དྲ་སྒོའི་སྒང་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བཀག་ཐབས།

དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ངོས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་དག་སྡེ་ཚན་གཙོ་བོ་གཉིས་སུ་དབྱེ་མཆོག །གཅིག་ནི་དྲ་ཚིགས་རང་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་། དཔེར་ན་བོད་ཀྱི་དུས་འབབ་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཟུར་གཡས་པར་གླ་ཡོད་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་དག་ལྟ་བུ། གཉིས་ནི་གློག་ཀླད་ནང་མཉེན་ཆས་ཆོ་མེད་འགའ་འཛུལ་ནས་གཞན་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་རྣམས་དོན་མེད་དུ་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཤར་འོང་བ་དེ་རིགས་ཡིན།

དྲི་བ།

གྲོགས་པོ་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་ལགས།   འདིར་ཡང་དཀའ་ངལ་ཞིག་འཕྲད་བྱུང་བས་མི་ཞུ་ཐབས་མེད་འདུག   ཉིན་འདི་ཚོར་གུས་པའི་གློག་ཀླད་ལས་དྲ་སྒོ་ཕྱེས་པ་དང་། ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་པར་རིས་སྣ་ཚོགས་ཡང་ཡང་མདུན་ངོས་སུ་ཐོན་འོང་བས།  འདིར་ཐབས་ཤེས་ཅི་ཞིག་བྱ་དགོས་པ་རེད།  ཡང་ན་དེའི་གནད་དོན་ཅི་ཞིག་རེད།  ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས།  

ལན།

དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ངོས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་དག་སྡེ་ཚན་གཙོ་བོ་གཉིས་སུ་དབྱེ་མཆོག །གཅིག་ནི་དྲ་ཚིགས་རང་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་། དཔེར་ན་བོད་ཀྱི་དུས་འབབ་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཟུར་གཡས་པར་གླ་ཡོད་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་དག་ལྟ་བུ། གཉིས་ནི་གློག་ཀླད་ནང་མཉེན་ཆས་ཆོ་མེད་འགའ་འཛུལ་ནས་གཞན་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་རྣམས་དོན་མེད་དུ་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཤར་འོང་བ་དེ་རིགས་ཡིན།

ཁྱབ་བསྒྲགས་རིགས་གཉིས་པ་དེས་དྲ་མྱུལ་ཐུབ་རྒྱུར་བར་ཆད་ཆེ་ཤོས་དེ་ཆགས་ཡོད། ཁྱབ་བསྒྲགས་དེའི་རིགས་ནི་སྐབས་རེ་དྲ་དུག་ཕོག་ནས་བྱུང་བ་དང་། སྐབས་རེ་མཉེན་ཆས་གསར་པ་ཞིག་བཅུག་ནས་བྱུང་བ། ཡང་ན་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ཀྱི་ addon/extension གསར་པ་དེ་འདྲ་འཛུལ་ནས་ཆགས་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན་གནས་སྟངས་འདྲ་མིན་ལ་གཞིགས་པའི་བཅོས་སྟངས་རེ་ཡོད་དགོས།

འོན་ཀྱང་འདིར་ངས་སྤྱིར་བཏང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་སྟངས་ཞིག་སྟོན་གྱི་ཡིན། ཕལ་ཆེར་ཆོ་མེད་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་རིགས་བཀག་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད།

ཁྱབ་བསྒྲགས་བཀག་སྟངས།

༡༽ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཆོ་མེད་དེ་རིགས་ག་དུས་ཐོན་སྒོ་བཙུགས་སོང་། ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་རིགས་མ་ཐོན་གོང་ཁྱེད་ཀྱིས་གློག་ཀླད་ནང་མཉེན་ཆས་གསར་པ་འདྲ་བཅུག་མེད་དམ། དྲི་བ་དེར་བསམ་བློ་ཞིག་བཏང་ན་གཅིག་བྱས་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཉེ་ཆར་མཉེན་ཆས་གསར་པ་དེ་བཅུག་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཆོ་མེད་དེ་དག་འདོན་སྒོ་བཙུགས་ཡོད་སྲིད། དེ་བརྟེན་མཉེན་ཆས་དེ་གསུབས་ནས་གཅིག་བལྟ་ན་དཀའ་ངལ་གསལ་སྲིད།

༢༽ Control Panel\Programs\Programs and Features\ ནང་གཅིག་གཟིགས་དང་། དེའི་ནང་ནས་མཉེན་ཆས་དོགས་གཞི་ཅན་འདྲ་ཡོད་ན་དེ་གསུབས་ནས་ཚོད་ལྟ་ཡང་བྱེད་ན་འགྲིགས། འོན་ཀྱང་གློག་ཀླད་ཀྱི་དགོས་མཁོའི་མཉེན་ཆས་གཞན་ཡང་མང་པོ་ཡོད་པས། དེ་རིགས་གསུབ་མི་ངན་དེ་མིན་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཁོར་སྐྱོད་ལ་སྐྱོན་འགྲོ་སྲིད་པས་ཐུགས་ལ་འཇག་རོགས།

༣༽ ཁྱེད་ཀྱི་ Chrome དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ཀྱི་རྒྱབ་སྒྲོམ་ extension ལ་གཟིགས་དགོས། དེའི་ནང་གལ་སྲིད་དོགས་གཞི་ཅན་དང་ཁྱེད་ཀྱིས་སྒྲིག་བཅུག་མ་བྱས་པའི་ extension དེ་དག་གཙང་གསུབ་བཏང་དགོས། གལ་ཏེ་ Firefox སྤྱོད་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན། Firefox གྱི་Addon སྡེ་ཚན་ནང་གཟིགས་ནས་བེད་མེད་ཀྱི་ addon དེ་དག་གསུབས་དགོས།

༤༽ དེ་ནས་ཕྱིན་ཆད་དྲ་ཚིགས་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་རིགས་ཡོངས་སུ་བཀག་ཐུབ་པའི་སླད། chrome extesion ཁ་ཤས་ཤིག་བཅུག་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད། དཔེར་ནས་ Adblock Pro དང་ WOT, Adblock for Youtube ལྟ་བུ། དེ་དག་ firefox གྱི་ Addon ནང་དུའང་བཅུག་རྒྱུ་ཡོད།

  • Adblock Pro གྱིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཆོ་མེད་དེ་དག་བཀག་ཐུབ།
  • WOT གྱིས་དྲ་ཚིགས་ཡག་སྡུག་དང་དྲ་ཚིགས་ལ་དྲ་དུག་ཡོད་རིགས་ལ་དམར་རྟགས་བརྒྱབ་ནས་དེ་དག་ཁ་ཕྱེ་རྒྱུ་མེད་པའི་ལམ་སྟོན་བྱེད་ཀྱི་རེད།
  • Adblock for Youtube གྱིས་ཡུ་ཊུབ་ནང་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་རྣམས་བཀག་ཐུབ་པ་དང་ཡུ་ཊུབ་ཀྱི་གློག་བརྙན་རྣམས་སྤྲོ་པོ་བྱེད་ནས་བལྟ་ཐུབ།

དེར་བརྟེན་ extsion/addon དེ་རིགས་ཁྱེད་ཀྱི་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ནང་མེད་དུ་མེད་རུང་ཞིག་རེད།

༥༽ དེར་གལ་ཆེ་ཤོས་གཅིག་ནི། སོ་སོའི་གློག་ཀླད་ནང་དྲ་དུག་འགོག་ཐུབ་པའི་ AntiVirus མཉེན་ཆས་དེ་ཏག་ཏག་ཞིགཡོད་དགོས་རྒྱུ་ཤིན་ཏུ་ནས་གལ་ཆེ། AntiVirus ཡོད་པ་ཙམ་མ་ཟད་དྲ་དུག་འགོག་ཆས་དེ་ལས་ཀ་ལས་པ་དང་། དུས་ཐོག་ update ཡིན་དགོས། དེ་མིན་གོང་གི་ཐབས་ཤེས་བཞི་པོ་སྐབས་ཕྲལ་རིང་དཀའ་ངལ་སེལ་ཐུབ་པ་འདྲ་སྲིད་ཀྱང་། གཏན་ཏུ་དཀའ་ངལ་སེལ་མེད།

མཐའ་དོན་གོང་གི་ཐབས་ཤེས་དེ་དག་སྤྱད་ན་ཆོ་མེད་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་རིགས་བཀག་ཐུབ་མིན་བལྟ་དགོས་པའི་སྤྱིར་བཏང་གི་ལམ་སྟོན་ཙམ་ཡིན། དེ་མིན་གློག་ཀླད་ནང་དྲ་དུག་ཕོགས་ཏེ་ཆགས་པའི་གནད་དོན་རིགས་ཡིན་ན། དེ་དག་ལ་སོ་སོའི་དམིགས་བཀར་ཐབས་ཤེས་རེ་ཡོད་སྲིད་ལ་ AntiVirus གྱི་ update གསར་པ་རགས་མ་ཐག་དཀའ་ངལ་ཐ་དག་སེལ་ཐུབ་པ་ཡང་ཆགས་འགྲོ་གི་ཡོད། དེ་དག་གཙོ་བོ་གནས་སྟངས་རེ་རེ་ལ་སེལ་སྟངས་རེ་རེ་ཟེར་བ་འདྲ་པོ་རེད།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: དྲ་སྒོའི་སྒང་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བཀག་ཐབས།
དྲ་སྒོའི་སྒང་གི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བཀག་ཐབས།
དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ངོས་སུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་དག་སྡེ་ཚན་གཙོ་བོ་གཉིས་སུ་དབྱེ་མཆོག །གཅིག་ནི་དྲ་ཚིགས་རང་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དང་། དཔེར་ན་བོད་ཀྱི་དུས་འབབ་དྲ་ཚིགས་ཀྱི་ཟུར་གཡས་པར་གླ་ཡོད་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་དག་ལྟ་བུ། གཉིས་ནི་གློག་ཀླད་ནང་མཉེན་ཆས་ཆོ་མེད་འགའ་འཛུལ་ནས་གཞན་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་རྣམས་དོན་མེད་དུ་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཤར་འོང་བ་དེ་རིགས་ཡིན།
http://1.bp.blogspot.com/-ueDrt0QdPSQ/VVAxYX6xQiI/AAAAAAAAJHI/lemfQJ60qKw/s640/%E0%BD%91%E0%BE%B2%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%92%E0%BD%BC%E0%BD%A0%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%92%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%BD%82%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%81%E0%BE%B1%E0%BD%96%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%A6%E0%BE%92%E0%BE%B2%E0%BD%82%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%80%E0%BD%82%E0%BC%8B%E0%BD%90%E0%BD%96%E0%BD%A6%E0%BC%8D.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ueDrt0QdPSQ/VVAxYX6xQiI/AAAAAAAAJHI/lemfQJ60qKw/s72-c/%E0%BD%91%E0%BE%B2%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%92%E0%BD%BC%E0%BD%A0%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%A6%E0%BE%92%E0%BD%84%E0%BC%8B%E0%BD%82%E0%BD%B2%E0%BC%8B%E0%BD%81%E0%BE%B1%E0%BD%96%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%A6%E0%BE%92%E0%BE%B2%E0%BD%82%E0%BD%A6%E0%BC%8B%E0%BD%96%E0%BD%80%E0%BD%82%E0%BC%8B%E0%BD%90%E0%BD%96%E0%BD%A6%E0%BC%8D.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/05/how-to-block-ads.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/05/how-to-block-ads.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy