ཨན་ཌོའི་ནང་བོད་ཡིག་འཆར་མི་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཐབས་འདྲ་ཡོད་དམ།


དྲི་བ་གཏོང་མཁན། khen gen

andriod ནང་བོད་ཡིག་འཆར་མི་ཐུབ་པ་དེ་ལ་ཐབས་འདྲ་ཡོད་དམ། samsung galaxy A3/ A5 /A7/ ལ་སོགས་པའི་ནང་། ངའི་ཟེར་དོན་སྤྱིར་ངའི་ཁ་པར་ལ་བོད་ཡིག་འཆར་ཐུབ་ཀྱང་སྙི་ཆས་ལ་ལར་བོད་ཡིག་འཆར་མི་ཐུབ་ དེ་ལས་ཀྱང་གྷུ་གྷལ་གྱི་སྙི་ཆས་ཕལ་ཆེར་ཆ་ཚང་ལ་བོད་ཡིག་སྤྱོད་མི་ཐུབ། ཐ་ན google chrome དང་ gmail སྙི་ཆས་ལ་ཡང་བོད་ཡིག་མི་འཆར། སྤྱི་མཚུངས་བཞིན་ google keep ཅེས་པའི་སྙི་ཆས་འདི་ཡང་བོད་ཡིག་བཀོལ་མི་ཐུབ་པའི་ཁོངས་སུ་འདུག

ལན།

ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་ནང་གི་མཉེན་ཆས་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་བོད་ཡིག་འཆར་ཐུབ་མིན་ནི་གཙོ་བོ་ཨན་ཌོའི་སྒྲིག་བཀོད་མ་ལག་ལྟེ་བའི་ནང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་བཅུག་ཡོད་མེད་ལ་རག་ལས་ཡོད། དཔེར་ན་ ཨྱ་ཧྥོན་དང་། ཨྱ་པེཊ་གློག་ཆས་ལྟེ་བའི་ནང་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་དེ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཡོད་པར་བརྟེན་མཉེན་ཆས་ཆ་ཚང་ནང་བོད་ཡོད་ཡོང་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཉེ་སྔོན་ OPPO ཞེས་པའི་ཁ་པར་ཚོང་སྡེས་བོད་ཡིག་ལ་རྒྱབ་བསྐྱོར་ཐོབ་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག དེར་གཟིགས།

གལ་ཏེ་ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་གྱི་མཉེན་ཆས་ཆ་ཚང་ནང་བོད་ཡིག་ཡོང་དགོས་ན་ཐབས་ཤེས་གཅིག་ཡོད། དེ་ནི་རུ་ཊིང་ (Rooting) བྱེད་དགོས། རུ་ཊིང་སྐོར་འདི་ནས་གཟིགས།

རུ་ཊིང་བྱེད་ན་ཁ་པར་སྐྱོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཉེན་ཁ་ཅུང་ཡོད། དེར་བརྟེན་རུ་ཊིང་བྱེད་ལུགས་བྱེད་སྟངས་དམིགས་བསལ་བཀོད་མེད།

སྔར་ངས་ཚོད་ལྟའི་ཆེད་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་རྙིང་པ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ iFont མཉེན་ཆས་དེ་བཅུག་ནས་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྐབས། མཉེན་ཆས་དེ་ཡིས་ཁ་པར་ལ་ རུ་ཊིང་ བྱེད་རོགས་ཀྱང་ཐུབ་ཀྱི་འདུག iFont མཉེན་ཆས་སྐོར་འདི་ནས་གཟིགས།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་ཚོད་ལྟ་བྱེད་འདོད་ན་ཚོད་ལྟའི་སྐབས་སུ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ལ་སྐྱོན་ཆགས་བྱུང་ན་འགན་ལེན་དོ་དག་གིས་བྱེད་དགོས་སོ།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག