སྐྱོན་ཤོར་བའི་ Excel ཡིག་ཆ་བསྐྱར་གསོ།

"Kernel for Excel Repair" ནི་ཨེཀ་སཱེལ་ཡིག་ཆ་སྐྱོན་ཆགས་པ་རྣམས་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐུབ་ཆེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་རྩེ་ཕུད་ཅིག་རེད། མཉེན་ཆས་དེས་ཨེཀ་སཱེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་གསར་རྙིང་(.xls / .xlsx) གཉིས་ཀ་ངོས་བཟུང་ཐུབ་པ་དང་པ་ཨེཀ་སཱེལ་ནང་ངོས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་སོར་ཆུད་ཟིན་མཚམས་ཡིག་ཆ་གཞན་ཞིག་བཟོས་པ་ལས་སྐྱོན་ཆར་ཤོར་བའི་ཡིག་ཆ་ཨ་མ་དེར་ཐོ་མི་གཏོང་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད།


ཨེཀ་སཱེལ་ (Excel) ནི་ཐོ་དང་རྩིས་གཞི་བཀོད་དེ་རྩིས་ཁྲ་ཉར་ཚགས་དང་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་ཐུབ་པའི་མཉེན་ཆས་ལེགས་པོ་ཞིག་ཡིན། ཕྲེད་སྟར་གྱི་རེའུ་མིག་ངོས་སུ་གྲངས་ཐོ་བཀོད་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་ཟད་གྲངས་ཐོ་དེ་དག་ཕན་ཚུན་སྣོན་འཐེན་སོགས་ཨང་རྩིས་ཅི་རིགས་བརྒྱག་རྒྱུ་ཡོད། ཆེད་ལས་པ་ཚོས་ཨེཀ་སཱེལ་སྤྱད་དེ་དུས་ཚོད་རིའུ་མིག་དང་ལས་འཆར་རྣམ་ལྟ་ཀློག་བདེ་པོ་བཟོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དངུལ་རྩིས་འབྱུང་སོང་གི་ཐོ་དང་། ཁྲལ་འབབ་དང་ཁེ་འབབ། མ་འབོར་དང་ཚོང་གི་འགྲོ་རྒྱུག་སོགས་རྩིས་ཐུབ་པ་དང་སྔོན་དཔགས་སོགས་བྱེད་ཐུབ། དེར་བརྟེན་ཨེཀ་སཱེལ་ནང་བཟོས་པའི་ཡིག་ཆ་དེ་དག་ནི་ཧ་ཅང་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་པ་དང་། ཨེཀ་སཱེལ་ཡིག་ཆ་དེ་རིགས་སྣང་མེད་ཤོར་ཏེ་འཕྲོག་བརླག་འགྲོ་གཞི་ཡང་ཉུང་ཉུང་མ་རེད།

ཨེཀ་སཱེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་ཞིག་སྐྱོན་ཤོར་རིགས་མང་ཆེ་བར་ “Access denied”, “???.xls file format is invalid”, “Cannot access read only documents ???.xls”....... ཟེར་བའི་ཡི་གེ་མང་པོ་ཞིག་ཤར་ངེས། ཡི་གེ་དེ་ཤར་བའི་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཆ་དེ་ཁ་འབྱེད་མི་ཐུབ་པའམ། ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ཀྱང་ནང་ངོས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་རྣམས་འཕྲོག་བརླག་འཐེབས་ཡོད།

གནས་སྟངས་དེ་འཕྲད་པའི་སྐབས་ཁྱེད་ལ་བསྐྱར་གསོ་ (Repair) བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ནམ་ཞེས་པའི་འདེམས་ག་གཅིག་མངོན་སྲིད། Repair ཟེར་བའི་ཡི་གེ་ཞིག་ཤར་ན་དེའི་སྟེར་གནོན་ནས་ཡིག་ཆ་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུར་རེ་བ་བཅོལ་རྒྱུ་ལས་མེད། གལ་ཏེ་ཡིག་ཆ་དེ་སྐྱོན་འགྲོ་གཞི་ནི་དྲ་དུག་ཡིན་པ་དང་། འཐེབ་སྡེར་ལ་སྐྱོན་བྱུང་ནས་ཡིག་ཆ་ཁ་མི་ཕྱེ་བ་སོགས་ཡིན་ན་སྐྱོན་འགྲོ་གཞི་ལ་གཞིགས་པའི་གནད་དོན་སེལ་ཐབས་གནང་དགོས། གལ་ཏེ་ཨེཀ་སཱེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་དེ་རིགས་སྐྱོན་འགྲོ་གཞི་རྩ་བ་ནས་ཧ་མ་གོ་ན་མཉེན་ཆས་དམིགས་བསལ་ཅན་དེ་འདྲ་སྤྱད་ཆོག

"Kernel for Excel Repair" ནི་ཨེཀ་སཱེལ་ཡིག་ཆ་སྐྱོན་ཆགས་པ་རྣམས་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐུབ་ཆེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་རྩེ་ཕུད་ཅིག་རེད། མཉེན་ཆས་དེས་ཨེཀ་སཱེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་གསར་རྙིང་(.xls / .xlsx) གཉིས་ཀ་ངོས་བཟུང་ཐུབ་པ་དང་པ་ཨེཀ་སཱེལ་ནང་ངོས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་སོར་ཆུད་ཟིན་མཚམས་ཡིག་ཆ་གཞན་ཞིག་བཟོས་པ་ལས་སྐྱོན་ཆར་ཤོར་བའི་ཡིག་ཆ་ཨ་མ་དེར་ཐོ་མི་གཏོང་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད།

མཉེན་ཆས་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྟངས།

  1. སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་སྐབས་དྲ་རྒྱ་བཀག་མི་དགོས།
  2. མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན་ཟིན་པ་དང་། ཁ་བཤིག། དེ་ནས་ཡིག་ཁུག་ནང་ Setup-Kernel-Excel-Full.exe ཐོག་གནོན་སྟེ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས།
  3. keygen.exe ཟེར་བ་དེ་ནི་གསང་ཟ་གཏོར་ཆས་དེ་རེད། keygen.exe ཁ་ཕྱེ་ནས་དེའི་སྟེང་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་ཞིག་བཀོད། Generate ལ་གནོན་ན། གསང་ཨང་ལོན་ཐུབ།
  4. སྒྲིག་འཇུག་ཟིན་པ་མཉེན་ཆས་དེས་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་དང་གསང་ཨང་ཁྱེར་ཤོག་ལབ་ངེས། དེ་དུས་གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་གསང་ཨང་དེ་བླུགས་དགོས།
  5. དེ་ལྟར་མཉེན་ཆས་དེ་ནུས་པ་ཆ་ཚང་བེད་སྤྱོད་ཡོང་ཐུབ།

མཉེན་ཆས་ཕབ་ལེན།

ཡིག་ཆ་ཆེ་ཆུང་། 2.2mb
Kernel for Excel Repair 10.10.01

མཆན།

ཉེ་ཆར་གསར་དུ་ཉོས་པའི་གློག་ཀླད་ཀྱི་འཆར་ངོས། རྒྱ་གར་སྒོར་ 16974/- ཐོག་ཚོང་འགྱུར་བྱེད་ཀྱི་འདུག

Name

Android,41,Aphone,6,APK,12,Blogger,1,eBook,3,Freeware,1,Game,1,iPad,7,iphone,11,iPod,3,itune,1,Linux,3,Mac,6,Mobile,12,MS Excel,1,MS Word,2,Office,10,Photoshop,2,PowerPoint,8,PPT Draw,2,Wallpaper,1,wechat,9,Window,24,Wordpress,1,YouTube,1,གཞན་རྩོམ།,42,གླུ་གཞས།,5,གློག་ཀླད་ཀྱི་ལམ་འཕྲང།,32,གློག་བརྙན།,17,གསར་འཕྲིན།,74,གསལ་བསྒྲགས།,2,གུ་གུལ་ལམ་གྲོལ།,43,གུས་པའི་བཟོ་བཀོད།,42,ངོ་དེབ།,9,ཐབས་ཇུས་ཟབ་མོ་,93,ཐོན་ཟོག་གསར་པ།,11,དཔྱད་རྩོམ་གྱི་ལ་མོ།,15,དམིགས་བསལ།,8,དྲ་ཚིགས་ངོ་སྤྲོད་,40,དྲ་ཚིགས་མཚམས་སྦྱོར།,37,དྲི་བ་དྲིས་ལན།,15,ཕབ་ལེན།,1,ཕབས་ལེན།,65,བཅར་འདྲིའི་ལེ་ཚན།,1,བརྙན་ཟློས་ཀྱི་རྨུ་ཐག,52,བརྩམས་སྒྲུང་གི་རང་འཐག,5,བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་རྩ་ཐང།,3,མཉེན་ཆས་ངོ་སྤྲོད་,64,མི་ཚེ་ཡི་འཕོ་འགྱུར།,5,ཚོང་སྒྱུར།,5,ཟབ་སྦྱོང་།,7,ཟིན་བྲིས་བཟོ་བཀོད་,16,འཕྲུལ་དེབ།,4,ལྷུག་རྩོམ་གྱི་རི་ཕྲེང།,17,སྙན་ངག་གི་གླིང་ག,2,
ltr
item
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།: སྐྱོན་ཤོར་བའི་ Excel ཡིག་ཆ་བསྐྱར་གསོ།
སྐྱོན་ཤོར་བའི་ Excel ཡིག་ཆ་བསྐྱར་གསོ།
"Kernel for Excel Repair" ནི་ཨེཀ་སཱེལ་ཡིག་ཆ་སྐྱོན་ཆགས་པ་རྣམས་བསྐྱར་གསོ་བྱེད་ཐུབ་ཆེད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་རྩེ་ཕུད་ཅིག་རེད། མཉེན་ཆས་དེས་ཨེཀ་སཱེལ་གྱི་ཡིག་ཆ་གསར་རྙིང་(.xls / .xlsx) གཉིས་ཀ་ངོས་བཟུང་ཐུབ་པ་དང་པ་ཨེཀ་སཱེལ་ནང་ངོས་ཀྱི་རྩིས་ཁྲ་སོར་ཆུད་ཟིན་མཚམས་ཡིག་ཆ་གཞན་ཞིག་བཟོས་པ་ལས་སྐྱོན་ཆར་ཤོར་བའི་ཡིག་ཆ་ཨ་མ་དེར་ཐོ་མི་གཏོང་བའི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་ཡོད།
http://1.bp.blogspot.com/-MvOKYpAKOhU/VYudhNFCtrI/AAAAAAAAJ78/JYa2KOwitDA/s640/microsof%2Bexcel.png
http://1.bp.blogspot.com/-MvOKYpAKOhU/VYudhNFCtrI/AAAAAAAAJ78/JYa2KOwitDA/s72-c/microsof%2Bexcel.png
གློག་ཀླད་དང་ཁ་པར།
http://www.sonamdawa.com/2015/06/excel-repair.html
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/
http://www.sonamdawa.com/2015/06/excel-repair.html
true
8975001132631270234
UTF-8
རྩོམ་ུཡིག་ཡོངས་འཆར་ཟིན། རྩོམ་ཡིག་གང་ཡང་རྙེད་མ་སོང་། ཆ་ཚང་ལྟ། འཕྲོ་ཀློགས། ལན་སློགས། ལན་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད། སུབ། སྤེལ་མཁན། གཙོ་ངོས། ཤོག་ངོས། རྩོམ་ཡིག ཆ་ཚང་ལ་ལྟ། འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་གཞན། སྡེ་ཚན། ཡིག་ཚགས། འཚོལ་བཤེར། རྩོམ་ཡོངས། ཁྱེད་ཀྱིས་འཚོལ་བཞིན་པའི་རྩོམ་ཡིག་འདི་མིན་འདུག གཙོ་ངོས་སུ་ལོག གཟའ་ཉི་མ། གཟའ་ཟླ་བ། གཟའ་མིག་དམར། གཟའ་ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཉི་མ། ཟླ་བ། མིག་དམར། ལྷག་པ། གཟའ་ཕུར་བུ། གཟའ་པ་སངས། གཟའ་སྤེན་པ། ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་དང་པོ། ཕྱི་ཟླ་གཉིས་པ། ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཞི་པ། ཕྱི་ཟླ་ལྔ་པ། ཕྱི་ཟླ་དྲུག་པ། ཕྱི་ཟླ་བདུན་པ། ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པ། ཕྱི་ཟླ་དགུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་པ། ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཅིག ཕྱི་ཟླ་བཅུ་གཉིས། ད་ལྟ་རང་། སྐར་མ་གཅིག་སྔོན་ལ། $$1$$ minutes ago ཆུ་ཚོད་ 1 སྔོན་ལ། $$1$$ hours ago ཁ་སང་། $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago ཟླ་བ་ 5 ཙམ་གོང་། རྗེས་བཞུགས་པ། རྗེས་བཞུགས། ནང་དོན་འདི་ནི་ཆེད་དུ་བཀག་ཡོད། ངོ་དེབ་དང་ཊེའུ་ཊར་གྱི་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་རྒྱུད་སྤེལ་རེ་བྱས་ན་ནང་དོན་ལྟ་ཐུབ། Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy