Window 8/8.1/10 ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་མཉེན་ཆས།

དེ་ནས་ཟླ་ཤས་སྔོན་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ window 8 and 8.1 Font Changer ཞེས་པའི་མཉེན་ཆས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་འགོད་སྤེལ་བྱེད་པ་ཤེས་ཕྲལ་མཉེན་ཆས་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་ཚོད་ལྟ་བྱས། མཉེན་ཆས་དེ་དམིགས་བསལ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་མི་དགོས། མཉེན་ཆས་ཁ་ཕྱེ་པ་དང་བེད་སྤྱོད་བཏང་མཆོག་མཆོག་རེད་འདུག

 • [message]
  • ##question## དྲི་བ་གཏོང་མཁན། འབར་ཞུན།
   • བཀའ་འདྲི་གཞན་ཞིག་ཞུ་འདོད་པ་ནི།   གུས་པས་རྒྱུན་དུ་གློག་ཀླད་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་ windows 7 སྤྱོད་ཀྱིན་ཡོད་མོད།  སྐབས་རེར་གྲོགས་པོ་ཚོས་སྒེའུ་ཁུང་ windows 8 ཅན་གྱི་གློག་ཀླད་རེ་ཁྱེར་ཡོང་ནས་མདུན་ངོས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པར་སྐུལ་མོད།   ཁོ་བོས་ཚོད་ལྟ་ཅི་ཙམ་བྱས་ཀྱང་སྒེའུ་ཁུང་བརྒྱད་པའི་སྟེང་ནས་བོད་ཡིག་ཇི་ལྟར་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་རྩ་ནས་མ་ཤེས་ལ།  གཞན་འགའ་རེར་དྲིས་ཀྱང་མི་ཤེས་པས།  དོན་ངོ་མར་སྒེའུ་ཁུང་བརྒྱད་པ་ལའང་སྒེའུ་ཁུང་བདུན་པ་ལྟར་མདུན་ངོས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་བམ།  གལ་ཏེ།  ཐུབ་ཚེ་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས།
 • [accordion]
  • འགྲོ་སྟངས་སྟབས་བདེ་ཞིག
   • འདི་ན་སྐབས་དོན་ཆད་འདོད་པ་ནི་ཟླ་ཤས་སྔོན་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ window 8 and 8.1 Font Changer ཞེས་པའི་མཉེན་ཆས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཐོན་པ་དང་། མི་མང་པོས་མཉེན་ཆས་དེའི་སྐོར་འགོད་སྤེལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག །འོན་ཀྱང་མཉེན་ཆས་དངོས་གནས་དེ་རགས་ཐབས་ནི་བྱེ་ཐང་ནང་ནང་ལྡེ་མིག་འཚོལ་བ་འདྲ་པོ་རེད་འདུག །དེར་བརྟེན་སྐབས་ཤིག་རིང་འཚོལ་རྒྱུ་མཚམས་བཞག་པ་ཡིན། དེ་ནས་བདུན་ཕྲག་གསུམ་གྱི་གོང་ལ་ལྟེ་དབང་གི་གུས་པར་དྲ་ཚིགས་ཤིག་ནས་མཉེན་ཆས་དེ་ཕབས་ལེན་བྱེད་ཐུབ་སོང་། མཉེན་ཆས་དེ་རགས་པ་དང་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་ཚོད་ལྟ་བྱས། ཡག་པོ་འགྲོ་གི་འདུག །མཉེན་ཆས་དེ་དམིགས་བསལ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་མི་དགོས་པའི་ཁར་མཉེན་ཆས་ཁ་ཕྱེ་པ་དང་བེད་སྤྱོད་བཏང་མཆོག་མཆོག་རེད་འདུག
  • འགྲོ་སྟངས་རྙིང་པ་ཞིག།
   • དེ་སྔ་སྐར་ཁུང་བདུན་པའི་ནང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་ས་དེ་སྐར་ཁུང་བརྒྱད་པའི་ནང་མེད་པ་བཟོས་ཡོད། དེར་བརྟེན་ལས་ལྷ་པོའི་ངང་བཟོ་མི་ཐུབ་པ་ཆགས་ཡོད། དགོས་པའི་དབང་གིས་མི་ཚོས་ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་ཆེད་སྐར་ཁུང་གི་ registery ཞེས་པའི་སྒྲིག་བཀོད་དཀར་ཆག་[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\FontSubstitutes\MSShellDlg དང HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\FontSubstitutes\MSShellDlg 2] གཉིས་ཀྱི་ནང་FontSubstitutes འཚབ་ཏུ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མིང་བཀོད་དེ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། འོན་ཀྱང་སྐར་ཁུང་གི་ registery ནང་ལག་པ་འཆང་བའི་སྐབས་ཟབ་ནན་ངེས་པར་དུ་བྱེད་དགོས་པ་ལས། ལྷོད་གཡེང་ངང་ནོར་འཁྲུལ་བཟོས་ན་སྐར་ཁུང་ལ་སྐྱོན་ཆ་བཏང་སྲིད་པ་ཡང་ཡོད། གལ་ཏེ་གཏན་པོ་བྱས་ན་གོང་གི་ཐབས་ཇུས་དེ་སྤྱད་ན་གློག་ཀླད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་གང་འདོད་ལྟར་འགྱུར་བ་བཏང་ཐུབ། དེ་ནི་ཐབས་ཤེས་གཅིག་རེད་ཡིན་ནའི་སྙོགས་དྲ་ཅན་ཞིག་མཐོང་། དེའི་སྐོར་འགྲོ་ལུགས་གསལ་པོ་བཤད་ཀྱི་མིན།

སྐར་ཁུང་ 8/10 པའི་ནང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་སྟངས།

༡ ༽མཉེན་ཆས་དེ་ཁ་ཤར་བ་དང་། བྱེད་སྟངས་སྐར་ཁུང་བདུན་པ་ལྟར་རེད།
འདེམས་གའི་ནང་ item = IconFont དང་ Font = Monlam Uni Ouchan1
ཡིག་གཟུགས་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་འདོད་མོས་རེད། དེ་ན་ Apply ཐོག་སྣོན།
༢ ༽ སྐར་ཁུང་སྒོ་བརྒྱག་པའི་སྔོན་བརྡ་བཏང་བ་དང་། Log Off ཐོག་གནོན་དགོས།
༣ ༽ སྐར་ཁུང་ངོས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཁག་གི་མིང་བོད་ཡིག་ནང་ཡོད་པ་དེ་དག་ཤར་ངེས།

སྐར་ཁུང་ 8 པའི་ནང་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་སྟངས།

སྐར་ཁུང་གི་ཡིག་གཟུགས་བརྗེས་ཟིན་ཀྱང་ཡིག་གཟུགས་ཆུང་དྲགས་པའམ་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་དགོས་ན། གཤམ་གྱི་ལག་བསྟར་ལྟར་གྱིས།
༡ ༽ གློག་ཀླད་མདུན་ངོས་ (Desktop) ནས་ཙི་ཙི་གཡས་པ་གནོནནས་ Personalize འདེམས།


དེ་ནས་གཡོན་ངོས་གཤམ་དེར་ Display ཐོག་གནོན།

སྡེ་ཚན་དེའི་ནང་སྐར་ཁུང་གི་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་ས་དེ་རེད། དེ་ནས་གཤམ་གྱི་ Change only the text size གི་འདེམས་གའི་ནང་དང་པོ་ Icon འདེམས་དགོས། དེ་ནས་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་ཇི་དགོས་ཨང་གྲངས་ 8, 9, 10...སོགས་གང་དགོས་ཁྱེད་ཀྱིས་འདེམས་ནས། མཐའ་མ་དེར་ Apply ཞེས་གནོན་དགོས།

དེ་ལྟར་སྐར་ཁུང་ 8 པའི་ནང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་སྒྲིག་སྟངས་ཆ་ཚང་འཚར་བ་རེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་གསལ་པོ་མ་མཁྱེན་པའི་གདོགས་གཞི་འཆར་ཚེ་གཤམ་ལ་གུས་མཆན་དང་ཡིག་འབྲེལ་གནང་རོགས།

མཉེན་ཆས་མིང་། window 8 and 8.1 Font Changer.exe

ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་ 767 kb

དྲ་གནས་དང་པོ། [ཕབ་ལེན། ##download##]


དྲ་གནས་གཉིས་པ། [ཕབ་ལེན། ##download##]

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Window 8/8.1/10 ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་མཉེན་ཆས།
Window 8/8.1/10 ཡིག་གཟུགས་བརྗེ་བསྒྱུར་མཉེན་ཆས།
དེ་ནས་ཟླ་ཤས་སྔོན་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ window 8 and 8.1 Font Changer ཞེས་པའི་མཉེན་ཆས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་འགོད་སྤེལ་བྱེད་པ་ཤེས་ཕྲལ་མཉེན་ཆས་དེ་རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་ཚོད་ལྟ་བྱས། མཉེན་ཆས་དེ་དམིགས་བསལ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་མི་དགོས། མཉེན་ཆས་ཁ་ཕྱེ་པ་དང་བེད་སྤྱོད་བཏང་མཆོག་མཆོག་རེད་འདུག
https://3.bp.blogspot.com/-LX81Ub4Q3JM/VSZfoKKAVhI/AAAAAAAAIxU/X3gQBM-SJws/s1600/2015-04-09_15-27-39.png
https://3.bp.blogspot.com/-LX81Ub4Q3JM/VSZfoKKAVhI/AAAAAAAAIxU/X3gQBM-SJws/s72-c/2015-04-09_15-27-39.png
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/04/window8-font-changer.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/04/window8-font-changer.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy