ཀུ་ཤུའི་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་རྣམས་རིན་མེད་དུ་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐབས།

རྩོམ་ཡོང་ཁུངས། ཕུན་དབང། བོད་མཉེན། Tibetsoft


ཁ་པར་མཉེན་ཆས་ཚང་མ་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་དང་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་གཉིས་སུ་དབྱེ་མཆོག ང་ཚོས་རྒྱུན་དུ་སྤྱོད་པའི་མཉེན་ཆས་མང་ཆེ་བ་ནི་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་རེད། དཔེར་ན་ whatsapp དང་། ངོ་དེབ། སྐད་འཕྲིན། ཊིའུ་ཊར། སྨོན་ལམ་ཚིག་མཛོད། Candy Crush སོགས་དང། ཡང་གཞན་མཉེན་ཆས་མང་པོ་ཞིག་རིན་སྤྲད་དེ་ཉོ་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན་ཀུ་ཤུའི་སྒྲིག་ཆས་ནང་ཡིག་གཟུགས་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་Font installer ལྟ་བུ། ཡིན་ནའང་། དེ་དག་ཀྱང་རིན་མེད་ཐོག་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། གཤམ་ནས་རིན་སྤྲོད་མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་གཉིས་ངོ་སྤྲོད་བྱེད་པར་བྱ། མཉེན་ཆས་དེ་གཉིས་ཀུ་ཤུའི་ཁ་པར་ཆེད་དུ་ཡིན།

འདི་གཉིས་ལས་གཞན་ཡང་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དག་གི་ནང་དུ་མཉེན་ཆས་ཧ་ཅང་ཉུང་བ་དང་ཕལ་ཆེར་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་ལས་མེད་པ། ཡང་ན་གློག་ཀླད་དང་སྦྲེལ་དགོས་པ་ཏག་ཏག་ཏག་རེད་པས་ཁ་པར་དང་ iPad རང་སྟེང་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ནི་འདི་གཉིས་ལས་བཟང་བ་ཕལ་ཆེར་མེད།

མཉེན་ཆས་མིང་། vShare

བྱེད་ནུས། བིམ་མཛོད་དང་གཅིག་པ་ཡིན་ཏེ། མཉེན་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ། བིམ་མཛོད་དང་མི་གཅིག་ས་ནི་དེའི་ནང་ཀུ་ཤུའི་IDསྤྱོད་མི་དགོས་ལ། རིན་སྤྲོད་དགོས་པའི་མཉེན་ཆས་ཀྱང་རིན་མེད་ཐོག་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།
སྐད་རིགས། དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་སོགས།
ཕབ་ལེན་བྱེད་གནས། iosemusapp.com/app/#tab1


མཉེན་ཆས་བཙལ་ཏེ་དེའི་ཐོག་མནན་ན་འདེམ་བྱང་དེ་ལས་Installའདེམས་དགོས། དེ་ནས་Trust འདེམས་དགོས། དེ་ནས་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ལ་མཉེན་ཆས་ཐམས་ཅད་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ་པའོ།།

འདིའི་ནང་བོད་མཉེན་འཚོལ་བར་ Tibetan ཞེས་བཙལ་ན་བོད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་མང་པོ་རྙེད་ཐུབ། དཔེ་བཞག་ན། བོད་སྐད་སློབ་བྱེད་མཉེན་ཆས་uTalk Classic Learn Tibetan ལྟ་བུ་ལ་མཚོན་ན་ཨ་རིའི་བིམ་མཛོད་ནང་རིན་གོང་ཨ་སྒོར་༩་༩༩རེད་ལ། འདི་ནས་རིན་མེད་ངང་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཆོག

མཉེན་ཆས་མིང་། HiPStore

བྱེད་ནུས། མཉེན་ཆས་སྣ་ཚོགས་ཕབ་ལེན། ID སྤྱོད་མི་དགོས། རིན་སྟེར་མི་དགོས།
སྐད་རིགས་། བེཊ་ནམ་གྱི་ཡི་གེ་དང་དབྱིན་ཡིག་གཉིས་ལས་མེད།
ཕབ་ལེན་བྱེད་གནས། emus4ios.net

དེ་ནས་གཤམ་ལྟར་འཚོལ་ཐུབ།

དེ་Get>Install མནན་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་དགོས། ཕབ་ལེན་བྱས་རྗེས་དེའི་ནང་འཛུལ་ན་Trustགནོན་དགོས། དེ་ནས་རིན་སྤྲོད་རིན་མེད་མཉེན་ཆས་གང་ཡང་ཕབ་ལེན་བྱེད་ཐུབ།

Comments

Popular posts from this blog

Tibetan Font Download བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་ཕབས་ལེན།

བོད་ཡིག OCR

གུ་གུལ་ཡིག་བསྒྱུར་ཞབས་ཞུའི་ནང་བོད་ཡིག