ངོ་དེབ་སོགས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་སྟངས།

ངོ་དེབ་དང་ཇི་མཱལ་སོགས་ཀྱི་དྲ་ངོས་སུ་བོད་ཡིག་ཆུང་ཆུང་ཤར་བ་ནི་སྐར་ཁུང་བརྒྱད་ཚགས་གཅིག་ཅན་ (Window8.1) ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཚན་གཙོ་བོ་མིན། ངོ་དེབ་དང་ཇི་མཱལ་གྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཚད་རན་པོ་སྒྲིག་དགོས་ན་སོ་སོའི་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་སྡེ་ཚན་ setting ནང་འགྲོ་དགོས།

མཁྱེན་ཡངས་གྲོགས་པོ་བསོད་ནམས་ཟླ་བ་ལགས།  ཁམས་བཟང་།  ཉིན་ཤས་གོང་ལ་གུས་པའི་གློག་ཀླད་གློ་བུར་དུ་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་ཕྱིན་པར་བརྟེན།  གློག་ཀླད་གསར་བ་ཞིག་ཉོ་དགོས་བྱུང་།  གློག་ཀླད་གསར་བའི་སྒེའུ་ཁུང་བརྒྱད་ཚེག་གཅིག་ཅན་དེ་ཡིན་པས་ཡིན་ནམ།  ངོ་དེབ་དང་gmail སོགས་ཀྱི་དྲ་ངོས་སུ་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ལས་མི་ཤར་བས་དེར་ཐབས་ཤེས་ཡོད་དམ།  དེ་མིན་ཁྱེད་ཀྱི་དྲ་ངོས་སུ་བཀོད་པའི་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་རིན་མེད་ESET ཞེས་པ་དེ་གློག་ཀླད་དུ་ནང་འཇུག་ཚོད་ལྟ་བྱས་མོད།  གློག་ཀླད་རྦད་དེ་ཁེགས་འགྲོ་བས་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཁག་པོ་འདུག   གཞན་འདྲི་རྒྱུ་ཞིག་ལ།  གུས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་བརྒྱད་ཚེག་གཅིག་ཅན་དང་མཉམ་དུ་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ McAfee ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་འདིའི་དུག་འགོག་གི་ནུས་པ་ག་འདྲ་ཡོད་དམ།  ཡང་ན་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་གང་ཞིག་སྤྱད་ན་ལེགས་མིན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ནས་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་བའི་རེ་བ་ཡོད།

ལན་དང་པོ།

ངོ་དེབ་དང་ཇི་མཱལ་སོགས་ཀྱི་དྲ་ངོས་སུ་བོད་ཡིག་ཆུང་ཆུང་ཤར་བ་ནི་སྐར་ཁུང་བརྒྱད་ཚགས་གཅིག་ཅན་ (Window8.1) ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཚན་གཙོ་བོ་མིན། ངོ་དེབ་དང་ཇི་མཱལ་གྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཚད་རན་པོ་སྒྲིག་དགོས་ན་སོ་སོའི་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་སྡེ་ཚན་ setting ནང་འགྲོ་དགོས།

གུ་གུལ་ཁཱོ་རོམ་ (Chrome) ནང་སྒྲིག་སྟངས་ནི།
༡༽ གཤམ་གྱི་རི་མོའི་ནང་གསལ་བ་ལྟར། དང་པོ་ setting ཐོག་གནོན། དེ་ནས་སྒྲིག་བཀོད་སྟེགས་བུའི་གཤམ་འོག་གི་ Show advanced settings ཟེར་བ་དེར་གཅིག་གནོན་དགོས།

༢༽ སྒྲིག་བཀོད་སྟེགས་བུ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཤར་ངེས། དེ་དག་ལས་ནང་གསེས་ Web content ཟེར་སའི་ནང་གསེས་ Customize fonts... ཟེར་བ་དེའི་སྟེང་གཅིག་གནོན།

༣༽ དྲ་ཚིགས་ཤར་ཆས་སམ་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་འདིའི་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་སྤྱིར་བཏང་ཡིག་གཟུགས་དང་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་ས་དེར་སླེབས་པ་རེད། དེར་སླེབས་ནས་ངོ་དེབ་དང་ཇི་མཱེལ་སོགས་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དེ་རང་གི་འདོད་པ་ལྟར་སྒྲིག་མཆོག་མོད། འོན་ཀྱང་དེར་གུས་པས་དབྱིན་ཡིག་དང་བོད་ཡིག་གཉིས་ཀར་བསམ་བློ་བཏང་བའི་སྐབས་སྤྱི་ཡོངས་ལ་གཞིག་ན་ཡིག་གཟུགས་ "Monlam Uni Ouchan1" དང་ཆེ་ཆུང་ཨང་ 14 ཐོག་འཇོག་ན་ལེགས་པ་མཐོང་། དེ་ནས་མཇུག་གི་ Encoding ཟེར་སའི་ཐོག་ Unicode (UTF-8) འཇོག་དགོས། དེས་བོད་ཡིག་ཙམ་དུ་མ་ཟད་དབྱིན་ཡིག་མིན་པའི་སྐད་ཡོད་དོ་ཅོག་ལེགས་པར་འཆར་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་ལྡན་འདུག །མཐའ་མ་ Done ཟེར་བ་དེར་གཅིག་གནོན་ན་འགྲིགས་སོ།
ངོ་དེབ་ཐོག་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དང་མཆན།

ཇི་མཱེལ་ (gmail) ནང་གི་ཡི་གེ་

ཊིའུ་ཊར་ངོས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ལེགས་པོ་འཆར་ཐུབ་པ།

གོང་གི་ཐབས་ཇུས་དེས་ངོ་དེབ་དངཇི་མཱེལ་ནང་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཆུང་ཆུང་རྣམས་ཆེ་རུ་གཏོང་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དྲ་ཚིགས་དང་ཟིན་བྲིས་(དཔེར་ན་ Wordpress དང་ Blogger དེ་རིགས་) རྒྱུད་རྩོམ་སྤེལ་སའི་སྟེགས་བུའི་ཐོག་ཡོད་པའི་བོད་ཡིག་ཀྱང་ལེགས་པོ་ཤར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། གཤམ་གྱི་དཔེ་རིས་གཟིགས།

ཟིན་བྲིས་སྤེལ་སའི་སྟེགས་བུ།

ལན་གཉིས་པ།

དེང་སང་གློག་ཀླད་གསར་པ་ཞིག་ཉོས་པ་དང་དེའི་ནང་ལོ་དུས་གཅིག་ཅན་གི་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ལེགས་པོ་ཞིག་རང་སྒྲིག་ཡོད། དེར་བརྟེན་ McAfee ལྟ་བུ་དེ་གཅིག་གིས་འགྲིག་བསྡད་པ་རེད། གལ་ཏེ་དེའི་སྟེང་དུག་འགོག་མཉེན་གཉིས་པ་ཞིག་བཅུག་ན་གློག་ཀླད་མི་འགྲོ་བ་ཆགས་སྲིད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་དཔེར་ན། དྲ་འབུ་གཏོར་འགོལ་ཆེད་དུ་དམག་སྡེ་མི་འདྲ་བ་གཉིས་གློ་བུར་དུ་གདོང་ཐུག་བྱུང་བ་ལྟར་རེད། དམག་སྡེ་གཉིས་པོས་དྲ་འབུར་ཐབས་འཛིང་གཏོང་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ། དམག་སྡེ་གཉིས་ཕན་ཚུན་སྐད་ཡིག་དང་གཤིས་ལུགས་མི་མཐུན་པར་ཕན་ཚན་དམག་འཐབ་བྱུང་བ་འདྲ་པོ་རེད། དེར་བརྟེན་གློག་ཀླད་གཅིག་གི་ནང་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་གཅིག་ལས་བླུགས་རྒྱུ་མེད།

ལན་གསུམ་པ།

དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་ལ་སོ་སོའི་ཁྱད་ཆོས་དང་ནུས་པ་མི་འདྲ། དེ་དག་ལ་གློག་ཀླད་ཀྱི་དྲན་ཤེས་(memory)དང་གསོག་སྡེར་གྱི་ས་ཆ་ཇི་དགོས་མི་འདྲ། དེ་དག་ལ་དྲ་དུག་བཤེར་མྱུར་དང་གཙང་སེལ་ཐུབ་མིན་མི་འདྲ། འོན་ཀྱང་ད་ལོའི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་དཔྱད་བསྡུར་བྱེད་པའི་སྙན་ཐོའི་ནང་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ལེགས་ཤོས་ཇི་ཡིན་ཤེས་འདོད་ན་འདི་ལོའི་སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་སྤེལ་བའི་རྩོམ་ཡིག་འདིར་ http://www.sonamdawa.com/2015/02/anti-virus-2015.html གཟིགས་རོགས།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: ངོ་དེབ་སོགས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་སྟངས།
ངོ་དེབ་སོགས་ཀྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་སྟངས།
ངོ་དེབ་དང་ཇི་མཱལ་སོགས་ཀྱི་དྲ་ངོས་སུ་བོད་ཡིག་ཆུང་ཆུང་ཤར་བ་ནི་སྐར་ཁུང་བརྒྱད་ཚགས་གཅིག་ཅན་ (Window8.1) ཡིན་པའི་རྒྱུ་ཚན་གཙོ་བོ་མིན། ངོ་དེབ་དང་ཇི་མཱལ་གྱི་བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཚད་རན་པོ་སྒྲིག་དགོས་ན་སོ་སོའི་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་ཀྱི་སྒྲིག་བཀོད་སྡེ་ཚན་ setting ནང་འགྲོ་དགོས།
http://3.bp.blogspot.com/-XJIY5ZmeHwA/VWVdGOdhCiI/AAAAAAAAJUQ/-1E6ZpbO-KU/s640/facebook-tibetan-font-size-01.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-XJIY5ZmeHwA/VWVdGOdhCiI/AAAAAAAAJUQ/-1E6ZpbO-KU/s72-c/facebook-tibetan-font-size-01.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/05/tibetan-font-size-in-facebook-and-gmail.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/05/tibetan-font-size-in-facebook-and-gmail.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy