ཁྱེད་ཀྱིས་ OTG ཇི་ལྟར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད།

ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་བཟོ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྙོག་ཁྲལ་གང་ལ་ཡང་མ་བསམ་པར་ USB On-the-Go ཟེར་བའམ་བསྡུས་ཚིག་ཏུ་ OTG ཟེར་བའི་བེད་སྤྱོད་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གསར་པ་ཞིག་སྦྱར་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ཡོད་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་འདི་གཙོ་འཁོར་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་དང་། ཡན་ལག་གི་གློག་ཆས་དཔེར་ན། མཐེབ་སྡེར་ (pendrive) དང་ མཐེབ་གཞོང་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་འདིར་མཐུད་དེ་བཀོལ་སྤྱོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་བཟོ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྙོག་ཁྲལ་གང་ལ་ཡང་མ་བསམ་པར་ USB On-the-Go ཟེར་བའམ་བསྡུས་ཚིག་ཏུ་ OTG ཟེར་བའི་བེད་སྤྱོད་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གསར་པ་ཞིག་སྦྱར་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ཡོད་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་འདི་གཙོ་འཁོར་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་དང་། ཡན་ལག་གི་གློག་ཆས་དཔེར་ན། མཐེབ་སྡེར་ (pendrive) དང་ མཐེབ་གཞོང་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་འདིར་མཐུད་དེ་བཀོལ་སྤྱོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།

OTG ནི་ "On the go" ཟེར་བ་དང་བསྡུས་ཚིག་རེད། གློག་ཆས་གཉིས་ OTG ཐོག་ཡོད་ན། གློག་ཆས་དེ་གཉིས་བར་འབྲེལ་ལམ་བཙུག་ཐུབ་པ་དང་། དེ་གཉིས་བར་ལས་ཀ་སྒྲུབ་ཐུབ་པའི་བྱ་ནུས་གསར་པ་རགས་ཀྱི་ཡོད། དེར་དཔེ་མཚོན་ལེགས་ཤོས་ནི། དེ་སྔོན་ང་ཚོས་མཐེབ་སྡེར་ནང་གི་ཡིག་ཆ་དེ་རིགས་གློག་ཀླད་རྒྱུད་རང་ཉིད་ཀྱི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནང་བཤུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། ད་ཆ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་མང་པོའི་ནང་ OTG གྱི་མཐུན་རྐྱེན་དེ་ཡོད་པར་བརྟེན་གློག་ཀླད་མི་དགོས་པར་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གྱིས་མཐེབ་སྡེར་ཁ་བསྔོག་ཐུབ་པ་དང་གཞན་ཡང་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་དཔར་སློག་འཕྲུལ་ཆས་(printer)གཉིས་མཐུད་དེ་ཡི་གེ་དཔར་སློག་བརྒྱག་ཐུབ་པ་སོགས་ཆགས་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་རེད། ཁྱེད་ཀྱི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དེ་ OTG ཡིན་མིན་ཤོག་སྒམ་གྱི་ངོས་སུ་གཤམ་གྱི་རྟགས་དེ་ཡོད་མེད་ནས་ཤེས་ཐུབ
ཁ་པར་ཉོ་སྐབས་ཕྱི་ཤོག་ལ་ལས་རྟགས་འདི་འདུག་ན་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་དེ་ OTG ཡིན་པ་རེད།

OTG ཆ་རྐྱེན་དང་དགོས་མཁོ།

སྤྱིར་བཏང་བྱས་ན་ OTG གྱི་མཐུན་རྐྱེན་ལྡན་པའི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་ཊེབ་ལེཊ་ཚང་མས་མཐེབ་སྡེར་དང། མཐེབ་གཞོང་། ཙི་ཙི། སྲ་སྡེར་སོགས་བེད་སྤྱོད་ཡོང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་། སྐབས་རེ་མཐུད་ས་དང་མཐུད་མཁན་གཉིས་བར་ལ་མཐུན་སྦྱོར་དང་འབྲེལ་ཆགས་ཐུབ་མིན་ལ་ཡང་རགས་ལས་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་སོ་སོའི་ཁ་པར་དེར་ OTG ཡོད་མེད་ཤེས་འདོད་ན། Play Store རྒྱུད་ USB Host Diagnostics ཞེས་པའི་ཨེཔྶ་དེ་བླུགས་ནས་བལྟ་དགོས།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་རམ་ཊེབ་ལེཊ་དེ་ OTG གི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན་ན། དེ་ནས་ཁྱེད་ལ་ OTG གི་ཏར་སྐུད་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ངེས་པར་དུ་ཡོད་དགོས། ཏར་སྐུད་དེ་ཁྲོམ་རྭ་ནས་ལས་ལྷ་པོར་རག་ཐུབ་པ་དང་གོང་ཚད་ཕལ་ཆེར་རྒྱ་གར་སྒོར་ 50/- ཙམ་རེད། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལས་གསལ།
OTG ཏར་སྐུད།

OTG བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྟངས།

༡༽ ལག་ཐོག་ཁ་པར་ལ་མཐེབ་སྡེར་མཐུད་ནས་ཡིག་ཆ་བལྟ་བསྔོག་བྱེད་པ།
 ༢༽ མཐེབ་སྡེར་མང་པོ་དུས་གཅིག་ལ་ཁ་པར་ནང་ནས་བསྔོག་པ།
 ༣༽ དྲ་རྒྱའི་ཏར་སྐུད་ RJ45 དེ་ usb ethernet རྒྱུད་ཁ་པར་ལ་དྲ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན་སྤྲོད་ཐུབ་པ། དེ་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུར་ཁ་པར་ནང་དམིགས་བསལ་གྱི་མཉེན་ཆས་བཅུག་དགོས།
 ༤༽ སྒྲ་གཙང་བཟོ་ཐུབ་པའི་ USB headphone དེ་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན། ང་ལ་ཡོང་མ་སོང་།
 ༥༽ རི་མོ་འབྲི་བྱེད་ཀྱི་ Bamboo Tab དང་ལག་ཐོག་ཁ་པར།
 ༦༽ གསོག་སྡེར་ 1TB ཅན་ཞིག་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་མཐུད་ཐུབ། གསོག་སྡེར་ལ་གློག་ངེས་ཅན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་འདུག །དེར་བརྟེན་ OTG with USB Power དེ་ཡོད་ན་འགྲིགས་ཀྱི་འདུག
 ༧༽ ཡིག་བཏག་མཐེབ་གཞོང་ཁ་པར་ལ་མཐུད་དེ་ཡི་གེ་མྱུར་པོ་བརྒྱག་ཐུབ་པ།
 ༨༽ སྐུད་མེད་ཀྱི་ཙི་ཙི་ཞིག་དང་ལག་ཐོག་ཁ་པར་མཐུད་དེ་ལག་ཐོག་ཁ་པར་སྟངས་འཛིན་ཐུབ་པ།
 ༩༽ SD-Card, Micro-SD སོགས་ཁ་བསྔོག་བྱེད་ USB-Adapter དང་ཁ་པར་མཐུད་ཐུབ་པ།
 ༡༠༽ ཁ་པར་གཞན་ཞིག་གི་ཡིག་ཆ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་བལྟ་ཀློག་ཐུབ་མིན་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱས་པ་ཡིན། དེ་ཡོང་གི་མིན་འདུག །དྲ་ཚིགས་ཞིག་གི་ངོས་སུ་མི་ཞིག་གིས་ཚོད་ལྟ་བྱས་པའི་རྒྱུད་ OTG དེ་ལྟར་བྱས་ན། གློག་མེ་ཕར་གཏོང་ཚུར་གཏོང་བྱེད་ཐུབ་ཟེར་འཁོད་འདུག ། འདིར་གཟིགས།
༡༡༽ Xbox Game Controller དང་ཁ་པར་མཐུད་དེ་གློག་རྩེད་རྩེ་ཐུབ་པ།
༡༢༽ ལག་ཐོག་ཁ་པར་ནས་ཡིག་ཆ་དཔར་བརྒྱག་ཐུབ་པ།
༡༣༽ External DVD དང་ཁ་པར་གཉིས་བར་མཐུད་སྦྱོར་དང་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་མིན་ངས་ད་ལྟ་བཤད་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག །སང་ཉིན་ཚོད་ལྟ་ཞིག་བྱེད་ནས་འདིར་བཀོད་མཆོག
༡༤༽ དེང་སང་གི་ LCD དང་ LED གཟུགས་མཐོང་གློག་འཕྲིན་དང་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གཉིས་མཐུད་དེ་ཁ་པར་གྱི་མདོང་ངོས་ཆ་ཚང་ཤར་ཐུབ། དེ་ལ་ Micro USB to HDMI MHL Adapter ཏར་སྐུད་གཞན་ཞིག་དགོས་པ་མ་ཚད་ HDMI གྱི་ཏར་སྐུད་ལ་གློག་མཐུད་ས་ཡང་ཡོད་དགོས། དེ་མིན་ཏག་ཏག་མི་ཡོང་།

༡༥༽ OTG Adapter སྦྱད་དེ་བཤེར་འབེབ་ (Scanner) དང་ལག་ཐོག་ཁ་པར་གཉིས་མཐུད་རྒྱུ་ཡོད་པར་བཤད། ངས་ཚོད་ལྟ་བྱས་པའི་རྒྱུད། གློག་ཆས་གཉིས་མཐུད་པ་ཙམ་གྱི་མི་འགྲིགས་པར། ཁ་པར་ལ་ངེས་པར་དང་བཤེར་འབེབ་དང་འཚམ་པའི་ཨེཔྶ་ (apps) ཤིག་དགོས་འདུག །དེ་སྔོན་ Accusoft USB Scanner གྱི་ཨེཔྶ་དེ་ཡག་པོ་འགྲོ་གི་ཡོད་བཟོ་འདུག་ཀྱང་། ད་ལྟ་དྲ་གནས་དེ་ནས་ཨེཔྶ་དེ་ཕབ་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མིན་འདུག །ད་ལྟ་ང་ལ་ཡོད་པའི་བཤེར་འབེབ་དེར་ཚོད་ལྟ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་ལ་དེ་ལ་འགྲོ་བའི་ཨེཔྶ་འདྲ་འདུག་ན་གཏན་གཏན་བཤེར་འབེབ་དེ་སྤྱོད་ཐུབ་ངེས།
༡༦༽ ཁྱེད་ཀྱི་པར་ཆས་ཀྱང་ཐད་ཀར་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་མཐུད་དེ་པར་ཆས་ནང་གི་འདྲ་པར་དེ་དག་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་དུ་ལེན་ཐུབ།
༡༧༽ ཁྲོམ་གཟིགས་ཁང་ (shopping mall) དང་ཚོང་ཁང་གི་ Bar code Reader མཉེན་ཆས་དེ་ OTG རྒྱུད་ལག་ཐོག་ཁ་པར་དང་མཐུད་ནས་ཚོང་རྩིས་བརྒྱག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དྲ་གནས་འདིར་གཟིགས།
ཞོར་དུ་དེང་སང་ཁྲོམ་རྭའི་ནང་ OTG cable མི་དགོས་པར་ལག་ཐོག་ཁ་པར་ལ་ཐད་ཀར་རྒྱུད་རྒྱུའི་མཐེབ་སྡེར་གསར་པ་དེ་འདྲ་ཡང་ཐོན་འདུག གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་ལ་གཟིགས།
དེ་མིན་ OTG གྱི་བེད་སྤྱོད་གཞན་གང་ཡོད་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་སམ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ལ་བསམ་ཚུལ་དང་དེ་མིན་བེད་སྤྱོད་ཧ་གོ་བ་འདྲ་ཡོད་ན། འདིར་མཆན་བཀོད་སའི་ནང་མཉམ་བཞུགས་གནང་རོགས།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: ཁྱེད་ཀྱིས་ OTG ཇི་ལྟར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད།
ཁྱེད་ཀྱིས་ OTG ཇི་ལྟར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་གི་ཡོད།
ཨན་ཌོའི་ཁ་པར་བཟོ་གྲྭ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྙོག་ཁྲལ་གང་ལ་ཡང་མ་བསམ་པར་ USB On-the-Go ཟེར་བའམ་བསྡུས་ཚིག་ཏུ་ OTG ཟེར་བའི་བེད་སྤྱོད་ཅན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་གསར་པ་ཞིག་སྦྱར་བཞིན་ཡོད། གལ་ཏེ་མཐུན་རྐྱེན་འདི་ཡོད་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ལག་ཐོག་ཁ་པར་འདི་གཙོ་འཁོར་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཐུབ་པ་དང་། ཡན་ལག་གི་གློག་ཆས་དཔེར་ན། མཐེབ་སྡེར་ (pendrive) དང་ མཐེབ་གཞོང་ལ་སོགས་པ་དེ་དག་འདིར་མཐུད་དེ་བཀོལ་སྤྱོད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།
http://2.bp.blogspot.com/-MR53cxiIp30/VVX92xKwU1I/AAAAAAAAJJw/FKvyIzpxAzc/s640/OTG.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-MR53cxiIp30/VVX92xKwU1I/AAAAAAAAJJw/FKvyIzpxAzc/s72-c/OTG.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/05/otg.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/05/otg.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy