Sky Force 5 ཕབས་ལེན།


ཨན་ཌའི་མ་ལག་གྱི་རྩེད་མོ་ (Sky Force v5) འདི་ནི་མཁའ་དམག་གི་ནམ་གྲུ་བཏང་ནས་དགྲ་བོའི་ས་གནས་སུ་དམག་ཐབས་ལ་བཞུགས་པའི་སྐོར་ཡིན། དམག་ཐབས་སྐབས་དགྲ་བོའི་གནམ་གྲུ་ཆེ་ཆུང་དང་། ས་འོག་ནས་མེར་རྒྱོགས་ཞུ་པ་སོགས་གོ་མཚོན་དུ་མ་ལས་གཡོལ་ཞིང་། དམག་ཐབས་རེ་རེའི་མཇུག་མཚམས་སུ་དགྲ་བོའི་གནམ་གྲུ་ཆེ་ཤོས་རེ་བསྟོར་ཐུབ་པ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དམག་ཐབས་ཀྱི་རིང་ས་གནས་འགའ་ཞིག་ནས་མི་སྐྱོབས་དགོས། སྐབས་སྐབས་སུ་སོ་སོར་གོ་མཚོན་ཤུགས་ཆེ་བ་དེ་འདྲ་ཡང་རགས་རྒྱུ་ཡོད།

སྐབས་རེ་རླང་འཁོར་དང་མེ་འཁོར་གྱི་འབབ་ཚུགས། ཡང་ན་གྲལ་བསྟར་རིང་པོའི་རྒྱབ་ཏུ་བསྒུག་དགོས་འཁེལ་བའི་སྐབས། ཉོབ་གསང་བའི་ཆེད་རྩེད་མོ་དེ་གཅིག་རྩེ་དང་དུས་ཚོད་ལམ་སང་ཟིན་འགྲོ།

ཨན་ཌོའི་རྩེད་མོ་དེ་ཐད་ཀར་ཕབས་ལེན་དང་ཁ་པར་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ན་འགྲིགས། གསང་ཟ་ཆ་ཚང་བསྟོར་ཟིན་པས་དུས་ངེས་མེད་དུ་རྩེད་མོར་གཡེང་མཆོག །

སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྟངས།

ཡིག་ཆ་ཁ་བཤིག་པའི་རྗེས། ཡིག་ཆ་དེ་དག་གློག་ཀླད་ནས་ཁ་པར་ནང་བཅུག་དགོས། བཅུག་སྟངས་ནི།
དང་པོ། pl.idreams.skyforcehd ཟེར་བའི་ཡིག་ཁུག་དེ་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་ནང་ ANDROID/OBB/ གྱི་ཡིག་ཁུག་ནང་འཇོག་དགོས།
དེ་ནས་ Sky Force mod_5_0.apk ཞེས་པའི་མཉེན་ཆས་དེ་ཁ་པར་ནང་ install བྱེད་དགོས། ཡིག་ཆ་དེ་ཁ་པར་ནང་ངོས་གང་དུ་ཡོད་ཀྱང་མཆོག
སྐྱིད་པོ་གཏོང་།

མཉེན་ཆས་མིང་། Sky Force 2014 MOD
ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 72.9mb
ཕབས་ལེན་དྲ་གནས། DOWNLOAD

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག