Coolmuster iPad/iPhone/iPod to Computer Transfer

iPhone དང་ iPad, iPod བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་ལ་ངེས་པར་དུ་མཁོ་བའི་མཉེན་ཆས་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན། མཉེན་ཆས་དེས་ཁྱེད་ཀྱི་iPhone དང་ iPad, iPod སོགས་ཀྱི་ནང་ཡོད་པའི་འཕྲིན་ཐུང་དང་། བརྙན་དཔར། སྐད་སྒྲ། གཞས། འཕྲུལ་དེབ་སོགས་ཡིག་ཆ་རྣམས་བདེ་བླག་ངང་གློག་ཀླད་ནང་བལྟ་ཐུབ་པ་དང་བཤུ་ཡང་ཐུབ། རྒྱུན་གཏན་ iTune བེད་སྤྱོད་བྱེད་རྒྱུར་མགོ་རྙོག་ཏུ་མཐོང་མཁན་ཚོར་མཉེན་ཆས་དེ་ནི་སྲོག་སྐྱོབས་དྲིན་ཅན་ཞིག་དང་ཨ་ན་མ་ན་རེད།

མཉེན་ཆས་དེའི་སྟེང་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་ས་དེ་ཡང་ཕན་ཐོག་ཆེན་པོ་འདུག །སོ་སོར་དགོས་པའི་ཡིག་ཆའི་མིང་དེ་འདིར་བཀོད་དང་ལམ་སེང་རྙེད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག །མཉེན་ཆས་དེ་ད་ལྟ་ཐོན་གསར་ཤོས་ཡིན་པར་བརྟེན་ཀུ་ཤུའི་གློག་ཆས་ iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad mini, iPad with Retina display, iPod touch 5 སོགས་ཀྱི་ཆེད་བེད་སྤྱོད་ཐུབ་ཀྱི་འདུག

ཁྱེད་ལ་ iPhone ཡོད་ན་མཉེན་ཆས་དེ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སྐབས་ iPhone གི་ཏར་སྐུད་སྤྱད་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་ iPhone དང་གློག་ཀླད་གཉིས་མཐུད་དགོས། གལ་ཏེ་ iPhone གི་གདོང་ངོས་གློག་ཀླད་དེར་ཡིད་ཆེས་ཡོད་མེད་དྲིས་ན། Trust ཐོག་ངེས་པར་དུ་གནོན་དགོས།

མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྟངས།

 1. ཡིག་ཁུག་ནང་གི་ cool-iii2pc-transfer.exe ཐོག་གནོན་ནས་གློག་ཀླད་ནང་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས།
 2. སྒྲིག་འཇུག་ཚར་བ་དང་ Crack ཟེར་བའི་ཡིག་ཁུག་ནང་གི་ QX_Rg.dll ཡིག་ཆ་དེ་བཤུ་ནས་སྐར་ཁུང་གི་ C:\Program Files (x86)\Coolmuster\Coolmuster iPad iPhone iPod to Computer Transfer\Bin\ ནང་འཇོག་དགོས།
 3. དེ་རྗེས་ Registration གི་འགེངས་ཤོག་ཤར་ན། དེའི་སྟེང་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་། དེ་ནས་གསང་ཨང་ 1111111111111111111111111111111111111111 དེ་བཀོད་ན་མཉེན་ཆས་དེའི་གསང་རྒྱ་གྲོལ་ཟིན་པའོ།

མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན།

ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་། 11mb
Coolmuster iPad/iPhone/iPod to Computer Transfer

Comments

 1. ཕབ་ལེན་བྱ་སའི་གནས་དེར་mརྟགས་ཅན་ཞིག་དང་A
  འདྲ་བའི་རྟགས་མི་འདྲ་བ་གཉིས་འདུག་ལགས་ན་གང་ཕབ་ལེན་བྱ་ན་ལེགས་སམ་ཞུ།

  ReplyDelete
  Replies
  1. ཡིག་ཆ་གཅིག་དེ་ཕབས་ལེན་དྲ་གནས་གཉིས་ཀྱི་ནང་བཞག་པ་ཞིག་རེད། ག་ནས་ཕབས་ལེན་བྱས་ནའང་འགྲིག་

   Delete
  2. ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

   Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག