འབྲི་སྟངས་དེ་རྙོག་དྲ་ཚ་པོ་དང་། བོད་ཡིག་ཡི་གེ་དེ་ཡང་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ abcd བཀོད་སྟངས་དང་ཡོངས་སུ་མི་འདྲ།

ཡུ་གུར་དང་བོད་ཕྲུག་སློབ་མ་ 200 ལྷག་གིས་ལས་འཆར་འདི་དགོས་མཁོ་ལྟར་རྒྱབ་བསྐྱོར་ཆེད་མཉམ་རུབ་ཀྱིས་ཡིག་མཛོད་མ་སྒམ་ནང་ཡི་གེ་འབུམ་ཕྲག་ཁ་ཤས་བཅུག་ཟིན།

ད་ལྟའི་ཆར་མཉེན་ཆས་དེ་ནང་ཁུངས་སུ་ཚོད་ལྟ་དང་བསྐྱར་ཞིབ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པས་རིང་མིན་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་རྒྱུད་ཕབས་ལེན་བྱེད་ཐུབ།


0 མཆན་གྲངས།:

Post a Comment

\\ ཡིག་ཆ་འཚོལ་བཤེར་གནང་།

\\ དྲ་ཚིགས་ཞིག་དགོས་སམ།

weChat: sonamdava
Phone: +91 9805941078
Email: iphoeniz@gmail.com
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་པེན་ཚོགས་པ།

  • འབྲས་སྤུངས་བློ་གསལ་གླིང་།

  • ཆོས་དུང་དཀར་པོ།

  • སྒོ་མང་དཔེ་མཛོད་ཁང་།

  • ཨ་ནུ་དྲ་བ།

\\ ཡིག་འབྲེལ།

Name

Email *

Message *