མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་ཟེར་བ་ཅི་ཞིག་རེད།

 

རྩོམ་ཡོང་ཁུངས། ཕུན་དབང། བོད་མཉེན། Tibetsoft

གཅིག མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས། 

མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་ཟེར་བ་ཅི་ཞིག་རེད།

མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་OS (Operating System )ནི་རྩིས་འཁོར་ནང་སྐྱོད་པའི་ཆེས་གལ་ཆེ་བའི་མཉེན་ཆས་དེ་ཡིན། དེའི་རྩིས་འཁོར་གྱི་ཤོང་ཚད་དང་། བྱ་རིམ། དེའི་ནང་ཡོད་པའི་མཉེན་ཆས་དང་སྲ་ཆས་ཡོད་རྒུ་ལ་དོ་དམ་བྱེད་པ་རེད། དེའི་ད་དུང་ཁྱེད་ལ་རྩིས་འཁོར་གྱིི་སྐད་རིགས་མ་ཤེས་ཀྱང་རྩིས་འཁོར་དང་འབྲེལ་བ་བྱེད་དུ་འཇུག་ཐུབ། མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་མེད་ན་རྩིས་འཁོར་ནི་བེད་མེད་ཡིན།

མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་བྱ་བ།

མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་སྟེང་གི་མཉེན་ཆས་དང་སྲ་ཆས་ཐམས་ཅད་ལ་དོ་དམ་བྱེད་པ་རེད། ནམ་རྒྱུན། རྩིས་འཁོར་ཞིག་གི་ནང་དུ་བྱ་རིམ་སྣ་ཁ་མང་པོ་དུས་མཉམ་དུ་སྐྱོད་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ཚང་མ་ཁྱེད་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་གྱི་CPUདང་ནང་གསོག ཤོང་ཚད་བཅས་ལ་བཅོལ་ལེན་བྱེད་དགོས། མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་ཀྱིས་འདི་དག་ཐམས་ཅད་ལ་འོས་མེད་བསྟུན་ཐབས་བྱས་ཏེ་བྱ་རིམ་རེ་རེར་ཅི་ཞིག་དགོས་པ་དེ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པ་ཡིན།

གཉིས། མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་རིགས་དབྱེ།

ཁྱེད་ཀྱིས་གློག་ཀླད་ཞིག་ཉོས་རྗེས་མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་ནི་དེའི་ནང་དུ་རང་འཇོག་བྱས་ཡོད་པ་ཞིག་ཡིན། མི་མང་ཆེ་བས་གློག་ཀླད་ནང་རང་འཇོག་བྱས་ཡོད་པའི་མ་ལག་དེ་སྤྱོད་པ་ཡིན་ཡང་དེ་ནི་རིམ་སྤར་བྱ་ཆོག་ལ་ཐ་ན་བརྗེས་ཀྱང་ཆོག་པ་ཡིན་ནོ།།

མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་ན་ཡང་ཆེས་རྒྱུན་བཀོལ་གྱི་མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་གསུམ་ཡོད་དེ། ཕྲ་མཉེན་སྐར་ཁུང་མ་ལག་༼Microsoft Windows༽དང་།  ཀུ་ཤུའི་Macམ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས།༼Apple Mac OS X༽ལི་ནཀྶེ་མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས།༼Linux༽ བཅས་ཡིན།

དེང་རབས་ཀྱི་རྩིས་འཁོར་མ་ལག་རྣམས་ལ་པར་རིས་ཀྱི་སྤྱོད་མཁན་འཕྲད་ངོས་སམ་ཡང་ན་ GUI༼གྷོ་འཡེ་ལྟར་ཀློགས། Graphical User Interface༽སྤྱོད་ཀྱི་ཡོད། GUIཡི་ཐོག་ཁྱེད་ཀྱིས་ཙི་གུ་བཀོལ་ཏེ་གློག་ཀླད་ཐོག་གི་རྟགས་རིས་དང་། མཐེབ་གནོན། འདེམས་བྱང་བཅས་ལ་ཆིག་རྡེབ་བྱེད་ཆོག་པ་དང་ཡོད་ཚད་འཆར་ངོས་སུ་རི་མོ་དང་ཡི་གེ་མཉམ་སྡེབ་ངང་གསལ་བོར་ཤར་ཡོད།

མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་རེ་རེའི་པར་རིས་ཀྱི་སྤྱོད་མཁན་འཕྲད་ངོས་ལ་ཚུགས་ཀ་དང་མྱོང་བ་མི་འདྲ་བ་རེ་ཡོད་པས། གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱི་མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་གཞན་ཞིག་ལ་བརྗེས་པ་ཡིན་ན་ཐོག་མར་དེ་ལ་འདྲིས་མྱོང་མེད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན། འོན་ཀྱང་། དེང་རབས་ཀྱི་མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་ཐམས་ཅད་བཀོལ་བདེ་བ་རང་ཇུས་འགོད་བྱས་ཡོད་པས་རྩ་དོན་མང་ཆེ་བ་གཅིག་མཚུངས་ཡིན།

GUI ཡི་སྔ་རོལ་དུ། རྩིས་འཁོར་དག་ལ་བཀའ་བརྡའི་འཕྲད་ངོས་ཟེར་བ་ཞིག་ཡོད་པ་གང་དེར་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་གྱིས་བཀའ་བརྡ་གཅིག་རེ་གཅིག་རེ་བྱས་ཏེ་བཏག་དགོས་ལ་རྩིས་འཁོར་ནང་ཡི་གེ་རྐྱང་བ་ལས་མི་འཆར་རོ།།

ཕྲ་མཉེན་སྐར་ཁུང་མ་ལག


ཕྲ་མཉེན་སྤྱི་གཉེར་ཁང་གིས་ཕྱི་ལོ་༡༩༨༠ལོའི་དཀྱིལ་དུ་སྐར་ཁུང་མ་ལག་བཟོས། ལོ་ཤས་རིང་། སྐར་ཁུང་ལ་པར་གཞི་དང་ཐོན་རིམ་མི་འདྲ་བ་འགའ་ཞིག་ཡོད་ཀྱང་ཆེས་གསར་བ་དག་ནི། ད་ལོ་སྟེ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ལོར་སྐར་ཁུང་བཅུ་བ་འགྲེམ་བསྒྲགས་བྱས། ༢༠༡༣ལོར་སྐར་ཁུང་བརྒྱད་ཚེག་གཅིག་འགྲེམ་བསྒྲགས་བྱས། ༢༠༡༢ལོར་སྐར་ཁུང་བརྒྱད་པ། ༢༠༠༩ལོར་སྐར་ཁུང་བདུན་པ། ༢༠༠༧ལོར་སྐར་ཁུང་Vista བཅས་རེད། སྐར་ཁུང་མ་ལག་རྣམས་སྒེར་གྱི་རྩིས་འཁོར་མང་ཆེ་བའི་ནང་རང་འཇུག་བྱས་ཡོད་སྟབས་དེ་ཉིད་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་གློག་ཀླད་མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་ཆེས་རྒྱུག་ཆེ་བ་དེ་ཆགས་ཡོད།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྩིས་འཁོར་གསར་བ་ཞིག་ཉོ་བ་འམ་སྐར་ཁུང་རིམ་པ་གསར་བ་ཞིག་ལ་བརྗེ་བ་ཡིན་ན། ཁྱེད་ཀྱིས་སྐར་ཁུང་གི་པར་གཞི་མི་འདྲ་བ་འགའི་ནང་ལས་ཁྱེད་ལ་གང་འཚམ་པ་དེ་ཤེས་དགོས་ལ། དེ་རྗེས་དཔེར་ན་ཁྱིམ་སྤྱོད་པར་གཞི་དང་། ཆེད་ལས་པར་གཞི། པར་གཞི་མཐའ་མ་སོགས་ལས་སོ་སོར་གང་དགོས་པ་དེ་འདེམས་དགོས་སོ།།

ཀུ་ཤུ་མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས།


ཀུ་ཤུའི་Macམ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་ནི་ཀུ་ཤུ་སྤྱི་གཉེར་ཁང་གིས་བཟོས་པའི་སྟར་པ་ཅན་གྱི་མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། ཀུ་ཤུ་གློག་ཀླད་དག་གི་ཐོག་ལ་རང་འཇུག་བྱས་ཡོད། ཉེ་བའི་ཀུ་ཤུའི་མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་ཀྱི་པར་གཞི་དག་ལ་OS Xཟེར་ཞིང་། ཨོ་ཨེ་སི་བཅུ་ལྟར་ཀློགས། དམིགས་བཀར་གྱི་པར་གཞི་ལ། ད་ལོ་སྟེ། སྤྱི་ལོ་༢༠༡༥ལོར་གསར་དུ་ཐོན་པའི་El Capitan དང་། ༢༠༡༤ལོར་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པའི་Yosemiteདང་། ༢༠༡༣ལོར་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པའི་Mavericksདང་། ༢༠༡༢ལོར་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པའི་Mountain Lionདང་། ༢༠༡༡ལོར་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པའི་Lionདང་། ༢༠༠༩ལོར་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པའི་Snow Leopardབཅས་ཡོད། ཀུ་ཤུའི་ད་དུང་ Mac OS X Server ཟེར་བ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་ཅིང་། ཆེད་དུ་ཞབས་ཞུའི་འཕྲུལ་ཆས་དག་གི་ནང་དུ་སྐྱོད་པར་ཇུས་འགོད་བྱས་པ་ཞིག་གོ།

ལི་ནཀྶེ་མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས།


Linux ༼ལི་ནཀྶེ་ལྟར་ཀློགས།༽ ནི་ཐོན་ཁུངས་ལ་བཀག་རྒྱ་མེད་པའི་མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་ཞིག་རེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་ལི་ནཀྶེ་མ་ལག་དེ་སུས་ཀྱང་བསྒྱུར་བཅོས་དང་བགོ་བྱ་བརྒྱབ་ཆོག འདི་ནི་བདག་དབང་ཅན་གྱི་མཉེན་ཆས་སྐར་ཁུང་ལྟ་བུ་དང་མི་འདྲ་སྟེ། དེ་དབང་བའི་སྤྱི་གཉེར་ཁང་༼ཕྲ་མཉེན།༽གིས་མ་གཏོགས་བསྒྱུར་བཅོས་བྱེད་མི་ཐུབ། ཆེས་དར་ཁྱབ་ཆེ་བའི་ལི་ནཀྶེ་མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་ལ་Ubuntuདང་།Mintདང་། Fedoraསོགས་ཡོད།

ལཡེ་ནེ་ཁུ་སིའི་མིང་གི་ཐོགས་ཚུལ་ནི། སྤྱི་ལོ་༡༩༩༡ལོར་kernelགསར་གཏོད་བྱེད་མཁན་གྱི་Linus Torvalds ཡི་མིང་ལ་བསྟེན་ནས་བཏགས་པ་རེད། kernelཞེས་པ་ནི་རྩིས་འཁོར་གྱི་བཀའ་བརྡ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་ཤིག་གི་ཆེས་དཀྱིལ་སྙིང་གི་ཆ་དེ་ཡིན།

གསུམ། སྤོ་འཁྱེར་སྒྲིག་ཆས་ཀྱི་མ་ལག


གོང་ནས་བཤད་པའི་མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་དེ་དག་ནི་སྟེགས་འཇོག་རྩིས་འཁོར་དང་། པང་འཛིན་རྩིས་འཁོར་གྱི་མ་ལག་ནང་སྐྱོད་པར་ཇུས་འགོད་བྱས་པ་དག་རེད། སྤོ་འཁྱེར་སྒྲིག་ཆས་ཁ་པར་དང་ལག་འཁྱེར་རྩིས་འཁོར་ལྟ་བུའི་མ་ལག་ནི་སྟེགས་འཇོག་རྩིས་འཁོར་དང་པང་འཛིན་རྩིས་འཁོར་གྱི་མ་ལག་དང་མི་འདྲ་སྟེ། དེ་ཚོའི་ནང་ཆེད་དུ་དེ་ཚོར་དམིགས་ནས་ཇུས་འགོད་བྱས་པའི་མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས་སྐྱོད་པ་ཡིན། སྤོ་འཁྱེར་སྒྲིག་ཆས་ཀྱི་མ་ལག་ལ་དཔེར་ན། ཀུ་ཤུའི་iOSདང་། ཕྲ་མཉེན་སྐར་ཁུང་ཁ་པར། གུ་གུལ་ཨན་ཌོ་ཁ་པར་ལྟ་བུའོ།།

མ་རྩོམ། http://www.gcflearnfree.org/computerbasics/2/print

ད་ཐེངས་སྤྱད་པའི་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱི་ཐ་སྙད།

མ་ལག་རྒྱུད་ཁུངས། OS (Operating System)  操作系统
མཉེན་ཆས། software  软件
སྲ་ཆས། hardware  硬件
ནང་གསོག memory  内存
ཤོང་ཚད། storage 存储
བྱ་རིམ། program 程序
སྐྱོད། run  运行
ལྟ་སྤྱོད། བཅོལ་ལེན། access  访问 存取
དཀྱིིལ་སྙིང་སྒྲིག་གཅོད་ཆས། CPU (Central Processing Unit)
པར་རིས་ཀྱི་སྤྱོད་མཁན་འཕྲད་ངོས། GUI (Graphical User Interface) 图形用户界面
ཙི་གུ mouse 鼠标
རྟགས་རིས། icon 图标
མཐེབ་གནོན།  button 按钮
འདེམས་བྱང་།  Menu 菜单
ཆིག་རྡེབ། click 点击
འཆར་ངོས། screen 屏幕
བཀའ་བརྡའི་འཕྲད་ངོས། command-line inteface 命令行接口
བཀའ་བརྡ། command 命令
ཐོན། ཐོན་རིམ། version 版本
རང་འཇུག preload 预装
རིམ་སྤར། update 升级
པར་གཞི། edition 版本
སྒྲིག་ཆས།  device 设备
སྤོ་འཁྱེར་སྒྲིག་ཆས། mobile device 移动设备
སྟེགས་འཇོག་རྩིས་འཁོར། desktop computer 台式电脑
པང་འཛིན་རྩིས་འཁོར། laptop computer 手提电脑,膝上型电脑
ལག་འཁྱེར་རྩིས་འཁོར། tablet computer 平板电脑
ཀུ་ཤུ་ཁ་པར་གྱི་མ་ལག iOS
ཨན་ཌོ། Android 安卓
ཕྲ་མཉེན་ནི། ཨ་རིའི་ཕྲ་མཉེན་སྤྱི་གཉེར་ཁང་། Microsoft (Microsoft Corporation) 美国微软公司
ཀུ་ཤུ་ནི། ཨ་རིའི་ཀུ་ཤུའམ་བིམ་པ་སྤྱི་གཉེར་ཁང་ལ་ཟེར། Apple Company 美国苹果公司
ལཡེ་ནེ་ཁུ་སི། Linux

ཟུར་ལྟའི་མིང་མཛོད།
བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་མིང་མཛོད། ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་། གློག་རྡུལ་འཕྲུལ་དེབ་པར་མ།
སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད། སྨོན་ལམ་བོད་ཀྱི་བརྡ་འཕྲིན་ཞིབ་འཇུག་ཁང་། སྐར་ཁུང་གློག་ཀླད་པར་མ།

ཀུ་ཤུའི་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་རྣམས་རིན་མེད་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐབས།

 

རྩོམ་ཡོང་ཁུངས། ཕུན་དབང། བོད་མཉེན། Tibetsoft


ཁ་པར་མཉེན་ཆས་ཚང་མ་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་དང་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་གཉིས་སུ་དབྱེ་མཆོག ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་སྤྱོད་པའི་མཉེན་ཆས་མང་ཆེ་བ་ནི་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་རེད། དཔེར་ན་ whatsapp དང་། ངོ་དེབ། སྐད་འཕྲིན། ཊིའུ་ཊར། སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད། Candy Crush སོགས་དང། ཡང་གཞན་མཉེན་ཆས་མང་པོ་ཞིག་རིན་སྤྲད་དེ་ཉོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན་ཀུ་ཤུའི་སྒྲིག་ཆས་ནང་ཡིག་གཟུགས་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་Font installer ལྟ་བུ། ཡིན་ནའང་། དེ་དག་ཀྱང་རིན་མེད་ཐོག་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གཤམ་ནས་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་གཉིས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པར་བྱ། མཉེན་ཆས་དེ་གཉིས་ཀུ་ཤུའི་ཁ་པར་ཆེད་དུ་ཡིན།

འདི་གཉིས་ལས་གཞན་ཡང་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་གི་ནང་དུ་མཉེན་ཆས་ཧ་ཅང་ཉུང་བ་དང་ཕལ་ཆེར་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་ལས་མེད་པ། ཡང་ན་གློག་ཀླད་དང་སྦྲེལ་དགོས་པ་ཏག་ཏག་ཏག་རེད་པས་ཁ་པར་དང་ iPad རང་སྟེང་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ནི་འདི་གཉིས་ལས་བཟང་བ་ཕལ་ཆེར་མེད།

མཉེན་ཆས་མིང་། vShare

བྱེད་ནུས། བིམ་མཛོད་དང་གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ། མཉེན་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ། བིམ་མཛོད་དང་མི་གཅིག་ས་ནི་དེའི་ནང་ཀུ་ཤུའི་IDསྤྱོད་མི་དགོས་ལ། རིན་སྤྲོད་དགོས་པའི་མཉེན་ཆས་ཀྱང་རིན་མེད་ཐོག་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།
སྐད་རིགས། དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་སོགས།
ཕབ་ལེན་བྱེད་གནས། iosemusapp.com/app/#tab1


མཉེན་ཆས་བཙལ་ཏེ་དེའི་ཐོག་མནན་ན་འདེམ་བྱང་དེ་ལས་Installའདེམས་དགོས། དེ་ནས་Trust འདེམས་དགོས། དེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ལ་མཉེན་ཆས་ཐམས་ཅད་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའོ།།

འདིའི་ནང་བོད་མཉེན་འཚོལ་བར་ Tibetan ཞེས་བཙལ་ན་བོད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་མང་པོ་རྙེད་ཐུབ། དཔེ་བཞག་ན། བོད་སྐད་སློབ་བྱེད་མཉེན་ཆས་uTalk Classic Learn Tibetan ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་ཨ་རིའི་བིམ་མཛོད་ནང་རིན་གོང་ཨ་སྒོར་༩་༩༩རེད་ལ། འདི་ནས་རིན་མེད་ངང་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག

མཉེན་ཆས་མིང་། HiPStore

བྱེད་ནུས། མཉེན་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཕབ་ལེན། ID སྤྱོད་མི་དགོས། རིན་སྟེར་མི་དགོས།
སྐད་རིགས་། བེཊ་ནམ་གྱི་ཡི་གེ་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ལས་མེད།
ཕབ་ལེན་བྱེད་གནས། emus4ios.net

དེ་ནས་གཤམ་ལྟར་འཚོལ་ཐུབ།

དེ་Get>Install མནན་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས། ཕབ་ལེན་བྱས་རྗེས་དེའི་ནང་འཛུལ་ན་Trustགནོན་དགོས། དེ་ནས་རིན་སྤྲོད་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་གང་ཡང་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།

ཁ་པར་ཐོག་རླུང་འཕྲིན་ཉན་ཆས་ TuneIn Radio Pro

 

ཊུན་ཨིན་ tuneIn ཞེས་པའི་མཉེན་ཆས་དེ་ཡོད་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་སུམ་ཅུ་ལྷག་གི་ཆེད་གཏོང་རླུང་འཕྲིན་ལེ་ཚན་རྣམས་ཉན་ཐུབ་རྒྱུ་ཡོད། རླུང་འཕྲིན་གྱི་ལེ་ཚན་ལ་ཉན་སྐབས་གླུ་གཞས་དང་། བགྲོ་གླེང་། གསར་འགྱུར་བཅས་སྡེ་ཚན་ཆེ་བ་གསུམ་ལ་གཞིགས་ཏེ་འཚོལ་མྱུལ་བྱེད་པ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་དང་སྐད་ཡིག་ལ་གཞིགས་ཏེ་བལྟ་ཉན་བྱེད་ཀྱང་ཆོག །ཊུན་ཨིན་མཉེན་ཆས་དེ་ཡོད་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཕྱི་ནང་གི་ལེ་ཚན་ས་ཡ་ཁ་ཤས་ལ་ཉན་རྒྱུ་ཡོད་པ་བརྟེན་མཉེན་ཆས་སྤུས་ལེགས་དེ་ཕབས་ལེན་དང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ཡང་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཡོད། མཉེན་ཆས་དེ་ iOS, Android, Black Berry, Samsung, Windows Phone སོགས་ཚང་མའི་ཆེད་དུ་བཟོས་ཡོད་པར་བརྟེན་སོ་སོའི་ཁ་པར་ནང་ངོས་ནས་མཉེན་མཛོད་( apps ཡང་ན་ Play store )རྒྱུད་ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་དང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ཐུབ།

གལ་ཏེ་ཁྱེད་རང་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་(VOA Tibetan, Radio Free Asia) དང་དེ་མིན་གྱི་རླུང་འཕྲིན་གཞན་ཉན་འདོད་ན། མཉེན་ཆས་དེའི་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་སའི་སྟེང་རླུང་འཕྲིང་ཁང་གི་མིང་བཀོད་དེ་བཙལ་ན་རླུང་འཕྲིན་དེ་དག་ཀྱང་ཉན་ཐུབ་ཀྱི་འདུག

དཔེ་མཚོན་རིས་མོ།
སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྟངས།

སྤྱིར་བཏང་ཊུན་ཨིན་མཉེན་ཆས་དེ་ལ་རིན་མེད་དང་རིན་སྤྲོད་གཉིས་ཡོད། རིན་མེད་ལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་རིགས་ཤར་འོང་བ་དང་། རླུང་འཕྲིན་ལེ་ཚན་ཉུང་བ་ཡོད། གལ་ཏེ་ཊུན་ཨིན་རིན་མེད་དེ་སྤྱོད་འདོད་ན། ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་ངོས་ནས་མཉེན་མཛོད་( apps ཡང་ན་ Play store )རྒྱུད་ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་དང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་ན་འགྲིག རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་ལ་མཐུད་ཁ་འཛོམས་པ་དང་དོན་མེད་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲིགས་རིགས་མེད། རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་ལ་ Pro ཟེར་འབྲི་སྲོལ་ཡོད་པ་དང་། ཉོ་དགོས་ན་རྒྱ་སྒོར་ Rs. 624.47 རེད་འདུག

གལ་ཏེ་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་དེ་ལ་སྒོར་སྐར་གཅིག་ཀྱང་མི་ཤོར་བར་སྤྱོད་འདོད་ན། གསང་ཟ་གཏོར་ཟིན་པའི་གཤམ་གྱི་ TuneIn Radio Pro མཉེན་ཆས་དེ་ལོན། ཕབ་ལེན་གྲུབ་རྗེས་དྲ་རྒྱ་བཀག་ཏེ་མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས།

མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན།

ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་། 14.1mb
TuneIn Radio Pro

སྐྱོན་ཤོར་བའི་ Excel ཡིག་ཆ་བསྐྱར་གསོ།

 

ཨེཀ་སཱེལ་ (Excel) ནི་ཐོ་དང་རྩིས་གཞི་བཀོད་དེ་རྩིས་ཁྲ་ཉར་ཚགས་དང་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན། ཕྲེད་སྟར་གྱི་རེའུ་མིག་ངོས་སུ་གྲངས་ཐོ་བཀོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད་གྲངས་ཐོ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་སྣོན་འཐེན་སོགས་ཨང་རྩིས་ཅི་རིགས་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡོད། ཆེད་ལས་པ་ཚོས་ཨེཀ་སཱེལ་སྤྱད་དེ་དུས་ཚོད་རིའུ་མིག་དང་ལས་འཆར་རྣམ་ལྟ་ཀློག་བདེ་པོ་བཟོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དངུལ་རྩིས་འབྱུང་སོང་གི་ཐོ་དང་། ཁྲལ་འབབ་དང་ཁེ་འབབ། མ་འབོར་དང་ཚོང་གི་འགྲོ་རྒྱུག་སོགས་རྩིས་ཐུབ་པ་དང་སྔོན་དཔགས་སོགས་བྱེད་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ཨེཀ་སཱེལ་ནང་བཟོས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཨེཀ་སཱེལ་ཡིག་ཆ་དེ་རིགས་སྣང་མེད་ཤོར་ཏེ་འཕྲོག་བརླག་འགྲོ་གཞི་ཡང་ཉུང་ཉུང་མ་རེད།

ཨེཀ་སཱེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག་སྐྱོན་ཤོར་རིགས་མང་ཆེ་བར་ “Access denied”, “???.xls file format is invalid”, “Cannot access read only documents ???.xls”....... ཟེར་བའི་ཡི་གེ་མང་པོ་ཞིག་ཤར་ངེས། ཡི་གེ་དེ་ཤར་བའི་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དེ་ཁ་འབྱེད་མི་ཐུབ་པའམ། ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ཀྱང་ནང་ངོས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་རྣམས་འཕྲོག་བརླག་འཐེབས་ཡོད།

གནས་སྟངས་དེ་འཕྲད་པའི་སྐབས་ཁྱེད་ལ་བསྐྱར་གསོ་ (Repair) བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་འདེམས་ག་གཅིག་མངོན་སྲིད། Repair ཟེར་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་ཤར་ན་དེའི་སྟེར་གནོན་ནས་ཡིག་ཆ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུར་རེ་བ་བཅོལ་རྒྱུ་ལས་མེད། གལ་ཏེ་ཡིག་ཆ་དེ་སྐྱོན་འགྲོ་གཞི་ནི་དྲ་དུག་ཡིན་པ་དང་། འཐེབ་སྡེར་ལ་སྐྱོན་བྱུང་ནས་ཡིག་ཆ་ཁ་མི་ཕྱེ་བ་སོགས་ཡིན་ན་སྐྱོན་འགྲོ་གཞི་ལ་གཞིགས་པའི་གནད་དོན་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས། གལ་ཏེ་ཨེཀ་སཱེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་དེ་རིགས་སྐྱོན་འགྲོ་གཞི་རྩ་བ་ནས་ཧ་མ་གོ་ན་མཉེན་ཆས་དམིགས་བསལ་ཅན་དེ་འདྲ་སྤྱད་ཆོག

"Kernel for Excel Repair" ནི་ཨེཀ་སཱེལ་ཡིག་ཆ་སྐྱོན་ཆགས་པ་རྣམས་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐུབ་ཆེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་རྩེ་ཕུད་ཅིག་རེད། མཉེན་ཆས་དེས་ཨེཀ་སཱེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་གསར་རྙིང་(.xls / .xlsx) གཉིས་ཀ་ངོས་བཟུང་ཐུབ་པ་དང་པ་ཨེཀ་སཱེལ་ནང་ངོས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་སོར་ཆུད་ཟིན་མཚམས་ཡིག་ཆ་གཞན་ཞིག་བཟོས་པ་ལས་སྐྱོན་ཆར་ཤོར་བའི་ཡིག་ཆ་ཨ་མ་དེར་ཐོ་མི་གཏོང་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད།

མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྟངས།

 1. སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྐབས་དྲ་རྒྱ་བཀག་མི་དགོས།
 2. མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་ཟིན་པ་དང་། ཁ་བཤིག། དེ་ནས་ཡིག་ཁུག་ནང་ Setup-Kernel-Excel-Full.exe ཐོག་གནོན་སྟེ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས།
 3. keygen.exe ཟེར་བ་དེ་ནི་གསང་ཟ་གཏོར་ཆས་དེ་རེད། keygen.exe ཁ་ཕྱེ་ནས་དེའི་སྟེང་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཞིག་བཀོད། Generate ལ་གནོན་ན། གསང་ཨང་ལོན་ཐུབ།
 4. སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་པ་མཉེན་ཆས་དེས་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་གསང་ཨང་ཁྱེར་ཤོག་ལབ་ངེས། དེ་དུས་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གསང་ཨང་དེ་བླུགས་དགོས།
 5. དེ་ལྟར་མཉེན་ཆས་དེ་ནུས་པ་ཆ་ཚང་བེད་སྤྱོད་ཡོང་ཐུབ།

མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན།

ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་། 2.2mb
Kernel for Excel Repair 10.10.01

བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞུང་རེའུ་མིག་ཐད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཐན་ཐུན།

 

རྩོམ་པ་པོ། ཁྲི་བྷོད།
རྩོམ་ཁུངས། བོད་ཡིག་བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བ།


ཆ་འཕྲིན་དུས་རབས་སུ་འབོད་པའི་དེང་གི་དུས་འདིར། འཕེལ་རྒྱས་ཀྱི་རྦ་རླབས་དགུང་དུ་འཕྱོ་ཞིང་། གསར་དར་གྱི་རིག་གནས་གསར་བ་དང་དངོས་པོ་གསར་བ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ང་ཚོའི་འཚོ་བར་སྟབས་བདེ་གང་མང་ཞིག་གནང་ཡོད། སྤྱི་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་འཚོ་བ་སྟབས་བདེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང་བསྟུན་ནས་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ནི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཏུ་ཆགས་ཡོད་ལ། ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱིས་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་དེའི་སྲིད་འབྱོར་རིག་གསུམ་གྱི་ཐད་དུ་གཞན་ལས་ཁྱད་དུ་འཕགས་པའི་དགེ་མཚན་མི་དམན་པ་ཞིག་སྟེར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་ལས་ཀྱང་ཡི་གེ་གཏག་པ་འདི་ནི་ཆ་འཕྲིན་གྱི་གྲུབ་ཆ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་པར་མ་ཟད་ང་ཚོའི་བྱ་བའི་ལག་རོགས་བཟང་པོ་ཡིན། རང་རེའི་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་འདི་ཉིད་ཀྱང་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མི་རིགས་གཞན་ནང་བཞིན་གློག་ཀླད་ནང་དུ་ནང་འཇུག་བྱས་ཤིང་། བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱབ་རྒྱ་ཡང་ཇེ་ཆེ་ནས་ཇེ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དེ་ནི་དགའ་འོས་པ་ཞིག་རེད།

ཡིན་ན་ཡང་། གློག་ཀླད་དུ་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་གནང་དུས་ཡི་གེ་གཏག་ཐབས་(ཧི་མ་ལ་ཡ། སཾ་བྷོ་ཊ། པཎ་ཊི་ཏ། དོན་ཡོད། ཧྥང་ཀྲིང་། ཧྭ་ཀོང་སོགས། )མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་མཆིས་པ་དེས། ཕན་ཚུན་བར་གྱི་འབྲེལ་འདྲིས་ཀྱི་བཀག་རྡོ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ཡོད་ལ།  ཕྱིར་གཏོང་གནང་མི་དགོས་པའི་དུས་ཚོད་དང་རྒྱུ་དངོས་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཞོར་ཏུ་བརླག་བཞིན་ཡོད། དེ་བས་བདག་གིས་བོད་ཡིག་གཏག་ཐབས་གཅིག་གྱུར་མིན་པའི་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་དང་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་དགེ་མཚན་ཐོར་བུ་ཙམ་ཞིག་གཤམ་ནས་བརྗོད་པར་བྱ།

དང་པོ། བོད་ཡིག་གཏག་ཐབས་གཅིག་གྱུར་མ་ཡིན་པའི་སྐོར་གྱི་གནད་དོན།

འཛམ་གླིང་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་ཁྱབ་རྒྱ་ཆེ་བའི་དབྱིན་ཇིའི་ཡི་གེ་དང་བཀོལ་སྤྱོད་གནང་མཁན་གྱི་མི་གྲངས་མང་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཡི་གེ་གཉིས་ལྟ་བུར་མཚོན་ན། གློག་ཀླད་བེད་སྤྱད་གནང་དུས་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཡི་གེ་གཏག་ཐབས་མཆིས་པས། དྲ་ལམ་མྱུལ་བ་དང་དཔེ་དེབ་དང་ཚགས་ཤོག་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་དུས་ཀྱང་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད། དེ་བས་ལས་ཕྱོད་ཀྱི་ཚད་མཐོ་ཞིང་དུས་ཚོད་དང་རྒྱུ་དངོས་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་ཞོར་ཏུ་གྲོན་ཆུང་གནང་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། ལས་ཀའི་དཀའ་རྙོག་མེད་ཅིང་སྟབས་བདེ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད།  འོན་ཀྱང་། རང་རེའི་བོད་ཡིག་གི་ཐད་ནས་ཅུང་ཟད་གླེང་ན། གཏག་ཐབས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་མཆིས་པས། འབྲེལ་འདྲིས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་དུ་ལས་ཀ་བསྐྱར་མ་མང་པོ་ཞིག་མི་ལས་རང་ལས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཆགས་ཡོད་པ་ཡོད། དཔེར་ན། ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཡིག་གཟུགས་དེ་དོན་ཡོད་དུ་བསྒྱུར་བ་དང་།  དོན་ཡོད་ཀྱི་ཡིག་གཟུགས་དེ་པཎ་ཊི་ཏ་རུ་བསྒྱུར་བ་སོགས་བྱེད་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་བསྒྱུར་བའི་གོ་རིམ་ཁྲོད་དུ་ནོར་འཁྲུལ་མི་འབྱུང་བའི་ངེས་པའང་མ་མཆིས་སོ། ། དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡིན་པས་བོད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་བྱ་བ་ཅི་དང་ཅི་བསྒྲུབ་ཀྱང་དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་སོགས་དང་བསྡུར་ན་ལས་ཕྱོད་ཆུང་ཞིང་དུས་ཚོད་མང་པོ་ཞིག་ཆུད་ཟོས་སུ་བཏང་འགྲོ་ཡི་རེད།  གསར་སློབ་པ་དག་གི་བསམ་པའི་རྒྱུད་ལ་གློག་ཀླད་དུ་བོད་ཡིག་བེད་སྤྱོད་གནང་ན་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་པོ་མ་ཡིན་པའི་སྣང་བ་སྟེར་བར་མ་ཟད། དུས་རྒྱུན་གྱི་དྲ་རྒྱའི་འཚོ་བའི་ཁྲོད་དུའང་རྒྱ་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་སོགས་མི་རིགས་གཞན་གྱི་ཡི་གེ་བེད་སྤྱོད་གནང་བཞིན་ཡོད། ཞོར་ཏུ་བོད་ཡིག་ནི་རིན་ཐང་མེད་པའི་ཡིག་རིགས་ཤིག་ཏུ་འདོད་ནས་བོད་ཡིག་སྦྱངས་འདོད་ཀྱི་འདུན་པའང་རིམ་གྱིས་ཉམས་བཞིན་ཡོད་ལ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ཅི་ཞིག་གི་ཕྱིར་ཏུ་རེད་ཟེར་ན། ད་ལྟ་སྙུག་ཤོག་དང་སྣག་ཚ་བཀོལ་པའི་དུས་རིམ་ལ་རྫོགས་ཤད་བཀོད་དེ། ལས་ཀ་མང་པོ་ཞིག་བསྒྲུབ་པར་གློག་ཀླད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པས་རེད། དེ་བས་བདག་གིས་བལྟས་ན་གློག་ཀླད་དུ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་ཡོད་པ་ནི་མཛེས་རྒྱན་ཞིག་ཏུ་འདོད་ལ། གཏག་ཐབས་མི་འདྲ་བ་སྣ་ཚོགས་མཆིས་པ་དེ་ནི་གནད་དོན་ཞིག་ཏུ་སེམས་སོ། །

གཉིས་པ། བོད་ཡིག་གཏག་ཐབས་གཅིག་གྱུར་ཡིན་པའི་སྐོར་གྱི་དགེ་མཚན།

བརྒྱ་ལ་བོད་ཡིག་ལའང་གཅིག་གྱུར་དང་ཚད་ལྡན་གྱི་ཡི་གེ་གཏག་ཐབས་ཤིག་མཆིས་པ་ཡིན་ཕྱིན། རང་རེའི་བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་འདི་ཉིད་ཀྱང་དར་རྒྱས་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དང་མི་རིགས་གཞན་གྱི་ཡི་གེ་ནང་བཞིན་ཕྱོགས་གང་ཅིའི་ཐད་དུ་བཀོལ་སྤྱོད་གནང་བདེ་ཞིང་བོད་ཡིག་སྤྱོད་མཁན་གྱི་མི་གྲངས་ཇེ་མང་དང་ཁྱབ་རྒྱ་ཇེ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བར་ཕན་པ་མ་ཟད། མཉེན་ཆས་གསར་བཟོ་དང་། དྲ་ལམ་མྱུལ་བ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བ་སོགས་བོད་ཡིག་གི་ལམ་ནས་བྱ་བ་གང་དང་ཅི་བསྒྲུབ་ཀྱང་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་བཀག་རྒྱ་མེད་ལ། ལས་ཕྱོད་ཀྱི་ཚད་མཐོ་ཞིང་། གསར་སློབ་པ་མང་པོ་ཞིག་གི་ཡིད་ཀྱི་དང་པ་འདྲེན་ཐུབ་པར་མ་ཟད།  ལས་ཀའི་དཀའ་རྙོག་ཀྱང་སེལ་ཐུབ་པའི་དགེ་མཚན་མི་དམན་པ་ཡོད། དེ་བས་ང་ཚོས་ཆ་འཕྲིན་གྱི་དུས་རབས་འདིར་བོད་ཡིག་ལ་གཏག་ཐབས་སྣ་ཚོགས་མཆིས་པ་དེ་དག་གཅིག་གྱུར་དང་འཐུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་ནས་ཀྱང་གལ་འགངས་ཆེ་བ་ཞིག་རེད། བདག་གིས་མི་ག་གེ་མོ་ཞིག་དང་ལས་ཁུངས་ག་གེ་མོ་ཞིག སློབ་གྲྭ་ག་གེ་མོ་ཞིག་གི་མཉེན་ཆས་གསར་སྤེལ་གྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གནོད་པ་གཏོང་འདོད་པ་མ་ཡིན་པར། རང་ཉིད་ཀྱིས་བོད་ཡིག་རྩོམ་སྒྲིག་གནང་བའི་བརྒྱུད་རིམ་ཁྲོད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་ཐོར་བུ་ཙམ་དང་ཉེ་འཁོར་གྱི་སློབ་གྲོགས་ལ་ལའི་སེམས་ཁམས་ལ་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་པའི་མཇུག་འབྲས་ཙམ་ཡི་གེར་བཀོད་དེ་ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དང་བོད་ཡིག་བོད་སྐད་ཀྱི་མདུན་ལྗོངས་ཡངས་པོར་རྔོ་ཙམ་ཐོགས་པའི་རྒྱུ་རུ་བསྔོ་བའོ། །

རྩོད་གཞི་ཅན་གྱི་པར་རིས།

 
སཱེ་པེན་གྱི་རི་མོ་མཁས་ཅན་སྐུ་ཞབས་ ལིའུསི་ཁུ་ལིསི་ Luis Quiles གིས་བྲིས་པའི་རི་མོ་མང་པོ་ཞིག་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གླེང་སློང་དང་བསམ་ཚུལ་བྱུང་ཡོད། གཤམ་འདིར་ཁོང་གི་བརྩམས་ཆོས་ཁ་ཤས་ལས་བཀོད་རྒྱུ་མ་རགས་དེ་མིན་གྱི་རི་མོ་གཞན་རྣམས་བཀག་བསྡོམས་བྱེད་ཡོད་འདུག །ཁོང་གི་རི་མོ་དེ་དག་གིས་ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱུགས་བྲོ་བའི་གནས་སྟངས་མཚོན་ཐུབ་པ་དང་། རི་མོ་དེ་དག་གིས་ང་ཚོར་བསམ་གཞིག་ནན་པོ་བྱེད་དགོས་པ་བཟོ་གི་ཡོད། ཁོང་གིས་ད་བར་བྲིས་པའི་རི་མོ་རྣམས་ནི་ཆགས་སྲེད་དང་། བཤུ་གཞོག དྲག་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བཁོད་ཡོད།

ཁོང་གི་བརྩམས་ཆོས་རྣམས་ངོ་དེབ་དང་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་བཞག་ཡོད་པར་བརྟེན་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེར་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་འདུག་ལ། ཚོགས་སྡེ་དང་སྲིད་གཞུང་གི་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པའི་སྣེ་མོ་འགས་ཁོང་གི་བརྩམས་ཆོས་རྣམས་དྲ་ཐོག་ནས་གསུབ་ཐབས་ཀྱང་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

མང་གཙོ།

ཨ་ལད་པད་ཀོ

སྨན་ཟའི་སྲིན་བུ།

མཚན་མ་གཅིག་པ།

རྫས་སྤྱོད་ཀྱི་མཐར་ཐུག

ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གཉའ་གནོན།

ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཕོ་མའི་དབྱེ་འབྱེད།

ཞིབ་བཤེར་དང་དོ་དམ་གྱིས་སྒྱུ་རྩལ་རང་བཞིན་བཅོམ་པ།

འཚོ་གནས།

བྲན་གཡོག

ཚོང་བསྒྲགས་ཀྱི་གནོན་པའི་རྩེད་འགྲན་པ།

གནོད་འཚེ།

གསར་བརྗེ་བའི་ཆེ་མཐོང།

འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་གཞན་དབང་འོག་གི་ང་ཚོ།

སྟབས་བདེའི་ཟས་ལ་ཆགས་པ།

གློག་ཀླད་ཉོ་སྟངས།

 
འདིར་སློབ་མ་ཞིག་computer science མཐོ་སློབ་ཏུ་འཛུལ་བཞུགས་བྱེད་རྒྱུ་རེད་འདུག ཁོང་གིས་གློག་ཀླད་ཅིག་ཉོ་རྩིས་ཡོད་རུང་གང་འདྲ་ཞིག་ཉོ་དགོས་མིན་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག་པས་གང་འདྲ་ཞིག་ཉོ་ན་ཡག

ལན།

སྤྱིར་བཏང་གློག་ཀླད་དང་གློག་ཆས་ཀྱི་གོང་ཚད་ནི་ངེས་གཏན་མེད་པར་འཕར་ཆགས་དང་དེ་བཞིན་འགྲེམས་ཚོང་བྱེད་མཁན་སོ་སོས་རིན་གོང་མི་འདྲ་བ་བརྒྱག་གི་ཡོད་པར་བརྟེན་ངས་དམིགས་འཕེན་དུ་གློག་ཆས་དེ་ལ་གོང་ཚད་དེ་ཞེས་ལབ་ཁག་པོ་འདུག །དེ་བཞིན་ཉོ་མཁན་གྱི་དམིགས་ཡུལ་དང་དགོས་པ་སོགས་ལའང་ཞིག་ཏེ་གློག་ཀླད་ཇི་འདྲ་ཞིག་ལ་ཁ་ལྟ་དགོས་པ་དེ་ལ་ཡང་རག་ལས་ཡོད། འདིར་སློབ་ཕྲུག་ཞིག་ལ་གཞིག་སྟེ་ངས་རོབ་ཚོད་ཙམ་ལབ་ན། རིན་གོང་སྒོར་ Rs 25000  ཡན་དང་ Rs. 33,000 མན་གྱི་གློག་ཀླད་ལེགས་གྲས་ཞིག་ལ་ལྟ་ན་འཚམས། རིན་གོང་དེའི་ཚད་ལ། Processor = i3 དང་། RAM = 4GB, Hard Disk = 500GB/1TB , Graphic Card, Window 8, དེ་མིན་གྱི་དགོས་མཁོའི་ USB, Ethernet སོགས་ཡོད་པ་ཞིག་རག་ཐུབ་ངེས།

གློག་ཀླད་ཀྱི་ཀམ་པ་ཎི་ སོ་སོར་མིང་གི་ཆ་ནས་རིན་གོང་མཐོ་དམན་ཡོང་སྲིད། ཀམ་པ་ཎི་ Dell དང་ Samsung , Toshiba གསུམ་རྒྱུ་སྤུས་ཀྱི་ཆ་ནས་ལེགས་པོ་ཡོད། H.P ཀམ་པ་ཎི་ གི་གློག་ཀླད་རྣམས་རིན་གོང་ཆུང་བ་ཡོད། འོན་ཀྱང་ HP གི་གློག་ཀླད་དེ་དག་ལོ་གཅིག་གཉིས་ནང་སྐྱོན་དུ་འགྲོ་གཞི་མང་བས་ HP རིགས་ལ་ངས་ཡག་པོ་མ་མཐོང་། དེ་མིན་གྱི་གློག་ཀླད་ཀྱི་ ཀམ་པ་ཎི་ གཞན་ཡང་ཡོད་པས་དེ་དག་གཟིགས་ནའང་འགྲིག

གློག་ཀླད་འགྲེམས་ཚོང་བྱེད་སའི་འགྲམ་དུ་ཐད་ཀར་མ་ཉོས་གོང་། དྲ་ཐོག་ཏུ་གློག་ཀླད་ DELL དང་ Samsung དེ་དག་གི་མིང་དང་གོང་ཚད་དེ་བཞིན་ནང་འཕྲུལ་གྱི་ཚད་གཞི་(གོང་དུ་ངས་ལབ་པ་བཞིན་) ལ་རོབ་ཙམ་ཚད་བསྡུར་དང་ཉམས་ཞིབ་གནང་ཐུབ་ན་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་འདུག དེ་ལྟར་བྱེད་ཐུབ་ན་གཅིག་ནས་དགོས་མཁོའི་གློག་ཀླད་ནི་ནང་ཆས་ཧ་གོ་བ་དང་། གཉིས་ནས་ཉོ་བྱའི་གློག་ཀླད་དེ་དང་དེ་ཞེས་མིང་དང་ Model ཨང་ལབ་ཐུབ་པ། གསུམ་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་བལྟ་བཞིན་པའི་གློག་ཀླད་དེའི་གོང་ཚད་རོབ་ཙམ་ཚོད་དཔག་ཐུབ་པ་བཅས་ཡོང་ཐུབ། དེ་རྗེས་གློག་ཀླད་འགྲེམས་ཚོང་སར་ཐད་ཀར་ཕྱིན་ཏེ་སྐད་ཆ་དྲིས་པའམ་ཡང་ན། དེ་བས་སྟབས་བདེ་བ་ནི། དྲ་ཐོག་ནས་ས་གནས་ཉེ་འཁོར་གྱི་གློག་ཀླད་འགྲེམས་ཚོང་བྱེད་མཁན་གྱི་འབྲེལ་བ་བྱེད་སའི་ཁ་པར་རྩད་དེ་ཁ་པར་བཏང་ནས་སྐད་ཆ་དྲིས་ན། དུས་ཚོད་དང་ཕར་འགྲོ་ཚུར་འོང་བྱེད་མི་དགོས་པ་ཆགས་ཐུབ། གཅིག་བྱས་ན་གློག་ཀླད་འགྲེམས་ཚོང་བྱེད་མཁན་གྱིས་གློག་ཀླད་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་ནང་སྒོ་འགྲམ་དུ་སྐྱེལ་བར་ཡོང་སྲིད།

དྲ་ཐོག་ནས་ཉམས་ཞིབ་ཏོག་ཙམ་ཡོང་སླད་གཤམ་གྱི་དྲ་གནས་འདི་དག་ལ་གཟིགས་ཙམ་གནང་ན།
 1. http://www.flipkart.com
 2. http://www.buyingiq.com
 3. http://www.mysmartprice.com
 4. http://www.ispyprice.com

གལ་ཏེ་དྲ་ཐོག་ནས་ཉོ་ཐུབ་ན་གློག་ཀླད་དང་གློག་ཆས་རྣམས་ལ་རིང་གོང་བརྒྱ་ཆ་ 30% ནས་ 40% འོག་ལ་རག་ཐུབ། དེ་ནི་དངུལ་མང་པོ་མི་ཤོར་བའི་མཁེ་ཕན་ལྡན་ཡོད། དྲ་ཐོག་ཉོ་ཚོང་བྱེད་མ་མྱོང་ན། རྒྱུན་གཏན་དྲ་ཐོག་ཅ་དངོས་ཉོ་མཁན་ཞིག་ལ་ཉོ་རོགས་ལབ་ཆོག །གཅིག་བྱས་ཁོ་བོའི་ས་ནས་དྲ་ཐོག་ཉོ་ཚོང་བྱེད་སྟངས་ཤེས་ཐུབ། དྲ་ཐོག་གི་ཉོ་ཚོང་སྐབས་དངུལ་སྤྲོད་སྟངས་དེ་ COD ཟེར་བ་དེ་འདེམས་དགོས། COD ཟེར་བ་ནི་ Cash On Delivery ལས་བསྡུས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། དོན་དུ་ཅ་དངོས་ལག་ཐོག་ཏུ་འབྱོར་སྐབས་གཞི་ནས་རིན་པ་སྤྲོད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་བའི་དོན་རེད། དྲ་ཐོག་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་ཞབས་ཞུ་དེའང་སྟབས་བདེ་པོ་ཞིག་མཐོང་། ཉོ་མཁན་གྱི་དུས་ཚོད་འཕྲོ་བརླག་མི་འགྲོ་བ་དང་ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོ་བྱེད་མི་དགོས་པ།

གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་སྟངས།

 
ཁམས་བཟང་།  བཀའ་འདྲི་ཞུ་རྒྱུར་ང་ཚོའི་ནམ་རྒྱུན་ངོ་དེབ་དང་སྐད་འཕྲིན་སོགས་སུ་གསལ་བརྡ་དང་པར་རིས་རིགས་གློག་ཀླད་དུ་བཟོ་འགོད་བྱས་ཏེ་ཁྱབ་སྤྲགས་གཏོང་སྐབས་པར་རིས་གསལ་བོ་མེད་པ་དེ་ཇི་ལྟར་གསལ་བོ་ཆགས་པ་བྱེད་དགོས།  དེའི་ཐབས་ལམ་ཞིག་གསུང་རོགས།

ལན།

གསལ་བརྡ་ལེགས་པོ་ཞིག་བཟོས་རྗེས་ང་ཚོས་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་ཁག་གི་ཐོག་སྤེལ་ངེས་རེད། འོན་ཀྱང་གསལ་བརྡ་དེ་དག་སྤེལ་སྐབས་གསལ་བརྡའི་དཔར་རིས་འདི་དག་གི་སྤུས་ཀ་སྐྱོ་རུ་འགྲོ་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག་ཡོང་གི་ཡོད། དེ་ལྟར་ཆགས་དགོས་དོན་ནི་གནས་སྟངས་རེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་རེ་ཡོད་སྲིད། དཔེར་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་བཟོས་པའི་དཔར་རིས་འདིའི་སྤུས་ཚད་ 90dpi ཡན་ལ་འཇོག་ཡོད་པ་དང། ཡང་ན་དྲ་མྱུལ་མཉེན་ཆས་དེས་དཔར་རིས་ཁ་བསྔོག་སྐབས་ལམ་སེང་ཁ་འབྱེད་ཆེད་དཔར་གྱི་སྤུད་ཚད་སྐྱོ་པོའི་ཐོག་འཇོག་ཡོད་པ། ཁ་པར་གྱི་མཉེན་ཆས་ཀྱི་སྒྲིག་འགོད་སོགས་ལའང་འབྲེལ་བ་ཆགས་ཡོད། དེར་བརྟེན་རྒྱུ་མཚན་རེ་རེ་རྩད་འཚོལ་བྱེད་རྒྱུའི་ཚབ་ཏུ་དཀའ་གནད་དེ་སེལ་བའི་ཕུགས་གཏན་གྱི་ཐབས་ཇུས་ཤིག་སྟོན་རྒྱུ་ནི་གཙོ་ཆེར་མཐོང།

འདིར་ཕུགས་གཏན་པའི་ཐབས་ཤེས་ལེགས་ཤོས་ནི། དྲ་ཤོག་ webpage ལེགས་པོ་ཞིག་བཟོས་ཏེ་དྲ་ཤོག་དེའི་དྲ་བྱང་ངོ་དེབ་དང་འཕྲིན་ཕྲན་སོགས་སྤྱི་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་ཞབས་ཞུ་ཁག་གི་ནང་བཏང་ན། གོང་གི་དཀའ་ངལ་དེ་རིགས་ལ་བསམ་བློ་གཏོང་དགོས་པ་མ་མཆིས། དྲ་ཤོག་དེའི་སྟེང་ཁྱེད་ཀྱིས་བཟོས་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་དཔར་རིས་དེ་ཐད་ཀར་བཅུག་པའམ་ཡང་ན། དྲ་ཚིགས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ html དང་ css སོགས་སྤྱད་མཆོག

འདིར་དཔེ་མཚོན་དུ་ html དང་ css ཁོ་ནའི་ཐོག་བཟོས་པའི་དྲ་ཤོག་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཡོད། དྲ་ཤོག་དེ་གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར་ཚང་མའི་ལྟ་ཐུབ།
http://gdriv.es/nextfile/
http://sonamdawa.pen.io/

དྲ་ཤོག་དང་རིན་མེད་ཀྱི་དྲ་ཚིགས་བཟོ་སའི་དྲ་ཐོག་ཞབས་ཞུ་མང་དག་ཡོད་པས་དེ་དག་སྟེང་གཅིག་བཟོས་ནས་འགྲིག ཡང་ན་རྩོམ་ཡིག་འདིག་གཟིགས། http://www.sonamdawa.com/2015/05/best-blogging-platforms.html

སྲ་སྡེར་ཞིག་སྐར་ཁུང་དང་ཀུ་ཤུ་གཉིས་ཀའི་ནང་ཁ་འབྱེད་ཐུབ་པ།

 
ཁྱེད་ཀྱིས་སྐར་ཁུང་དང་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་གཉིས་ཀར་ལག་པ་འཆང་ཤེས་པ་ལྟར་ཕྱི་གསོག་སྲ་སྡེར་(External Hard Disk) དེ་ཉིད་ཀྱང་གློག་ཀླད་ཚང་མའི་ནང་ཁ་འབྱེད་ཐུབ་རྒྱུར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ངེས། སྤྱིར་བཏང་སྲ་སྡེར་ཞིག་སྐར་ཁུང་གི་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་ NTFS ཐོག་ཡོད་ན། སྲ་སྡེར་དེ་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཀྱིས་ཡ་མི་བྱེད། ཡང་སྲ་སྡེར་ཞིག་ཀུ་ཤུའི་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་ HFS+ ཐོག་ཡོད་ན། སྲ་སྡེར་དེ་སྐར་ཁུང་གིས་ངོ་མི་ཤེས། སྐར་ཁུང་དང་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་གཉིས་ཀས་ཁ་འབྱེད་ཐུབ་པ་དགོས་ན། སྲ་སྡེར་དང་མཐེབ་སྡེར་རྣམས་རྩ་གསུབ་ (Format) བཏང་སྟེ་ exFAT ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་ཐོག་འཇོག་དགོས།

གཤམ་ལ་ང་ཚོས་སྲ་སྡེར་ཞིག་ exFAT ཐོག་བཟོས་ཏེ་སྐར་ཁུང་དང་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་གཉིས་ཀའི་ནང་ཁ་འབྱེད་ཐུབ་པ་བཟོ་སྟངས་སྟོན་གྱི་ཡིན། ཐབས་ཤེས་དེས་ཁྱེད་ཀྱི་མཐེབ་སྡེར་(Pen Drive) དང། བྱང་སྡེར་(Memory Card) སོགས་ཅི་རིགས་ལ་རིག་པ་བཏང་ཆོག

སྐར་ཁུང་གློག་ཀླད་རྒྱུད་ exFAT བཟོ་སྟངས།

༡༽ གཤམ་གྱི་ལག་ལེན་དེ་དག་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྲ་སྡེར་རྩ་གསུབ་བཏང་གི་ཡོད་པས། སྲ་སྡེར་ནང་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་གློག་ཀླད་གཞན་ཞིག་གི་ནང་བཤུ་འཇོག་གནང་རོགས།
༢༽ སྐར་ཁུང་གི་ start ལ་གནོན་ནས་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་སའི་ནང་ Computer Management བརྒྱབ་སྟེ་སྐར་ཁུང་གི་སྒྲིག་བཀོད་ཡོ་བྱད་དེ་ཁ་འབྱེད་དགོས། འགྲོ་སྟངས་གཞན་གཅིག་ནི། Start > All Programs > Administrator Tools >Computer Management ལ་འགྲོ་ནའང་འགྲིག
༣༽ Computer Managment ཁ་འབྱེད་པ་དང་། དེའི་གཡོན་ཕྱོགས་ནང་ Disk Management འདེམས་དགོས། དེ་འདེམས་པ་དང་གློག་ཀླད་ནང་མའི་སྲ་སྡེར་དང་དེའི་ནང་གསེས་དབྱེ་མཚམས་རྣམས་མཐོང་ཐུབ་པ། དེའི་གཤམ་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་མཐུད་བཞག་པའི་ཕྱི་གསོག་སྲ་སྡེར་དེའང་མཐོང་ཐུབ། དེ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིི་ཕྱི་གསོག་སྲ་སྡེར་སྟེང་ཙི་ཙི་གཡས་པ་གནོན་ནས་འདེམས་གའི་ནང་ Format ཟེར་བ་དེ་འདེམས་དགོས།
༤༽ འདེམས་བྱའི་སྒེའུ་ཁུང་ཆུང་བ་ཞིག་ཤར་ངེས། དེའི་ནང་ཁྱེད་ཀྱི་སྲ་སྡེར་ལ་མིང་བཀོད་ས་དང་། ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་སྒྲིག་ས་ཡོད། སྲ་སྡེར་གྱི་མིང་གང་བཀོད་ཁྱེད་ཀྱི་འདོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་དེ་ངེས་པར་ exFAT འདེམས་དགོས། དེ་ནས་སྲ་སྡེར་རྩ་གསུབ་མྱུར་པོ་ཡོང་སླད་ Perform a quick format ཟེར་བ་དེའང་འདེམས་དགོས། དེ་རྗེས་ OK ལ་གནོན་དགོས།
དེ་ལྟར་སྲ་སྡེར་འདི་རྩ་གསུབ་བཏང་ཚར་ན། སྲ་སྡེར་དེ་སྐར་ཁུང་དང་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་གཉིས་ཀའི་ནང་བལྟ་ཐུབ་པ་ཆགས་ཡོད།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་རྒྱུད་ exFAT བཟོ་སྟངས།

༡༽ གཤམ་གྱི་ལག་ལེན་དེ་དག་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྲ་སྡེར་རྩ་གསུབ་བཏང་གི་ཡོད་པས། སྲ་སྡེར་ནང་གི་ཡིག་ཆ་རྣམས་གློག་ཀླད་གཞན་ཞིག་གི་ནང་བཤུ་འཇོག་གནང་རོགས།
༢༽ སྐར་ཁུང་དང་འདྲ་བ་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ནང་དུའང་སྲ་སྡེར་རྩ་གསུབ་དང་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་སྒྲིག་ཆེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་རང་སྒྲིག་ཡོད། མཉེན་ཆས་དེ་ཁ་འབྱེད་དགོས་ན་འགྲོ་སྟངས་ནི་ Application > Utility >Disk Utility ཐོག་འགྲོ་དགོས།

༣༽ མཉེན་ཆས་ཁ་ཕྱེ་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ནང་མ་དང་ཕྱི་གསོག་སྲ་སྡེར་གཉིས་ཀ་མཐོང་ཐུབ།

༤༽ ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྱི་གསོག་སྲ་སྡེར་དེ་འདེམས། དེ་ནས་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་ Erase གྱི་འདེམས་གའི་ནང་ནས་ exFAT འདེམས་ནས་ Erase ཐོག་གཅིག་གནོན་དགོས། རྩ་གསུབ་ཆ་ཚང་སྒྲུབ་པ་དང་ད་བཟོད་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱི་གསོག་སྲ་སྡེར་དེ་གློག་ཀླད་ཅི་འདྲ་ཞིག་གི་ནང་དུའང་ཁ་འབྱེད་ཐུབ་པ་ཆགས་ཟིན།

ཟབ་ནན་བྱེད་དགོས་པ།

སྲ་སྡེར་རྩ་གསུབ་གཏོང་སྐབས་སྲ་སྡེར་ནང་ངོས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་རྣམས་མེད་པ་ཆགས་ཀྱི་ཡོད་པར་བརྟེན། རྩ་གསུབ་མ་གཏོང་གོང་ཡིག་ཆ་རྣམས་གློག་ཀླད་གཞན་ཞིག་གི་ནང་བཤུ་འཇོག་གནང་དགོས།
སྐར་ཁུང་དང་ཀུ་ཤུའི་ནང་གསོག་དང་ཕྱི་གསོག་སྲ་སྡེར་གཉིས་ཀ་ཤར་བའི་སྐབས། ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ཏེ་གློག་ཀླད་ཀྱི་ནང་གསོག་སྲ་སྡེར་རྩ་གསུབ་གཏོང་ཤོར་ན་གློག་ཀླད་ལ་སྐྱོན་ཆ་ཡོང་སྲིད་པས། ནོར་འཛོལ་མི་ཡོང་བ་ཟབ་ནན་བྱེད་དགོས།
རྩ་གསུབ་ཆ་ཚང་ལེགས་གྲུབ་མ་ཟིན་གོང་གློག་ཆད་པ་དང་། ཡང་ན་གློ་བུར་དུ་སྲ་སྡེར་གློག་ཀླད་དང་ཁ་ཕྲལ་ན། སྲ་སྡེར་སྐྱོན་དུ་འགྲོ་སྲིད་པས། དེར་བརྟེན་རྩ་གསུབ་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པའི་བརྡ་ཡིག་མ་སྟོན་བར་ངང་སྒུག་གནང་རྒྱུ་ཐུགས་ལ་འཇག་རོགས།

གསལ་བཤད།

ཐབས་ཇུས་དེ་དག་ནི་ཉམས་མྱོང་དང་ཚད་ལྡན་གྱི་འགྲོ་ལུགས་ལྟར་ལམ་སྟོན་བྱས་ཡོད། འོན་ཀྱང་ལག་ལེན་དེ་དག་བྱེད་པའི་རིང་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཆས་སོགས་ལ་སྐྱོན་ཆགས་བྱུང་ན་གུས་པས་འགན་ལེན་མེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

Coolmuster iPad/iPhone/iPod to Computer Transfer

 
iPhone དང་ iPad, iPod བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ལ་ངེས་པར་དུ་མཁོ་བའི་མཉེན་ཆས་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེས་ཁྱེད་ཀྱི་iPhone དང་ iPad, iPod སོགས་ཀྱི་ནང་ཡོད་པའི་འཕྲིན་ཐུང་དང་། བརྙན་དཔར། སྐད་སྒྲ། གཞས། འཕྲུལ་དེབ་སོགས་ཡིག་ཆ་རྣམས་བདེ་བླག་ངང་གློག་ཀླད་ནང་བལྟ་ཐུབ་པ་དང་བཤུ་ཡང་ཐུབ། རྒྱུན་གཏན་ iTune བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུར་མགོ་རྙོག་ཏུ་མཐོང་མཁན་ཚོར་མཉེན་ཆས་དེ་ནི་སྲོག་སྐྱོབས་དྲིན་ཅན་ཞིག་དང་ཨ་ན་མ་ན་རེད།

མཉེན་ཆས་དེའི་སྟེང་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་ས་དེ་ཡང་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་འདུག །སོ་སོར་དགོས་པའི་ཡིག་ཆའི་མིང་དེ་འདིར་བཀོད་དང་ལམ་སེང་རྙེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག །མཉེན་ཆས་དེ་ད་ལྟ་ཐོན་གསར་ཤོས་ཡིན་པར་བརྟེན་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཆས་ iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad mini, iPad with Retina display, iPod touch 5 སོགས་ཀྱི་ཆེད་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག

ཁྱེད་ལ་ iPhone ཡོད་ན་མཉེན་ཆས་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་ iPhone གི་ཏར་སྐུད་སྤྱད་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་ iPhone དང་གློག་ཀླད་གཉིས་མཐུད་དགོས། གལ་ཏེ་ iPhone གི་གདོང་ངོས་གློག་ཀླད་དེར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་མེད་དྲིས་ན། Trust ཐོག་ངེས་པར་དུ་གནོན་དགོས།

མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྟངས།

 1. ཡིག་ཁུག་ནང་གི་ cool-iii2pc-transfer.exe ཐོག་གནོན་ནས་གློག་ཀླད་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས།
 2. སྒྲིག་འཇུག་ཚར་བ་དང་ Crack ཟེར་བའི་ཡིག་ཁུག་ནང་གི་ QX_Rg.dll ཡིག་ཆ་དེ་བཤུ་ནས་སྐར་ཁུང་གི་ C:\Program Files (x86)\Coolmuster\Coolmuster iPad iPhone iPod to Computer Transfer\Bin\ ནང་འཇོག་དགོས།
 3. དེ་རྗེས་ Registration གི་འགེངས་ཤོག་ཤར་ན། དེའི་སྟེང་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་། དེ་ནས་གསང་ཨང་ 1111111111111111111111111111111111111111 དེ་བཀོད་ན་མཉེན་ཆས་དེའི་གསང་རྒྱ་གྲོལ་ཟིན་པའོ།

མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན།

ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་། 11mb
Coolmuster iPad/iPhone/iPod to Computer Transfer

སྲ་སྡེར་ C: ཆ་བགོས་དང་ཆེ་ཆུང་སྒྲིག་སྟངས།

 
གྲོགས་པོ་ལགས།  ངའི་གློག་ཀླད་གསར་བའི་ནང་གི་hard disk སྤྱིའི་ཤོང་ཚད་ལ་GB500 ཡོད་མོད། དེ་C དང་། D,E བཅས་ཁག་གསུམ་དུ་བགོ་བཤའ་བྱེད་སྐབས་ C ནང་དུ་སྟོང་ཆ་ GB 191 ཡོད་ཚུལ་གསལ་ཡང་།  དེ་ལས་གཞན་དུ་བགོ་བཤའ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་གནད་དོན་ཅི་ཞིག་ཡིན་ནམ།  ཁོམ་སྐབས་ཤིག་དང་བསྟུན་ཏེ་ཡང་ལམ་སྟོན་ཞིག་གནང་རོགས།

ལན།

སྐར་ཁུང་ནང་སྲ་སྡེར་ཆ་བགོས་བྱེད་ཆེད་ Disk Manager རང་སྒྲིག་ཅིག་ཡོད། འོན་ཀྱང་དེས་སྤྱིར་བཏང་གི་བཀོལ་སྤྱོད་ཙམ་ལས་སྟབས་བདེ་པོ་དེ་ཙམ་མེད། དེར་བརྟེན་ཕྱི་ལོག་ནས་མཉེན་ཆས་དམིགས་བསལ་སྤྱད་དགོས། དེ་རིང་ཁྱེད་ལ་མཉེན་ཆས་མཚམས་སྦྱོར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ EASEUS Partition Master 10.5 ཟེར་བ་དེ་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེ་སྤྱད་ན་སྲ་སྡེར་ཆེ་ཆུང་བཏང་རྒྱུ་དང་། སྲ་སྡེར་ནང་ཚན་གསར་བཟོ་བྱེད་རྒྱུ་སོགས་སྲ་སྡེར་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་ཀ་རྣམས་ཧ་ཅང་ལས་ལྷ་པོ་ཆགས་ངེས་རེད།

མཉེན་ཆས་བེད་སྤྱོད་བཏང་སྟངས་གཤམ་གྱི་བརྙན་ཟློས་ལ་གཟིགས་རོགས། ཐུགས་ལ་ངེས་པར་འཇོག་དགོས་པ་ནི། སྲ་སྡེར་ C:\ ལ་ངེས་པར་སྟོང་ཆ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་འཇོག་དགོས། གལ་ཏེ་ C:\ ལ་ས་ཆ་སྟོང་པ་ཉུང་དྲགས་ན། སྐང་ཁུང་གི་འཁོར་བསྐྱོད་དལ་དུ་འགྲོ་ངེས་རེད།

མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྟངས།

 1. མཉེན་ཆས་ཀྱི་ཡིག་ཁུག་ནང་ epm_trial ཐོག་གནོན་ནས་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས།
 2. སྒྲིག་འཇུག་ཚར་ན་ཁ་མ་ཕྱེ།
 3. Fix ཞེས་པའི་ཡིག་ཁུག་ནང་ x64 དང་ x86 གི་ནང་གསེས་ཡིག་ཁུག་གཉིས་ཡོད། དེ་རེ་རེའི་ནང་ཡིག་ཆ་བཞི་རེ་ཡོད། དེ་དག་རེ་རེ་བྱས་ནས་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་བཅུག་དགོས།
 4. གོང་རྣམས་ལག་བསྟར་གྲུབ་ན་མཉེན་ཆས་ཀྱི་གསང་ཟ་གྲོལ་ཟིན་པས། མཉེན་ཆས་དེའི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་སྤྱད་ཆོག

མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན།

ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང། 28.2MB
EASEUS Partition Master 10.5 ཕབས་ལེན་དྲ་གནས་དང་པོ།
EASEUS Partition Master 10.5 ཕབས་ལེན་དྲ་གནས་གཉིས་པ།

གལ་ཏེ་དོགས་དྲི་དང་བསམ་ཚུལ་ཡོད་ན། གཤམ་གྱི་མཆན་བཀོད་སའི་ནང་མཆན་བཀོད་རོགས།

སྐར་ཁུང་ ༡༠ [ Window 10 ] ཕབ་ལེན།

 

ཕྲ་མཉེན་མཉེན་ཆས་ཀུང་སིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༤ ཉིན་གློག་ཀླད་ཀྱི་མ་ལག་སྐར་ཁུང་བཅུ་པ་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཡོད་པ་དང་། མཉམ་དུ་ད་ལྟ་ལས་གཞི་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐར་ཁུང་མ་ལག་གསར་པའི་བཟོ་བཀོད་དང་། སྒྲིག་རིམ་ལ་བསྒྱུར་བཅོས། དྲ་མི་ཚོས་མཉམ་རུབ་བཅས་ཡོང་ཆེད་ཚོད་ལྟའི་ཐོག་ཏུ་དྲ་ཐོག་རིན་མེད་ཕབས་ལེན་དུ་འཇོག་ཡོད།

དྲ་མི་ཚོས་སྐར་ཁུང་ ༡༠ རྩིས་འཁོར་ནང་ནང་འཇུག་བྱེད་ཟིན་མཚམས་དྲ་རྒྱའི་མཐུན་རྐྱེན་ཡོད་ན་ཉིན་རེ་བཞིན་སྐར་ཁུང་གི་སྒྲིག་བཀོད་ལ་བསྒྱུར་བཅོས་ཕྱིན་པ་དང་། ཁྱད་ཆོས་གསར་བསྣོན་བྱས་ཡོད་པ་རྣམས་རང་འགུལ་གྱིས་ཁ་གསབ་བྱེད་འོང་། འོན་ཀྱང་སྐར་ཁུང་ ༡༠ ནི་ཚོད་ལྟའི་དུས་ཚོད་ནང་ཡོད་པར་བརྟེན་སྐབས་རེ་སྐར་ཁུང་ལ་སྐྱོན་ཆའི་ཆ་ཡང་མི་ཉུང་བ་ཞིག་ཡོང་ངེས་པས་དེ་དག་ལ་སྔོན་ཚུད་ནས་བསམ་གཞིག་བྱེད་དགོས།

སྐར་ཁུང་ ༡༠ པ་ནི་ད་བར་དྲ་མི་ཚོས་ལོ་མང་རིང་སྐར་ཁུང་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའི་རྒྱུད་རིམ་ནང་དགོས་མཁོ་དང་དགོས་ངེས་ཀྱི་འགྱུར་བ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་མཉེན་ཆས་བཟོ་ཚོང་བས་མཉེན་ཆས་བེད་སྤྱོད་བཏང་མཁན་གྱི་ཉམས་མྱོང་ལ་གཞི་གཙོ་བོ་བྱས་ཏེ་བཟོས་པ་ཞིག་ཡིན། དེར་ང་ཚོས་སྐར་ཁུང་ ༡༠ པར་རྒྱུད་ལོན་ཏོག་ཙམ་བྱེད་ན།

སྐར་ཁུང་ ༡༠ པ་བཟོ་སྒྲིག་གི་དམིགས་ཆ་གཙོ་བོ་ནི་སྐར་ཁུང་གི་མཉེན་ཆས་ཅི་ཞིག་བཟོ་ཡང་། གློག་ཆས་མི་འདྲ་བ་རེ་རེར་མཉེན་ཆས་ལོགས་སུ་བཟོ་མི་དགོས་པར། མཉེན་ཆས་གཅིག་བཟོས་ཟིན་པ་དེ་སྐར་ཁུང་ནང་འཇུག་བྱེད་ཟིན་པའི་གློག་ཀླད་དང་། ཁ་པར། གློག་ཆས་ཅི་རིགས་ནང་གཅིག་བསྒྱུར་གྱི་སྤྱོད་ཐུབ་པ་བྱེད་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ནི་རྩ་བའི་བསྒྱུར་བཅོས་ཆེ་ཤོས་དེ་ཡིན།

གཉིས་པ། སྐར་ཁུང་གི་ནང་ངོས་སུ་ཡོད་པའི་རང་ཉིད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དང་ལས་བྱ་རྣམས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁ་པར་དང་། རང་ཉིད་ཀྱི་གློག་ཆས་ནང་གཅིག་བསྒྱུར་ཏུ་འཆར་ཐུབ་པ་དེ་ཡིན།

གསུམ་པ། རྣམ་པའི་ཆ་ནས་སྤྱིར་བཏང་སྐར་ཁུང་ ༨ པ་ལྟར་ཡིན་ཀྱང་། བསྒྱུར་བ་མངོན་གསལ་འདོད་ཤོས་ནི། འགོ་འཛུགས་(Start Menu) གནོན་ས་དེ་སྐར་ཁུང་ ༧ པ་དང་ སྐར་ཁུང་ ༨ གཉིས་པོའི་ལེགས་ཆ་མཉམ་སྲེ་བྱེད་ཡོད། གཤམ་གྱི་པར་རིས་ལ་གཟིགས་ན་མཁྱེན་ངེས།

བཞི་པ། སྐར་ཁུང་ ༡༠ པའི་ལས་གཞི་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་སྐབས་སྐར་ཁུང་ ༡༠ དེ་ད་ལྟ་བཏན་པོ་ཆགས་མེད། གལ་ཏེ་སྐར་ཁུང་ ༡༠ ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་བ་ཡིན་ན། ཐོན་རོམ་སྔོན་མའི་སྐར་ཁུང་ལས་ལྡབ་འགྱུར་གི་སྒྲིག་བཀོད་ལ་དམ་ཟབ་དང་། དྲ་རྒྱའི་རྒྱུད་ནད་འབུ་དང་། གསང་འཛུལ་སོགས་འགོག་ནུས་ཤུགས་ཆེ་བ་ཡོད།

སྐར་ཁུང་ ༡༠ སྣང་བརྙན།སྐར་ཁུང་བཅུ་པའི་ཕབ་ལེན་དྲ་གནས། 

[ཕབ་ལེན་དྲ་གནས་འགྱུར་བ་བཏང་ཚེས་ 2015 ཟླ་ 6 ཚེས་ 5 ཉིན།]

Windows 10 Build 10122 ISO 32 Bit
http://188.138.9.251/Getintopc.com/en_windows_10_pro_10122_x86_dvd.iso

Windows 10 Build 10122 ISO 64 Bit
http://85.25.103.164/Getintopc.com/en_windows_10_pro_10122_x64_dvd.iso