ཀུ་ཤུའི་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་རྣམས་རིན་མེད་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐབས།

ཁ་པར་མཉེན་ཆས་ཚང་མ་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་དང་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་གཉིས་སུ་དབྱེ་མཆོག ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་སྤྱོད་པའི་མཉེན་ཆས་མང་ཆེ་བ་ནི་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་རེད། དཔེར་ན་ whatsapp དང་། ངོ་དེབ། སྐད་འཕྲིན། ཊིའུ་ཊར། སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད། Candy Crush སོགས་དང། ཡང་མཉེན་ཆས་མང་པོ་ཞིག་རིན་སྤྲད་དེ་ཉོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན་ཀུ་ཤུའི་སྒྲིག་ཆས་ནང་ཡིག་གཟུགས་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་Font installer ལྟ་བུ། ཡིན་ནའང་། དེ་དག་ཀྱང་རིན་མེད་ཐོག་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གཤམ་ནས་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་གཉིས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པར་བྱ། མཉེན་ཆས་དེ་གཉིས་ཀུ་ཤུའི་ཁ་པར་ཆེད་དུ་ཡིན།

རྩོམ་ཡོང་ཁུངས། ཕུན་དབང། བོད་མཉེན། Tibetsoft


ཁ་པར་མཉེན་ཆས་ཚང་མ་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་དང་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་གཉིས་སུ་དབྱེ་མཆོག ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་སྤྱོད་པའི་མཉེན་ཆས་མང་ཆེ་བ་ནི་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་རེད། དཔེར་ན་ whatsapp དང་། ངོ་དེབ། སྐད་འཕྲིན། ཊིའུ་ཊར། སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད། Candy Crush སོགས་དང། ཡང་གཞན་མཉེན་ཆས་མང་པོ་ཞིག་རིན་སྤྲད་དེ་ཉོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན་ཀུ་ཤུའི་སྒྲིག་ཆས་ནང་ཡིག་གཟུགས་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་Font installer ལྟ་བུ། ཡིན་ནའང་། དེ་དག་ཀྱང་རིན་མེད་ཐོག་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གཤམ་ནས་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་གཉིས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པར་བྱ། མཉེན་ཆས་དེ་གཉིས་ཀུ་ཤུའི་ཁ་པར་ཆེད་དུ་ཡིན།

འདི་གཉིས་ལས་གཞན་ཡང་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་གི་ནང་དུ་མཉེན་ཆས་ཧ་ཅང་ཉུང་བ་དང་ཕལ་ཆེར་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་ལས་མེད་པ། ཡང་ན་གློག་ཀླད་དང་སྦྲེལ་དགོས་པ་ཏག་ཏག་ཏག་རེད་པས་ཁ་པར་དང་ iPad རང་སྟེང་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ནི་འདི་གཉིས་ལས་བཟང་བ་ཕལ་ཆེར་མེད།

མཉེན་ཆས་མིང་། vShare

བྱེད་ནུས། བིམ་མཛོད་དང་གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ། མཉེན་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ། བིམ་མཛོད་དང་མི་གཅིག་ས་ནི་དེའི་ནང་ཀུ་ཤུའི་IDསྤྱོད་མི་དགོས་ལ། རིན་སྤྲོད་དགོས་པའི་མཉེན་ཆས་ཀྱང་རིན་མེད་ཐོག་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།
སྐད་རིགས། དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་སོགས།
ཕབ་ལེན་བྱེད་གནས། iosemusapp.com/app/#tab1


མཉེན་ཆས་བཙལ་ཏེ་དེའི་ཐོག་མནན་ན་འདེམ་བྱང་དེ་ལས་Installའདེམས་དགོས། དེ་ནས་Trust འདེམས་དགོས། དེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ལ་མཉེན་ཆས་ཐམས་ཅད་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའོ།།

འདིའི་ནང་བོད་མཉེན་འཚོལ་བར་ Tibetan ཞེས་བཙལ་ན་བོད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་མང་པོ་རྙེད་ཐུབ། དཔེ་བཞག་ན། བོད་སྐད་སློབ་བྱེད་མཉེན་ཆས་uTalk Classic Learn Tibetan ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་ཨ་རིའི་བིམ་མཛོད་ནང་རིན་གོང་ཨ་སྒོར་༩་༩༩རེད་ལ། འདི་ནས་རིན་མེད་ངང་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག

མཉེན་ཆས་མིང་། HiPStore

བྱེད་ནུས། མཉེན་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཕབ་ལེན། ID སྤྱོད་མི་དགོས། རིན་སྟེར་མི་དགོས།
སྐད་རིགས་། བེཊ་ནམ་གྱི་ཡི་གེ་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ལས་མེད།
ཕབ་ལེན་བྱེད་གནས། emus4ios.net

དེ་ནས་གཤམ་ལྟར་འཚོལ་ཐུབ།

དེ་Get>Install མནན་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས། ཕབ་ལེན་བྱས་རྗེས་དེའི་ནང་འཛུལ་ན་Trustགནོན་དགོས། དེ་ནས་རིན་སྤྲོད་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་གང་ཡང་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: ཀུ་ཤུའི་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་རྣམས་རིན་མེད་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐབས།
ཀུ་ཤུའི་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་རྣམས་རིན་མེད་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐབས།
ཁ་པར་མཉེན་ཆས་ཚང་མ་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་དང་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་གཉིས་སུ་དབྱེ་མཆོག ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་སྤྱོད་པའི་མཉེན་ཆས་མང་ཆེ་བ་ནི་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་རེད། དཔེར་ན་ whatsapp དང་། ངོ་དེབ། སྐད་འཕྲིན། ཊིའུ་ཊར། སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད། Candy Crush སོགས་དང། ཡང་མཉེན་ཆས་མང་པོ་ཞིག་རིན་སྤྲད་དེ་ཉོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན་ཀུ་ཤུའི་སྒྲིག་ཆས་ནང་ཡིག་གཟུགས་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་Font installer ལྟ་བུ། ཡིན་ནའང་། དེ་དག་ཀྱང་རིན་མེད་ཐོག་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གཤམ་ནས་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་གཉིས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པར་བྱ། མཉེན་ཆས་དེ་གཉིས་ཀུ་ཤུའི་ཁ་པར་ཆེད་དུ་ཡིན།
http://3.bp.blogspot.com/-loGxvmrXAuQ/VY0asfc-zpI/AAAAAAAAJ98/W42XdGU4Fcw/s640/vShare-HiPstore.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-loGxvmrXAuQ/VY0asfc-zpI/AAAAAAAAJ98/W42XdGU4Fcw/s72-c/vShare-HiPstore.jpg
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/06/download-pro-app-for-free.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/06/download-pro-app-for-free.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy