ཨན་ཌོའི་ནང་བོད་ཡིག་འཆར་མི་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཐབས་འདྲ་ཡོད་དམ།

ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་ནང་གི་མཉེན་ཆས་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་བོད་ཡིག་འཆར་ཐུབ་མིན་ནི་གཙོ་བོ་ཨན་ཌོའི་སྒྲིག་བཀོད་མ་ལག་ལྟེ་བའི་ནང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བཅུག་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་ཡོད། དཔེར་ན་ ཨྱ་ཧྥོན་དང་། ཨྱ་པེཊ་གློག་ཆས་ལྟེ་བའི་ནང་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་དེ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཡོད་པར་བརྟེན་མཉེན་ཆས་ཆ་ཚང་ནང་བོད་ཡོད་ཡོང་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཉེ་སྔོན་ OPPO ཞེས་པའི་ཁ་པར་ཚོང་སྡེས་བོད་ཡིག་ལ་རྒྱབ་བསྐྱོར་ཐོབ་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག དེར་གཟིགས།


དྲི་བ་གཏོང་མཁན། khen gen

andriod ནང་བོད་ཡིག་འཆར་མི་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཐབས་འདྲ་ཡོད་དམ། samsung galaxy A3/ A5 /A7/ ལ་སོགས་པའི་ནང་། ངའི་ཟེར་དོན་སྤྱིར་ངའི་ཁ་པར་ལ་བོད་ཡིག་འཆར་ཐུབ་ཀྱང་སྙི་ཆས་ལ་ལར་བོད་ཡིག་འཆར་མི་ཐུབ་ དེ་ལས་ཀྱང་གྷུ་གྷལ་གྱི་སྙི་ཆས་ཕལ་ཆེར་ཆ་ཚང་ལ་བོད་ཡིག་སྤྱོད་མི་ཐུབ། ཐ་ན google chrome དང་ gmail སྙི་ཆས་ལ་ཡང་བོད་ཡིག་མི་འཆར། སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་ google keep ཅེས་པའི་སྙི་ཆས་འདི་ཡང་བོད་ཡིག་བཀོལ་མི་ཐུབ་པའི་ཁོངས་སུ་འདུག

ལན།

ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་ནང་གི་མཉེན་ཆས་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་བོད་ཡིག་འཆར་ཐུབ་མིན་ནི་གཙོ་བོ་ཨན་ཌོའི་སྒྲིག་བཀོད་མ་ལག་ལྟེ་བའི་ནང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བཅུག་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་ཡོད། དཔེར་ན་ ཨྱ་ཧྥོན་དང་། ཨྱ་པེཊ་གློག་ཆས་ལྟེ་བའི་ནང་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་དེ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཡོད་པར་བརྟེན་མཉེན་ཆས་ཆ་ཚང་ནང་བོད་ཡོད་ཡོང་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཉེ་སྔོན་ OPPO ཞེས་པའི་ཁ་པར་ཚོང་སྡེས་བོད་ཡིག་ལ་རྒྱབ་བསྐྱོར་ཐོབ་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག དེར་གཟིགས།

གལ་ཏེ་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་གྱི་མཉེན་ཆས་ཆ་ཚང་ནང་བོད་ཡིག་ཡོང་དགོས་ན་ཐབས་ཤེས་གཅིག་ཡོད། དེ་ནི་རུ་ཊིང་ (Rooting) བྱེད་དགོས། རུ་ཊིང་སྐོར་འདི་ནས་གཟིགས།

རུ་ཊིང་བྱེད་ན་ཁ་པར་སྐྱོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཅུང་ཡོད། དེར་བརྟེན་རུ་ཊིང་བྱེད་ལུགས་བྱེད་སྟངས་དམིགས་བསལ་བཀོད་མེད།

སྔར་ངས་ཚོད་ལྟའི་ཆེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་རྙིང་པ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ iFont མཉེན་ཆས་དེ་བཅུག་ནས་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྐབས། མཉེན་ཆས་དེ་ཡིས་ཁ་པར་ལ་ རུ་ཊིང་ བྱེད་རོགས་ཀྱང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག iFont མཉེན་ཆས་སྐོར་འདི་ནས་གཟིགས།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཚོད་ལྟ་བྱེད་འདོད་ན་ཚོད་ལྟའི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ལ་སྐྱོན་ཆགས་བྱུང་ན་འགན་ལེན་དོ་དག་གིས་བྱེད་དགོས་སོ།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: ཨན་ཌོའི་ནང་བོད་ཡིག་འཆར་མི་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཐབས་འདྲ་ཡོད་དམ།
ཨན་ཌོའི་ནང་བོད་ཡིག་འཆར་མི་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཐབས་འདྲ་ཡོད་དམ།
ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་ནང་གི་མཉེན་ཆས་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་བོད་ཡིག་འཆར་ཐུབ་མིན་ནི་གཙོ་བོ་ཨན་ཌོའི་སྒྲིག་བཀོད་མ་ལག་ལྟེ་བའི་ནང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བཅུག་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་ཡོད། དཔེར་ན་ ཨྱ་ཧྥོན་དང་། ཨྱ་པེཊ་གློག་ཆས་ལྟེ་བའི་ནང་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་དེ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཡོད་པར་བརྟེན་མཉེན་ཆས་ཆ་ཚང་ནང་བོད་ཡོད་ཡོང་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཉེ་སྔོན་ OPPO ཞེས་པའི་ཁ་པར་ཚོང་སྡེས་བོད་ཡིག་ལ་རྒྱབ་བསྐྱོར་ཐོབ་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག དེར་གཟིགས།
http://2.bp.blogspot.com/-rK1BJXwf3Qc/VL_Hhv1iwPI/AAAAAAAAIW0/fzCJIHj4EWM/s1600/sleep-questions-man.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-rK1BJXwf3Qc/VL_Hhv1iwPI/AAAAAAAAIW0/fzCJIHj4EWM/s72-c/sleep-questions-man.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/04/tibetan-in-android-phone.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/04/tibetan-in-android-phone.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy