Window 8/8.1/10 ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་མཉེན་ཆས།

དྲི་བ་གཏོང་མཁན། འབར་ཞུན།

བཀའ་འདྲི་གཞན་ཞིག་ཞུ་འདོད་པ་ནི།   གུས་པས་རྒྱུན་དུ་གློག་ཀླད་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་ windows 7 སྤྱོད་ཀྱིན་ཡོད་མོད།  སྐབས་རེར་གྲོགས་པོ་ཚོས་སྒེའུ་ཁུང་ windows 8 ཅན་གྱི་གློག་ཀླད་རེ་ཁྱེར་ཡོང་ནས་མདུན་ངོས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པར་སྐུལ་མོད།   ཁོ་བོས་ཚོད་ལྟ་ཅི་ཙམ་བྱས་ཀྱང་སྒེའུ་ཁུང་བརྒྱད་པའི་སྟེང་ནས་བོད་ཡིག་ཇི་ལྟར་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་རྩ་ནས་མ་ཤེས་ལ།  གཞན་འགའ་རེར་དྲིས་ཀྱང་མི་ཤེས་པས།  དོན་ངོ་མར་སྒེའུ་ཁུང་བརྒྱད་པ་ལའང་སྒེའུ་ཁུང་བདུན་པ་ལྟར་མདུན་ངོས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་བམ།  གལ་ཏེ།  ཐུབ་ཚེ་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས།

ལན།

དེ་སྔ་སྐར་ཁུང་བདུན་པའི་ནང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་ས་དེ་སྐར་ཁུང་བརྒྱད་པའི་ནང་མེད་པ་བཟོས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ལས་ལྷ་པོའི་ངང་བཟོ་མི་ཐུབ་པ་ཆགས་ཡོད། དགོས་པའི་དབང་གིས་མི་ཚོས་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་ཆེད་སྐར་ཁུང་གི་ registery ཞེས་པའི་སྒྲིག་བཀོད་དཀར་ཆག་
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\FontSubstitutes\MSShellDlg
དང་
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\FontSubstitutes\MSShellDlg 2

གཉིས་ཀྱི་ནང་FontSubstitutes འཚབ་ཏུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་བཀོད་དེ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྐར་ཁུང་གི་ registery ནང་ལག་པ་འཆང་བའི་སྐབས་ཟབ་ནན་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པ་ལས། ལྷོད་གཡེང་ངང་ནོར་འཁྲུལ་བཟོས་ན་སྐར་ཁུང་ལ་སྐྱོན་ཆ་བཏང་སྲིད་པ་ཡང་ཡོད། གལ་ཏེ་གཏན་པོ་བྱས་ན་གོང་གི་ཐབས་ཇུས་དེ་སྤྱད་ན་གློག་ཀླད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་གང་འདོད་ལྟར་འགྱུར་བ་བཏང་ཐུབ། དེ་ནི་ཐབས་ཤེས་གཅིག་རེད་ཡིན་ནའི་སྙོགས་དྲ་ཅན་ཞིག་མཐོང་། དེའི་སྐོར་འགྲོ་ལུགས་གསལ་པོ་བཤད་ཀྱི་མིན།

འདི་ན་སྐབས་དོན་ཆད་འདོད་པ་ནི་ཟླ་ཤས་སྔོན་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ window 8 and 8.1 Font Changer ཞེས་པའི་མཉེན་ཆས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཐོན་པ་དང་། མི་མང་པོས་མཉེན་ཆས་དེའི་སྐོར་འགོད་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག །འོན་ཀྱང་མཉེན་ཆས་དངོས་གནས་དེ་རགས་ཐབས་ནི་བྱེ་ཐང་ནང་ནང་ལྡེ་མིག་འཚོལ་བ་འདྲ་པོ་རེད་འདུག །དེར་བརྟེན་སྐབས་ཤིག་རིང་འཚོལ་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན། དེ་ནས་བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་གོང་ལ་ལྟེ་དབང་གི་གུས་པར་དྲ་ཚིགས་ཤིག་ནས་མཉེན་ཆས་དེ་ཕབས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་སོང་། མཉེན་ཆས་དེ་རགས་པ་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་ཚོད་ལྟ་བྱས། ཡག་པོ་འགྲོ་གི་འདུག །མཉེན་ཆས་དེ་དམིགས་བསལ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་མི་དགོས་པའི་ཁར་མཉེན་ཆས་ཁ་ཕྱེ་པ་དང་བེད་སྤྱོད་བཏང་མཆོག་མཆོག་རེད་འདུག

སྐར་ཁུང་ 8 པའི་ནང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་སྟངས།

༡ ༽མཉེན་ཆས་དེ་ཁ་ཤར་བ་དང་། བྱེད་སྟངས་སྐར་ཁུང་བདུན་པ་ལྟར་རེད།
འདེམས་གའི་ནང་ item = IconFont དང་ Font = Monlam Uni Ouchan1
ཡིག་གཟུགས་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་འདོད་མོས་རེད། དེ་ན་ Apply ཐོག་སྣོན།
༢ ༽ སྐར་ཁུང་སྒོ་བརྒྱག་པའི་སྔོན་བརྡ་བཏང་བ་དང་། Log Off ཐོག་གནོན་དགོས།
༣ ༽ སྐར་ཁུང་ངོས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་མིང་བོད་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་དེ་དག་ཤར་ངེས།

སྐར་ཁུང་ 8 པའི་ནང་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་སྟངས།

སྐར་ཁུང་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེས་ཟིན་ཀྱང་ཡིག་གཟུགས་ཆུང་དྲགས་པའམ་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་དགོས་ན། གཤམ་གྱི་ལག་བསྟར་ལྟར་གྱིས།
༡ ༽ གློག་ཀླད་མདུན་ངོས་ (Desktop) ནས་ཙི་ཙི་གཡས་པ་གནོནནས་ Personalize འདེམས།


དེ་ནས་གཡོན་ངོས་གཤམ་དེར་ Display ཐོག་གནོན།

སྡེ་ཚན་དེའི་ནང་སྐར་ཁུང་གི་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་ས་དེ་རེད། དེ་ནས་གཤམ་གྱི་ Change only the text size གི་འདེམས་གའི་ནང་དང་པོ་ Icon འདེམས་དགོས། དེ་ནས་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་ཇི་དགོས་ཨང་གྲངས་ 8, 9, 10...སོགས་གང་དགོས་ཁྱེད་ཀྱིས་འདེམས་ནས། མཐའ་མ་དེར་ Apply ཞེས་གནོན་དགོས།

དེ་ལྟར་སྐར་ཁུང་ 8 པའི་ནང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་སྟངས་ཆ་ཚང་འཚར་བ་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གསལ་པོ་མ་མཁྱེན་པའི་གདོགས་གཞི་འཆར་ཚེ་གཤམ་ལ་གུས་མཆན་དང་ཡིག་འབྲེལ་གནང་རོགས།

མཉེན་ཆས་མིང་། window 8 and 8.1 Font Changer.exe

ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 767 kb
ཕབལ་ལེན། དྲ་གནས་དང་པོ། Download Link 1
ཕསས་ལེན། དྲ་གནས་གཉིས་པ། Download Link 2

Comments

 1. ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཕན་ཐོག་དཔེ་བྱུང་སོང་།

  ReplyDelete
 2. ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

  ReplyDelete
 3. ཇུས་བཀོད་པ་ལགས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། དྲྭ་གྲོགས་མང་པོ་ཞིག་ལ་ཕན་ཐོགས་བྱུང་འདུག འདིར་གུས་པས་ཚོད་ལྟ་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཞིག་དྲྭ་གྲོགས་རྣམས་ལ་ཞུ་ན་དྲན་བྱུང་། གཉེན་ཆས་འདི་སྤྱོད་སྐབས་སྨོན་ལམ་ཡིག་གཟུགས་ monlam uni sans serif ཟེར་བ་དེ་འདེམས་ན་ཡག་ཤོས་རེད་འདུག་གཞན་ཨིན་ཡིག་རྣམས་ཀྱང་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་ཆགས་ནས་དཀའ་ངལ་ཕྲད་བཞིན་འདུག་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་ཚད་ཀྱང་༡༢བཞག་ན་ཧ་ཅང་ཚད་རན་པོ་འདུག་ཞུ། བསམ་ཚུལ་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་དྭོགས་གཅོད་ཡོད་ན་གསུང་རོགས། གལ་སྲིད་མ་འགྲིག་པ་ཡོད་ན་ལྷན་རྒྱས་ལ་དགོངས་དག་ཞུ།

  ReplyDelete
 4. ཚད་གཞི་༡༢་ཆེ་གྲག་གི་འདུག ༡༠་ཧ་ཅང་ལེན་པོ་འདུག་

  ReplyDelete
 5. བཀའ་དྲི་ཆེན་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་ལགས།
  སྐར་ཁུང་10་པའི་ངོས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་མིང་གི་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་བསྒྲིགས་སྟངས་འདྲ་ཡོད་དམ། ཡོད་ན་གཅིག་གསུངས་གནང་རོགས།

  ReplyDelete
  Replies
  1. གོང་དུ་བཀོད་པའི་མཉེན་ཆས་ "window 8 and 8.1 Font Changer.exe" ཟེར་དེ་ག་རང་སྐར་ཁུང་བཅུ་པའི་ཐོག་འགྲོ་གི་རེད།

   Delete
 6. ཇུསའགོད་པ་ཆེནམོ། བསོད་ནམས་ཟླ་བ་ལགས། བཀའ་དྲིན་ཆེ། ངོ་མ་ཕན་ཐོགས་སོང་། ་

  ReplyDelete
 7. བསོད་ནམས་ཟླ་བ་ལགས། སྐར་ཁུང་ ༡༠ པའི་ནང་MEGAsyncSetup.exe ཕབས་ལེན་ཟིན་རྗེས་ install བྱེད་དགོས་སམ། དེ་མིན་Recover ཞེས་པ་དེ་ཤར་གྱི་མི་འདུག

  ReplyDelete
  Replies
  1. Megasync ཕབ་ལེན་བྱེད་མི་དགོས། download through your browser ཟེར་བའི་ཐོག་གནོན་ནས་ཕབ་ལེན་གནང་ན་འགྲིག

   Delete
 8. ཡིག་གཟུགས་གྱུར་ཐུབ་སོང་། བཀྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ།

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག