Camera360 Ultimate

ཨ་རི་དང་། ཇར་མན། བྷེ་རི་ཛིལ། སི་པཱན། ཨུ་རུ་སུ། ཀོ་རི་ཡ། སིང་ག་པུར། མཱ་ལེ་ཤི་ཡ། རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ 75 ནང་ཚད་བསྡུར་བྱེད་དེ་དཔར་རྒྱག་མཉེན་ཆས་ལེགས་ཤོས་དང་ཨང་དང་པོར་བརྩི་བ་ནི་ Camera360 ཟེར་བ་དེ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་དཔར་ཆས་དེ་རྩ་བ་ནས་མེད་པའམ་ཡང་ན་ཚོད་ལྟ་ཞིག་ཀྱང་བྱ་མི་འདོད་ན་དངོས་གནས་ཕང་དགོས་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས།

ཨ་རི་དང་། ཇར་མན། བྷེ་རི་ཛིལ། སི་པཱན། ཨུ་རུ་སུ། ཀོ་རི་ཡ། སིང་ག་པུར། མཱ་ལེ་ཤི་ཡ། རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ 75 ནང་ཚད་བསྡུར་བྱེད་དེ་དཔར་རྒྱག་མཉེན་ཆས་ལེགས་ཤོས་དང་ཨང་དང་པོར་བརྩི་བ་ནི་ Camera360 ཟེར་བ་དེ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་དཔར་ཆས་དེ་རྩ་བ་ནས་མེད་པའམ་ཡང་ན་ཚོད་ལྟ་ཞིག་ཀྱང་བྱ་མི་འདོད་ན་དངོས་གནས་ཕང་དགོས་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས།

མཉེན་ཆས་དེ་ནི་རིན་མེད་ཡིན་ཁར་དཔར་བཟོའི་ཆ་རྐྱེན་ཆ་ཚང་འཛོམས་ཡོད། དཔར་རྒྱག་པའི་སྐབས་མཚོན་དང་འོད་མདངས་མི་འདྲ་བ་ 200 ལྷག་སྒྲིག་སྟེ་ཆེད་ལས་དཔར་རྒྱག་པའི་ལག་རྩལ་སྤྱད་པ་ལྟར་ཡུལ་ལྗོངས་དང་མི་སྣ་སོགས་ཀྱི་ངོ་གདོང་ཧ་ཅང་གཙང་ལ་ཡིད་དབང་འགུལ་ཐུབ་པ་ཞིག་ལེན་ཐུབ།

Camera360 གྱི་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ལེགས་ཆ་ཁག་ནི།

  • དཔར་རྒྱག་རྣམ་པ་ 10 རིན་མེད། ( དེའི་ནང་ SELFIE CAMERA, Effect CAMERA, POSTER CAMERA, FUNNY CAMERA, TILT-SHIFT CAMERA, AUDIO CAMERA, VIDEO AND MORE འཚུད་ཡོད།)
  • མཚོན་དང་འོད་མདངས་ 200 ལྷག་སྒྲིག་རྒྱུ་ཡོད་པ།
  • བརྒྱག་ཟིན་པའི་དཔར་དེ་དག་དྲ་ཚིགས་སུ་ཉར་གསོག་བྱེད་རྒྱུ་ཡོད་པ།
  • མཉེན་ཆས་དེ་ཡོད་མཁན་གྱི་ཁ་པར་གཉིས་དབར་དཔར་བདེ་མྱུར་བརྗེ་ལེན་ཐུབ་པ།
  • ངོ་གདོང་ངོས་ཟིན་པ་ཐུབ་པ་དང་། ངོ་གདོང་གཙང་བཟོ་བྱེད་རོགས།
  • དཔར་བཟོ་སྒྲིག་བྱེད་རྒྱུའི་མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས་པ།
  • ངོ་དེབ་དང་། ཊེའུ་ཊར། ཨིནསི་ཊནྜ་ག་རམ་ཐོག་སྤེལ་ཐུབ་པ།
  • མཉེན་ཆས་ཀྱི་ངོས་སུ་དོན་མེད་ཀྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེ་རིགས་མེད་པ།
ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་ ༥ ནང་མཉེན་ཆས་དེ་རིམ་པ་གསར་བརྗེ་དང་ཐོན་རིམ་ཨང་ v6.2 ཟིན་ཡོད། ཐོན་རིམ་དེའི་ཁོངས་སུ་ཞབས་ཞུ་མང་པོ་ཁ་སྣོན་བྱས་ཡོད་པ་དང་། མཉེན་ཆས་ཀྱི་བཀོད་པར་སྔར་ལས་ལྷག་པའི་ཡར་རྒྱས་དང་གཙང་དུ་འགྲོ་འདུག །དེ་བཞིན་དྲ་ཐོག་དཔར་གསོག་སའི་ངོས་དེ་ཡང་སྙིང་རྗེ་རུ་བཏང་ཡོད་པ་དང་འཚོལ་བཤེར་དང་། ཕབས་ལེན། སྤྱི་ཚོགས་དྲ་འབྲེལ་ཞབས་ཞུ་ཁག་ཏུ་སྤེལ་སྟབས་བདེ་པོ་ཆགས་འདུག Camera360 དེའི་ནུས་པ་ཆ་ཚང་སྤྱོད་ཐུབ་པའི་ཆེད་ཁྱེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་དེའི་ཐོག་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་དགོས། དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་པར་ཁྱེད་ཀྱི་ངོ་དེབ་ཁ་བྱང་ངམ། གུ་གུལ་ཁ་བྱང་སྤྱད་ཆོག །དེ་ནས་སྒྲིག་སྒྲོམ་ཐོག་ Upload Setting ནང་དྲ་ཐོག་ཏུ་ཉར་གསོག་ཇི་ལྟར་བྱེད་མིན་སྒྲིག་དགོས། དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་པའི་ཁ་བྱང་དེ་ཡིས་ http://clould.camera360.com ཐོག་གཟིགས་ཐུབ།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: Camera360 Ultimate
Camera360 Ultimate
ཨ་རི་དང་། ཇར་མན། བྷེ་རི་ཛིལ། སི་པཱན། ཨུ་རུ་སུ། ཀོ་རི་ཡ། སིང་ག་པུར། མཱ་ལེ་ཤི་ཡ། རྒྱ་གར། རྒྱ་ནག་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ 75 ནང་ཚད་བསྡུར་བྱེད་དེ་དཔར་རྒྱག་མཉེན་ཆས་ལེགས་ཤོས་དང་ཨང་དང་པོར་བརྩི་བ་ནི་ Camera360 ཟེར་བ་དེ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་ནང་དཔར་ཆས་དེ་རྩ་བ་ནས་མེད་པའམ་ཡང་ན་ཚོད་ལྟ་ཞིག་ཀྱང་བྱ་མི་འདོད་ན་དངོས་གནས་ཕང་དགོས་པ་ཞིག་ཡོང་ངེས།
http://3.bp.blogspot.com/-GbbXSIxIuqA/VW1KcxfGU-I/AAAAAAAAJZA/LJoo-QPLZzY/s640/camera%2B360.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-GbbXSIxIuqA/VW1KcxfGU-I/AAAAAAAAJZA/LJoo-QPLZzY/s72-c/camera%2B360.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/06/Camera360-Ultimate.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/06/Camera360-Ultimate.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy